İş Hukuku

27-11-2021 - 15

Kıdem Tazminatının Döviz Cinsinden Hesaplanması

Kıdem tazminatında tavan kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. O halde yabancı para üzerinden ücret alan...
Devamını oku

27-11-2021 - 12

Kapıcılık Hizmeti - Kapıcıya Konut Verilmesi

Taraflar arasında hizmet akdinin varlığı hususunda uyuşmazlık mevcuttur. Dosyaya davalı tarafından sunulan 22.01.2014- 04.02.2014 tarihleri arasında kamera görüntülerinin çözümlenmesine...
Devamını oku

27-11-2021 - 5

Kıdem Tazminatına Hangi Ücret Esas Alınır?

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı işverenin işçilerine sene başında %3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri...
Devamını oku

26-11-2021 - 11

Sendika Genel Kurulunun İptali - Kayyım Atanması Talebi

Sendikanın ilgili şubesinin olağan genel kurulu üzerindeki şaibelerin ziyadesiyle kuvvetli olduğu ileri sürerek ilgili şubesine mahkemece belirlenecek kayyım atanmasına, atanacak kayyım veya kayyım heyetinin...
Devamını oku

26-11-2021 - 10

Toplu İş Sözleşmesine Dayanan Fazla Mesai Alacağında Uygulanacak Faiz Türü İşletme Kredilerine Uygulanan En Yüksek Faiz Oranıdır

Davacı, Bakanlığa ait işyerinde gece bekçisi olarak çalıştığını, toplu iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresinin kırk saat olarak düzenlendiğini, ayrıca genel tatil günleri ve akdi tatil olan cumartesi günlerinde üç...
Devamını oku

26-11-2021 - 9

İşe Başlatmama Tarihindeki Ücret Oranlama Suretiyle Tespit Edilemez

Davacının davalı asıl işveren bünyesinde dava dışı alt işverenlerin işçisi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshi sebebiyle işe iade davası açtıkları, mahkemece asıl işveren alt işveren...
Devamını oku

26-11-2021 - 8

Bordroda Normal Çalışma Süresinin Azaltılarak Fazla Mesai Süresine Eklenmesi ve Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi

İşçi tarafından şirkete ait yurtdışı projelerinde aşçı olarak çalıştığı, işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen alacaklarının ödenmediği ileri sürülerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer bir...
Devamını oku

26-11-2021 - 9

Servisin Parasal Karşılığı Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesabında Dikkate Alınamaz

İşçinin işverene ait işyerinde sondör olarak çalıştığı, işçi tarafından açılan işe iade davasında işveren ile dava dışı şirketler arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu tespit edilerek işçinin işverendeki işine iadesine karar...
Devamını oku

26-11-2021 - 8

Hukuk Ofisinde Sekreter Olarak Çalışan İşçinin Kendisi Tarafından Tutulan Masraf Ajandaları Lehine Delil Olabilir Mi?

Davacı tarafından davalıya ait hukuk ofisi işyerinde sekreter net ücret ile çalıştığı, iş sözleşmesinin davacı tarafından ücretinin aylardır ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple feshedildiği ileri sürülerek kıdem...
Devamını oku

26-11-2021 - 6

Her Ay Değişen Ücretlerle Çalışılması - Kıdem Tazminatının Hesabı

Davacının davalı bünyesinde rehber ve usta öğretici olarak çalıştırıldığını, işverenin eşit değerdeki işlerde çalışanlar arasında yapılan iş, uzmanlık, öğrenim, kıdem gibi objektif nedenler ve çalışkanlık, yetenek,...
Devamını oku

26-11-2021 - 6

Aralıklı Çalışmada İhbar Tazminatının Hesabı

Davacı, işverenin yurt dışında bulunan şantiyelerinde makine süpervizörü olarak çalıştığını, üç öğün yemek, barınma ve ısınma gibi gereksinimlerinin de işverence karşılandığını, sözleşmesinin işveren tarafından...
Devamını oku

26-11-2021 - 6

Yeni İş Sözleşmesi ile Ücret Düşüklüğüne Muvafakat Verilmesi Geçerli Midir?

Davada işçi ücretinin eksik ödenmesi sebebiyle kıdem tazminatı alacağının da eksik ödendiğini ileri sürerek fark ücret alacağı ile bakiye kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı...
Devamını oku

24-11-2021 - 16

Mesaide Gazete Okuyan İşçinin İş Akdinin Feshi Geçerli Sebeple Fesih Niteliğindedir

Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası işyerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır....
Devamını oku

24-11-2021 - 12

Fazla Mesainin İspatında Yargıtayın Aradığı 5 Önemli Kriter

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda ...
Devamını oku

16-11-2021 - 33

6 Günlük Süre Yazılı Olmasa da İşçinin Öğrendiğini İkrar Etmesi İle 6 İş Günü İçinde İş Akdinin Feshedildiği Kabul Edilmiş Olur

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, tutulan tutanak ve dinlenen davalı tanıklarının beyanlarından, davacı ve başka bir işçinin, işçilerin giriş-çıkış saatlerini gösterir imza föyünü iş çıkışında işçilerin...
Devamını oku

16-11-2021 - 30

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

Somut uyuşmazlıkta; Av. ... davalı ...Temizlik Tek. Hiz. Gıda Turizm Taş İnş. San Tic. Ltd. şirketinin vekili olduğunu gösterir vekaletnamesinin bulunmadığı, Dairemiz istemi üzerine Mahkemece bu...
Devamını oku

13-11-2021 - 53

İşe İade - İşe Başlatılmama - Yıllık İzin Ücreti

Somut olayda; Davacı işe giriş tarihinin 25.10.2005 olduğunu, iş akdinin ise 05.12.2014 tarihinde sonlandığını yeni çalışma yılı başlamış olduğundan 20 günlük izin alacağına hak kazandığını iddia etmektedir. Davalı ise izin alacağı olmadığını savunmuştur....
Devamını oku

13-11-2021 - 55

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

Taraflar arasında kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilen yol ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Uyuşmazlıkta, tazminata esas giydirilmiş brüt ücret tespitinde işçinin işyerinde konaklaması...
Devamını oku

06-11-2021 - 54

İşçinin Geniş Anlamda Ücretinin Ödenmemesi - Haklı Nedenle Fesih

İşçinin ödenmeyen işçilik hakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshedip feshetmediği konusu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en...
Devamını oku

06-11-2021 - 26

İşçinin Kendi İsteği İle Ayrıldığını Bildiren İstifa Dilekçesi - İstifa Etme Nedeninin Sonradan İspatlanması

Davacının iş akdinin feshi ve bu bağlamda kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktası da taraflar arasındaki ayrı bir uyuşmazlık konusudur. Somut olayda, davacı tarafından imzası inkar edilmeyen istifa...
Devamını oku

06-11-2021 - 25

İşçinin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması - İş Akdinin Feshi

Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin iş sözleşmesi, bir suçtan mahkum olması, bu cezayı çekmek üzere ceza evine girmesi ve bu nedenle işyerinde devamsızlık yapması nedeni ile feshedilmiştir. Diğer taraftan, işçinin ceza...
Devamını oku

06-11-2021 - 28

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesini Kabul Eden İşçi

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda...
Devamını oku

06-11-2021 - 21

İhbar Tazminatına Hak Kazanıldığının Tespiti

İhbar tazminatı bakımından ise, mülga 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinde kıdem tazminatı yönünden getirilen bu düzenlemeye paralel bir düzenleme mevzuatta yer almadığından, aynı...
Devamını oku

06-11-2021 - 103

Belirsiz Alacak Davasının Usulden Reddedilmesi - 60 Gün İçinde Tekrar Davası Açılması - Zamanaşımı

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, daha önce açılan davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı gerekçesi ile usulden reddi üzerine Türk Borçlar Kanununda öngörülen sürede yeniden dava açılması halinde...
Devamını oku

06-11-2021 - 34

İcra Dosyaları Sebebi ile İş Akdi Feshedilen İşçinin İşe İade Davasında Emsal Bir Karar

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi hakkında değişik alacaklılar tarafından çok sayıda ve farklı zamanlarda icrai işlem başlatıldığı ve davacının maaşına haciz konulduğu, davacıya davalı işveren tarafından 30.01.2015 tarihli yazı ile...
Devamını oku

04-11-2021 - 49

Adi Ortaklık - Aynı İşkolunda Yer Alan İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayısı

Başvuru konusu kararlar arasındaki uyuşmazlık, adi ortaklık işveren bakımından iş güvencesi şartları arasında yer alan otuz işçi kıstasının belirlenmesi hususunda sadece adi ortaklık işverenin aynı işkolunda...
Devamını oku

01-11-2021 - 34

İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart

İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşullarının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Borçlar Kanunun 161/son maddesinde ise, fahiş cezai şartın hâkim tarafından...
Devamını oku

01-11-2021 - 31

Fazla Çalışma Alacağı - Bilgisayarla İlgili Açılış Kapanışa Dair Log Kayıtları

Davacı işçi fazla çalışma isteğinde bulunmuş, Mahkemece tanık beyanlarına göre yapılan hesaba itibar edilerek isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekili 21/09/2015 tarihli dilekçe ile davacının...
Devamını oku

01-11-2021 - 33

İşyerinde Kalp Krizi Sonucu Ölüm - İş Kazası

Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Yapılacak iş, sigortalının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait temin edilebilen...
Devamını oku

01-11-2021 - 23

İş Sözleşmesinin Davacı İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshedilip Feshedilmediği

Somut olay bu açıklamalar ışığında değerlendirilecek olursa; davacı işçi iş sözleşmesini bir kısım ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle feshettiğini ileri sürmüş, davalı işveren ise işçiye ait yazılı istifa dilekçesini sunarak, sözleşmenin istifa suretiyle sona erdiğini savunmuştur. Mahkemece...
Devamını oku

01-11-2021 - 13

İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması

Taraflar arasında iş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektirecek şekilde son bulup bulmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşyeri dışında ve işyeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hükmün infazı çerçevesinde...
Devamını oku

31-10-2021 - 17

Fazla Mesai Ücreti - Bilgisayarla İlgili Açılış Kapanışa Dair Log Kayıtları

Taraflar arasında fazla mesai ücreti hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, bozma ilamında davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini...
Devamını oku

29-10-2021 - 57

İş Kazası Sonucu Vefat Sebebiyle Yakınların Tazminat İstemi

Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi kusur raporunda kalp krizi neticesinde ölüm...
Devamını oku

28-10-2021 - 31

İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi

Dava, meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında...
Devamını oku

28-10-2021 - 30

İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezliğe Uğrayan Sigortalının Zararlarının Giderilmesi İstemi

Dava, meydana gelen iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Hükme esas alınan kusur bilirkişi raporunda olayın meydana...
Devamını oku

28-10-2021 - 28

Kurumca Bağlanan Aylığın Durdurulması ve Yersiz Ödenen Aylıklara İlişkin Borç Çıkarılması

Dava davacının 1260 gün 4/1a hizmeti oluşmadığından Kurumca bağlanan aylığın durdurulması ve kendisine yersiz olarak ödendiği iddia olunan aylıklardan dolayı borç çıkarılması işleminin iptali ile davacının...
Devamını oku

27-10-2021 - 32

Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Davada Hak Düşürücü Süre Beş Yıldır

Dava, ilgili dönemde çalışanın murise ait evdeki çalışmalarının tespiti istemine ilişkin olup mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili...
Devamını oku

26-10-2021 - 32

İşe İade Sürecinde İşçiye İhbar Öneli Verilmiş veya Önele Ait Ücret Ödenmişse Ayrıca İhbar Tazminatı Ödenmez

İşçinin çalıştığı işyerinde iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açtığı işe iade davasında işe iade kararı verildiği, işe başlatma talep ettiği halde işe başlatılmadığı iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini...
Devamını oku

26-10-2021 - 26

İşkolu Tespiti İsteminde Birden Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddi Sebebi Ortak İse Şirket Aleyhine Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir

İşkolları Tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca şirketin ardiye ve antrepoculuk işkolunda yer aldığının tespit edildiği, şirketin genel işler işkoluna girmesi gerektiğini ileri sürülerek işkolu tespit kararının iptali ile...
Devamını oku

22-10-2021 - 69

Yargıtay 9. H.D. 2021/3939 E. 2021/8879 K.

Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosya kapsamındaki iş sözleşmesine göre, taraflar arasında denkleştirme uygulaması bulunmaktadır. Hükme esas...
Devamını oku

18-10-2021 - 37

Yargıtay 9. H.D. 2012/11810 E. 2014/12673 K.

Islahın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 141. maddesinde, Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır şeklinde kurala yer...
Devamını oku

18-10-2021 - 43

Yargıtay 9. H.D. 2019/2639 E. 2021/2697 K.

Davalı işçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal edip etmediğine göre sübuta erecek cezai şart talebi uyuşmazlık konusudur. İşyerine ait bilgileri koruma, sır saklama, işçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğü...
Devamını oku

18-10-2021 - 45

Yargıtay H.G.K. 2017/432 E. 2021/184 K.

Uyuşmazlık; somut olayda, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında, davacının imzası bulunmayan bordrolarda gösterilerek banka aracılığıyla fazla çalışma ücreti ödenen ayların dışlanmasının mı yahut ödenen fazla...
Devamını oku

12-10-2021 - 44

İşçi ile Yapılan Rekabet Sözleşmesi - İspat Şartı

Davacı davalı ile arasında akdedilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle fazlaya ait talep hakları saklı kalmak kaydıyla...
Devamını oku

07-10-2021 - 51

İş Sözleşmesinin Hırsızlık Sebebiyle Sona Erdirilmesi

Terk edilmiş kaykaya bindi: Hırsızlıktan işten atıldı! başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtaydan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar daha geldi. İş saatleri dışında iş çıkışında AVM nin otoparkında terkedilmiş...
Devamını oku

02-10-2021 - 40

Mevsimlik İşçi - Daimi Kadroya Geçiş

Uyuşmazlık; somut olayda davacı işçinin daimi kadroya geçirilmeden önce mevsimlik işçi statüsünde geçen çalışmalarının, çalışma süresine dahil edilmesi suretiyle daimi kadroya geçtiği tarih itibariyle derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınamayacağı, buradan...
Devamını oku

02-10-2021 - 48

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Muvazaa

Uyuşmazlık; davacı tarafından JTI Tütün Ürünleri A.Ş. ve dava dışı Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş ye karşı açılan feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade talepli davanın temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay tarafından davalılar arasında muvazaa bulunduğu gerekçesiyle...
Devamını oku

25-09-2021 - 77

Fazla Mesai ve Hafta Tatili Talepleri

Davacının fazla mesai ve hafta tatili talepleri, İş Mahkemesindeki saptamalar ve bilirkişi raporuna uygun şekilde hesaplanıp davacının çalışma düzeninin haftanın dört günü 08.00-17.00 arası, iki günü ise...
Devamını oku

13-09-2021 - 89

İşçilik Alacakları İsteminde İhale Makamının Sorumluluğu Her Hak Ediş Dönemi İçin Son Üç Aylık Ücret Alacağını Geçemez

İş Kanununun ilgili maddesine göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale...
Devamını oku

13-09-2021 - 95

Farklı İşverenlerdeki Çalışma Süreleri Arasında 10 İle 15 Gün Gibi Makul Süreyi Aşan Kesinti Söz Konusu İse İşyeri Devrinden Bahsedilemez

İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. Somut uyuşmazlıkta; işçiye ait işe giriş ve çıkışları gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları incelendiğinde, işçinin belirli tarihler arasında...
Devamını oku

31-08-2021 - 92

İş Sözleşmesi İşçinin İradesi İle Gerçekleşen Emeklilik Sureti İle Sona Erdiğinden Emeklilik Öncesi Sürenin İhbar Süresinin Hesabında Dikkate Alınması Doğru Değildir

01/01/1995-03/02/2015 tarihleri arasında davalı işyerinde depo sorumlusu olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin 06/12/2013 tarihinde emeklilik sureti ile sona erdiği ancak davacı işçinin çalışmaya devam ettiği ve dosya kapsamına göre 03/02/2015 tarihine kadar çalıştığı, bu tarihte kıdem ve ihbar...
Devamını oku

31-08-2021 - 87

İş Sözleşmesinde Yıllık 270 Saate Kadar Fazla Çalışmanın Maktu Ücrete Dahil Olduğunun Belirtilmesi - Bordroda Yıllık İzin Ücreti Tahakkuku Olması

Taraflar arasında davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı, işçinin yıllık izin ücreti alacağı olup olmadığı ve şua izni alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı...
Devamını oku

30-08-2021 - 64

İşçinin Farklı İlde Farklı Görevle Geçici Süreli Görevlendirilmesi - Çalışma Koşullarında Değişiklik

Taraflar arasında işçinin fark ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçi 31.3.2003 tarihli iş sözleşmesi ile birlikte 01.04.2003 tarihinde davalı...
Devamını oku

30-08-2021 - 68

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin Maktu Ücrete Dahil Olduğu Hükmü - Kıdem Tazminatında Esas Alınacak Ücret

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Davacının iş sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla çalışmaların...
Devamını oku

30-08-2021 - 55

Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri İçin İş Kanunu Hükümleri Uygulanır ve Uyuşmazlıklarda İş Mahkemeleri Görevlidir

Taraflar arasında imzalanan Tam Zamanlı Öğretim Üyesi Sözleşmesi incelendiğinde davacının Yrd. Doç. Dr unvanı ile İkdisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde çalışacağının ve aylık net 2.205.000.000...
Devamını oku

30-08-2021 - 53

Yetki Başvurusundan Sonra Yapılan İşkolu Değişikliği Mevcut Uyuşmazlık Bakımından Dikkate Alınamaz

Davacı işverenin temel itirazı tespit konusu işyerinin, lehine olumlu tespit kararı verilen işçi sendikasının faaliyet gösterdiği işkolundan farklı işkolunda yer aldığına ilişkindir. Bakanlık yetki tespiti isabetli...
Devamını oku

30-08-2021 - 52

Belediye Tarafından İşçilerin Ücretinden Sendika Aidatı Kesilmesi - Faiz Başlangıcı

İlgili belediye aynı adla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülerek tüzel kişiliğinin son bulduğu, belediyenin borçlarından kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi noktasında ise On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun...
Devamını oku

29-08-2021 - 43

Hasılata Bağlı Günlük Yevmiye İle Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Fazla Çalışmanın %50 Zamlı Kısmının Hesaplanması Gerekir

Somut olayda, davalıya ait ticari takside çalışan işçinin fazla çalışma ücreti alacağının, hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalıştığından bahisle fazla çalışma ücretinin zamsız tutarının yevmiyenin içinde ödendiği...
Devamını oku

27-08-2021 - 62

İş Kazasından Sonra Çalışmaya Devam Etme - Tazminatın Hesaplanacağı Ücretin Tespiti

Uyuşmazlık, dava konusu olay nedeniyle maddi tazminatın hesaplanmasında esas alınacak ücretin belirlenmesine ilişkindir. İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle maddi tazminatın hesaplanmasında, gerçek ücretin...
Devamını oku

27-08-2021 - 58

İşçinin İşyerinde Kalp Krizi Geçirmesi - İş Kazası

Uyuşmazlık, meydana gelen iş kazasında sorumluluğun tespiti noktasında toplanmaktadır. Mahkemece yapılacak iş davacının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait, temin edilebilen tüm tıbbi belge ve raporları...
Devamını oku

25-08-2021 - 111

Meslek Hastalığının Oluşumunda Kaçınılmazlık Faktörünün Uygulama Yeri ve Etkisi Yoktur

Yukarıda açıklanan nedenlerle, meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün uygulama yeri ve etkisinin bulunmadığı gözetilerek, bozma sonrası alınan 11.05.2017 tarihli rapor ile davalı işverene %90, işçiye %10 kusur ...
Devamını oku

09-08-2021 - 150

İşe İade Kararı Sonrası Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarından İlk Fesih Esnasında ve İşe Başlatmama Sonrası Ödenen Paralara Faiz İşletilmeden Ana Para Düşülerek Fark Alacaklar Belirlenmelidir

Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; işe iade kararı sonrası ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı farkı alacaklarından, ilk fesih esnasında ödenen tutarlar avans niteliğinde olmadığından, sadece ödenen miktarın mahsup işlemine tabi tutulması gerekli olup...
Devamını oku

09-08-2021 - 97

İşçinin Naklen Geldiği Eski İşyerinde Uygulanan Toplu İş Sözleşmesinin Yeni İş Yerinde Uygulanması Mümkün Değildir

Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen ...
Devamını oku

23-07-2021 - 170

Mevsimlik İşçiler Yıllık İzin Kullanamayacağı Gibi Ücretini de Talep Edemez

Davacı yıllık izin alacağı talebinde bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 53/3 maddesi uyarınca, mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi, 4857 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin...
Devamını oku

22-07-2021 - 89

İşten İstifa Etme - İşe İade İstemi

İş sözleşmesinin sona erme isteği davacıdan geldiğini davalı kanıtlamıştır. İş sözleşmesinin sona erme isteğinin davacıdan gelmiş olması karşısında davacının işe iade davası açması mümkün bulunmadığından, davanın...
Devamını oku

22-07-2021 - 63

İşçiye Verilen 10 Günlük Uzaklaştırma Disiplin Cezasının İptali İstemi

Somut olayda; davacının sıralı disiplin cezası aldığı ya da aynı suçu tekrar işlediği yönünde bir kanıt bulunmadığı gibi davalı savunmasında sözü edilen disiplin cezasının eski tarihli olduğu anlaşılmış olup, bu durumda işten uzaklaştırma disiplin...
Devamını oku

21-07-2021 - 102

Hizmet Tespit İstemi - Resmi Kayıtların Aksi Tanık İle İspat Edilemez

Somut olayda, bozma ilamında 7,5 saatlik çalışma süresinin 1 gün kabul edilmek suretiyle eksik gün hizmet sürelerinin hesaplanması ve Mahkemece 29.01.2008 dava tarihine kadar tespit kararı verilmesi gerekirken,...
Devamını oku

21-07-2021 - 76

Kurumca İptal Edilen Çalışmaların Gerçek Çalışma Olduğunun Tespiti - Ödenmeyen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili Talebi

Somut olayda, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında davacının hizmetlerinin geçtiğini iddia ettiği berber işyerinin ve davacının dava konusu dönemde çalışmasının fiili olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece...
Devamını oku

21-07-2021 - 72

Halı Dokuma İşi - İsteğe Bağlı Sigortalılık

Davanın yasal dayanağı olan 506 sayılı Kanunun 3. maddesinin II numaralı fıkrasına, 09.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen (D) bendinde, El halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hakkında yalnız...
Devamını oku

21-07-2021 - 73

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti ve Aidiyeti Davası

Mahkemece ... ,... adına ... sigorta sicil numarasıyla yapılan 339 gün bildirimin davacıya ait olduğuna dair verilen karar hizmetlerin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmiş ise de, söz konusu hizmetlerin davacıya aidiyeti tereddüte...
Devamını oku

21-07-2021 - 71

Bağkur Sigortalılığının Tespiti

Davanın yasal dayanağı; 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesindeki; Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, ...
Devamını oku

21-07-2021 - 69

İşe İade - Feshin Kaçınılmazlığı ve Ölçülülüğü İlkesi

Diğer taraftan, somut olayda iş sözleşmesinin fesih tarihinden sonra işe alınan işçilerin, işe alınma tarihi yönünden de bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Dosya kapsamından, bir kadın işçinin 05.06.2012 tarihinde...
Devamını oku

21-07-2021 - 56

Yıllık İzin Ücreti - Talebin Aşılarak Karar Verilmesi

Somut uyuşmazlıkta, bozma ilamı sonrasında Mahkemece, aynı nedenle bozulan mahkemenin 2019/378 esas sayılı dosyasında keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyeti raporuna itibar edilerek davalılar arasında muvazaalı ilişki olduğunun tespiti ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir....
Devamını oku

21-07-2021 - 61

Fazla Çalışmanın Davalı Beyanı İle Sabit Olması Sebebiyle Hakkaniyet İndirimi Yapılamaz

Somut olayda; Mahkemece bozma sonrası alınan 11.04.2019 tarihli bilirkişi raporunda davalı beyanına göre de sabit olan 12 saat çalışma ve 24 saat dinlenme esasına göre ve davalı vekili tarafından beyan edildiği şekliyle...
Devamını oku

