Medeni Hukuk

27-11-2021 - 12

Ziynet Alacağı - Rıza İle ve İade Şartı

Dava konusu edilen ziynet eşyalarının tarafların tüp bebek tedavisi için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı erkekte; ön inceleme duruşmasında tüm takıları aldığını ve tedavi amacı ile kullandığını kabul...
Devamını oku

27-11-2021 - 9

Aylık 1045 Euro Emekli Maaşı Almak Yoksulluktan Kurtarmaz - Yoksulluk Nafakası

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre kadının Almanya ülkesinde emekli olduğu, 1045,26 euro gelirinin olduğu, çocuklarıyla birlikte kirada yaşadığı ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin ise; emekli olduğu,...
Devamını oku

27-11-2021 - 9

Kayınvalidenin Nişan Öncesi Gelininin Basenlerini Kontrol Etmek İstemesi - Tazminat

Somut olayda; davacı ile davalı ...in aileleriyle birlikte nişan öncesinde alışverişe çıktıkları, alışveriş sonrasında davalı ...in davacının fiziksel yapısından rahatsızlık duyduğuna dair mesajlar gönderdiği, davalının nişan töreni öncesinde ...
Devamını oku

27-11-2021 - 15

Eşinden Habersiz Kredi Çekmek - Boşanma

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...
Devamını oku

26-11-2021 - 11

Katılma Alacağı - İhtiyati Tedbir Talebi

Dava, boşanma ve katılma alacağına ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 14/03/2006 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik birliğinin davalının kusurlu davranışları...
Devamını oku

26-11-2021 - 16

Yoksulluk Nafakası - Hakkaniyet

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186....
Devamını oku

26-11-2021 - 13

Feragat veya Çekişmeli Boşanma

Dava ve uyuşmazlık boşanmaya ilişkindir. Anlaşmalı boşanma yönünden oluşan karar kesinleşinceye kadar, eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda...
Devamını oku

26-11-2021 - 12

En Yakın Yasal Mirasçıların Tümünün Mirası Reddetmesi Hali

Dilekçe ile mirasın gerçek reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle en yakın...
Devamını oku

21-11-2021 - 15

Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Nüfus Kayıtlarında Çelişki Meydana Gelmesi - Hayatın Olağan Akışına Aykırılık

Dava, doğum tarihinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Dosya içerisindeki mevcut nüfus kaydından, doğum tarihi düzeltilmesi istenen davacı ... nın nüfusa 15.6.1959 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bir kimsenin...
Devamını oku

21-11-2021 - 13

Babalığın Tespiti İstemi - Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye İhbar Kuralı

Dava, babalığın tespitine ilişkindir. Somut olayda dava anne tarafından açılmış olup, küçüğe kayyım atanarak yargılama yapılmıştır. Ancak dava Cumhuriyet savcısına ve Hazineye ihbar edilmemiştir. Babalık davasının...
Devamını oku

21-11-2021 - 13

Ziynet Alacağı Talebinde Süresinde Ağırlık ve Cinsinin Mahkemeye Bildirilmemesi

Davacı 17.07.2013 tarihli dava dilekçesinde; tarafların 06.10.2009 tarihinde evlendiklerini, eşinin kendisine karşı küçük düşürücü davranış ve hareketlerde bulunduğunu, küfür ettiğini, hırsızlık ve namussuzlukla suçladığını, ...
Devamını oku

21-11-2021 - 48

Çocukların Bakım ve Giderlerini Karşılama

Tarafların müşterek çocuğu ..... 19.09.1995 doğumludur. Dava tarihinden önce ergin olmuştur. Mahkemece, bu çocuk için -eğitimine devam ettiği- gerekçe gösterilerek davacı babanın iştirak nafakasının kaldırılması talebi reddedilmiş...
Devamını oku

21-11-2021 - 13

Söz Verip Düğün Yapmayan Damat Kusurludur

Kurul, söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir nokta, ekonomik durumun da belirleyici olması....
Devamını oku

16-11-2021 - 23

Tanıkların Mirasbırakanın Beyanının Kendi Önlerinde Yapıldığını Tevsik Eden Beyanlarının Olmaması