21-07-2021 - 56

Fark Eğitim Yardım Talebi - Eşit Davranma Borcu

Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, davalı şirketin hakim ortağı olan ve temyiz aşamasında davalı şirket ile birleştiği bildirilen dava dışı Türkiye ... Fabrikaları A.Ş. tarafından çalışanlarına yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması gerektiği...
Devamını oku

21-07-2021 - 64

Yıllık İzin Ücreti - Fazla Çalışma Ücreti Alacağı

Somut olayda, hükmüne uyulan bozma ilamının fazla mesai alacağına ilişkin kısmının gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; bozma ilamında davacı tanıklarının davacıdan önce işten ayrıldıkları açıklandıktan sonra...
Devamını oku

20-07-2021 - 115

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fark İşçilik Alacakları İçin Belirsiz Alacak Davası Açılabilecektir

Davacının talep ettiği fark işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı bordrolara ihtiyaç duyulmaktadır....
Devamını oku

18-07-2021 - 68

Hizmet Akdinde Yer Alan Rekabet Yasağına İlişkin Hükümlerin İhlali Nedeniyle Cezai Şart İstemi

Dava, davacı ile davalı ... arasında imzalanan hizmet akdinde yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümlerin ihlali nedeniyle cezai şart istemine ilişkindir. Ayrılan işçinin söz konusu gizli bilgileri kullanmış olması veya...
Devamını oku

18-07-2021 - 71

Kullandırılmayan İzin Sürelerine Ait Ücret Alacakları - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi

Somut olayda, taraflarca imzalı ücret bordrosu sunulmadığı gibi çalışılan saatleri gösterir davacının imzasını taşıyan puantaj kayıtları veya elektronik giriş çıkış kayıtları da dosya arasına sunulmamıştır. Davacı ise...
Devamını oku

18-07-2021 - 109

İşçiye Görevde Yükselmesini Engellemek İçin Haksız Olarak Olumsuz Sicil Notu Verilmesi Manevi Tazminat Gerektirir

Somut uyuşmazlıkta, davacı olumsuz sicil notu nedeniyle görevde yükselme sınavına girmesinin engellendiği gerekçesiyle maddi -manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Olumsuz sicil notunun iptali için davacı tarafından açılan davada ilk derece mahkemesince davacının davalı...
Devamını oku

18-07-2021 - 70

Yargıtayın Yeniden Aldığı İlke Kararı - Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti

Davacı işçinin sendika üyesi olması üzerine toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladığı anda ücretin düşürüldüğü iddiasına dayalı olarak açılan dava Dairemizin önceki uygulamaları ve kararları doğrultusunda karara bağlanmış olsa da...
Devamını oku

18-07-2021 - 50

24 Saat Çalışan İşçilerin Fazla Mesai Hesabı

Direnme kararı üzerine Dairemizce yeniden yapılan incelemede, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından temyiz incelemesi sırasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.06.2020 tarihli, 2016/824 esas, 2020/355 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere işçinin uyku ihtiyacını...
Devamını oku

17-07-2021 - 69

İşçilik Alacakları - Kıdem Ve İhbar Tazminatları

Somut olayda; davanın kısmi dava olarak açıldığı, davacının iş sözleşmesinin 10.10.2008 tarihinde feshedildiği, 14.12.2018 olan ıslah tarihi itibariyle feshin üzerinden on yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden, davalının ıslah dilekçesine karşı süresinde ileri sürdüğü...
Devamını oku

17-07-2021 - 61

Kayyım Atanması - Kanun Yararına Bozma İstemi

Somut olayda; davalı Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ye 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye başlıklı 19....
Devamını oku

17-07-2021 - 70

Kanun Yararına Bozma - Banka Promosyon Alacağı

Yukarıda belirtilen ve dava konusu alacağın dayanağı olan genelgeler incelendiğinde genelgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri bakımından düzenlendiği ve bu nitelikteki çalışanları kapsadığı anlaşılmaktadır. Davacının kamu kurum ve kuruluşunda...
Devamını oku

05-07-2021 - 68

Çakışan Sigortalılık

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, davacının talebinin 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki hizmetlerine ilişkin primlerini ödediğini, hizmet çakışması sebebi ile 31.03.2006 tarihinden sonraki SSK hizmetlerinin Bağkura...
Devamını oku

05-07-2021 - 88

Sigortalı Olma Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçilemez

Her ne kadar davacı murisi 16.2.2005 tarihinde dilekçe vererek sigortalılığının sonlandırılmasını talep etmiş ise de, sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerinden olan, sigortalılığın kamu düzenine ilişkin olması, sigortalı olmak hak...
Devamını oku

05-07-2021 - 77

Yaşlılık Aylığı Talebi - Sigortalılık İradesini Ortaya Koyma

Mahkemenin, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda yargılama yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurması,...
Devamını oku

05-07-2021 - 78

Hizmet Tespiti - Hak Düşürücü Süre

Davalı işyerine ait sicil dosyası ve dönem bordroları ile davacıya ait sicil dosyası getirtilmeli, davalı işyerinden davacı adına işe giriş bildirgesi ya da dönem bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerden herhangi birinin Kuruma...
Devamını oku

05-07-2021 - 59

Prime Esas Kazancın Tespiti İstemi

Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve açıklamalar ışığında dava değerlendirildiğinde, Mahkemece, işçilik alacaklarına yönelik kesinleşen davada verilen karar sonrasında davacıya işverence ödeme yapılıp yapılmadığı belirlenip öngörülen yöntem izlenmeli,...
Devamını oku

05-07-2021 - 64

İş Kazası - Kusur Raporu

Yapılacak iş, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öncelikle haklarında suç duyurusunda bulunan şahıslara ait ceza dosyasının asılları veya onaylı suretlerinin, ilgili mahkemelerce hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise kesinleşme şerhli ilamla...
Devamını oku

05-07-2021 - 65

İşçilik Alacakları - Davanın Adi Ortaklığı Oluşturan Tüm Ortaklara Karşı Açılması Gerektiği

Dosya içeriğine göre dava, davalı Sağlık Bakanlığı ile davalı Asistan ... Tesis Yöneticiliği ve İşletmecilik Tic. Ltd. Şti.- S. Katı Atık Yönetim Tem. Peyz. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. olarak adi ortaklığa yöneltilmiş, dava dilekçesi adi ortaklık adına tebliğ edilerek yargılama yapılmıştır....
Devamını oku

05-07-2021 - 54

Fazla Çalışma Ücretinin Ücrete Dahil Olması - Usuli Kazanılmış Hak

Somut uyuşmazlıkta, bozma ilamından önce Mahkemece verilen ilk kararda 03.01.2011 tarihli iş sözleşmesindeki fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönündeki kurala değer verilerek 03.01.2011 tarihi sonrasında haftalık 5,2 saatlik fazla ...
Devamını oku

05-07-2021 - 56

Yıpranma Primi Talebi - Toplu İş Sözleşmesi

Somut uyuşmazlıkta mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sırasında davacının sendika üyeliğine ilişkin kayıtlar, atölyede çalışan diğer işçilere ilişkin ücret bordroları, davacı tanıklarına ait bordrolar dosyaya getirtilerek, yıpranma primini...
Devamını oku

05-07-2021 - 56

İşçinin Kusurlu Davranışı Sebebiyle Ölüm Trafik Kazası Meydana Gelmesi - İşçiye Rücu Edilmesi

Dosya içeriğine göre; davalılardan ... olay günü mobilya montajı için kendisine teslim edilen şirket aracını alarak davalı ... ile birlikte teslimatı yaptıktan sonra Kiler Marketin önüne gelmiş, marketin karşısında öncesinde bıraktığı kendi aracının bulunması...
Devamını oku

30-06-2021 - 127

İşe İade Davası Kesinleşmeden İşçilik Alacaklarından Feragat Edilmesi Sonuç Doğurmaz

Davacı, dava dosyası Yargıtayda temyiz aşamasındayken karar kesinleşmeden 01.10.2010 tarihinde işe başlatılmak için başvuruda bulunmuş ve davalı işveren aynı tarih itibariyle davacıyı işe başlatmıştır. ...
Devamını oku

29-06-2021 - 63

İhtiyaç Fazlası İşçi - İş Sözleşmesinin Devredilmesi

Yıllık izin ücreti alacağının feshe bağlı alacaklardan olduğu, ancak iş sözleşmesinin feshi halinde yıllık izin hakkının ücrete dönüştüğü ve fesih şartının gerçekleşmesi ile birlikte kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretin, işçinin kendisine veya ...
Devamını oku

09-06-2021 - 120

Ticari Taksi - Hasılata Bağlı Çalışma - Fazla Mesai Ücretinin Sadece %50 Zamlı Kısmının Hesaplanacağı

Uyuşmazlık; somut olayda, davalıya ait ticari takside çalışan davacının fazla çalışma ücreti alacağının, hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalıştığından bahisle fazla çalışma ücretinin zamsız tutarının yevmiyenin içinde ödendiği kabulüyle sadece yüzde elli zamlı kısmının hesaplanarak ...
Devamını oku

06-06-2021 - 102

Yüklenicinin İşçilere Ödediği Kıdem Tazminatına İlişkin İşverene Karşı Rücu Davası Açması

Sözleşme hükümlerine göre ücret içinde yer alan kıdem ve ihbar tazminatı ile sair işçi alacaklarının işçiye ait olduğu, işçiye ödenmediği takdirde sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle yüklenicinin bu miktar kadar sebepsiz zenginleşeceği izahtan varestedir....
Devamını oku

28-05-2021 - 160

İş Kazası - Gerçek Ücretin Tespiti Hakkında

Yerel mahkemece, sigortalının asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile olay tarihinde davacının emsali işçilerin ücretinin araştırılması isabetlidir. Ancak sigortalının yaşı, mesleki tecrübesi ve davalı işyerindeki kıdemi dikkate alınmadan...
Devamını oku

28-05-2021 - 125

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılıp Kazanılmadığının Tespiti

Mahkemece öncelikle davacının anılan yasal düzenlemeden yararlandırılıp-yararlandırılmayacağı hususunun kurumun kabulünde olup olmadığı konusunda davacıya verilecek mehille kuruma başvuru sağlanmalı...
Devamını oku

28-05-2021 - 122

Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası

Davacı adına işe giriş bildirgesinin verildiği ve bu bildirge ile davacıya verilen sigorta sicil numarasının o yılın serilerinden olduğu; bu bildirgenin davalı olarak gösterilen şahsın işyerine ait olmadığı, bildirgede geçen ...
Devamını oku

25-05-2021 - 125

Yol ve Yakacak Yardımın Ücrete Ekli Olarak Ödenmesi - Ayrıca Bordroda Gösterilmemesi

Ücrete ekli şekilde ödenen yol ve yakacak yardımının tazminata esas giydirilmiş brüt ücret hesaplanırken ayrıca eklenmesi ve alacakların buna göre hesaplanması hatalı olup bir diğer bozma sebebidir. ...
Devamını oku

25-05-2021 - 94

Sendika Aidatını Kesme Konusunda Yükümlü Olan İlçe Belediyesinin Kapanması - Taraf Teşkili

Davacı, kapatılan Yenice Belediye Başkanlığı tarafından ödenmesi gereken sendika aidat alacaklarının tahsili amacıyla genel haciz yolu ile icra takibi başlatmış, kanuni süresinde takibe itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali talep edilmiştir....
Devamını oku

25-05-2021 - 104

10 Yıl Boyunca Yıllık İzin Kullanmadığını İddia Eden İşçi - Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü

Mahkemece, davacının davayı somutlaştırma yükü (HMK m.194 ), hakimin de davayı aydınlatma yükümlülüğü (HMK m. 31 ) bulunduğu göz önüne alınarak, davacının 10 yıllık çalışma süresi boyunca hiç ...
Devamını oku

25-05-2021 - 104

Niteliği Gereği Belirsiz Süreli Olması Gereken İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olarak Düzenlenmesi - Bakiye Süre Ücreti - İşverenin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olduğu İddiasının Dinlenmeyeceği

Objektif nedenler olmadığı halde taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığında ve işveren tarafından sözleşmenin süresinden önce haklı bir neden olmaksızın fesih üzerine işçinin bakiye süreye ait ücret taleplerinde, iş sözleşmesinin ...
Devamını oku

25-05-2021 - 89

Belediyenin %99 Hissesine Sahip Olduğu Şirket Çalışanının Belediyenin İmzalamış Olduğu Tis den Yararlanıp Yararlanamayacağı

Şirket hissesinin büyük bir kısmının ya da tamamının belediyeye ait olması tek başına aradaki ilişkinin geçersiz olduğu şeklinde değerlendirilemez. Yine yasal düzenlemeler karşısında şirket işçilerinin belediyelerin ...
Devamını oku

25-05-2021 - 84

Uzun Süre Yıllık İzinlerin Kullanılmadığının Beyan Edilmesi Durumunda Mahkeme Davacı Asili Bizzat Dinlemelidir

Olayda, davacı vekili süre belirtmeksizin yıllık izin haklarının kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, ispat yükü üzerinde olan işverence imzalı yıllık izin defteri ve eşdeğer belge sunulmadığı gerekçesiyle ...
Devamını oku

25-05-2021 - 99

Geçersiz İbranamede Yer Alan Bazı Alacakların İşçinin Beyanına Göre Kendisine Ödenmiş Olması Durumunda Diğer Alacaklar İçin Banka Kayıtları İrdelenmelidir

İbraname savunması, hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Somut uyuşmazlıkta; davalı tarafça cevap dilekçesi ekine davacının imzasını içerir 07.09.2015 tarihli ...
Devamını oku

25-05-2021 - 81

TBK nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşçilere İmzalatılan İbranamelerin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Olayda, ücret alacağına ilişkin ödeme yapıldığı belirtilmiş ise de davalı tarafından, davacının maaşının elden değil, bankadan alındığı ve eksik ücret talebinin bu nedenle dayanaksız olduğunun savunulması karşısında...
Devamını oku

25-05-2021 - 68

İşçinin Kendi Sorumluluğunda Olan Makineye İhmali İle Zarar Vermesi

Davacı vekili, davalı işçinin işyerinde baskı operatörü olarak çalıştığını, işçinin işin ifası sırasında makinenin başında durması gerekirken, durmaması sebebiyle makine kafalarının kumaşa sürtmesine ve makinenin arızalanmasına ...
Devamını oku

25-05-2021 - 68

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatına Hangi Hallerde Hükmedilebilir

Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince ise davalı işveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde...
Devamını oku

24-05-2021 - 103

Fazla Mesai, UBGT ve Hafta Tatili Ücretine İlişkin Temerrüt - Faiz Başlangıç Tarihi

Davacı fesih bildiriminde aynı zamanda ödenmeyen fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının da ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ödenmesini...
Devamını oku

24-05-2021 - 91

Minibüs Şoförünün İş Kanununa Tabi Olup Olmadığı Hakkında

Dosya kapsamındaki araç tescil bilgileri, aracın davalılar arasındaki devrine ilişkindir. Davalılara ait aracın ceza ve kaza tutanakları, vergi kayıtları dosyada bulunmamaktadır. Ayrıca yargılama sırasında...
Devamını oku

24-05-2021 - 101

İşçinin Delil Yetersizliğinden Beraat Etmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz - İş İlişkisinde Güven Temelinin Çökmesi

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davalı işyerinde depo sevkiyat sorumlusu olarak mal giriş ve çıkışlarıyla, depo stoklarının ve sayımlarının takibinden sorumludur. Delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz....
Devamını oku

24-05-2021 - 88

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Kapsamı - Anahtar Teslimi İş

Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu...
Devamını oku

24-05-2021 - 86

Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması - Toplu İş Sözleşmesi Hükmü - Kıdem Tazminatı

Davacı işçilerin iddiası, tüm çalışma süresi üzerinden ve son ücrete göre kıdem tazminatı hesabı yapılarak daha önce yapılan ödemenin mahsubu gerektiği yönündedir. Davacı işçilerin muvazzaf ...
Devamını oku

24-05-2021 - 110

Taksi Şoförünün TBK na Mı Yoksa İş Kanununa Mı Tabi Olduğunda İlişkin Araştırma Yöntemi

Somut uyuşmazlıkta, davacının hem 507 Sayılı hem de 5362 Sayılı Kanun döneminde davalıya ait takside şoför olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalının her iki kanun dönemi açısından ayrı ayrı...
Devamını oku

21-05-2021 - 84

Eşit Davranma Borcuna Aykırılık Nedeniyle Tazminat İstemi

Davacı, 2015 yılında diğer işçilerin aylık ücretinde artış yapıldığı halde, kendisine yapılmamasından kaynaklanan fark ücret alacakları ve buna bağlı eşit işlem yapma borcuna aykırılık tazminatını istemektedir....
Devamını oku

21-05-2021 - 74

Sendikal Nedenle Fesih İddiasında İspat Yükü

Davacı işçinin iş yerinde örgütlü olan işçi sendikasından fesihten önce istifa etmediği, dolayısı ile feshin davalı şirketle işbirliği içinde bulunduğu iddia edilen işçi sendikasından ayrılmasına dayandırılamayacağı, ...
Devamını oku

21-05-2021 - 109

Yabancı Para İle Ücret Alan İşçinin Giydirilmiş Brüt Ücretinin Kıdem Tazminatı Tavanını Aşması Durumunda Nasıl Hesap Yapılacağı Hakkında

Davacı işçiye ücretinin Amerikan Doları üzerinden ödendiği gözetildiğinde dava konusu kıdem tazminatının Amerikan Doları olarak hesaplanmasında isabetsizlik olmasa da davacı işçinin aldığı kabul ...
Devamını oku

21-05-2021 - 106

Kıdem Tazminatı, İşçinin Yemek ve Yol Masrafının İşverene Olan Maliyeti Brüt Ücrete Eklenerek Hesaplanmalıdır

Davacı işyerinde iki öğün yemek verildiğini ve servis kullandığını beyan ederek rayiç bedellerinin giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınmasını talep etmiş, davalı işveren ise 2012 yılı gerçekleşen kişi başı servis ...
Devamını oku

20-05-2021 - 126

İşyerinde Alkol Alma - İşverenin Haklı Nedenle Feshi - Kıdem Tazminatı

Davacının mesai saatleri dışında da olsa iş yerinde alkol aldığı ve sarhoş olduğu tutanak içerikleri ve tutanak tanığının beyanlarından anlaşılmakta olup davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilebilmesi...
Devamını oku

16-05-2021 - 118

Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olarak Kurulması - Ayrımcılık Tazminatı

Davacı işçinin davalı şirketler aleyhine asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayalı olduğu ve iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiği iddiası ile açtığı feshin geçersizliğinin tespiti davası ...
Devamını oku

14-05-2021 - 97

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Etme - Emeklilikten Önce Ve Sonrası İçin Kıdem Tazminatı Hesabı

Davacının ikinci dönem çalışması ise bir yıldan az olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağından, ihbar tazminatı yönünden değerlendirilmeli ve ikinci dönem hizmet süresi için öngörülen...
Devamını oku

12-05-2021 - 117

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi - Araştırmanın Yetersiz Olması

Dosya kapsamında, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezai şartı düzenleyen 11/f maddesi uyarınca davalı şirketin sözleşmede bulunan ve Borçlar Kanununda bahsedilen haklı fesih sebepleri dışında kabin memurunun sözleşmesini...
Devamını oku

11-05-2021 - 126

Vergi Kaydı Olmamasına Rağmen Sigorta Kaydının Resen Tescil Edilerek Primlerin Ödenmiş Olması - Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti

Uyuşmazlık; somut olay bakımından davacının 20.04.1982 tarihinde vergi kaydı bulunmadığı hâlde Kurum tarafından resen tescil edilerek prim ödediği hususu göz önüne alındığında 1479 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık başlangıç tarihinin ...
Devamını oku

11-05-2021 - 106

Sık Sık Eğitim Toplantısı Yapılsa Dahi Bu Toplantılarda Geçen Süreler Fazla Mesai Olarak Kabul Edilemez

Davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir...
Devamını oku

10-05-2021 - 113

İşçiye Aynı Eylemden Dolayı Önce İhtar Cezası Verilmesi Daha Sonra İşten Çıkarılması - Aynı Eylemden Dolayı 2 Kere Ceza Verilemeyeceği

Davacı hakkında fesihten kısa bir süre önce verilen görevi yerine getirmediğine dair tutanakların ibraz edildiği, tutanaklara ilişkin savunmalarının alınarak davacıya ihtar cezası verildikten 1 hafta sonra da iş akdinin...
Devamını oku

10-05-2021 - 126

İşyeri İç Denetim Organı Tarafından İşçinin İşvereni Zarara Uğrattığının Tespit Edilmesi - İşçinin Görevinin Belirli Olmaması - Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığının Anlaşılamaması - İşe İade

Fesih bildirimine konu edilen hususlar, bağımsız bir denetim firması tarafından değil, iş yerinde hizmet akdiyle çalışan iç denetim görevlilerince belirlenmiştir. Davacıyla işveren arasında imzalanan yazılı bir hizmet akdi...
Devamını oku

10-05-2021 - 116

İş Planının 1 Gün Önceden Asılması - Davacı İşçiye 2 Gün Boyunca İş Verilmemesi - İşverenin Eylemli Feshi

Davalı tanıkları savunma doğrultusunda beyanda bulunmuşlar ise de halen davalı işyerinde çalışan, işvene bağlılıkları devam eden kişiler olduklarından salt davalı tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi mümkün...
Devamını oku

08-05-2021 - 137

Davalı Tarafın Harç Ödemekten Muaf Olması, Davacıyı Harç Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmaz

Uyuşmazlık; somut olayda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki...
Devamını oku

07-05-2021 - 92

Çalışanın Sabıkasını Gizlediğini İşverenin Sonradan Öğrenmesi - Tazminatsız İşten Çıkarma

Çalışanlar dikkat! Yanıltıcı beyana tazminat kararı... başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. İşe girmeden önce işlediği adam yaralama suçundan dolayı oluşan sabıkasını gizleyerek, sabıkasız olduğunu beyan eden çalışanı işverenin...
Devamını oku

07-05-2021 - 84

Daha Az Vergi Ya Da Sigorta Primi Ödenmesi Amacıyla Ücret Bordrolarında Gösterilen Ücretlerin Gerçeği Yansıtmaması - Gerçek Ücretin Tespiti

Çalışma hayatında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti...
Devamını oku

07-05-2021 - 77

Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi - İşçinin Rızasının Alınmaması

Uyuşmazlık; somut olayda, davacı işçi ile alt işveren şirket arasında düzenlenen 01.01.2014 tarihli iş sözleşmesinde davacının ücretinin yazılı olduğundan bahisle, bu tarihten sonrası yönünden davacının aylık ücretine...
Devamını oku

05-05-2021 - 102

Bayram Parasının İşyeri Uygulaması Halini Alması - İşçi Aleyhine Olacak Şekilde Bayram Parasının Azaltılması

İşçi lehine işyeri uygulaması haline gelen dini bayramlarda bayram parası adı altında yapılan ödemenin işçinin rızası alınmadan işçi aleyhine miktarının azaltılması, 4857 sayılı Yasanın 22.maddesine göre işçiye haklı fesih hakkı verir. Davacı da aleyhine yapılan bu işyeri...
Devamını oku

04-05-2021 - 91

Emeklilik Sebebiyle İşten Ayrıldıktan Kısa Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlamak - Kıdem Tazminatı - Kötüniyet

İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de...
Devamını oku

04-05-2021 - 93

Yurtdışında Çalışan İşçinin Açmış Olduğu İşçilik Alacakları Davasında Mutad İşyeri Hukuku Uygulanmalıdır

Somut uyuşmazlıkta, davalı ..... şirketi davacının Ummanda çalıştırılmak üzere işe alındığını ve sadece bu ülkede çalıştırıldığı için MÖHUK 27.maddesi uyarınca işçinin işini ifa ettiği yer olan Umman Hukukunun geçerli olması gerektiğini savunmuştur. Bölge...
Devamını oku

03-05-2021 - 122

İşçi Tarafından İşyerinin Kapatılarak İşyeri Önünde Eyleme Katılması - İşe İade - Haklı Fesih

Dosya kapsamındaki belge ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, resmi tutanakla sabit olduğu üzere, davacının da çalışanı olduğu iş yerinin, işçiler tarafından çalışma saatinde kapatılıp, iş yeri önünde eylemler...
Devamını oku

03-05-2021 - 323

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir

Davacı işçinin eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. Her yıl bütçe kanunlarıyla öğretim yılına hazırlık ödenekleri belirlenmiş ve ek cetvelde miktarları...
Devamını oku

03-05-2021 - 118

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Yapabilmenin Şartları - Yetki Tespiti

Yetki tespitinin sadece -Gıda Sanayi- işkolunda yer alan işyerine ve işyeri toplu iş sözleşmesine ilişkin olması gerekmektedir. Dosya içeriğine ve Bakanlık kayıtlarına göre ise başvuru tarihi itibariyle söz konusu...
Devamını oku

03-05-2021 - 138

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dairenin Daha Önceki Kararlarına Dayanılarak Belirsiz Alacak Davası Açılması

Davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Ancak yukarıda açıklandığı üzere Daire tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları...
Devamını oku

03-05-2021 - 99

Çalışma Çizelgesi - Hafta Tatili Ücreti Talebi

Somut uyuşmazlıkta dosyada dinlenen işçi tanıklarının beyanlarında ayda 1 hafta tatilinde çalışıldığı ifade edilmiştir. Emsal mahiyetteki dosyalarda ise işçilere ait çalışma çizelgelerinin dosyalarına sunulduğu ve bu...
Devamını oku

03-05-2021 - 122

Emeklilikten Sonra Kısmi Süreli Çalışma - Hafta Tatili Ücreti Alacağı

İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesince işçinin emeklilik sonrası dönem de kısmi süreli iş sözleşmesi ile günde üç saat çalışma esasına göre çalıştığı kabul edilerek bu döneme ilişkin hafta tatili ücret...
Devamını oku

02-05-2021 - 138

Sendika Üyeliği Olmayan ve Dayanışma Aidatı da Ödemeyen İşçinin Fark Ücreti Alacağı Talebi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlanma taraf işçi sendikasına üyelikle veya sendikaya dayanışma aidatı ödemekle mümkündür....
Devamını oku

02-05-2021 - 100

Haftalık Mesai Süresinin Mahkemece Belirli Bir Saat İle Sınırlı Olması Gerektiği Kabul Edilemez

İş Kanununda fazla mesaiye ilişkin günlük 3 saat ve haftalık 18 saat şeklinde bir sınırlama bulunmadığı gibi, Dairemizin bu yönde yerleşik bir uygulaması da mevcut değildir. Bu nedenle, davacının yaptığı işin fazla mesaiye...
Devamını oku

02-05-2021 - 104

İmzalı Bordro - Fazla Çalışma Ücretinin Belli Olması Ancak Fazla Çalışma Süresinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat - Mahsup

Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir. Şu halde bordrolar ile ödendiği...
Devamını oku

02-05-2021 - 126

Hafta Tatili veya Genel Tatil Günündeki Çalışmanın Karşılığı İzin Olarak Kullandırılamaz - Hafta Tatili veya Genel Tatilde 7,5 Saatten Az Çalışma Olsa Dahi Zamlı Ücretler Ödenmelidir

Davalı işverenlikte çalışan şoförlere haftalık çalışma saati üzerinden değil, yaptıkları kilometrenin belli miktarları geçmesi üzerine fazla mesai tahakkuku yaptırıldığı anlaşılmakta olup, bu esasa dayanan bordroların bu...
Devamını oku

02-05-2021 - 103

Cumartesi Günü Tatil Olarak Kararlaştırılmış Ancak Açıkça Hafta Tatili Olduğu Belirtilmemiş İse İş Günü Olarak Sayılmalı ve Hafta Tatili Ücreti Hesaplanmamalıdır

İşyerinde normalde cumartesi günleri çalışılması veya çalışılmaması işverenin yönetim hakkından kaynaklanmakta olup eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise...
Devamını oku

02-05-2021 - 107

Husumetli Tanık Beyanları Diğer Delillerle Destekleniyorsa Dikkate Alınmalıdır

Davacı işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir. Spor kulübünde şoför olarak çalıştığı anlaşılan davacı işçinin fazla çalışma ücreti...
Devamını oku

02-05-2021 - 116

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Objektif Koşulları Taşımadığı İddiasını Sadece İşçi İleri Sürebilir - İşveren Bu Hususu İleri Süremeyeceği Gibi Mahkemece Resen Dikkate Alınamaz

Uyuşmazlık taraflar arasındaki iş sözleşmesi nedeni ile davacının bakiye süre ücret alacağına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. Sözleşmenin belirsiz süreli olduğu hususu davalı tarafça ileri...
Devamını oku

02-05-2021 - 92

İmzalı Bordroda Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Belirli Olması Ancak Kaç Saat Fazla Çalışma Karşılığı Ödendiğinin Belirli Olmaması - Tanık İle İspat

Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir....
Devamını oku

02-05-2021 - 92

Kıdem Tazminatı, AGİ ve Yıllık İzin Ücreti Taleplerinin Belirsiz Alacak Olarak İleri Sürülememesi - Tanıkların Sadece Çalıştıkları Dönem İçin Tanıklık Yapabileceği

Taraflar arasında, çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık, kabulüne karar verilen kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin davanın belirsiz alacak davası türünde açılıp...
Devamını oku

02-05-2021 - 84

İşçilerin İşverene Küfür Etmesi - İşverenin Bu Durumu Sesli Kamera Yöntemi İle Duyması - Haklı Fesih

Davalı tarafından dosyaya sunulan kamera kayıtlarını içerir CD nin uzman bilirkişi aracılığıyla incelenip çözümü yaptırılarak taraflarca beyan edilen olay esnasında sarf edilen sözlerin içeriği belirlenerek ve tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilerek çıkacak sonuca göre bir karar...
Devamını oku

01-05-2021 - 103

Film İzlemek İçin Rapor Almak - Doktor Raporunun Aksinin Kanıtlanamaması - Sık Sık Rapor Almak - Geçerli Fesih

Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu ancak son aldığı raporda hafta tatili...
Devamını oku

01-05-2021 - 125

İş Saatleri Dışında İşçinin İşverene Küfür Etmesi - Geçerli Fesih

Davalı iş yeri kayıtlarında yer alan 18.02.2016 tarihli tutanaklar, davacı işçinin el yazılı savunması ve 19.02.2016 tarihli fesih bildiriminden; davacının 18.02.2016 gece vakti davalı iş yerine gelerek alkollü vaziyette tutanakta kayda geçtiği...
Devamını oku

01-05-2021 - 86

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi - İhbar Tazminatı

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işveren tarafından yasal ihbar öneli verilerek iş akdinin feshedileceğinin davacı işçiye bildirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davalı işveren tarafından ihbar öneli...
Devamını oku

01-05-2021 - 113

Primli Çalışmada Fazla Çalışma Ücretinin Hesabı - Prim ile Garanti Ücret Birbirinden Ayrılarak Ayrı Ayrı Hesap Yapılacağı

Davacının sabit ücret+prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının 01.07.2013 tarihine kadar 6 gün 07:00-22:00 arası, 2 saat ara dinlenme mahsubu ile 12,5 saatten 75 saat çalışma, 30 saat fazla çalışma yaptığı,...
Devamını oku

29-04-2021 - 165

İş Kazasına İlişkin Maddi Tazminat Hesaplamasında Hangi Yaşam Tablosunun Kullanılacağı

Eldeki davada, hükme esas alınan ve davacının ıslah dilekçesinin dayanağını oluşturan 22.01.2018 tarihli hesap raporunda yukarıda açıklamaların aksine bakiye ömrün tespitinde -TRH 2010- tablosu yerine, -PMF 1931- tablosu uygulanması hatalı olmuştur....
Devamını oku

25-04-2021 - 93

Yüzde 5 Fazlalık Alacağından Yüzde 95 Takdiri İndirim Uygulanması İşçi Tarafından Temyiz Edilmediğinden İşveren Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğmuştur

Dava konusu uyuşmazlıkta Yargıtay bozma kararı vermiştir. Bu bozma kararınca yerel mahkeme, bozma kararı doğrultusunda inceleme yapmak ve hüküm kurmak zorunda görülmüştür. Mahkeme bozma öncesi fazla...
Devamını oku

25-04-2021 - 121

Fazla Mesai Ücretinden Yüzde 40 İndirim Uygulanması Hususu Davacı Tarafından Temyiz Edilmediğinden İşveren Lehine Usuli Müktesep Hak Oluşmuştur

Bozmadan önceki kararda fazla mesai hesabı yapılırken işçinin haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiş ve alacak hüküm altına alınırken %40 oranında takdiri indirime gidilmiştir. Bu karar işçi tarafından temyiz edilmemekle haftalık fazla...
Devamını oku

25-04-2021 - 137

Silahlı Güvenlik Görevlisinin İzninin İptal Edilmesi - Zorlayıcı Sebeple Fesih - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği

Davada, alt işveren emrinde asıl işveren iş yerinde silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan işçinin silahlı güvenlik görevini ifa edebilmesi için şart olan silahlı güvenlik izninin işyeri dışında işlediği suç nedeni ile iptal...
Devamını oku

25-04-2021 - 161

Dava Dilekçesinde Mesai Saatleri Belirtilmiş İse Talep Aşılarak Karar Verilemez

İşçi fazla mesai ücreti talebinde bulunurken dava dilekçesinde işe başlama saatini sabah 07:30 olarak açıklamasına karşın, yerel mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda işçinin sabah 07:00 de mesaiye...
Devamını oku

25-04-2021 - 92

Davacının Başka Bir Dosyada Tanıklık Yapması - Yıllık İzinler Kullanılıyordu Şeklindeki İfadenin Ne Anlama Geldiğinin Davacıdan Sorulması Gerektiği

İşçinin yıllık izin ücreti alacakları hüküm altına alınmış ise de başka bir dosyada tanık sıfatıyla verdiği 08/03/2018 tarihli ifadesindeki -...İşyerinde yıllık izin kullanılıyordu...- beyanın ne anlama geldiği ...
Devamını oku

24-04-2021 - 141

Fazla Mesai ve UBGT Alacaklarının İspatında Komşu İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Tanıklığı da Dikkate Alınmalıdır

Somut uyuşmazlıkta, İlköğretim Okulunun karşısında bulunan kırtasiyede çalışan davacı işçinin günlük ve haftalık çalışma süreleri bakımından, okulun kantininde çalışan işçilerin tanıklığı yeterli görülmelidir. Buna göre mahkemece bozma öncesi alınan rapor bir...
Devamını oku

24-04-2021 - 138

Satış Danışmanın Fazla Çalışma Alacağının Hesaplanmasında Yüzde Usulü Uygulanmalıdır

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususunda, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirleme yapılmasına dikkat çekilmiştir. Primin, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir ücret ödemesi olup...
Devamını oku

24-04-2021 - 135

Kırık Şezlongların Şirket Yetkilisi İzni Olmaksızın Hurdacıya Satılması Haklı Fesih Sebebidir

İncelenen olayda; işçinin iş akdi, davalı işyerinde sahil sorumlusu olarak çalışmakta iken birlikte çalıştığı iş arkadaşı ile birlikte sezon bitiminde kırık ve arızalı olan davalı otele ait şezlongların hurdacıya...
Devamını oku

24-04-2021 - 131

İhbar Öneli İçerisinde İşçiye İş Arama İzni Verilmemesi İhbar Önelini Geçersiz Kılmaz, İşçi Bu Durumda İzin Süresine İlişkin Ücretini İsteyebilir

İşçi vekili tarafından işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamasının tanınan ihbar önelinin geçersiz kıldığını ileri sürmüş ise de, işçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmaması,...
Devamını oku

21-04-2021 - 162

İşçinin Yaşının Yeni Kazanılan İhale Şartlarına Uymaması Sebebiyle İş Akdinin Feshi - İşe İade

Aynı işyerinde aynı ihale kapsamında elli yaşını aşan işçilerin çalışıp çalışmadığı, davalı işverenin Türkiye çapında farklı yerlerden aldığı ihaleler varsa bu ihaleler kapsamında davacıyı çalıştırmasının mümkün olup...
Devamını oku

21-04-2021 - 104

Sigorta Tespit Davasında Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti

Yöntemince düzenlenip süresinde Kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe alındığını gösteren yazılı delil niteliğinde ise de, fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez....
Devamını oku

21-04-2021 - 96

İşçinin Ahlaksızlıkla Suçlanarak İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedilmesi

Dosya kapsamına göre -işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının- davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi...
Devamını oku

20-04-2021 - 152

Cumartesi Günleri TİS ile Akdi İzin Kabul Edilse Dahi Hafta Tatili Olarak Belirlenmedikçe Yıllık İznin Bugüne Denk Gelmesi Durumunda İzin Süresinden Sayılamaz

Görüldüğü üzer mezkûr toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinden, tarafların hafta tatili olarak kabul ettiği pazar günü haricinde Cumartesi günü de dinlendirilme günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi günü -hafta tatili- olarak adlandırılmadığı gibi yıllık ücretli izin hesabında da...
Devamını oku

14-04-2021 - 112

İşçi Mesai Saatlerini Mazeret Bildirerek Kendisi Değiştirebilir Mi?

Dosya içinde yer alan tutanaklar ve tanık beyanları uyarınca davacının 20.09.2013 tarihinde 12.30-22.30 vardiyasında çalışması gerekirken aynı gün 07.00-17.00 vardiyasına geldiği, bu sebeple davacının devamsızlığının olmadığı,...
Devamını oku

14-04-2021 - 152

Başka Bir Çalışana Hakaret Etmek Haklı Fesih Nedenidir

Somut olayda davacının iş akdinin 20.09.2012 tarihinde işverenin bir başka işçisi olan A.. A..a hakaret etmesi sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan söz konusu...
Devamını oku

11-04-2021 - 116

İş Kazası - SGK Raporunun Kurum Dışındakileri Bağlamayacağı

Aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalı ... bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde...
Devamını oku

11-04-2021 - 122

Hizmet Tespit Davası - Sosyal Güvenlik Destek Primi İle Çalışmalar Sigortalılık Süresinden Sayılmaz

Dava ile tespiti talep edilen dönemde, davacının sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkı bulunduğu sabittir. Ancak davacının talebinin açık ve belirgin olmadığı anlaşılmakla; öncelikle, talebi açıklattırılmalı, isteminin, 506 sayılı Yasanın...
Devamını oku

11-04-2021 - 136

Evlilik Sebebiyle İş Akdi Fesih Hakkı Evlilikten Sonra ve 1 Yıl İçinde Kullanılmalıdır

Dosya kapsamından, davacının evlilik tarihinin 08/11/2012 olduğu anlaşılmaktadır. Fesih tarihi ise 01/08/2011 tarihidir. Buna göre davacının evlilik tarihi, fesih tarihinden çok sonraki bir tarihtir. İşçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek...
Devamını oku

10-04-2021 - 113

Arabuluculuk Tutanağında Alacak Kalemlerine Tek Tek Yer Verilmemesi - 02.06.2018 Tarihine Kadar Olan Dönem ile Sonraki Dönem Arasındaki Uygulama

Düzenlenen arabuluculuk tutanağın da işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan ibaresi yeterli değildir. Dosya içinde mevcut arabulucu başvuru formunda da ; -işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan- ibaresi mevcuttur....
Devamını oku

10-04-2021 - 98

3 lü Vardiya Sisteminin Olduğu İşyerlerinde Fazla Mesai Yapıldığı İddiasının Yazılı Delille Yahut Çok Güçlü Kanıtlarla İspatlanması Gerekir

İşçinin fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanamayacağı uyuşmazlık konusudur. Somut dosyada tanık beyanları ve İşçinin yaptığı iş dikkate alındığında İşçinin hiç ara dinlenmesi olmadan çalışması olağan çalışma...
Devamını oku

10-04-2021 - 93

İşletmesel Karar ile Fesih - Feshin Son Çare Olması İlkesi - Tutarlılık Denetimi

Somut olayda iş sözleşmesinin feshinin işletmesel nedenle yapıldığı anlaşılmıştır. Davalı fesihte davacının davranışları nedenine dayanmamış olup fesih gerekçesini genişletmesi mümkün değildir. Dosya...
Devamını oku

10-04-2021 - 125

İşe İade Davalarında Alt İşveren ile Asıl İşveren Arasında Şekli Anlamda Mecburi Dava Arkadaşlığı Vardır

Dava geçersiz fesih nedeniyle açılan işe iade davasıdır. Uyuşmazlık davalılar arasındaki hukuki ilişki de asıl alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı ve feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında...
Devamını oku

09-04-2021 - 132

İş Kazası Geçiren İşçi İdari İzinli Olduğundan Bu Süre Hizmet Süresinden Sayılır ve Yıllık İzin ile Kıdem Tazminatının Hesabında Bu Sürelerin de Dikkate Alınması Gerekir

Dava, iş sözleşmesinin feshine dayalı kıdem ve ihbar tazminatı talebine ilişkin alacak davasıdır. İşçi taraf iş akdinin feshedildiğini belirtilen ikinci ihtarnamenin tebliği ile öğrendiğini iddia etmiştir. Bunun aksini...
Devamını oku

05-04-2021 - 171

İşçinin Elektrik Akımına Kapılarak Ölmesi

Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Vekalet eksikliklerinin giderilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, olay tarihinde olayın meydana geldiği inşaatın ruhsatının bulunup bulunmadığı...
Devamını oku

02-04-2021 - 117

İşveren Vekilinin İş Müfettişinin Tutmuş Olduğu Raporda İşçiler İçin Birtakım Vaadlerde Bulunması İşvereni Bağlamaz

İhbar tazminatı iş sözleşmesini haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olmakla işçinin haklı feshinde anılan tazminatın koşulları oluşmamıştır. İşçilerin ortak dilekçe ile şikayetleri üzerine...
Devamını oku

02-04-2021 - 111

İşe İade Davası - İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri Fiilen Çalışılan Gün Kapsamındadır

İşçi vekili, 26.06.2013 tarihinde işe giren İşçinin davalı işyerinde çalışmaktayken, iş sözleşmesinin 27.12.2013 tarihinde işverence hiçbir geçerli neden olmadan feshedildiğini, iddia ederek İşçinin işe iadesine karar...
Devamını oku

02-04-2021 - 154

Tutuklulukta Geçen Süre Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı?

Somut uyuşmazlıkta tutuklulukta geçen süre boyunca iş sözleşmesinin iş görme ediminin askıda olduğu, ancak bunun dışında tüm edimlerin devam ettiği, davalının ücret ödediği sabittir....
Devamını oku

02-04-2021 - 192

6 Aylık Kıdemin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin İşten Çıkarılması - İşe İade Davası

İşçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İşçi işçinin işyerinde anılan tarihte iş sözleşmesi...
Devamını oku

02-04-2021 - 127

İşçinin Müşteri Bilgilerini İçeren Hesap Ekstrelerini Başka İşçiye Alacak Davası Açması İçin Vermesi - Sır Saklama Yükümlülüğü - Cezai Şart

İşçinin katılan davacı karşı davalı şirketin müşterilerinin günlük işlemleri ile ilgili olarak ödemiş oldukları vergileri de içeren banka hesap ekstresi örneğini İş Mahkemesinde işçilik alacakları ve tazminat davası...
Devamını oku

02-04-2021 - 127

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası Gerekli Belgenin İşçiye Verildiği İşveren Tarafından İspatlanamıyorsa Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir

Kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret, giydirilmiş ücret olup, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dâhil edilmektedir. Uyuşmazlık konusu yıllık ücretli izin alacağı ise...
Devamını oku

31-03-2021 - 203

Hizmet Başlangıç Tarihinin Tespiti - Taleple Bağlılık İlkesi

Uyuşmazlık; davacının sigorta başlangıç tarihinin tespitine yönelik mahkemece yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı, davacının davalı ... ve ... yönünden davasını atiye bırakması ve davacının davalı Kuruma yönelik...
Devamını oku

31-03-2021 - 195

Uyuyan İşçilerin Fotoğraflarının İşyeri Müdürü Tarafından Çekilmesi Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmez - Feshin Geçersiz Olduğu

Davacının davalı kurumda yaklaşık 8 yıldır çalıştığı koordinatör olarak personeli denetim görevi bulunduğu, çok sayıda işçinin katlarda bulunmadığının kurum müdürünce monitörden tespiti üzerine davacının katlara çıkarak...
Devamını oku

31-03-2021 - 199

İşyerinde Arkadaşı Yerine Kart Basma - Her İki İşçi Yönünden de Haklı Fesih Nedeni Olduğu

Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi F. G. ün açtığı...
Devamını oku

31-03-2021 - 80

İşçiden İşten Ayrılan Çalışma Arkadaşının Vardiyasında Çalışmasının İstenmesi - Esaslı Değişiklik - İşverenin Haksız Feshi

Somut olayda; davalı işyerinde çalışan bir işçinin ayrılması üzerine davacıdan ayrılan işçinin vardiyasında da çalışması istenilmiştir. Bu talep fazla çalışma olgusunu da aşan, iş koşullarında esaslı değişiklik mahiyetindedir. Davacı...
Devamını oku

28-03-2021 - 140

İşçinin Diğer İşçilere Yapmış Olduğu Rahatsız Edici Şakalar İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

Mahkemece feshin haksız olduğu gerekçesiyle işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiş ise davacının diğer erkek çalışanlara uygunsuz şakalar yaptığı, onlara rahatsız edici boyutta yakınlaştığı, iş arkadaşlarının bu...
Devamını oku

28-03-2021 - 92

İşe Başlatmama Tazminatı Hesabında İşçinin İşe Başlatılmadığı Tarihteki Ücreti Dikkate Alınmalıdır

Davacı işçi tarafından alacakları ödenmemesi sebebiyle işe iade tazminatları için davalı aleyhine icra takibi yapılmış ve davalı tarafça itiraz edilmiştir. İşçi tarafından haksız olarak itiraz edilmesi sebebiyle takibin...
Devamını oku

28-03-2021 - 92

İşçinin Kötü Niyet Tazminatından Yaralanabilmesi İçin İş Güvencesi Kapsamında Olmaması Gerekir

Taraflar arasında kötüniyet tazminatı şartlarının oluşup oluşmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece davacının iş güvencesi...
Devamını oku

28-03-2021 - 80

İcap Nöbetinin 1/8 i Fazla Mesai Hesabında Dikkate Alınır

Taraflar arasında, icap nöbetinde geçen sürenin haftalık fazla çalışma süresinin belirlenmesinde hangi şekilde değerlendirileceği buna göre işçinin fazla çalışma ücreti alacağı bulunup bulunmadığı konusunda...
Devamını oku

28-03-2021 - 93

İşe Başlatmama Tazminatından Kesilen Gelir Vergisi İşverenden Talep Edilebilir

Davacı işçinin işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna edildiği 16/06/2009 tarihli yasa değişikliğinden sonra vergi yükümlüsü olmadığı bir dönemde işverenin hatasından kaynaklanan vergilendirme...
Devamını oku

28-03-2021 - 99

Toplu Görüşmenin İlk Toplantısına Mazeretsiz Katılmayan İşçi Sendikasının Yetkisi Düşer

Dava dilekçesi ile dosyada mevcut tutanak içeriğine göre sendika temsilcisinin yanlış adrese gitmesi sebebiyle toplantıya geç katıldığı anlaşılmaktadır. Kurum tarafından ilk toplantının yeri ve zamanı taraflara usulüne...
Devamını oku

28-03-2021 - 109

Grev ve Lokavt Dışında Kalacak İşçilerin Tespitine Karşı İtirazlar Hakkında Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararı Kesindir

Somut uyuşmazlık işveren tarafından belirlenen grev ve lokavt dışı kalacak işçi listesine itiraz istemine ilişkindir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca grev ve lokavt dışında kalacak...
Devamını oku

26-03-2021 - 134

Doktor Raporu Alarak Tatile Çıkmak İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Nedenidir

Davacının raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanı Melih, sosyal medya hesabında; -... turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız- yazısını paylaşmış, paylaşımın altına da -... ile (davacı) birlikte ... yolunda- notunu düşmüştür. ...
Devamını oku

25-03-2021 - 147

İş İlişkisinin Sürdürülemeyeceği Kadar Şüphenin Ortaya Çıkması - Geçerli Nedenle Fesih

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de...
Devamını oku

25-03-2021 - 149

Güvenlik Görevlisinin Görevi Başında ve Gece Nöbetinde Belirlenmeyen Bir Sebeple Vefat Etmesi İş Kazası Niteliğindedir

Davacının işyerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin niteliğine göre de ölüm nedeninin...
Devamını oku

25-03-2021 - 82

Esnaf - İşçilik Alacakları - Faiz Durumu

Davalıya ait işyerinde çalışmakta iken iş akdine haksız olarak son verildiğini, işçilik alacaklarını alamadığını ileri sürerek, bu nedenle doğan ihbar ve kıdem tazminatlarının tahsili talebi ile eldeki davayı açmış,...
Devamını oku

22-03-2021 - 105

Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası - Hakimin İşyerinden Tanıkları Resen Seçmesi

Uyuşmazlığın çözümünde işyerinde tutulması gerekli dosyalar ile kurumdaki belge ve kanıtlardan yararlanılmalı, ücret bordroları getirtilmeli, müfettiş raporları olup olmadığı araştırılmalı, işyeri çalışanları...
Devamını oku

22-03-2021 - 92

İşverene Rücu - Tazminat - İşçinin Çalışma Saatlerinin Değerlendirilmesi

Trafik kazasına sebep olan araç şoförünün olayda %100 kusurlu olduğu, İşveren şirketin kusurunun bulunmadığı, 3. kişilerin zararlarına karşı kusursuz sorumluluğunun bulunduğunu bildiren kusur raporunun ve...
Devamını oku

22-03-2021 - 80

İş Kazasının SGK ya Bildirilmemesi

İş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği ve iş kazası yönünden bağlanan bir gelirin de bulunamadığı anlaşılmış olup, söz konusu hüküm, bu yönleri ile usul ve yasaya aykırıdır....
Devamını oku

22-03-2021 - 111

İş Kazası - Manevi Tazminat - Hakimin Takdiri

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, iş kazasının gerçekleşmesinde davacılar murisinin % 40 birleşen kusurunun bulunduğu tespit edilmiştir. Kanuna göre hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün...
Devamını oku

22-03-2021 - 89

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Emsal Ücrete Göre Hesaplanmalıdır

Hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yer olan o ildeki ilgili Meslek Odalarından...
Devamını oku

22-03-2021 - 89

İş Kazası - Kaçınılmaz Halin Varlığı

İş kazasında; şayet, işveren, tüm önlemleri almış bulunmasına karşın, zararlandırıcı sigorta olayı ortaya çıkmışsa kaçınılmazlıktan söz edilebilir. Kaçınılmazlık olgusunun var olabilmesi için öncelikle tüm tedbirler...
Devamını oku

21-03-2021 - 143

Kurum Zararının Rücu Tazmini İstemi - İşverenin Müteselsil Sorumlu Olacağı Tutar

İşverenin müteselsilen sorumlu olacağı tutar, kendi kusur payı gözetilerek sorumlu tutulacağı miktarın (gelirin ilk peşin sermaye değeri X işverenin kusur oranı), üçüncü kişinin sorumlu olacağı tutar (gelirin ilk peşin...
Devamını oku

21-03-2021 - 100

Hizmet Tespiti Davasında Yazılı Delil Başlangıcının Varlığı

Dava ile tespiti talep edilen dönemde, davacının sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma hakkı bulunduğu sabittir. Ancak davacının talebinin açık ve belirgin olmadığı anlaşılmakla; öncelikle, talebi...
Devamını oku

21-03-2021 - 145

Hamilelik Nedeni İle İşten Çıkarılma - Ayrımcılık Tazminatı - İşe Başlatmama Tazminatı - Holding Bünyesinde Çalışma

Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi Kanun uyarınca geçersiz bir fesih olup işçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken iş güvencesi tazminatında değerlendirilecektir. İşverenin yaptığı fesih...
Devamını oku

21-03-2021 - 91

İşçilik Alacakları İsteminde İki Şirket Arasında Organik Bağ Olması

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile ticari sicil kayıtlarından her iki şirketin aynı faaliyet konusu ile iştigal ettiği ve adreslerinin aynı olduğu, davalıların arasında organik bağ olması nedeni ile davacının işçilik...
Devamını oku

21-03-2021 - 102

Şirketin Borca Batık Olması ve Çok Sayıda İşçi Çıkarması - İşe İade - Geçerli Neden Olmadığı

Davalı şirket kayıtları üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi düzenlenen rapora atıfla şirketin ekonomik krizde olduğu, zarar toplamının Kanuna göre borca batık olduğu ve öz varlığını kaybetmiş olduğu davalı şirketin...
Devamını oku

21-03-2021 - 124

İşçilik Alacakları Davasından Sonra Şirketin İflas Etmesi - Görevli Mahkeme

Davalı şirket hakkında 15.12.2014 tarihinde iflas kararı verildiğinin davalı tarafça Mahkemeye bildirildiği, bunun üzerine iflas memurluğuna dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilerek iflas memurluğunun davaya dahil...
Devamını oku

21-03-2021 - 171

Fazla Mesai Hesaplamasına Serviste Geçen Süre Dahil Midir?

Mahkemece davanın en başından davalı ile diğer davalılar arasındaki ilişki kesin olarak belirlenmemiş ve davalı yönünden asıl işveren sıfatının bulunmadığı, ihale makamı olduğu gerekçesiyle davanın husumet...
Devamını oku

21-03-2021 - 83

Kıdeme Esas Sürenin Başlangıcı - Talebi Aşacak Şekilde Karar Verilmesi

Davacı kayınpederine ait beyaz eşya satışı yapan işyerinde çalıştığını iddia etmiş; davalı ise davacının düzenli olarak işçi gibi çalışmadığını ara sıra yardıma geldiğini, zaten kendisin arazisi olduğunu ve bunları ekip...
Devamını oku

21-03-2021 - 93

Prim ve Ücret Alacağı - İşyeri Kayıtları Üzerinde İnceleme

Prim alacağı konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır. Mahkemece, taraf iddia ve savunmalarının değerlendirilip, işyeri kayıtları üzerinde konusunda uzman bir mali müşavir bilirkişiye inceleme...
Devamını oku

21-03-2021 - 77

İşe İade Davası Hangi Süre İçinde Açılmalı?

İşçiye, fesih bildirimi ile -Askeri hastane ile yapılan sözleşme sona ereceğinden dolayı sizinle yapılan iş sözleşmesi gereği iş akdiniz de sona erecektir.- şeklinde bildirimde bulunulduğu ve davacının da bu bildirimi...
Devamını oku

23-02-2021 - 281

Okuma Yazma Bilmeme - Yıllık İzin Formuna İmza Atma - İmzayı İnkar Etmeme - İmzanın Geçerli Olduğu - Fazla Mesai

İşverence ibraz edilen imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği, bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırılarak ihtirazi kayıtsız ödendiği görülmektedir. Bilirkişi...
Devamını oku

23-02-2021 - 215

Şoför Olan İşçiye Hız Nedeniyle 3 Defa Trafik Cezası Verilmesi - İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme - Haklı Fesih - Fazla Mesai - Çalışma Şeklinin Açık ve Net Olarak Belirlenmesi Gerektiği

Davacının şoför olarak çalıştığı ve işçileri çalışma yerine getirip götürdüğü anlaşılmaktadır. Davacıya değişik tarihlerde servis aracıyla üç defa aşırı hızdan trafik cezası uygulanmıştır. Davacının yaptığı davranış iş...
Devamını oku

23-02-2021 - 167

İşçinin Uyarı Levhalarına Rağmen Tuvalette Sigara İçmesi Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

İşverenin işyerinde sigara yasağına ilişkin uyarıları tuvalet dahil işyerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalar asmak suretiyle yerine getirdiği anlaşıldığı gibi kapalı mekanlarda sigara içmenin aynı zamanda bir yasa...
Devamını oku

23-02-2021 - 195

İşçinin Maaşının Düşürülmesi - 16 Ay Ses Çıkarmama - Yazılı Onay Bulunmaması - Kabul Etmiş Sayılmayacağı

İşçi ücretinin iş sözleşmelerinde belirtilen ücretten eksik yatırıldığını belirterek fark ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkemece on altı ay boyunca eksik maaş ödenmesine rağmen davacının aynı işi...
Devamını oku

23-02-2021 - 86

Farklı İş Kolları - Yeni Tescil Edilen İşyeri - Yetki Tespiti

Dava konusu yetki tespit başvuruları sonuçlandırılırken de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler...
Devamını oku

23-02-2021 - 152

Yıllık İzin Ücreti Talebi Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemez

Dava dilekçesinde, davanın belirsiz alacak davası türünde açıldığı belirtilmiştir. Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, dava dilekçesinde ileri sürülen taleplerin belirsiz alacak olup olmadığının değerlendirilmesi...
Devamını oku

22-02-2021 - 133

Kıdem Tazminatının Kısmi Olarak Ödenmesi Feshin Haksız Olduğunu Göstermektedir

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, işverene hitaben ihtarnamesiyle, hiçbir neden gösterilmeksizin iş sözleşmesine son verildiğini, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının yarısı bile olmayan...
Devamını oku

22-02-2021 - 118

İş Kazası - Ölüm - Manevi Tazminat - Asıl İşveren ve Alt İşverenin Müteselsil Sorumlu Olduğu

Manevi tazminatın tutarının uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları...
Devamını oku

20-02-2021 - 419

İşe İade - Yıllık İzin Hakkının Tespiti İstemi - Ücretin Ödendiğinin İspatı

Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. İşveren davacının talep ettiği son bir yıllık döneme ilişkin olarak işçinin ücretinin ödendiğine ilişkin herhangi bir belge sunamamıştır. Bu itibarla ücret alacağına ilişkin talebin kabulü gerekmektedir. Diğer yandan yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş...
Devamını oku

20-02-2021 - 194

Şantiye Şefi - Üst Düzey Yönetici - Mesailerini Kendisini Belirlemesi - Fazla Mesai Talebinin Reddi Gerektiği - Islah - Zamanaşımı

İşçi, işverene ait şantiye işyerinde en üst düzeyde yönetici konumundadır. Sözleşmede yüksek ücret belirlendiği gibi günlük 1,5 saatte kadar fazla mesai ücretinin ücrete dahil olduğu da belirtilmiştir. İşçini yüksek ücret alması ve üst düzey yönetici olması nedeni ile mesaisini kendisinin belirlediği kabul edilmeli ve fazla mesai...
Devamını oku

20-02-2021 - 352

Kadın İşçinin Evlenmesi - 1 Yıl İçinde Fesih Hakkı

Kadın İşçinin dosyada bulunan nüfus kaydına göre evlendiği, bir yıl içerisinde işverene hitaben yazdığı dilekçesinde; evlilik nedeniyle çalışmak istemediğini belirtir yönde ifadeler kullanarak ayrılmak istediğini açıkladığı anlaşılmaktadır. Bu dilekçenin evlilik nedeniyle işten ayrılma iradesini taşımadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı...
Devamını oku

20-02-2021 - 242

İhbar Tazminatının Ödenmiş Olması - Bağımlı Çalışmanın Varlığını Gösterdiğine Dair - Görevsizlik - Yetkisizlik - Yargılama Gideri

Davacının %1 payının sembolik nitelikte olduğu ve özellikle iş akdinin Kanunda yer alan süreli fesih hükmüne göre ihbar tazminatı ödenerek feshedildiği anlaşıldığından, davacının iş verene bağımlı, onun denetimi altında ve ücret karşılığı çalışmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında işçi...
Devamını oku

17-02-2021 - 660

İşe İade - Emsal Ücret - İstifa - Ödenmeyen İşçilik Alacaklarının Bulunması - Haklı Fesih

İşçinin işyerindeki kıdemi sahip olması nedeniyle meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne...
Devamını oku

17-02-2021 - 560

Kadın İşçinin Görevinin Değiştirilerek Erkek Tuvaletini Temizlemesinin İstenmesi - Görevi Kabul Etmeme - İşverenin Haksız Feshi

Davacının büro temizliği ve çay servisi işini yapmakta iken, iş yerinde temizlik işinde çalışan erkek personel bulunmasına rağmen davacı kadın işçiye erkekler tuvaleti temizliği görevinin verilmesi, davacının...
Devamını oku

17-02-2021 - 658

Borcu Sona Erdiren Belgenin Yargılamanın Her Aşamasında Sunulabileceği - Temyiz Aşamasında Borcu İtfa Eden Belgenin Sunulması

Temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge verilmişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Yargılama aşamasında, borcu itfa eden belge...
Devamını oku

15-02-2021 - 607

İşçinin Sık Sık Rahatsızlanması ve Rapor Alması - Geçerli Fesih

Davacının iş sözleşmesi -...Muhtelif sağlık birimlerinden hasta olmadığınız halde raporlar getirip, işe kasten devamsızlıkta bulunmanız...- gerekçesi ile feshedilmiştir. Davalı işverenlikte yükleme işçisi olarak çalışan...
Devamını oku

15-02-2021 - 620

Hafta Tatili İzni - Toplu Kullandırılamayacağı - Kesintisizlik Kuralı

Davacı işçiye davalı işveren tarafından 15 defada toplam 130 gün hafta tatili izni kullandırıldığı görülmekte olup 130 gün hafta tatili izni davacının hak ettiği hafta tatili iznini karşıladığı gerekçesi ile davacının...
Devamını oku

15-02-2021 - 606

İşveren Tarafından Haklı Fesih - 6 İş Günü - Hak Düşürücü Süre

Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Davacının davalı işverence feshe dayanak yapılan eyleminin 12.04.2013 tarihinde meydana geldiği, 15.04.2013 tarihinde davacının savunmasının alındığı, disiplin...
Devamını oku

15-02-2021 - 417

İşe İade - İşverenin İşe Başlatmada Şartlar Öne Sürmesi - İşe Davetin Samimi Olmadığı

Dosya içeriği ve tanık beyanlarından, davacının işe başlamak için işverenin daveti üzerine süresi içinde işyerinde hazır bulunduğu , ancak işverenin işe başlatmadan önce işe iade kararına aykırı olarak tanık...
Devamını oku

15-02-2021 - 695

Kadroya Geçiş - Asgari Ücretin Belirli Bir Oranda Fazlası - Yeniden Belirleme

Uyuşmazlıkta davacı işçinin kadroya geçişi aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinde açıkça asgari ücretin belirli bir oranda fazlasının ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Kadroya geçiş aşamasında...
Devamını oku

14-02-2021 - 681

Yıllık İzin Formunun Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Fazla Mesai - Haklı Fesih

Davacı, yıllık yasal sınırdan fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma...
Devamını oku

14-02-2021 - 393

İşçilik Alacakları - Delil Listesi - Tanık Delili

Hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanmaması bakımından işveren tarafça cevap dilekçesi ile birlikte süresinde delil listesinin sunulmuş olması ve bu delil listesinde tanık deliline de dayanılarak tanıkların isim ve...
Devamını oku

14-02-2021 - 628

Tanıkların Tamamının İşverene Karşı Dava Açmış Olması - Fazla Mesai - UBGT - Hafta Tatili Ücreti

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının tanık beyanlarına göre hesaplandığı belirtilmiştir. Davacı tanıklarından üçünün davalıya karşı davaları...
Devamını oku

13-02-2021 - 577

İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçi İle Yakınlaşması - İşçiyi Öpmeye Kalkması - Haklı Fesih

Özel hayat ve özel hayatın gizliliği kuralı iş yerinde ve başka bir çalışana karşı alenen yapılan fiili kapsamaz. Feshe konu edilen davranış kadın işçi tarafından da savunma tutanağında kabul edilmişken, davacı işçinin iş yeri ortamında başka bir çalışan ile yukarıda açıklanan şekilde bir...
Devamını oku

12-02-2021 - 305

Yakınının Öldüğü Konusunda Yalan Söyleyerek Mazeret İzni Almak - Haklı Fesih

Davacının kayınvalidesinin öldüğü gerekçesiyle izin almasına rağmen, ölmediğini öğrendiği halde bu yeni durumu izindeyken, yada izin dönüşünde işverene bildirmediği, gizlediği, izne...
Devamını oku

12-02-2021 - 658

İşçilerin Her İkisinin Evli Olması - Farklı Mazeretler ile İzin Alma - Dışarıda Buluşma - Haklı Fesih

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanlarından, evli olan davacının davalı işyerinde çalışan bir kadın işçi ile gönül ilişkisine girdiği, işyerindeki bazı hareketleri, tutum ve...
Devamını oku

08-02-2021 - 408

İş Kazası - Maden İşçisi - Rücuen Tazminat - İşçinin Gözüne Çapak Kaçması - Kaçınılmazlık Faktörü

İş kazasının meydana geldiği yer maden iş yeridir. Maden iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer almasından da anlaşılacağı üzere madencilik sektörü, iş kazalarının en sık ve sonuçları açısından çok ciddi yaralanma ve...
Devamını oku

08-02-2021 - 365

Prime Esas Kazanç Her Türlü Delille İspatlanabilir

Prime esas kazancın tespiti davaları her türlü delille ispatlanabileceğinden uyuşmazlığın çözümünde işyerinde tutulması gerekli dosyalar ile Kurumdaki belge ve kanıtlardan yararlanılmalı, ücret bordroları getirtilerek,...
Devamını oku

31-01-2021 - 651

İşçinin İşverenin Haklı Sebeple Sözleşmeyi Feshetmesinden Önce Emeklilik Gerekçesi İle İş Akdini Feshetmesi - Hakkın Kötüye Kullanılması

İşçinin ihtarname ile emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini işverene bildirdiği anlaşılmaktadır. İşçi hakkında işverence hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlaması ile suç duyurusunda bulunulduğu,...
Devamını oku

31-01-2021 - 358

Hizmet Tespiti - Çalışma Olgusunun Her Delille İspatlanabileceği - Müfettişe Verilen İfade - İkrar

Öncelikle davacının çalışmasına dair belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama...
Devamını oku

31-01-2021 - 314

İşverenin İşçinin Öldürülmesinde İş Kazası Bakımında Sorumluluğu Yoktur

Hükme esas alınan kusura ilişkin bilirkişi raporunda işveren Kuruma % 20 oranında kusur verilmiş ise de; iş kazasının davalının silahla ateş etmesi şeklinde gerçekleşen ağır kusurlu ve kasıtlı eylemi neticesinde...
Devamını oku

29-01-2021 - 316

Bağkur Sigortalısı - Hizmet Tespit Davası - Bir Günlük Kesinti - Tüm Dönem

Ziraat odası kaydı ile sigortalılık başlamayacağı gibi yapılan bir günlük tevkifat kesintisi de talep edilen bütün döneme teşmil edilemez. Tarım Bağkur sigortalılığının başlayabilmesi için Kuruma işe giriş bildirgesi...
Devamını oku

29-01-2021 - 363

Hizmet Tespiti - Tarım İşçisi - Süreksiz Tarım İşi - Kuruma Başvuru

Tanık anlatımları ve işverenin beyanı doğrultusunda işçinin yazın işverenlere ait tarlada mısır silajı işinde çalıştığı belirgin ise de yapılan iş kanunda sayılan tarım işlerinden olup, davacın çalışmasının hizmet...
Devamını oku

28-01-2021 - 295

İşçilik Alacakları - Sağlık Sorunları - Mobbing - Fesih

Dosya içeriğinde mevcut istifa dilekçesinde davacı çalıştığı bölümün sağlık sorunları nedeniyle elverişli olmadığını bildirerek ayrılmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Sağlık raporlarından davacının tüberküloz hastası...
Devamını oku

28-01-2021 - 319

Sendika Temsilcileri - Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - İşe İade - 30 İşçi Kuralı

Sendika işyeri temsilcileri için işyerinde otuz işçi çalışma koşulu aranmamalıdır. Somut uyuşmazlıkta davacı taraf davalı işverenin muvazaalı alt işveren uygulamasına girdiğini, alt işveren işçilerinin işçi sayısına dahil...
Devamını oku

28-01-2021 - 372

Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Kullanılabilir

Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır. İşçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki...
Devamını oku

28-01-2021 - 423

İşçilik Alacakları - Kısmi Eda Külli Tespit - Belirsiz Alacak Davası - Talep Artırım - Islah

Dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası olduğu ve alacak miktarlarının halihazırda belirlenemediği belirtilerek sembolik miktarlar talep edilerek dava açılmıştır. Açılan davanın mahkemece belirsiz...
Devamını oku

28-01-2021 - 324

İşe İade - İşçinin Kapris Yapması - Haklı Neden

İşçinin iş akdinin feshinden bir kaç gün önce amiri olan ve tanık olarak da dinlenenin yanına giderek -işinin çok yoğun olduğu, zorlandığını, amirinin ise yakınmanın yersiz olduğunu ifade ettiği, işçinin ise -o zaman...
Devamını oku

28-01-2021 - 650

İşçilik Alacakları - İbraname - İşçi Maaşına Göre Çok Yüksek Ödeme - Geçersizlik - Usuli Kazanılmış Hak

İbranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı dahil olmak üzere hiç bir alacak kalemi bakımından makbuz dahi kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna rağmen, ibranamenin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı...
Devamını oku

28-01-2021 - 347

İşe Girişten Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerinde Bulunan Paylaşımlar İş Akdinin Feshi Nedeni Olarak Kabul Edilemez

İşçinin, iş yerinde işe girişinden önceki sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Davacının iş sözleşmesi kapsamında çalıştığı süre içerisinde mevcut...
Devamını oku

28-01-2021 - 464

İşyerindeki Olumsuz Koşullar - İşçinin Sağlığı Açısından Tehlikeli Olup Olmadığı - Doktor Raporu

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile yapılan feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, öncelikle davacının işyerindeki olumsuz koşullar nedeniyle bir...
Devamını oku

28-01-2021 - 536

İşçinin İş Kazası Sonrası İşvereni Savcılığa Şikayet Etmesi - Haksız Fesih - Kötüniyet Tazminatı - Fazla Çalışma - Yazılı Delil

Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkide kötü niyet tazminatının koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta; işçi, iş kazası geçirmiş ve bu kaza nedeniyle Cumhuriyet...
Devamını oku

28-01-2021 - 474

İşveren Tarafından İşçinin İş Akdi Zorlayıcı Sebeple Feshedildiği Takdirde Kıdem Tazminatına Hükmedilmeli Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilmemelidir

İşyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının beş yılda bir yenilenmesi gereken sertifikasını süresinin dolmasına rağmen yenilemesi için yapması gereken işlemleri zamanında yapmadığı, fesih tarihi itibariyle...
Devamını oku

28-01-2021 - 445

İşçinin Bayanlar Tuvaletine Girmesi İş Yerinde Huzursuzluk Yarattığından Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerekir

Davacının savunmasında arada bayanlar tuvaletine girdiğini açıkça kabul etmesi, davacı tanığının da davacının bayanlar tuvaletini kullandığı için işten çıkartıldığını işyerine gittiğimde kendisinden duydum demek...
Devamını oku

28-01-2021 - 413

Haklı Nedenle Dahi Olsa İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemez

İşçi, işveren tarafından işten çıkartıldığını iddia etmekte, işveren ise işçinin işi bıraktığını savunmaktadır. Dosya kapsamında dinlenen işçi tanığı, işçi kendisinden sonra işten ayrıldığını ve işten ayrılma...
Devamını oku

28-01-2021 - 621

Ücret Alacağı Nedeniyle İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Talebi

Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul...
Devamını oku

28-01-2021 - 519

Fazla Çalışma Yapılmasına, Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılmasına Karşın Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Tazminat Talebi

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tanığının beyanı dikkate alınarak davacının tüm çalışma süresi boyunca, haftanın 6 günü 8.00-19.00 saatleri arasında bir saat ara dinlenme süresi kullanarak ve ayrıca ayda...
Devamını oku

25-01-2021 - 458

İtiraz Yoluyla Yapılan Başvuru Neticesinde Anayasa Mahkemesinin İlgili Hükmü İptal Etmesi Durumunda Başka Mahkemelerdeki Derdest Davalarda da Bu Husus Dikkate Alınarak Karar Verilmelidir

İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine...
Devamını oku

25-01-2021 - 690

Hizmet Tespit Davası İle İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Husumet - Kesinleşmiş Hizmet Tespit Davasının Bulunması

Her ne kadar Mahkemece kesinleşen hizmet tespiti davasındaki çalışma süresi ve ücret esas alınarak işçilik hak ve alacakları belirlenmiş ise de, söz konusu hizmet tespiti davasında İçişleri Bakanlığı ve Sosyal...
Devamını oku

25-01-2021 - 363

İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde İşverenin Bağlantılı Olduğu Diğer Şirketlere Karşı Husumet Yöneltilebilmesi İçin Tek Başına Organik Bağın Bulunması Yeterli Değildir, Bunun Yanında Hileli İşlemlerin de Bulunması Gerekir

İşveren şirketlerin davacının işveren şirketteki çalışmalarına ilişkin alacaklarından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için bu şirketler arasında, müteselsil, birlikte sorumluluk sonucunu doğuran...
Devamını oku

25-01-2021 - 435

İşçinin Tanık Beyanlarına Göre Bir Dönem İşe Mazeretsiz Gelmemesi İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Nedenidir

İşçinin çalıştığı dönemde, içeriği tanık beyanları ile doğrulanan tutanaklara göre bir dönem işyerine gelmediği, bildirim süresi içinde tarafların iş sözleşmesinden doğan tüm borçlarını aynen yerine getirmek zorunda...
Devamını oku

25-01-2021 - 420

İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebinde Yargılamadan Önce Vefat Etmesi Halinde Husumet

Gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu, dava açıldığı zaman hayatta bulunan kişiler yönünden düzenleyici hükümler koymuş, ölen kişiler hakkında açılacak davalar yasalarımızda yer...
Devamını oku

24-01-2021 - 625

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kanuna Uygun Kurulup Kurulmadığının Her İhale Dönemi İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerekir

Her ihale sözleşmesi kendi dönemi ve şartlarında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu sebeple, önceki ihale sözleşmelerinin kanuna uygun kurulmamış olması veya muvazaalı olması, sonrakilerin de aynı şekilde...
Devamını oku

24-01-2021 - 514

İşçinin Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada İşveren Aleyhine Tanıklık Yapması Nedeniyle İşten Çıkarılması Haksız Fesih Niteliğindedir

İşverenin çalışanlarından başka bir işçiyi işten çıkartılması sonrasında açılan davada adı geçen işçinin işveren aleyhine tanık olarak gösterildiği, bu durumdan haberdar olan işverenin davacının vardiya amirlerinden...
Devamını oku

24-01-2021 - 298

Bordrolarda Yer Alan Farklı Tutardaki Bölüm Farkı Ödemeleri Mesaiye Bağlı Bir Ödeme Değildir

İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi...
Devamını oku

24-01-2021 - 290

İşçinin İşe Başlatılmaması Sebebiyle Tazminat İsteminde Benzer İşi Yapan İşçilerin Emsal Ücretlerinin Araştırılması Gerekir

İşçinin feshin geçersizliği ve işe iadesine ilişkin mahkeme kararı üzerine usulünce başvuru yapmasına rağmen işe başlatılmayarak iş akdinin bu şekilde feshedildiği anlaşıldığından ücretin benzer işi yapan işçilerin...
Devamını oku

24-01-2021 - 584

Fazla Mesai Ücretinin Hesabında Prim Usulü Çalışma İle Hedef veya Kotaya Bağlı Primli Çalışma Arasındaki Fark Gözetilmelidir

İşçinin sabit ücret+prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının ekim ve nisan ayları arası işlerin daha az yoğunlukta olduğu dönemde haftanın on beş saat fazla mesaisi olduğu, mayıs ve eylül...
Devamını oku

24-01-2021 - 369

İşçinin Aldığı Ücrete Ek Olarak Yararlandığı Bir Öğün Yemek Ve Servis Hizmetinin Eklenerek Giydirilmiş Ücreti Belirleneceğinden Dava Belirsiz Alacak Davası Niteliğindedir

Dava belirsiz alacak davası olarak açılmış olup, davacı ücreti ihtilaflıdır. İşçinin net ücretine ek olarak, işyerinde verilen bir öğün yemek ve servis imkanından yararlandığı belirtilmiştir. İşçi tanıkları ise davacı iddialarını...
Devamını oku

24-01-2021 - 397

İşe İade ve Tazminat İsteminde İşveren Vekili Olduğu İspat Edilemeyen İşçi İş Güvencesi Kapsamında Kabul Edilmelidir

Dosya içeriğindeki belgelerden, davalı şirketçe verilen vekaletname ekinde sunulan şirketin temsil ve ilzamına yetkili kişiler arasında davacının ismine yer verilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca işverence sunulan...
Devamını oku

24-01-2021 - 550

İşçinin Çalışma Sürelerine Dair Beyanı Fazla Mesai Alacağı Hesabında Talebinin Sınırını Belirleyecektir

Davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden dairenin önceki görüşüne...
Devamını oku

24-01-2021 - 393

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılması Hukuka Uygundur

Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...
Devamını oku

24-01-2021 - 582

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılmasının Uygun Olduğu Hakkında

Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...
Devamını oku

24-01-2021 - 482

İşçinin Kadroya Geçiş Ücretinin Belirlenmesinde Açıkça Artış Oranı Yazmadığı Takdirde Toplu İş Sözleşmeleri Uyarınca Belirlenen Tutarda Artış Yapılması Uygundur

Hizmet alım sözleşmelerinde yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin katları ya da asgari ücretin belirli bir oran fazlası şeklinde belirlenmesi hizmet alım sözleşmesinin devam ettiği...
Devamını oku

17-01-2021 - 379

Yavşak Kelimesi Toplumumuzda Hakaret Amaçlı Kullanıldığından İşçinin İş Akdi Haklı Sebeple Feshedilmiştir

Yargıtay, İş Mahkemesinin -Bit yavrusu- anlamında kullanıldığı için hakaret saymadığı kelimenin hakaret maksatlı söylendiğine hükmeden yüksek mahkeme, mesai arkadaşına -yavşak- diyen işçinin tazminat ödenmeden kovulmasının...
Devamını oku

10-01-2021 - 690

İhtarname Gönderdikten Sonra İşi Bırakma - İhbar Tazminatı

Somut olayda, davacı davalıya ihtarname göndererek işçilik alacaklarını talep etmiş ve ödeme yapılmadığı takdirde iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca tek yanlı olarak feshedileceğini...
Devamını oku

10-01-2021 - 313

İşe Davet Yazısının Son Güne 2 Gün Kala Gönderilmesi ve Davet Yazısının Geç Tebliğ Edilmesi

Dosya içeriğine göre davacının işe başlama ihtarı davalıya 26/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davalının 26/08/2012 tarihine kadar davacıyı işe başlatması gerekirdi. Davalının, davacıya işe başlaması için bu sürenin...
Devamını oku

10-01-2021 - 446

İşe Davet Yazısının Son Güne 2 Gün Kala Gönderilmesi ve Davet Yazısının Geç Tebliğ Edilmesi

Dosya içeriğine göre davacının işe başlama ihtarı davalıya 26/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davalının 26/08/2012 tarihine kadar davacıyı işe başlatması gerekirdi. Davalının, davacıya işe başlaması için bu sürenin...
Devamını oku

06-12-2020 - 314

Tatil Gününde Bir Saat Çalışılmış İse de, Çalışma Karşılığı Ücretin, Bir Günlük Yevmiye Tutarında Ödenmesi Gereklidir

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aylık ücret alacağında zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesinde, asıl dava bakımından ıslah dilekçesinde talep edilen tutarların nazara alınmamış olması...
Devamını oku

06-12-2020 - 468

Emeklilik Sebebi İle İş Akdini Fesheden İşçinin Tekrar Çalışabileceği

İşçinin emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshetmesinden sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi, işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini...
Devamını oku

06-12-2020 - 593

Üçlü Vardiya Şeklindeki Çalışma Düzeni Uygulanan İşyerlerinde Çalışma Saatlerinin Belirli Olması Nedeniyle Fazla Çalışma Yapılamayacağı Kabul Edilmelidir

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 08.00-16.00, 16.00-24.00 ve 24.00-08.00 şeklinde üçlü vardiya sistemi uygulanan işyerinde dönüşümlü olarak tüm vardiyalarda çalıştığı ve davacı...
Devamını oku

06-12-2020 - 674

Şarta Bağlı İstifanın İkale Niteliği

Davacının -çalışmakta olduğum ... Gıda A.Ş. den kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim- şeklinde beyanı bulunmakta olup, davacı tarihsiz dilekçenin baskı altında imzalatıldığını...
Devamını oku

06-12-2020 - 388

Gece Vardiyasının Sürekli Hale Gelmesinin Haklı Fesih Sebebi Olduğu

Dosya içeriği ve özellikle dinlenen taraf tanık beyanları dikkate alındığında iş akdinin beraberindeki bir kısım arkadaşları ile hareket eden davacı tarafından iş yerindeki yönetimin değişmesi sonrasında gece vardiyasının sürekli hale gelmesi sebebi...
Devamını oku

06-12-2020 - 687

İşçinin Elektronik Ortamda İzlenmesi İle Elde Edilen Bilgilerin Haklı Fesih Sebebi Oluşturmayacağı

İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin izlendiğine...
Devamını oku

06-12-2020 - 330

Fazla Çalışma Sürelerine İlişkin Talepte İspat

İnceleme konusu olayda tanık anlatımları doğrultusunda davacının 03.06.2009-22.05.2011 dönemine ilişkin fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hüküm altına alınmış ise de, dinlenen...
Devamını oku

06-12-2020 - 307

İşe İade Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz

Dosya içeriğine göre, davacı davasını ıslah etmiş olup; bilirkişi raporu ve bahse konu ıslah dilekçesi, davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Mahkemece, ıslah dilekçesine ve bilirkişi raporuna itiraz süresi dolmadan ve son...
Devamını oku

06-12-2020 - 671

Fazla Çalışmanın İspatında Dayanılabilecek Deliller

Dava dosyasında davacıya ait banka hesap dökümü ve çalışma dönemine ilişkin bordrolar mevcut olup, inceleme sonucunda 2014 yılı Eylül dönemi hariç diğer dönemlere ait bordroların davacı imzasını havi...
Devamını oku

06-12-2020 - 542

İşverenin Fesih Bildirimini Yazılı Yapmak Zorunda Olduğu

İş Kanununun ilgili maddesinin birinci fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık...
Devamını oku

05-12-2020 - 459

Meslek Hastalığı Ve İş Kazasında Asıl İşveren İle Alt İşverenin Sorumluluğu

Asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğu -müteselsil sorumluluktur-. Asıl işveren, doğrudan bir hizmet sözleşmesi bulunmamakla birlikte İş Kanununun ilgili maddesi gereğince alt işverenin işçilerinin iş kazası...
Devamını oku

05-12-2020 - 477

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi Ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi

İnceleme konusu olayda, davacı taraf işyeri kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını noksan düzenlendiğini iddiasındadır. Davacı işçinin olay tarihi itibarıyla pres bölümünde ustabaşı olduğu...
Devamını oku

05-12-2020 - 496

Aracı Kullananın Yol Durumuna Uygun Bir Şekilde Sevk Ve İdare Etmemesi Nedeniyle İlliyet Bağının Kesileceği

Zarar gören sigortalının aracı kullanmak için uygun sınıfta ehliyeti bulunmasına ve işveren tarafından aracın kullanımı konusunda iş güvenliği talimatının kendisine imza karşılığı tebliğ edilmesine karşın; aracı...
Devamını oku

05-12-2020 - 470

Yaşlılık Aylığının Hesabında İlk Defa İşe Girilen Tarihte Kayıtlı Olan Doğum Tarihi Dikkate Alınacak Olup, Sonradan Yaş Tahsisi Yapılsa Dahi Düzeltilmiş Yaş Dikkate Alınmaz

İnceleme konusu olayda, 04/01/1982 tarihinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve kayden 23/04/1967 doğumlu olan sigortalının, doğum tarihinin ilk işe giriş tarihinden sonra Asliye Hukuk Mahkemesinin...
Devamını oku

05-12-2020 - 527

Davalı İşveren İle Davacının Baba Oğul Olduğu Nazara Alındığında; Davalının, Oğlunun Sosyal Güvenceden Yoksun Kalmasına Neden Olacak Şekilde Hizmet Süresini Bildirmemiş Olması, Hayatın Olağan Akışına Uygun Değildir

Davalı işverenin davacının babası olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal Sigortalar Yasanın ilgili maddesinde belirlendiği şekilde sosyal güvenlik hakkı vazgeçilemez, devredilemez ve kaçınılamaz bir haktır. Davalı işveren ile...
Devamını oku

05-12-2020 - 394

İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti

Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Bu davaların tamamının reddi durumunda...
Devamını oku

23-11-2020 - 302

İşe İade Davası Derdestken Feshe Bağlı Alacaklar İçin Açılan İşçilik Alacağı Davası Erken Açılması Sebebiyle Usulden Reddedilmelidir

Dairemiz uygulamasına göre işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açıklandığı üzere...
Devamını oku

19-11-2020 - 439

Hizmet Tespitine İlişkin İspat Usulü

Dosya içinde mevcut bulunan davalının vesayet talebine ilişkin dosyanın nasıl sonuçlandığı irdelenmeli, banka kayıtlarına bakıldığı zaman bu ödemelerin düzenli olmadığı gibi 2006-2007-2008 yıllarında...
Devamını oku

19-11-2020 - 431

Hizmet Tespit Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı

Dava konusu işyerinden SGK denetmeninin tespiti üzerine ilk defa 04.10.2007 tarihi itibariyle bir gün hizmet bildiriminde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 01.07.2003-04.10.2007 tarihleri arasındaki döneme ilişkin davacı...
Devamını oku

19-11-2020 - 351

Yabancı Akademisyenin Emeklilik Durumu

İnceleme konusu uyuşmazlıkla ilgili yapılan değerlendirmede; davacının 02.12.1996 – 24.08.2000 tarihleri arasında davalı Üniversitede sözleşmeli akademik personel olarak çalışmakta olduğu, çalışmanın geçtiği...
Devamını oku

19-11-2020 - 379

Sigortalılık Başlangıç İsteminde İşyerinde Yapılan İşin Niteliğinin Çıraklığa Etkisi

Eldeki davada, talep tarihinde davacının 18 yaşını ikmal ettiği, kısa vadeli sigorta kolundan 01.01.1983 itibari ile düzenlenen işe giriş bildirgesinin uzun vade sigorta koluna dayalı bir talebe esas alınamayacağı...
Devamını oku

15-11-2020 - 390

Kıdem Tazminatının Ödenmesi Durumunda Haklı Fesih Yapıldığına İlişkin Savunma Yapılamaz

İnceleme konusu dosyada feshe konu olay irdelendiğinde; davalı taraf feshe ilişkin savunmasını, davacının işyerinde bulunan bir kadınla ilişkisi nedeni ile yönetimle tartıştığı, kendi departmanında bulunan işçileri...
Devamını oku

15-11-2020 - 643

İşçinin Yıllık İznini Kullandığının İşveren Tarafından Yazılı Belge İle İspatlanması Gerektiği

Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. İşçinin yıllık iznini kullandığı işveren tarafından yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Yıllık izin ücreti...
Devamını oku

15-11-2020 - 576

İşçinin, İşverenin Otoritesini Tanımadığı Anlamına Gelecek Davranışının İşveren Feshini Geçerli Kılacağı

Feshe konu edilen olay personel uygunluk bildirim formu başlıklı tutanakta aynen -sigara yasağından sonra ...le olan diyaloglarında -sigara içmezsek performansımız da düşer- tabirini kullandıkları tarihten bugüne,...
Devamını oku

15-11-2020 - 503

İbranamenin Geçerli Olma Koşulları

Türk Borçlar Kanununun ibranameye ilişkin fıkrasında; -İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin...
Devamını oku

15-11-2020 - 595

Öğretim Üyesi İle Öğrencisi Arasındaki Yakınlaşmanın Öğretmenlik İle Bağdaşmaması Nedeniyle Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Haklı Nedene Dayandığı

İş sözleşmesinin, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Olayın soruşturulması...
Devamını oku

15-11-2020 - 363

Bakım Görevlisi Olanın, Kendisini Koruyamayacak Durumda Olan Çocuğa Karşı İşlenen Suçu Yetkililere Haber Vermemesi Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olarak Değerlendirileceğinden İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olduğu

İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İnceleme konusu...
Devamını oku

15-11-2020 - 640

İş Yerinden Hırsızlık Sebebi İle İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Fesih Hali

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı işverenin kullanıma uygun bir kısım atık ürünleri hayır kurumlarına verdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı vekili dilekçesinde müvekkilinin bu...
Devamını oku

15-11-2020 - 510

İşçilik Alacakları İsteminde Başka Mahkemede Verilen Beyanların İşçiyi Bağlayacağı

Taraflar arasında diğer uyuşmazlık fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının hesabı konusundadır. Davalı işverence sunulan belgelere göre davacı tanık olarak İş Mahkemesinde verdiği...
Devamını oku

15-11-2020 - 447

Sataşma Niteliğinde Olmadığı Sürece, İşçinin Diğer İşçilerle Devamlı Ve Gereksiz Tartışmaya Girişmesi Ve İş Arkadaşları İle Ciddi Geçimsizlik Göstermesinin Geçerli Fesih Nedeni Teşkil Ettiği

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, dosyaya sunulan güvenlik kamerası görüntülerinden ve kavgaya karışan diğer işçinin açtığı işe iade davasındaki mahkeme huzurunda alınan tanık ifadelerinden davacının kavgaya...
Devamını oku

15-11-2020 - 623

Aynı İşyerinde Çalışan Evli Çalışanların İlişki Yaşamasının Haklı Fesih Nedeni Olduğu

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişki yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü...
Devamını oku

15-11-2020 - 579

İkamet Adresinin Değişmesinin Haklı Fesih Nedeni Olmadığı

Dosyada mevcut davacı adına imza taşıyan el yazılı ... ilçesindeki kırtasiyeden gönderildiği anlaşılan 05.08.2014 tarihli faks içeriğinde aynen -Sayın ..., bilindiği üzere ikametgahımın değişmesi nedeniyle zorunlu...
Devamını oku

15-11-2020 - 295

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ödenen Kıdem Tazminatının İşverene Geri Ödendiği İddiasının Araştırılmasının Gerektiği

Davacının emeklilik nedeniyle sona eren ilk dönem çalışması sonunda kıdem tazminatının davacıya ödendiği dosyadaki banka dekontu ve taraf beyanlarıyla sabittir. Ancak yapılan bu ödemenin aynı gün davalı...
Devamını oku

15-11-2020 - 423

Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı

Dava belirsiz alacak davası olup alacağın tamamı bakımından dava tarihi itibariyle zamanaşımı kesilmiştir. Yargılama sırasında alacak miktarının belirlenmesinden sonra yapılan talep artışı üzerine davalı tarafın...
Devamını oku

15-11-2020 - 506

9 Yıl Sonra Açılan Davada İstifa Dilekçesine İlişkin İrade Fesadına Dayanılamayacağı

Yargıtay uygulamasında; istifa dilekçesinde her hangi bir nedene dayanılmadığı hallerde kısa süre içerisinde açılan davalarda, dava dilekçesinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülebileceği ve haklı fesih nedeninin...
Devamını oku

15-11-2020 - 403

Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki Tespitinde Farklı İşkollarında Hizmet Veren İşyerinde Çoğunluğun Sağlanması Kriteri

Uyuşmazlık konusu tespit davacı işverene ait olup, metal işkoluna tescil ettirilen işyerlerine ilişkindir. Bu durumda yetki başvuru tarihi itibariyle davacı işverenliğin metal işkolu dışında muhtelif işkollarına ait kayıtlı...
Devamını oku

15-11-2020 - 431

İşe İade Sonrası Başvuran Ve İşe Davet Edilen Davacının İşe Davetinin Samimi Olup Olmadığı

Taraflar arasında feshin geçersizliği ve işe iade sonrası başvuran ve işe davet edilen davacının işe davetinin samimi olup olmadığı ve bu kapsamda işçinin başlayıp başlamaması uyuşmazlık konusudur. Davacı...
Devamını oku

15-11-2020 - 376

Islahta Faiz İstenilmese Dahi Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği

Davacı vekili kısmi dava açmış, taleplerini ıslah dilekçesi ile artırmış, ancak ıslah ettiği miktarlara faiz yürütülmesini talep etmemiştir. Mahkemece ıslah ile istenilen miktarlara faiz talep edilmediği gerekçesi ile faiz...
Devamını oku

15-11-2020 - 426

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücreti Bulunması Halinde İşçinin Özel Sebepler İle Sözleşmeyi Feshetmesi Durumunda da Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı

Deniz İş Kanunu hem günlük (8 saat) hem haftalık (48 saat) çalışma süresinin aşılmasını fazla saatlerle çalışma olarak kabul etmiştir. Gemi işvereni donatan, donatma iştiraki veya onun vekili kaptan, fazla saatlerle...
Devamını oku

15-11-2020 - 464

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Çalışırken Ücrete Dönüşmeyeceği

Davacı işçi yıllık izinlerin karşılığı ücretlerin ödenmediğini ileri sürerek istekte bulunmuş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya çalışırken kullandırılmayan izin süresine ait ücretlerin bir kısmının ödendiği...
Devamını oku

15-11-2020 - 340

Aksi Dava Dilekçesinde Belirtilmediği Müddetçe İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Karar Verileceği

İşçilik alacakları aksi talep edilmediği sürece kural olarak brütten hesaplanıp brütten hüküm altına alınmalıdır. Bunun amacı devletin vergi ve SSK primi kaybını önlemektir. İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı...
Devamını oku

15-11-2020 - 646

Sendikanın Müfettiş Raporunun Hukuka Aykırı Bir Şekilde Değiştirildiğinin Delil Tespiti Yoluyla Belirlenmesini İstemesinde Hukuki Yararın Bulunduğu

Sendika üyesi işçilerin hak ve çıkarlarını korumak için bir vakıanın yani taraflarına tebliğ edilen raporun gerçek olmadığının tespitini talep etmiştir. Davacı Sendika raporun son halinin hukuka aykırı olarak değiştirildiği...
Devamını oku

15-11-2020 - 559

Çalışılan Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunması Halinde İşçilik Alacaklarından Şirketlerin Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu

Organik bağ ilişkisinde işveren sıfatı olan tüzel kişinin, işçinin iş sözleşmesinden veya iş kanunundan doğan haklarını kullanmasının engellenmesi için temsilde farklı kişiliklere yer vermesi söz konusudur. Bu durumda...
Devamını oku

15-11-2020 - 335

Fazla Çalışmaya İlişkin Ücretin Ödendiğinin İspat Şekli

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma...
Devamını oku

15-11-2020 - 286

İşçinin Devamsızlıkta Bulunması Nedeniyle İşverence İş Akdinin Feshi

İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İnceleme konusu uyuşmazlıkta davacının...
Devamını oku

15-11-2020 - 488

İşçinin Fazla Çalışma Yapması Halinde Fazla Mesai Ücretine Hak Kazanacağı

Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada...
Devamını oku

15-11-2020 - 589

Gazetecinin İş Sözleşmesinin Feshi Üzerine Açtığı Yıllık İzin Ücreti Talepli Davada Mahkemece Kurulan Hükmün Dayanağının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği

Davacı gazeteci iş sözleşmesinin feshi üzerine açtığı davada yıllık izin ücretini talep etmiştir. Mahkemece, fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlalıkları hüküm altına alınmış ise de, Anayasa Mahkemesinin...
Devamını oku

15-11-2020 - 380

İş Sözleşmesi Baskı İle İmzalanan İstifa Dilekçesi İle Sonlanan İşçinin Kıdem Ve İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı

Davacı işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren davacı işçinin imzasını taşıyan istifaya dayanmıştır....
Devamını oku

15-11-2020 - 501

Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesinin İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verdiği

Davacı işçi iş sözleşmesini ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ağır çalışma koşullarının bulunduğunu ileri sürerek haklı nedenle feshettiği iddiasıyla kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuş,...
Devamını oku

15-11-2020 - 451

Gazetecinin Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmeyeceği

Basın İş Kanununda yer alan düzenleme ile -21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen- işverenden söz edilmiş ve gazetecinin talebi üzerine verilmemiş olmasına dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. İlgili Kanunun...
Devamını oku

15-11-2020 - 542

İbranamenin Geçerlilik Koşulları

İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesinde öngörülmüştür. Sözü edilen hükme göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra...
Devamını oku

15-11-2020 - 335

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Çelişkili Tanık Beyanı

Davacının tanık sıfatı ile verdiği iki beyan ile dava dilekçesindeki iddia çelişiktir. Bu nedenle, davacı asil duruşmaya bizzat davet edilerek çelişkiler kendisine açıklanmalı, davacıdan...
Devamını oku

15-11-2020 - 1022

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır

Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...
Devamını oku

15-11-2020 - 481

Çalışma Arkadaşını Hırsızlıkla Suçlayan Çalışanın Bunu Delillendirememesinin İşe İade Davasına Etkisi

İnceleme konusu uyuşmazlıkta; davalı iş yerinde satın alma bölümünde çalışan davacının bölümde yapılan bir toplantı esnasında bölüm yöneticisi ve bazı arkadaşlarını hırsızlıkla suçladığı, -burada hırsızlık var,...
Devamını oku

15-11-2020 - 374

İşçi İstifasının İrade Fesadına Uğradığını İddia Ediyorsa İspat Etmesi Gerekir

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı, fesih işlemleri esnasında davalı işveren...
Devamını oku

15-11-2020 - 421

İşçinin Güven Sarsıcı Davranışlarının Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı

Mahkemece aynen; -...dosya içerisinde bulunan davalı işyerindeki kamera kayıtlarına ilişkin CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de davacının mesai saatleri içerisinde kadın müşteri ile samimi görüntüleri...
Devamını oku

15-11-2020 - 529

Fazla Çalışma Yapıldığının İspatı Vasıtaları

Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından, hastalık mazeret izin...
Devamını oku

15-11-2020 - 695

Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmasa Dahi Dava Dilekçesinde Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gerekir

İnceleme konusu uyuşmazlıkta istinaf incelemesi yapan Dairesinin salt davacının başvurusu üzerine talep aşımına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesini resen uygulaması istinafa başvuranın...
Devamını oku

15-11-2020 - 693

İrade Sakatlığı İle İstifa Ettiğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını İspatlamalıdır

Taraflar arasında davacının kıdem tazminatını hak edip hak etmediği hususunda uyuşmazlık vardır. Dosya kapsamından davacı işçinin iş akdi katılım bankası olan davalı işverene sunduğu dilekçenin işleme...
Devamını oku

15-11-2020 - 330

Memuriyete Geçişin İşçi Açısından Haklı Sebep Oluşturmadığı

İnceleme konusu uyuşmazlıkta davacı işçinin davalı işyerinde mevsimlik işçi olarak çalışırken 1992 yılında açılan memuriyet sınavına katılıp kazanarak memuriyete geçtiği, çalışmanın işçilik kısmının bu şekilde...
Devamını oku

15-11-2020 - 394

İşçinin İstifa Dilekçesinde İrade Fesadına Uğradığını İspatı Sorunu

Davacı dava dilekçesinde her ne kadar davalı tarafından haksız bir şekilde ve asılsız iddialarla işten çıkarıldığını, işi bırakması için uzun süreden beri psikolojik baskı uyguladığını, şirket temsilcilerinin müvekkilini...
Devamını oku

15-11-2020 - 419

Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat Yükü İşverendedir

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar mahkemece davacının yıllık izinlerinin tamamını kullandığı ispatlanamadığı gerekçesiyle yıllık izin ücret alacağı hüküm altına alınmışsa da, davalı tarafça dosyaya bilirkişi...
Devamını oku

13-11-2020 - 348

İşçi Mobbingin Varlığı Konusunda Güçlü Deliller Gösterirse Artık İşveren Mobbing Olmadığını İspatlamalıdır

Dosyaya ibraz edilen yukarıda ayrıntısı verilen bilgi ve belgeler ile diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin performans düşüklüğünün ispatlanamaması, elektronik posta...
Devamını oku

11-11-2020 - 482

İşçilik Alacaklarının Tahsili İsteminde Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açıldığı

İnceleme konusu olay değerlendirildiğinde; davacı vekili müvekkilinin davalıya ait iş yerinde 14.10.2006-27.03.2009 tarihleri arasında çalıştığını, günlük ücretinin 30,00TL olduğunu ileri sürerek bazı işçilik...
Devamını oku

11-11-2020 - 525

Arabuluculuk Dava Şartını Sağlayan Belge Son Tutanak Olup, Bu Tutanağın Usulüne Uygun Tutulmaması Durumunda Dava Usulden Reddedilecektir

Davacı tarafça dosyaya sunulan arabuluculuk son tutanağında arabuluculuk konusu uyuşmazlığın -işçi-işveren uyuşmazlığı- olarak belirtildiği görülmüştür. Söz konusu belge içerisinde arabuluculuk konusu...
Devamını oku

08-11-2020 - 651

İşçinin Diğer İşçi Olan Servis Şoförünü Yumruklaması İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Sebebidir

Kavga olayının gerçekleştiği tarihte araçta bulunan personellerin dosya içerisinde yer alan yazılı anlatımlarında, tartışmanın davacı tarafından başlatıldığı, dava dışı diğer işçi-araç şoförünün davacıya işyeri...
Devamını oku

01-11-2020 - 427

Davacıya İş Kazası Sebebiyle SGK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Bağlanmışsa Rücuya Tabi Olup Olmadığı Kuruma Sorulmalıdır

Hasar dosyasında mevcut SGK yazısında kazanın iş kazası olduğu ve davacıya geçici işgöremezlik ödemesi yapıldığı bildirilmiş olduğundan davacıya davaya konu trafik kazasından sonra SGK tarafından peşin...
Devamını oku

01-11-2020 - 616

İşçinin Ticari Sır Niteliğindeki Belgelerin Fotokopisini İzinsiz Çekmesi Haklı Fesih Sebebidir

İşçinin işyerinde çalışırken işverene ait belgeleri fotokopi çekmek suretiyle kopyaladığı, bu belgelerin fotokopilerinin çekilmesinde yetkisi ve izni bulunmadığının bizzat davacı işçinin tanığı tarafından ifade edildiği, işçinin bu...
Devamını oku

01-11-2020 - 625

İşçi Hakkında Soruşturma Devam Ederken İş Akdini Evlilik veya Emeklilik Sebebiyle Haklı Nedenle Feshedemez

İşçinin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığı, davacının bu yönde savunmasının alındığı, iç denetim raporu hazırlandığı, yapılan usulüz işlemlerin düzeltilmesi aşamasında davacı işçinin evlenip noterden...
Devamını oku

31-10-2020 - 363

İmzalı Bordrolar Sahtelik İddiası İspat Edilene Kadar Kesin Delil Niteliği Taşır

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil...
Devamını oku

31-10-2020 - 297

İşçinin Oluru Alınmadan Priminin Düşürülmesi Haklı Sebeple Fesih Nedenidir

Davacının, 10.03.2006 tarihinde Konya Merkez Mağazasında iç giyim personeli olarak göreve başladığı, Konya Merkez Mağaza ve Ankara yolu mağazalarında nonfood personeli olarak çalıştığı, 21.11.2011 tarihinde...
Devamını oku

29-10-2020 - 369

Husumetli Tanık Beyanı Esas Alınarak Fazla Çalışma Alacağına Hükmedilemez

Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıklarından birinin işverenle husumetli olduğu, diğerinin ise 2006 yılında işten ayrıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu halde davacı tanıklarının anlatımına...
Devamını oku

29-10-2020 - 514

Kadın İş Arkadaşlarını Eve Çağırma - Cinsellik İçermeyen Mesajlar - Haklı Fesih

Her ne kadar mahkemece davacıya isnat edilen eylemlerin bayan iş arkadaşlarına cinsel tacizde bulunma boyutunda olmadığı, herhangi bir cinsel ifade içermeyen mesaj gönderme şeklinde olduğu, tüm iddiaların soyut düzeyde...
Devamını oku

29-10-2020 - 718

Organik Bağ - Şantiye Şefi - Fazla Mesai

Davalı ile dava dışı firma arasında organik bağ olduğuna yönelik dosyada delil olmayıp davacıya banka kanalı ile davalı tarafça bir kısım ödemeler yapılması da organik bağ sonucunu...
Devamını oku

29-10-2020 - 558

Devamsızlık Tutanağında İsmi Olan Kişileri Dinletmeme - Haklı Fesih İspatı

Yargıtay devamsızlık tutanağında ismi ve imzası yer alan kişileri, tutanak tanığı olarak dinletmeyen patronun feshini haksız buldu. İşçiye tazminat ödenmesine hükmetti....
Devamını oku

29-10-2020 - 499

Kadın Çalışana Mesaj - Cinsel Taciz - Haklı Fesih

Kadın çalışana -...Tamam hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim...- -..yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm...- dedi ama tazminatsız...
Devamını oku

25-10-2020 - 304

Kıdem Tazminatına Esas Ücret İkale Sözleşmesinde Dahi Tavanı Geçemez

Dosyaya sunulmuş olan , -iş sözleşmesinin karşılıklı feshi- konulu sözleşme içeriğinde; karşılıklı rıza ile iş sözleşmesinin feshedildiği, davacıya yıllık izin ücreti, sosyal yardım ücreti, ücret ve asgari geçim indirimi ,...
Devamını oku

25-10-2020 - 406

Gerçek Zarar İle İbraname Arasındaki Açık Oransızlık

İhbar olunan sigorta şirketi ile davacılar vekili arasında imzalanan ibraname başlıklı belge; -kaza dolayısıyla vefat eden adına kanuni varisi olarak tazminat bedelini almakla, sigorta poliçesi hükümleri tamamen...
Devamını oku

21-10-2020 - 602

İş Kıyafetlerini Giymemekte Israr Etme - Haklı Fesih

Davalı tanıkları da, davacının işyeri kıyafetlerini giymek istemediğini beyan ederek işyeri kıyafetlerinin davacı tarafından giyilmek istenmediği hususunda tutulan işyeri tutanaklarını doğrulamışlardır. ...
Devamını oku

21-10-2020 - 282

İşçiler Arasındaki Çatışmanın İşyerine Sirayet Etmesi - Geçerli Fesih

Taraflar arasında işyerinde çalışma ortamına yansımış huzursuzluk ve geçimsizlik sabit olmakla birlikte, hakaret tehdit veya sataşma niteliğinde bir eylemin vaki olmaması karşısında, işverenin feshinin haklı değil ancak geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir....
Devamını oku

21-10-2020 - 435

Çalışırken Yıllık İzin Hakkının Bulunduğunun Tespitini İstemede Hukuki Yarar olduğu

Davacının yıllık izin ücreti alacağı olup olmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 10 yılı aşkın çalışması...
Devamını oku

20-10-2020 - 313

1 Aylık Hak Düşürücü Sürede İşe İade Davasının Açılması Gerektiği

İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava...
Devamını oku

16-10-2020 - 399

Çıraklık İlişkisinin Kurulması - Yazılı Sözleşme

1980 yılında davacının işe girer girmez tanık ifadesinde de geçen makineyi hemen kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının 3 yıl çırak olarak çalışmasının mümkün olduğu;...
Devamını oku

14-10-2020 - 292

Değerli Müşterilerimiz Mağazanın İçine Ettiniz Sözü - Fesih

Davacının sarf ettiğini kabul ettiği -değerli müşterilerimiz mağazanın içine ettiniz- sözünün işyerindeki çalışma ortamını etkileyeceği ve işyeri disiplinini bozacağı açık olup işverenin...
Devamını oku

14-10-2020 - 500

İşçinin Sakal Bırakması - Geçerli Fesih

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde sakal bırakmanın yasak olduğuna ilişkin açık bir düzenleme bulunmasa da, iş sözleşmesinin -Özel Şartlar- 11/b maddesinde; -işçi, işyerinde çalışma...
Devamını oku

14-10-2020 - 291

Belirsiz Alacak Davasına Konu Olamayacak İşçilik Alacakları

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden aynı Dairenin görev alanındaki bölgelerden...
Devamını oku

13-10-2020 - 355

Toplu İşçi Çıkarmada Fesih Bildirimi

İşveren tarafından işçiye doğrudan bir fesih bildirimi yapılmamış, toplu işçi çıkarılacağı ilanen belirtilmiştir. Bu şekilde fesih bildirimi yasal olmadığı gibi usulüne uygun değildir. Mahkemenin...
Devamını oku

10-10-2020 - 565

İşçilerin Tartışmasının Sataşma Ölçüsünde Olmaması - Eşit İşlem Borcuna Aykırılık

Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem(darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir. ...
Devamını oku

10-10-2020 - 562

İstirahat Raporunun Kıdem Süresine Etkisi

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada...
Devamını oku

10-10-2020 - 457

İşçinin Eleştiri Sınırları İçerisinde Kalan Söz ve Davranışları - Fesih

İş Kanununda, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır....
Devamını oku

05-10-2020 - 583

İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Hükmedilmesi

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, dava dilekçesine göre dava konusu alacak taleplerinin net ücret üzerinden tespit ve hükmedilmesine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. Yargıtayın yerleşik uygulaması,...
Devamını oku

05-10-2020 - 645

Mevsimlik İş - İş Güvencesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı

Mevsimlik iş sözleşmeleri, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ...
Devamını oku

05-10-2020 - 594

Ücretin Ödenmemesi - Haklı Fesih

Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme ...
Devamını oku

05-10-2020 - 457

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi belirli sürenin sona erdiği gerekçe gösterilerek işverence feshedilmiştir. Buna göre, mahkemece dava dışı şirket ile davalı şirket arasındaki hizmet alım sözleşmesi tüm ekleri ile birlikte dosya kapsamına dahil edilmeli, ...
Devamını oku

05-10-2020 - 339

Ölüm Sigortası İçin Gerekli Prim Gün Sayısı - Askerlik Borçlanması

Hak sahiplerine yönelik ölüm aylığı tahsisinde sosyal güvenlik hukuku ilkelerine göre sigortalının yaşamını yitirdiği tarih itibari ile yürürlükte olan yasal düzenlemenin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Davacı murisinin ölüm tarihinde 5510 sayılı Yasa yürürlüktedir....
Devamını oku

05-10-2020 - 293

İş Kazası - Organik Bağ - Manevi Tazminat

Organik bağda işçinin birden fazla işverene iş görme edimi yerine getirmesine gerek yoktur. Burada işverenlerin kanuna karşı hilesi veya dürüstlük kuralına aykırı davranışı vardır. Dolayısıyla salt birlikte istihdamın veya organik bağın tespiti müşterek ve müteselsil sorumluluk için yeterlidir....
Devamını oku

05-10-2020 - 466

Gerçek Ücretin Tespiti - Yazılı Delil

Gerçek ücret; sigortalının kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre ödenmesi gereken ücrettir. Hizmet akdinin tarafları görünüşte bir ücret belirlemiş olabilirler, ancak bu ücret tarafların aralarında kararlaştırdıkları gerçek ücret olmayabilir. ...
Devamını oku

05-10-2020 - 550

Bağımsız Çalışanlar - Sigortalılık Süresi - Primi Ödenmiş Günler

18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme...
Devamını oku

04-10-2020 - 424

Bedelli Askerlik - İş Akdinin Feshi - Kıdem Tazminatı

4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü işe başlama şeklinde iki önemli hakkı vardır. Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin...
Devamını oku

04-10-2020 - 667

İşe İade - Boşta Geçen Süre Ücretinin Hesabı

Boşta geçen süreye ait en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklar için ise, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçinin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir....
Devamını oku

04-10-2020 - 534

Sendikal Nedenle Fesih - Araştırma Yöntemi

Somut uyuşmazlık bakımından, iş akdinin sendika örgütlenmesini engellemek adına feshedilip feshedilmediğinin tereddütsüz tespiti önem arz etmektedir. Ancak, feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda yapılan araştırma ve inceleme yetersizdir....
Devamını oku

04-10-2020 - 292

İş Kazası - İşverenin Sorumluluğunun Objektifleştirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir....
Devamını oku

04-10-2020 - 643

Emekli Maaşı Alan Kişinin Açtığı Hizmet Tespit Davası

İhtilaflı dönemde kurumdan yaşlılık aylığı almakta olan davacının, davalı işveren nezdinde geçen 16/06/2012-10/03/2015 tarihleri arasında hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece sosyal güvenlik destek primi...
Devamını oku

04-10-2020 - 556

Meslek Hastalığı - Yüksek Sağlık Kurulu - Adli Tıp - Çelişki

Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde inceleme Adli Tıp Kurumu giderek...
Devamını oku

03-10-2020 - 374

Gerçek Zarar - İlk Peşin Sermaye Değeri - Kusur İndirimi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, uzman bilirkişi tarafından yöntemince rapor düzenlenerek hak sahibinin gerçek zararı hesaplanmış ise de, gerçek zarar ile ilk peşin sermaye değerli gelir...
Devamını oku

03-10-2020 - 428

İş Kazası - Yüksek Sağlık Kurulu - Adli Tıp - Raporlardaki Çelişki

Eldeki davada, sigortalının iş göremezlik derecesinin davacı kurum gelir bağlama kararında %33 olarak belirlendiği, davalı işverence bu maluliyet oranına itiraz edildiği halde, mahkemece bu konuda inceleme ve araştırma yapılmadığı anlaşılmıştır....
Devamını oku

03-10-2020 - 567

Bir Günlük Çalışmanın Tespiti Davası

Sigorta başlangıcının tespiti istemine yönelik olarak yapılan incelemede; Sosyal Sigortalar Kanununu ilgili maddesi gereğince sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesine ilişkin açılan her dava, sigortalılığın saptanması istemini de içerdiğinden...
Devamını oku

03-10-2020 - 481

Cuma Namazı İçin Tahsis Edilen Araç İle Kahvehaneye Gidilmesi - Geçerli Sebep

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup...
Devamını oku

03-10-2020 - 365

İşçiye Küllük Fırlatılması - Manevi Tazminat

Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki kişi tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, öte yandan başka bir toplantı sırasında...
Devamını oku

03-10-2020 - 298

Güvenlik Görevlisinin Uyuması - Haklı Fesih

Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının hizmet akdi 03/09/2013 tarihli fesih bildirimi ile bir kaç değişik nedenle birlikte 23/08/2013 günü saat 03.30 da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedilmiştir....
Devamını oku

03-10-2020 - 284

Çalışma Arkadaşına Hakaret - Haklı Fesih

Davacı işçinin davalı işyerinde çalışırken iki müşterinin kendi aralarında tartıştıklarını görüp çalışma arkadaşı ...a müşterilerin neden tartıştıklarını sorduğu, ...unda daha sonra anlatırım şeklinde cevap vermesi üzerine bu defa ...a hitaben -hayvan- diye bağırdığı ...un bu söze...
Devamını oku

29-09-2020 - 282

İş Sözleşmesi - Cezai Şart - Oranlama - İndirim

Taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesinde; -iş akdinin işveren tarafından herhangi bir şekilde feshi halinde sözleşme süresinden bakiye kalan süreye ilişkin aylık ücretler tazminat olarak işçiye ödenecektir- hükmünde cezai şartın ödenmesi koşulunun işverenin feshi olarak belirtilmiş olup...
Devamını oku

27-09-2020 - 473

Performans Düşüklüğü - Geçerli Nedenle Fesih

İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı işyerinde -delik makine operatörü- olarak çalışan davacı işçi, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü ve tutanakları imzalamadığı gerekçesiyle haksız şekilde feshedildiğini açıklamış,...
Devamını oku

27-09-2020 - 442

İşyerinde Çalışmayan Kişinin Tanıklığı

Somut uyuşmazlıkta; her ne kadar mahkemece, davacının yükselmesinin önlenmeye çalışıldığı, mobbing uygulanarak işi bırakmasının sağlanmaya çalışıldığı ancak davacının işi bırakmadığı iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği kabul edilmiş ise de; davacının bu konudaki tek delilinin iş yeri çalışanı olmayıp, davacının ...
Devamını oku

27-09-2020 - 662

Memuriyete Atanmak - Haklı Fesih - Cezai Şart

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının davalı özel eğitim kurumunda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışırken iş akdini memuriyete atanması nedeniyle sonlandırdığı, memuriyete atanmanın iş akdinin feshi bakımından davacı işçi için haklı neden oluşturmadığı sabittir....
Devamını oku

27-09-2020 - 453

Kıdem Tazminatı - Sefer Prim Ücreti - Yıllık İzin

Davacıya davalı işyerindeki ilk dönem çalışmasını sonlandıran emekliliği sonrasında, kayıtlardaki ücret üzerinden 14 gün karşılığı izin ücreti ödemesi yapılmış olup bu ödemenin eksik olduğu, ödemeye esas ücrete ilave edilmesi gereken sefer primi ücretinin ilave edilmediği, davacının ikinci dönemin sonunda ise kullanılmayan 3 gün daha ücretli izin hakkı bulunduğu sabittir....
Devamını oku

27-09-2020 - 405

3 Dönem Halinde Çalışma - Kıdem Tazminatı

Somut olayda, davacı 10/10/1999 - 10/02/2000, 21/09/2001 - 30/06/2012, 18/04/2013-31/10/2013 tarihleri arası üç dönem halinde toplam 11 yıl 8 ay 22 gün davalı bünyesinde çalışmıştır. Mahkemece davacının 31/10/2013 tarihli istifa dilekçesine atfen dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş ise de davacının istifa dilekçesinin 18/04/2013-31/10/2013 tarihleri ...
Devamını oku

27-09-2020 - 506

İnşaat İşi - Anahtar Teslimi İş - İşçilik Alacakları

Somut olayda davalı .... ile davalılar ... İnşaat ve Sanayi A.Ş.-... iş ortaklığı arasında arasında ... Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı inşaatı ve hidromekanik işlerin yapımı amacıyla sözleşme yapılmış olup, davacı bu sözleşme kapsamında iş ortaklığının işçisi olarak çalışmıştır. Davalı ....nin asıl faaliyet konusunun enerji üretimi olduğu, diğer davalılara yaptırılan inşaat işinin davalı...
Devamını oku

27-09-2020 - 499

Boşta Geçen Süre İçinde İşçinin Çalışması

Dosya içeriğine göre; mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının davalı işyerinden çıktıktan sonra başka bir işyerinde çalışması bulunduğunu, buna göre boşta kaldığı sürenin dikkate alınacağı belirtilerek boşta geçen süre alacağı hesaplanması hatalıdır. ...
Devamını oku

27-09-2020 - 506

Evli İşçi İle Birliktelik - Geçerli Fesih

Somut olayda montaj görevlisi olarak çalışan davacının iş akdinin 06.02.2015 tarihinde diğer bir şirket çalışanı ... ile arasında bir ilişki olduğu, bu ilişkinin varlığının öğrenilmesi sonucunda eşinin şirketin çağrı merkezini arayarak ... hakkında canlı bomba ihbarında bulunduğu, yapılan iç araştırmadan ve konuya ilişkin yazılı savunmasından bu durumun anlaşıldığı,...
Devamını oku

27-09-2020 - 601

Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik - İşçi Tarafından Fesih

4857 sayılı Kanunun 22. maddesinde çalışma şartlarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir. Bununla birlikte çalışma şartlarının değiştirilmesi aynı zamanda şartlarının uygulanmaması anlamına geldiğinden, aynı Kanunun 24/II-f. bendinde belirtilen hal, işçinin haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. ...
Devamını oku

27-09-2020 - 564

İşe Başlatmada Samimi Olunmaması - Ücretin Belirlenmesi

Somut olayda, davacının davalı iş yerinde 12.02.2001- 24.04.2013 tarihleri arasında posta başı olarak çalıştığı ve iş akdinin oragnizasyonel ve sektörsel sebeplerden dolayı işletmesel karar nedeni ile feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği ve kararın Dairemizce temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiği görülmüştür....
Devamını oku

27-09-2020 - 563

Kıdem Tazminatının Banka Kanalıyla Ödenip Ödenmediği

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmünde olmakla beraber, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki düzenleme uyarınca bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekmektedir....
Devamını oku

27-09-2020 - 613

İhale Makamının İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu

İhale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu...
Devamını oku

27-09-2020 - 553

İşçinin Ücreti Konusunda Uyuşmazlık

4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin...
Devamını oku

27-09-2020 - 416

Fazla Çalışma - Yazılı Delil - Tanık

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir....
Devamını oku

27-09-2020 - 355

Prim Alacağı - E Mail Yazışmalarının Delil Niteliği

Somut olayda, davacı dava dilekçesinde, 2014 yılı Nisan ayı prim alacağının 878,22 TL Mayıs ayı prim alacağının 861,59 TL, Haziran ayı prim alacağının 903,02 TL, Temmuz ayı prim alacağının 884,92 TL, Ağustos ayı prim alacağının 1301,81 TL , Eylül ayı prim alacağının ise 18 gün karşılığı 900,00 TL olduğunun davalı tarafından kendisine e-mail ile bildirildiğini, ancak ödemelerin ...
Devamını oku

27-09-2020 - 568

Ara Dinlenme Süresi Nasıl Kullanılır ?

İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz. Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez....
Devamını oku

27-09-2020 - 399

İlave Tediye Alacağı

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması hakkındaki kanun ile düzenlenmiştir. Kanun 1. maddesinde devlet ve ona bağlı kurumların hangileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir. İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, devlet ve ona...
Devamını oku

27-09-2020 - 407

Kıdem Tazminatı - Dolar İle Ödeme - Mahsup Yöntemi

Taraflar arasında iş sözleşmesi devam ederken 25.07.1996 tarihinde yapılan kıdem tazminatı ödemesinin mahsubu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacıya 25.07.1996 tarihli ibraname ile 499,88 USD kıdem tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. 25.07.1996 tarihi itibari ile 1 USD karşılığı eski Türk Lirası ile 83.372,00 TL dir. Bilirkişi raporunda, 499,88 USD ödeme ...
Devamını oku

27-09-2020 - 523

Yıllık İzin Ücreti - Hayatın Olağan Akışı

Somut olayda davacı vekili çalışma süresi boyunca davacının sadece 10 gün izin kullandığını, kalan yıllık izin haklarının ise kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının 15 yıllık toplam hizmet süresi karşılığı 270 gün izin hakkının bulunduğu ve sadece 10 gün izin kullanıldığı kabul edilerek bakiye 260 günlük izin hakkının kullanılmadığına ve bu süre için yıllık izin ücreti ...
Devamını oku

27-09-2020 - 275

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücretler

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında ...
Devamını oku

27-09-2020 - 492

Fazla Çalışma - Ara Dinlenmesi

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece tanık anlatımları doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporuna itibar edilerek, raporda hesaplanan fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının haftada 6 gün 08.20-18.30 arası çalıştığı, iki gün ise fazladan 2 şer saat çalıştığı böylece 13 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiştir. Ancak davacının 2 saat fazladan ...
Devamını oku

27-09-2020 - 525

Banka Aracılığıyla Ödenen Miktarın Mahsubu

Somut olayda, davalı taraf davacıya ait banka hesabına bir kısım ödemeler yapmış olup mahkemece, bu ödeme miktarı bilirkişi raporu doğrultusunda hükmedilen alacaklardan mahsup edilmiştir. Ne var ki, Dairemizce fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddi gerektiği yönünde bozma kararı verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak anılan...
Devamını oku

27-09-2020 - 368

TİS Hükümlerinden Yararlanmanın Tespiti - Hukuki Yarar

Somut olayda, davacının Belediye İş Sendikası ile ... Belediye Başkanlığı arasında bağıtlanan ve 01.03.2011-28.02.2013 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin 40. Maddesinde bahsi geçen Kıdem Zammı düzenlemesinden 04.11.2011-01.07.2012 tarihler ile sınırlı olmak kaydı ile yararlandırılması gerektiğinin tespitine ilişkin talebinin eda davasına konu edilebileceği, eda davası...
Devamını oku

27-09-2020 - 283

Fazla Çalışma - İş Sözleşmesi - İspat

Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve fazla mesai alacağının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Dosyaya sunulan 26.08.2008 tarihli iş sözleşmesinin 4. maddesinde -Çalışanın aylık ücretine günlük normal çalışma saatlerinin dışında kalan fazla çalışma ücretleri, hafta tatili fazla çalışma ücretleri ile tatil günleri (hafta tatili, ulusal ...
Devamını oku

27-09-2020 - 521

İş Müfettişi Raporu - Kurum İşleminin İptali

Somut olayda dava konusu müfettiş raporunda işçi alacaklarına yönelik tespit yapıldığı açık olup, bu durumda yapılmış olan tespitin dayanağı bilgi ve belgeler ve davacı tarafından sunulan deliller incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu davada verilecek karar, davanın tarafı olmayan işçi için kesin hüküm teşkil etmeyeceğinden ...
Devamını oku

23-09-2020 - 617

Yıllık İzin Ücreti - Zamanaşımı

Yıllık izin ücreti iş sözleşmesinin feshi ile muaccel olup, 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde yıllık izin ücretinde 5 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu iken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bu süre 10 yıla çıkmış olup buna göre 01.07.2012 tarihinden önce zamanaşımı süresi 5 yıl olup, bu sürenin başlangıcının ...
Devamını oku

23-09-2020 - 416

Fazla Mesai - Talebin Aşılması

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; davacı tanık beyanları gözetilerek davacının haftanın 3 günü hale gitmesi nedeniyle 04:30-19:00 saatleri arasında , 3 gün ise 07:30-19:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de, dava dilekçesinde davacının mal alımı için hale gitme iddiası olmadığından ...
Devamını oku

23-09-2020 - 613

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Bakiye Ücret

4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinde, esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile bir ölçüde koruma sağlanmak istenilmiştir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 680

Radyasyona Maruz Kalan İşçi - Fazla Mesai

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davalı işyerinde anjiyo hemşiresi olarak çalışmakta olup, şuaya maruz kalan ve şua izni hakkına sahip personel olduğu sabittir. Buna göre günlük çalışma süresinin 3153 sayılı Kanuna göre belirlenmesi gereklidir. Yasal düzenlemelere göre davacının haftalık çalışma süresinin 30.01.2010 tarihine kadar yirmi yedi buçuk saat olarak kabul edilip hesaplamanın buna göre yapılması gereklidir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 615

İşe Davetin Samimi Olması Gerektiği

Davalı işverenin işe iade başvurusu üzerine işe iadenin parasal sonuçlarından olan boşta geçen süreye ait ücreti ödemesi, savunma ile çelişki oluşturduğu gibi davet yazısında, işe başlama tarihindeki güncel ücret yerine -aynı özlük hakları ile işbaşı yapmak- dan bahsedilmesi de bu davetin samimi ve yasal koşulları haiz ...
Devamını oku

23-09-2020 - 607

İşe İade - İşçinin Başka İşte Çalışması - Kıdem

Feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iade kararı sonrasında işçinin başvurusu üzerine ödenmesi gereken boşta geçen süre ücretinden başka bir işten elde edilen gelirin indirilmesi ya da diğer işte çalışılan sürenin mahsubu doğru değildir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 341

İstifa Dilekçesi - Haklı Neden Niteliği Kazandırma

Davacı işçi iş akdini istifa dilekçesi ile kendisi sona erdirmiş olup fesihten yaklaşık 7 yıl sonra açtığı davada feshin ödenmemiş işçilik alacaklarına dayalı olduğunun beyan edilmesi, haklı nedene dayanmayan feshe sonradan haklı neden niteliği kazandırma girişimi olup bunun hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 524

Emeklilik - Kıdem Tazminatı - İstifa

Son istifa dilekçesi haklı neden içermediğinden davacı kıdem tazminatını talep edemez ise de emeklilikle sona eren ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazanıldığından davacının 01.08.1996-28.02.2008 tarihleri arasındaki çalışması için belirlenecek kıdemi üzerinden ve 28.02.2008 tarihindeki ücreti baz ...
Devamını oku

23-09-2020 - 616

İşyerinin Değişmesi - Aleyhe Değişiklik - Objektif Neden

Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 404

İstifa Dilekçesi - Kıdem Tazminatı

Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde, iş akdinin işçilik alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş, davalı ise davacının istifa etmek suretiyle işyerini terk ederek iş akdini sona erdirdiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan 21.03.2011 tarihli istifa dilekçesi ise hiç değerlendirilmemiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 436

İşyerindeki Huzur Ortamının Bozulması

Davacının mağazada yapılan sayımda çıkan eksik ürünlerin bedelini mağaza müdürü olduğu için çalışanlar arasında bölüştürüp çıkış yaptığı ve bu durumu üst yöneticilere bildirmediği ve personeli işlerin yoğunluğu gerekçesi ile öğle yemeğini göndermemek gibi baskıcı tutum ve eylemlerde bulunduğu, işyeri ...
Devamını oku

23-09-2020 - 610

Pilot - Hava Taşıma İşi - İş Kanunu

Davacı, İş Kanununda düzenlenmiş olan tazminatları isteyemezse de, taraflar arasında Türk Borçlar Kanununun 393 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir hizmet sözleşmesi söz konusu olduğundan, TBKnunun 431-438. maddelerine dayanarak makul bir tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle mahkemece, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 565

Kıdem Tazminatı - Mahsup

Davacı davalı şirkete ait işyerinde 10.01.2005-28.12.2009 ve 29.12.2009-13.12.2011 tarihleri arasında iki dönem halinde çalışmış olup, ikinci dönem çalışması sonunda 13.12.2011 tarihinde ödendiği dosyadaki banka hesap ekstresiyle sabit olan 1.840,00 TL kıdem tazminatı ödemesinin ikinci dönem kıdem tazminatı ...
Devamını oku

23-09-2020 - 403

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Zincirleme Sözleşme

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar....
Devamını oku

23-09-2020 - 399

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - Fesih - İyiniyet

Taraflar arasındaki sözleşmeye göre sözleşmenin bitmesinden bir ay önceden fesih bildirimi yapılmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzar. Ne var ki, davacı bu durumu bilmesine rağmen fesih hakkını sözleşmenin uzadığı süreden önce kullanma imkanına sahip iken, sözleşmenin 1 yıl daha uzamasından bir hafta sonra kullanmıştır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 472

Kısmi Çalışma - Ücret Alacağı

Davacının ayda toplam kaç gün veya kaç saat çalıştığı kesin olarak saptanmalı, daha sonra asgari ücretin bu süreye tekabül eden miktarı üzerinden davacının alacağı belirlenmelidir....
Devamını oku

23-09-2020 - 548

Kısmi Çalışma - İş Güvencesi

Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar işçi sayısına dahildirler ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilirler. Sendikaya üye olabilirler, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girebilirler, greve katılabilirler....
Devamını oku

23-09-2020 - 309

Kısmi Çalışma - Kıdem - Hafta Tatili

Tam süreli çalışmanın üçte ikisine kadar yapılan çalışma kısmi çalışmadır. Kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günlerinde gerçekleşsin, ister hergün bir kaç saat şeklinde gerçekleşsin, bir tam yıl dolunca kıdem tazminatı ve izin hakkı doğacaktır. Kısmi süreli çalışan işçi hafta tatili ücretine hak kazanamaz....
Devamını oku

23-09-2020 - 365

Çağrı Usulü Çalışmada Fesih

Çağrı usulü çalışmayı kabul eden işçi, her ay belli sayıda gün çalıştırılırken, 2 ay çağrı almaması üzerine ihtar çekerek durumunu sormuş, işverenin sözleşmenin devam ettiği beyanına rağmen, dava açarak sözleşmeyi feshetmişse, haklı da olsa ihbar tazminatı alamaz. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanması gerekir....
Devamını oku

23-09-2020 - 444

Başka Bir İşyerine Ödünç İşçi Verilmesi

Davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait işyerinde ödünç işçi olarak görevlendirildiği; iki aylık süre sonunda eski iş yerine dönmesi istendiği halde dönmeyerek hizmet aklini haklı bir neden olmadan sona erdirdiğine göre; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilemez....
Devamını oku

23-09-2020 - 343

İşçinin Tutukluluk Nedeniyle İşe Devamsızlığı

Davacının tutukluluğu bildirim süresini aştığına göre işverenin feshi 4857 sayılı İş Kanununun 25/IV. maddesi uyarınca haklı nedene dayansa da davacı kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalıdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 324

İşyeri Devri - İş Kazası - Zamanaşımı

Kusuru olmasa da davalı, devir aldığı işletmenin borçlarından sorumludur. İş kazasında zamanaşımı süresi on yıldır. Bedensel zararın gelişme gösterdiği durumlarda zamanaşımı kesin maluliyetin tespit edildiği tarihten itibaren başlar. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 467

Fazla Mesai - Bordro - Banka - Mahsup

Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre bordrolarda fazla mesai tahakkukunun bulunması halinde bordrolar işçinin imzasını taşıyorsa fazla mesai tahakkuk ettirilen ayların dışlanması, bordrolar imzasız ise fazla mesainin tanık beyanlarına göre hesaplanıp davacıya ödenen miktarların mahsubu gerekmektedir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 591

Tır Şoförleri - Yolluk - Ücret

Yurt içine-yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah-yolluk veya ücret-prim niteliğinde olup olmadığı, kıdem tazminatı ve prime esas kazancın hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda içtihatların birleştirilmesi talep edilmiş ise de; ...
Devamını oku

23-09-2020 - 478

Özel Güvenlik - Kimlik - Geçerli Fesih

Özel güvenlik kimlik kartını yenilemeyen güvenlik görevlisi işçinin hizmet akdi İş Kanununun 18/1 maddesi uyarınca -geçerli sebeple- fesih edilebilir bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır ama işe iade davası açamaz....
Devamını oku

23-09-2020 - 582

Bankamatik İşçisi - İşçilik Alacakları

Belediyede fiilen çalışmamış olan ve kayden işçiymiş gibi gösterilen kişinin belediyeye karşı işçilik alacaklarının tahsili için açılan davanın reddi gerekir....
Devamını oku

23-09-2020 - 627

İşçinin Fiilen Yaptığı İş - Ücret Farkı Alacağı

İşyerinde şef statüsünde bulunan işçinin vekaleten de olsa uzun süre fiilen -müdür- ve -uzman- statüsünde çalıştırılması halinde fiilen çalıştırıldığı pozisyona göre alması gereken ücretler ödenmelidir....
Devamını oku

23-09-2020 - 451

Fazla Çalışma - İspat Yöntemi - Tanık - Bordro

İş yerine giriş ve çıkış kayıtları bulunmuyorsa tanık ifadeleri ile fazla çalışmalar ispatlanabilir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen genel vakıalar da dikkate alınır. İmzalı bordrolarda fazla çalışma ödenmişse, imzalarken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen işçi bordrolarda görünenlerden daha çok fazla çalışma yaptığını iddia ...
Devamını oku

23-09-2020 - 574

Yıllık İzin - Çıplak Ücret

Yıllık izin ücreti, aksine bir işyeri düzenlemesi yok ise, işçinin son çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yıllık izin ücreti, ikramiye-müdür ve yönetim ödeneği adı altında yapılan ödemelerin de toplamıyla oluşan -kazanç toplamı- hanesindeki miktar ...
Devamını oku

23-09-2020 - 612

Bankamatik İşçisi - Fiilen Çalışmama - Ücret İadesi

Kayıtlara göre işçi olarak görünüp de fiili çalışması gerçekleşmemiş olan kişiye ödenen ücretlerin iadesi için açılan dava kabul edilmelidir....
Devamını oku

23-09-2020 - 534

İş Kazası - Kusur - Manevi Tazminat

Davacı işçinin %37 iş göremezlik oranı ve %40 kusuru olduğu gözetildiğinde Davacı lehine takdir edilen 40.000 TL. manevi tazminat oranı azdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 384

Çırak - Sigorta Başlangıcının Tespiti

Bir kişiye çırak denilebilmesi için, o kimsenin durumunun bu özel kanunda çıraklar hakkında yapılan tarife ve nitelendirmeye uyması gerekir. Yani, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği belirlenirken, başka bir ifade ile davacının belirtilen tarihte çırak olup-olmadığına karar verilirken, çalışma ilişkisine bakılarak karar verilmelidir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 492

Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği Kuralı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce imzalanan ibraname geçerli bir ibraname olup davacılara ibraname ile manevi tazminat ödendiği anlaşılmakla mahkemece manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, manevi tazminatın bölünemeyeceği kuralına aykırı olarak manevi ...
Devamını oku

23-09-2020 - 398

İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Sonrası 8 Ay Çalışması - Zımni Kabul

Çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla, işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği zımni olarak kabul ettiği anlamına gelmediği kabul edilmeli ve işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına ...
Devamını oku

23-09-2020 - 608

İşverenin İşçiye Avans Vermemesi - Haklı Fesih

4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 438

İşyerinde Mazeretsiz Devamsızlıklar

Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 349

İşyerinde Tespih Sallayarak Dolaşmak - Geçerli Fesih

Makine operatörü olarak çalışan davacının yaptığı iş dikkate alındığında kullandığı makinelere takılarak kendisine veya başka bir çalışana zarar verme ihtimali bulunan tespihle iş başı yapmasının iş güvenliğini tehlikeye düşüreceği açıktır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 527

Meslek Hastalığı - Yükümlülük Süresi - 32 Yıl Formülü

İşverenlerin meslek hastalığından sorumlu tutulabilmesi için, sigortalının bu işverenlerin hizmetinde çalışırken meslek hastalığına tutulduğunun ve meslekte kazanma güç kaybının bu hastalıktan kaynaklandığının tespiti, eski işinden fiilen ayrılma zamanı ile hastalığın meydana çıkması arasında, hastalık için Sosyal ...
Devamını oku

23-09-2020 - 620

İş Kazası - İstisna Akdi - Bağımlılık Unsuru

Davacılar murisinin ise 05.10.2010 tarihinden itibaren ticari kazanç nedeniyle vergi mükellefi olduğu, 5510 sayılı kanunun 4/1(b) kapsamında zorunlu sigortalı kaydının bulunduğu ve kazanın saat 19.00 civarında kendi traktöründe meydan geldiği anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 613

Anahtar Teslim İş - Alt İşveren - Asıl İşveren

Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile davalı şirketler arasında yapılan sözleşme ve ekleri nazara alındığında davalılar arasında belirli bir işin yapılıp teslim edilmesine ilişkin anahtar teslim işi konu alan bir eser sözleşmesi bulunduğu, davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır....
Devamını oku

23-09-2020 - 300

Emsal İşçi Ücreti - Kök Ücret

Somut olayda, mahkemece davacının ücreti dava dilekçesinde emsal olarak bildirilen ...un ücretine göre belirlenmişse de davacı dava dilekçesinde emsal işçi ücretini talep etmemiş dava dilekçesinde açıkça belirttiği üzere, ilk işe girdiği tarihteki kök ücret esas alınarak o günden dava tarihine kadar toplu iş sözleşmesi, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 600

İhale Makamı - Alt İşveren - Asıl İşveren

Mahkemece yapılması gereken, ilgili sözleşme ve teknik şartnamelerin eksiksiz bir biçimde getirtilerek, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılması, sözleşmelerin konu ve kapsamına göre davacının ifa ettiği işi de nazara alınıp, davalı ...’nün ihale makamı olup ...
Devamını oku

24-09-2020 - 504

Devreden İşverenin Sorumluluğu

Somut uyuşmazlıkta; davalı ... Dinçakar devreden işveren, diğer davalı ... devralan işverendir. Devreden işveren, kıdem tazminatı bakımından sadece kendi dönem ve devir tarihindeki ücret üzerinden sorumludur. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 406

İşten Çıkarılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Dosya içeriğine göre davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunu m.25/II-g 6356 Sayılı Kanunun 70. maddesi uyarınca feshettiğini iddia etmesine rağmen kıdem tazminatını ödemiştir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 463

Olumlu Yetki Tespitine İtirazın İptali İstemi

Somut uyuşmazlıktaki yetki tespit işlemi incelendiğinde; davalı Sendikanın dava dışı Belediye Başkanlığından ilgili Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri talep edip Bakanlığa sunduğu, Belediye Başkanlığı’nın yazısında işin 4734 sayılı Yasanın 62/e maddesi kapsamında verilen bir ihale olarak değerlendirilmesi ...
Devamını oku

24-09-2020 - 655

Gece Çalışması - Fazla Mesai - İspat

Davacının 17:00-08:00 saatleri arasındaki çalışma süresinden günde 2 saatlik ara dinlenme süresi düşüldüğünde ilk haftada günlük 7,5 saati aşan gece çalışmasından kaynaklı 22 saat fazla mesai yaptığı, ikinci haftada ise 16,5 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 514

Davranış ve Verimi Nedeniyle İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açma - Son Çare

Davranış ve verimi neden ile işyerinde olumsuzluklara yol açan ve iş ilişkisini devamını çekilmez hale getiren bir işçi açısından feshin son çare olması ilkesinden söz edilemez. Bu nedenlerle fesih geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 373

Fazla Çalışma Ücreti - Yetersiz Bilirkişi Raporu

Bilirkişi sözleşme gereği 270 saatlik çalışmanın ücrete dahil olduğu gerekçesiyle mükerrer hesaba sebebiyet vermemek için 270 saatin 12 aya bölünmesi sonucu bulunan 22,5 saati aylık 225 saate eklemek suretiyle çıplak ücreti 247,5 saate bölmek suretiyle ayrıştırma yaparak hesaplama yoluna gitmiş ise de, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 536

Hizmet Tespiti - Araştırma Yöntemi

Davacının tahsildar ve muhasebeci olarak çalışma iddiası gözetilerek davalı ziraat odasının hesabının bulunduğu bankalardan ve odanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden davacının çalışmaları sorulmalı, davacı adına düzenlenmiş yada davacının imzası bulunan dekont, makbuz olup olmadığı irdelenmeli, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 682

İşe İade - İşçiye Ödenen Tazminatlar - Faiz Sorunu

İşe iade davası sonucunda işçinin işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olarak kabul edildiğinden; daha önce işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatları geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı ödeme olduğundan avans niteliğinde oldukları kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu tazminat ödemeleri faiz işletilmeden hesaplanacak olan tazminatlardan mahsup edilmelidir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 626

Alt İşveren - Anahtar Teslimi İş

Anahtar teslimi işten söz edilebilmesi için; alt işverenin asıl işverenden aldığı işin asıl işverenin yaptığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşıması, işyerindeki faaliyetle ilgisinin olmaması veya asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmaması ve bağımsız bir iş olması gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 468

İstifa Dilekçesi - Müzayaka Durumu

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde çalışırken guatr ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası tedavi nedeniyle o ortamda çalışamayacağını düşünerek izne ayrıldığı, izin sırasında mahkemenin gerekçesine dayanak belgenin davacıya imzalatıldığı anlaşılmıştır. Davalı işyerinde 6 yılı aşkın çalışan davacının sağlık nedenleri ...
Devamını oku

24-09-2020 - 524

Aylık Maktu Ücret - Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti

İşçinin aylık maktu ücretine -genel tatil- ve -hafta tatili- ücretlerinin de dahil olduğunu belirleyen sözleşme hükmü geçersizdir. İki ayrı işçilik alacağının tek bir miktarda talep edilmesi halinde her bir alacak için yarı yarıya talep yapıldığı kabul edilmelidir....
Devamını oku

24-09-2020 - 477

Brüt Alacağın Nete Çevrilmesi - Sgk Prim Tavanı - İzin Süresi

Brüt ücret olarak hesaplanan işçilik alacakları nete çevrilirken düşülecek olan SGK priminin SGK prim tavanını aşmaması gerekir. İşçinin yıllık izin süresi hesaplanırken hafta tatili günleri izin süresine dahil edilmemelidir....
Devamını oku

24-09-2020 - 438

İşyerinde Meydana Gelen Hasar - 30 Günlük Ücret - Haksız Fesih

İşyerinde meydana gelen hasarda işçi hafif kusurludur bu durumda iş sözleşmesinin işveren yönünden haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Zararın işçinin otuz günlük ücretini aşmış olması da bu sonucu değiştirmeyecektir....
Devamını oku

24-09-2020 - 327

Yıllık İzin Ücreti - Çıplak Ücret

Mahkemece hükme esas alınan 28/07/2015 tarihli bilirkişi hesap raporunda hesaba esas ücret belirlenirken davacıya ödenen yabancı dil tazminatı ve ikramiye ücrete eklenmiş ise de, yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Bu nedenle, davacının hesaba esas ücreti belirlenirken ücrete yabancı dil tazminatı ve ikramiyenin...
Devamını oku

24-09-2020 - 469

Şehir Dışı Seyahatler - Fazla Çalışma

Şehir dışı seyahatlerinde yapıldığı iddia edilen fazla çalışmalara ilişkin tanık beyanlarının soyut ve iddiayı ispatlar nitelikte olmadıkları dikkate alınarak fazla çalışma ücreti talebi reddedilmelidir....
Devamını oku

24-09-2020 - 320

Ev Çalışmaları - Fazla Çalışma

İşçinin ev çalışmalarına bizzat tanık olmayan tanıkların varsayımsal beyanlarından hareketle ev çalışmalarında fazla çalışmanın ispatlandığından söz edilemez....
Devamını oku

24-09-2020 - 498

İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Davet Edilmesi

Mahkemece her ne kadar davacının işe davete cevap vermediği gerekçesi ile davalı tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar verilmiş ise de, fesihten sonra yapılan işe davet, işverenin feshin geçersiz olduğunu kabulünün göstergesidir. İşçinin açtığı davaya ilişkin mahkeme kararı talep etmesi, kendisini hukuki güvenceye alması en doğal hakkıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 577

Taşeron İşçisi - Muvazaalı İlişki - Sorumluluklar

Muvazaalı olduğu tespit edilen taşeronluk ilişkisinde işçinin işvereniymiş gibi görünen taşeron şirket de işçilik alacaklarından asıl işveren ile birlikte müştereken veya müteselsilen sorumludur. Bir kimsenin kendi muvazaasından (ayıbından) yararlanarak hak araması mümkün değildir....
Devamını oku

24-09-2020 - 357

30 Günlük Ücreti Aşan Zarar - Haksız Fesih - Ölçülülük

İşçinin hafif kusurlu olduğu ya da işverenin veya üçüncü kişilerin daha fazla olduğu olaylardan dolayı salt otuz günlük ücreti aşan zararın varlığından söz edilerek gerçekleştirilen feshin haklı fesih olduğu kabul edilemez. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 501

Deniz Taşıma İşleri - İş Kanununun Kapsamı

Deniz taşıma işlerinin İş Kanunu kapsamı dışında bırakılması nedeniyle römorkaj, kurtarma-yardım, dalgıçlık gibi işlerde nitelikleri itibari ile deniz taşıma işi niteliğinde olmadığından bu işlerde çalışanlara 4857 Sayılı İş Kanunu uygulanmalıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 441

Müteselsil Borçlar - Zamanaşımı

Kural olarak müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser....
Devamını oku

24-09-2020 - 495

Haksız Ödenen Cezai Şartın İadesi

Sözleşme hükmüne dayanılarak ödenmiş olan cezai şartın haksız ödendiği iddiasıyla geri verilmesi için açılan davada sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanması mümkün değildir....
Devamını oku

24-09-2020 - 510

İşverenin İşe Başlatma İradesinin Samimi Olmaması

Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını...
Devamını oku

24-09-2020 - 384

İş Davası - Ceza Yargılaması - Bekletici Mesele

Somut uyuşmazlıkta; davacı/karşı davalı iş akdinin davalı tarafça haksız feshedildiğini iddia ederken davalı/karşı davacı ise şirket paralarını kendi hesabına aktardığı, işyerinden kendisinin ayrıldığını savunmuş ve karşı dava ile de Şirketin uğradığı zararın tahsilini talep etmiştir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 687

İşçiden Alınan Teminat Senedi

Kambiyo senetleri hukukumuzda aslından bağımsızdır. Bu durum genel kuraldır. Ancak bu genel kural işçi işveren ilişkisinde geçerli değildir. Eğer işveren işçisinden aldığı teminat amaçlı senedi takibe koymak isterse, zararını mutlaka kanıtlamalıdır. Yani bu senetler her şekilde icraya konulamazlar. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 389

İşçinin Ücretine Sık Sık Haciz Gelmesi - İşe İade

Eğer ki, işçinin ücretine sık sık haciz geliyor ve bu durum muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden oluyorsa ve işyerini olumsuz yönde etkiliyorsa o takdirde işveren geçerli fesih yapabilir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 482

Genel Müdür Yardımcısı - Fazla Çalışma

Davacının çalıştığı süre içinde hiçbir zaman işyerinde mesaisini kendisi belirleyecek en üst kişi konumunda olmadığı, daha önceki dönemlerde genel müdür yardımcısı ve genel müdüre bağlı olarak çalıştığı, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 668

İşyerinde Konuşulanları Kaydetme - Haklı Fesih

Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı,...
Devamını oku

24-09-2020 - 577

Düğün Nedeniyle Peş Peşe 5 Gün İşe Gelmemek

Davalı tanıkları, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının ...
Devamını oku

24-09-2020 - 497

İşyeri Şefinden İşçinin Yaptığı İşi Yapmasının İstenmesi - İşe İade

Somut uyuşmazlıkta davalı işveren beyaz yakalı davacıya, mavi yakalı işçilerin yaptığı stokta bekleyen ürünlerin nakliye araçlarına yüklenmesi işi yapması istenmiş, davacı ise bunu kabul etmemiştir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 505

Fazla Mesai - Bilirkişi Raporu - Kazanılmış Hak

Daha düşük miktarlı ilk bilirkişi raporuna davacı vekili tarafından itiraz edilmediğine göre davalı için ilk rapordaki hesaplama miktarı bakımından usuli kazanılmış hak oluşturur ve fazla mesai alacağı bakımından bu miktar aşılamaz. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 1489

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı

Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...
Devamını oku

25-09-2020 - 677

İşverenden Kaynaklanan Haklı Fesih - Yeni Bir İş Bulunması

Hülasa; haklı fesih sonucunu doğuran nedenler işverenden sadır olup, davacı işçilerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvel kullanıldığı gibi fesihten önce iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olduğunun anlaşılması karşısında, bu hakkın ...
Devamını oku

25-09-2020 - 494

Emekli Olan İşçi - Başka İşyerinde Çalışma İsteği - Kıdem

Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 347

Önceki İşverenin İşyeri Özlük Dosyasını Yeni İşverene Göndermesi

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının önceki işvereninin işyeri özlük dosyasını yeni işverene göndermesi nedeniyle davacının manevi tazminata hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 451

Üst Düzey Yönetici Konumunda Çalışan İşçi

İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 551

Vardiya Amirine Saldıran İşçi - Haklı Fesih

İş Kanununa göre işçinin işverenin diğer bir çalışanına sataşması işveren açısından haklı fesih sebebidir ve somut olay bakımından işveren fesihte haklıdır. Açıklanan nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi yerine kabulü hatalıdır....
Devamını oku

25-09-2020 - 465

Toplu İş Sözleşmesi - Yevmiye Ücreti - Düşük Ücret

Davacı işçi, iş sözleşmesi ile belirlenen temel ücretinin Toplu İş Sözleşmesi ile düşürüldüğünü, sonrasında Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ücret artışlarının düşük ücretle yapıldığını, bu durum nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ücret farkı, kasa tazminatı ve yıllık izin alacağının ...
Devamını oku

25-09-2020 - 663

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücuen Tazminat

İşveren kurum iş mevzuatı uyarınca işçiye karşı müteselsilen sorumlu olmakla beraber sözleşme kapsamında bu bedeli yükleniciden genel hükümler uyarınca talep etme hakkına sahiptir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 648

İşçinin Davranışlarının İşin Görülmesini Önemli Ölçüde Olumsuz Etkilemesi

Davacı işçinin davranışlarının, iş yerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen davranışlar niteliğinde olduğu, göz önünde bulundurularak davacı işçinin iş aktinin davalı iş veren tarafından geçerli nedenle feshedildiğinden davanın reddi gerekir...
Devamını oku

25-09-2020 - 352

Ücretin Gününde Ödenmemesi - Yasal Faiz

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir....
Devamını oku

25-09-2020 - 435

Khk Kapsamında İş Akdinin Feshi - Denetim

Somut olayda iş sözleşmesinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandığından hareketle feshin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığına yönelik denetim yapılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır....
Devamını oku

25-09-2020 - 401

Khk Kapsamındaki Fesih - Kendiliğinden Araştırma İlkesi

Gerek 667 sayılı KHK nin 4. maddesi gerekse 673 sayılı KHK nin 7. maddesinde bu kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki fesihlere ilişkin olarak açılan işe iade davalarında, taraflarca hazırlama ilkesi yerine istisnai nitelikteki kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanması gerekmektedir....
Devamını oku

25-09-2020 - 659

Zamanaşımının Kesilmesi - Kısmi Borcun Ödenmesi

Borcun bir kısmının ödenmesi zamanaşımını keser. Borcun bir senetle ikrar edilmiş olması veya mahkeme kararına ya da hakem kararına bağlanmış olması halinde yeni süre on yıldır....
Devamını oku

25-09-2020 - 396

Yıllık Ücretli İzin Defterinde Günlerin Belirtilmemesi

Davacı işçi yıllık izin ücreti talep etmiş, davalı işveren izin belgesi sunmak sureti ile izinlerin kullandırıldığını savunmuştur. Dosyada yer alan -işçi yıllık ücretli izin izlenimi- belgesinde davacının 2008 ve 2009 yıllarında 14 gün izin kullandığı belirtilmiş olup karşılığı davacı işçi tarafından imzalanmıştır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 420

Yıllık İzin Ücreti - İspat Yükü

Somut olayda davacı işçiye ait özlük dosyasında çok sayıda yıllık izin talep ve onay formunun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda kısa süreli izinler olması nedeniyle bu izin talepleri dikkate alınmamıştır. Bu formların incelenmesinde davacı tarafça çoğunun senelik izin olarak talep edildiği anlaşılmıştır....
Devamını oku

25-09-2020 - 432

Yıllık İzin - İspat Yükü

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 322

Şüphe Feshi - Geçerli Fesih

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının iş sözleşmesi 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesi uyarınca feshedilmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 417

Şüphe Feshi - Doğruluğa Ve Bağlılığa Uymayan Fiil

Uyuşmazlık, somut olayda davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle mi yahut geçerli nedenle mi feshedildiği, burada varılacak sonuca göre davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 418

Şoför - Fazla Çalışma Süresinin Hesaplanması

Dosya içeriğine göre, davacının personel taşıma işi yaptığı, davalı işyerinde normal mesainin 09.00-18.00 arası olmakla birlikte muhabir ve kameramanları habere taşıdığı için mesai saatleri haricinde gece 24.00 a kadar nöbete kaldığı günler olduğu ve davacı ile birlikte en az üç şoförün de uyuşmazlık konusu dönemde aynı sistemde çalıştığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 638

Şirket Adresleri - Ortaklar - Organik İlişki

Şirketlerin adreslerinin aynı olması yanında bir kısım ortakların aynı kişiler olması ya da soy isimlerin aynı olması şirketler arasında organik bağ bulunduğunun ispatıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 372

Sigortalı Çalışmanın Tespiti - Prim Belgeleri

Dava, davacının murisinin 01/11/2001-22/05/2003 tarihleri arasında davalı işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 486

Prim Usulü İle Çalışan İşçi

Prim usulü ile çalışan işçilerin durumu, çalışma süresi arttıkça prim de arttığından, fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 312

Özel Öğretim - Öğretmen - Belirli Süreli Sözleşme

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, -en az bir takvim yılı süreli- sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır....
Devamını oku

26-09-2020 - 623

İzin Ücretinin Hesaplanması

Davalı vekilinin sunduğu feshin gerçekleştiği 2014 yılı Ağustos ayı imzasız ücret bordrosunda izin ücretinin banka kanalıyla ödendiği görülmüştür. Bu hususun davacıya sorulup değerlendirmeye tabi tutularak izin ücretinin hesaplanması gerekirken Mahkemece eksik araştırma ile yazılı şekilde karar karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 634

İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi - İş Kazası

Davacı, davalılardan işverene ait iş yerinde 26/11/2014 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizinin iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalılar vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 353

İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Belirlenmesi

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerekmektedir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 387

İşverenin Üretimin Aksamaması İçin Tuvaletleri Kilitlemesi

Somut olayda; tüm dosya kapsamı ve tanık beyanlarından, davalının davalı işyerinde çalışan işçilerin sürekli ve uzun sürelerle tuvalete giderek üretimde aksamaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, mesai saatleri içerisinde dikimhane bölümünde bulunan bayan işçilerin kullandığı tuvaletlerin kullanılmaması yönünde bir yasak başlattığı, işçilerin bu duruma ...
Devamını oku

26-09-2020 - 529

İşe İade - Makul Ve Objektif Bir Şüphe

Davacı iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini beyan etmiş, davalı ise davacının iş akdinin İş Kanununun 25/II. Maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 282

İşçinin Yazılı Ve Sözlü Hiçbir Açıklama Yapmadan İşi Terk Etmesi

Davacı vekili, davacı işçinin 08.05.2008 tarihinde işyerini terk ettiğini, terkin sebebinin hak ettiği ödenmemiş işçilik alacakları olduğunu 08/04/2014 tarihli dava dilekçesiyle açıklamış ve davacı eylemli haklı fesih iddiasında bulunmuştur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 658

İşçinin Özen Borcuna Uyup, Çalıştığı İşyerinin Ticari İtibarını Koruma Yükümlülüğü

İşçi çalışırken özen borcuna uyup, çalıştığı işyerinin ticari itibarını korumakla yükümlüdür. Her ne kadar davacı savunmasında bunun planlı olmayan bir espri olduğunu, art niyeti olmadığını belirtmiş ise de, bu davranış espri ötesinde işverenin itibarını sarsıcı niteliktedir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 524

İşçinin İşyerine Alkollü Olarak Gelmesi

Davacı, nişanlısının intihar girişimi nedeni ile işe gelemeyeceğine dair işveren vekiline mesaj çekmiş, izin verildiği yönünde olumlu veya olumsuz geri bildirim olmadığından izinli varsayıldığını zannederek alkol aldığını, vardiya bitimine yakın işe çağrılması nedeni ile işe geldiğinde işe alınmadığını beyan etmiş, alkol aldığını, ancak sarhoş olmadığını belirtmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 328

İşçilik Alacakları - Husumetli Tanık

Somut uyuşmazlıkta; mahkemece davacı tanık beyanlarına göre fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacakları hüküm altına alınmış ise de, davacı tanıklarının kendi beyanlarından davalıya karşı dava açtıkları anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 495

İşçi Tarafından İşverenin Zan Altında Bırakılması - Geçerli Fesih Nedeni

Feshe konu ihtarnamede genel olarak davacının ve bir kısım işçinin işyerinde karşılaştıkları bir takım sıkıntılardan, zorluklardan ve olumsuzluklardan bahsederek bunların düzeltilmesi yönünde taleplerini ilettikleri görülmüşse de ihtarname içeriğindeki - .. İşçi temsilcileri görevlerini yerine getirmemelerine rağmen, işyerindeki ciddi işgüvenliği sorunlarını...
Devamını oku

26-09-2020 - 632

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak

Davanın yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 53 ve devamı maddeleri ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ibranameye ilişkin 420 nci maddesidir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 672

İş Sözleşmesi - Süresinden Önce Fesih - Cezai Şart

Davacı işçi sözleşmenin süresinden önce feshine bağlı olarak cezai şart isteğinde bulunmuş, mahkemece tek taraflı cezai şartın geçersiz olduğu ve sözleşmenin belirsiz süreli olduğu gerekçesi ile bu yöndeki talebin reddine karar verilmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 476

İş Kazasının Tespiti İstemi

Somut olayda, davacıların davalılara karşı 23.6.2006 tarihinde meydana gelen olayın 5510 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi kapsamında iş kazası olduğunun tespiti için açtığı davada, Mahkemece, davalılardan Kurum tarafından olay nedeniyle yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 5.10.2015 tarihli raporuyla olayın iş kazası olduğunun kabul edilmesi ...
Devamını oku

26-09-2020 - 654

İş Kazası - Yüzde 43 Oranında Sürekli İş Göremezlik

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır....
Devamını oku

26-09-2020 - 478

İş Kazası - Müteselsil Sorumluluk - Maluliyete İtiraz

Birden çok kimsenin sebebiyet verdikleri zarar için müteselsil sorumlulardan birisine karşı dava açılabileceği gibi sorumluların hepsine karşı dava açılabilir. Müteselsil borçluların herbiri zararın tamamından sorumludurlar....
Devamını oku

26-09-2020 - 422

İş Kazası - Kaçınılmazlık Faktörü

Somut olayda, iş kazasının % 60 kaçınılmazlık faktöründen kaynaklanmasına göre, davalı işverenlerin bu zararlandırıcı hadisenin meydana gelmesinde % 40 kusurunun bulunduğu gözetilerek yapılan bilirkişi hesap raporuna istinaden kurulan hüküm usul ve yasaya aykırıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 626

İş Kazası - Gerçek Ücretin Tespiti

Gerçek ücretin; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri ve/veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtayın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır....
Devamını oku

26-09-2020 - 298

İş Akdinin Feshi - Son Çare - Savunma Alınması

İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesince şekil şartlarına uyulmadığından feshin geçersiz olduğu kabul edilmiş ise de , fesih öncesinde savunma alınmadığından salt bu nedenle feshin geçersiz olduğu kabul edilerek yargılama sırasında delil toplanmadan hüküm kurulması yerinde değildir....
Devamını oku

26-09-2020 - 595

İstifa Dilekçesi - Baskı Unsuru - İspat Yükü

Taraflar arasında davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacının el yazılı istifa dilekçesi ile kendi işyerini kurduğunu belirterek davalı iş yerinden istifa ettiğinin yazılı olduğu görülmüştür. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 485

Husumet - Asıl-Alt İşveren İlişkisi - Hasılat Kira Sözleşmesi

Davalı ... A.Ş. ait gemi ve iskelelerde kurulacak olan büfe, cafe ve restaurantlar şirket müşterilerinin yolculuğunun daha konforlu hale getirilmesine yönelik bir hizmettir. Bu iş davalı ... A.Ş.nin asıl işi değilse de yardımcı işi niteliğinde olup davalılar arasındaki ilişki kira sözleşmesi olmayıp asıl-alt işveren ilişkisidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 658

Hizmet Tespiti İstemi

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların hizmetlerin tespitine ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi zorunludur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 304

Hizmet Alımı Sözleşmesi - Rücuen Tazminat

Somut olayda mahkemece davacı asıl işveren tarafından kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti yönünden ödenen bedellerin tamamının davalılardan rücuen tahsiline karar verilmiş ise de işçilerin dava dışı yüklenici şirketlerde de çalıştığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 424

Haklı Fesih - Geçerli Fesih Arasındaki Fark

İşçinin eylemlerinin İş K. m. 25/II anlamında haklı fesih sebebi olmamakla birlikte işyerinde olumsuzluklara sebep olduğu ve iş yeri huzurunu bozduğu kabul edilirse ortaya işe iade yönünden geçerli sebebin çıktığı kabul edilerek hizmet akdi geçerli sebeple feshedilebilir....
Devamını oku

26-09-2020 - 429

Fetö - Geçerli Fesih Nedeni

Davacının iş akdinin feshi asıl işverence 667 sayılı KHK kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle istenilmekle, alt işveren açısından fesih zorunlu hale gelmiş ve geçerli fesih sebebi oluşmuştur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 666

Feshin Geçerli Sebebe Dayanması - Fetö

Gerek bu yazı cevapları gerekse tüm dosya kapsamına göre feshin haklılığı ileride açılacak davada araştırılmak üzere, işverence 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/1-g maddesine göre yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 320

Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması-2

Davacı işçi ile davalı işveren arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesinde fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin hukuken de geçerlilik şartlarını taşıdığı anlaşılan bu maddesine göre yıllık 270 saat, aylık 22,5 saat , haftalık 5,2 saat fazla mesai maktu ücret içerisinde ödenmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 324

Fazla Mesai Ücretinin Ücrete Dahil Olması

Davacı işçi ile davalı işveren arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesinde fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin hukuken de geçerlilik şartlarını taşıdığı anlaşılan bu maddesine göre yıllık 270 saat, aylık 22,5 saat , haftalık 5,2 saat fazla mesai maktu ücret içerisinde ödenmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 410

Fazla Mesai Ücretine Esas Alınan Çalışma Dönemi

Taraflar arasındaki uyuşmazlık fazla mesai ücretine esas alınan çalışma dönemi konusundadır. Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 653

Fazla Mesai Alacağı - Husumetli Tanığın Beyanına İtibar Etme

Davacı fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık göstermiş olup bu tanıklardan ... ın benzer iddialar ile aynı davalıya karşı davasının olduğu bu nedenle davalıyla husumeti bulunduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenle bu tanığın beyanına son derece ihtiyatla yaklaşılmalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 291

Fazla Mesai Alacağı - Derhal Fesih Hakkı

4857 sayılı Yasanın 24/II-e maddesine göre işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkı kazanır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 362

Fazla Mesai - Ubgt - Hafta Tatili

Somut olayda, dosyaya sunulan imzalı puantajlardaki imzalara davacı tarafça baştan beri itiraz edildiğinden, davacının imza itirazı üzerinde durulmak suretiyle imzalar davacıya gösterilerek, gerektiğinde imza incelemesi yaptırılarak, imzanın davacıya ait olup olmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde verilen karar isabetsiz olup, bir diğer bozma nedeni bulunmaktadır....
Devamını oku

26-09-2020 - 388

Fazla Çalışma Ücretinin Hesabı

Davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve fazla çalışma ücret hesabı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi iddiasını tanık beyanları ile ispata çalışmış davalı işveren müşteri ziyaretlerinde kullanılan el terminali dökümlerine dayanmıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 609

Fazla Çalışma Ücreti İsteği

Davacı işçi fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuş, 1.6.2015 tarihli raporla 5.594.35 TL net olarak hesaplanmış, ancak daha sonra dinlenen davacı tanığı ile dosyadaki delil durumuna göre 5.11.2015 tarihli rapor doğrultusunda davacı işçinin haftada 9 saat fazla çalışma yaptığı anlaşılmakta olup sözü edilen hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak istekle ilgili karar verilmelidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 410

Fazla Çalışma Ücreti - Taleple Bağlılık

Mahkemece dava dilekçesinde açıklanan vakıaların dışına çıkılarak ve taleple bağlılık kuralına aykırı şekilde karar verilmesi hatalı olup gerekirse bu yönde ek hesap raporu almak sureti ile talep sınırları içerisinde kalmak kaydı ile hesap raporu aldırılarak hüküm kurulmalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 310

Ev Hizmetlerinde Çalıştığının Tespiti İstemi

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Davacının eşi ile birlikte davalıya ait evin bahçesinde bulunan müştemilatta ikamet ettikleri ve davacının eşinin davalı nezdinde bahçıvan olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 630

Doğum İzni - Ücretsiz İznin Bitmesi - Yıllık İzin

Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermeme, izin kullanacağı zamanı belirleme işverenin yönetim hakkı kapsamında olup,doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez....
Devamını oku

21-09-2020 - 336

Cezaların Şahsiliği İlkesi - İşe İade

Davacının iş sözleşmesi, aynı işverende çalışan ve emekli olan babasının bir takım usulsüz işlemlerinin saptanması ve davacının çalışmasının sakıncalı olduğu gerekçesi ile savunması alınmadan tazminatları 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi uyarınca ödenerek feshedilmiştir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 493

Boş Yıllık İzin Formlarının Önceden İmzalatılması

Davacı dava dilekçesinde boş yıllık izin formlarının önceden imzalatıldığını, daha sonra davalının bu formları isteği gibi doldurduğunu, yurt dışında seferde olduğu günlerde dahi yıllık izin kullandırılmış gibi gösterildiğini iddia ederek, yıllık ücretli izin alacağı talebinde bulunmuştur. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 856

Avans İadesi - Menfi Tespit Davası - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi

Davacı işçi işveren tarafından yapılan ve itiraz edilmeksizin kesinleşen icra takibine konu borç sebebiyle borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Menfi tespit davası İİK 72. maddesinde düzenlenmiş olup davanın açılması için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 555

Asıl İşveren-Taşeron İlişkisi - İşyeri Devri - Kıdem Tazminatı

Davacının hizmet döküm cetveli incelendiğinde iş akdi sona ermemiş, işi devralan alta işverene devredilmiştir. Davacının hizmet akdi devam etmektedir. Bu nedenle davacı feshe bağlı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talep edemeyecektir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 607

Asıl İşveren-Alt İşveren - Kıdem Tazminatı

İşyeri devri hükümleri gözetildiğinde, davalı ...Ş. son asıl işveren olmadığından ihbar tazminatı, yıllık izin ücretinden sorum tutulmaması,yine devir tarihinden sonra 2 yıl geçmesi nedeni ile fazla çalışma alacağından sorumlu tutulmaması, kıdem tazminatından ise asıl işverenlik sıfatına sahip olduğu dönemdeki ücret ve süre üzerinden sorumlu tutulması... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 553

Alacağın Net Mi Brüt Mü Olduğunun Belirlenmesi

Somut olayda, fesih tarihi olan düzenlenen ibranamede ve ekindeki makbuzlarda, davacıya, net 1.535,22 TL ihbar tazminatı ve net 3.750,00 TL kıdem tazminatı ödendiği yazılıdır. İbraname, 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde düzenlenmiş ve miktar içermektedir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 539

667 Sayılı Khk. Den Kaynaklanan Fesih - Şüphe Feshi

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. ...
Devamını oku