Somut olayda, vasiyetname; noter tarafından, mirasbırakanın okur yazar olmadığı belirtilerek, okuyamayan veya yazamayanlara özgü vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Ne var ki, vasiyetnamede tanıkların...
Devamını oku

13-11-2021 - 51

Nafaka - Erkeğin Cezaevinde Olması

Bölge adliye mahkemesince davacı kadının tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin itirazı hakkında, ilk derece mahkemesi kararının hüküm fıkrasından 2. bendin çıkarılarak yerine...
Devamını oku

13-11-2021 - 79

Velayetin Birlikte Kullanılması - Çocuğa İsim Konulması

Çocuğun adını ana ve babası koyar (TMK m. 339-5). Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler....
Devamını oku

13-11-2021 - 96

Karşılıklı Boşanma - Feragat

Feragat edilen dava münhasıran TMK nın 166/3. maddesine dayalı olarak açılmışsa, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz. ...
Devamını oku

06-11-2021 - 29

Boşanma Davası - Dedektifin Çektiği Fotoğraflar Hukuka Aykırı Delil Olduğu İçin Kusur Belirlenmesinde Esas Alınamaz

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı kadına yüklenen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen...
Devamını oku

06-11-2021 - 23

Aile Konutunun Miras Hakkına Mahsuben Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İsteği

Dava, aile konutunun miras hakkına mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesi isteğine ilişkindir. Somut olayda, öncelikle davacıya dava konusu konutun mirasbırakan ile birlikte kullanılan aile konutu olduğuna dair tespit hükmü...
Devamını oku

06-11-2021 - 20

Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihe Kadar Aylık Almaya Hak Kazanma

Dava, kurum işleminin iptali ile ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile tahsili istemine ilişkindir. Açılan boşanma davasının yargılaması sırasında kocanın vefatıyla, TMK 181 inci madde hükmü gereğince davanın bir...
Devamını oku

06-11-2021 - 22

Tapu İptali ve Tescil – Alacak - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre - Yolsuz Tescil

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil-bedel isteğine ilişkindir. Somut olaya gelince; dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğiyle açılıp aşamalarda bedele...
Devamını oku

06-11-2021 - 13

Kadın, Fetöden Tutuklanan Eşinden Boşanmak İçin Dava Açtı

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, her ne kadar bölge adliye mahkemesince, kadın tarafından, erkek hakkında FETÖ üyeliğinden yürütülen ceza soruşturmasına dilekçeler...
Devamını oku

01-11-2021 - 28

Boşanma Davası - İspat Yükü

Uyuşmazlık, TMK nın 166/4. maddesine dayalı olarak açılan eldeki davada, daha önce açılan boşanma davasında verilen ret kararının kesinleşmesinden itibaren başlayacak üç yıllık süre zarfında ortak hayatın...
Devamını oku

31-10-2021 - 120

Erkeğin Başka Bir Kadını Sosyal Ortamlarda Eşi Olarak Tanıtması - Zina

Yapılan yargılama ve toplanan deliller ile dinlenen tanık beyanlarından, davacı-karşı davalı erkek ile dava dışı S.O. isimli kadının mahkemeninde kabulünde olduğu üzere beraber tatile gittikleri, sosyal ortamlarda bu kadını eşi olarak tanıttığı...
Devamını oku

31-10-2021 - 20

Dava Konusu Taşınmazın Orman Olması Sebebiyle Hazine Adına Tescili İstemi

Davacı Hazine vekili, dava konusu taşınmazın evveliyatı itibariyle orman olduğunu, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer olup zilyetlikle kazanılamayacağını öne sürerek Hazine adına tescili istemiyle dava...
Devamını oku

18-10-2021 - 41

Yargıtay 1. H.D. 2016/12946 E. 2017/370 K.

Dava, tapu kaydında eksik yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Düzeltilmesi istenen kayıtlar mahkeme kararı ile oluşmuş ise bu şekilde oluşan bir kaydın yine mahkeme kararı ile düzeltilmesi zorunlu...
Devamını oku

18-10-2021 - 32

Yargıtay 2. H.D. 2018/5100 E. 2019/2582 K.

Davalı-davacı erkeğin delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, davalı-davacı erkeğin bir kısım tanık beyanlarıyla...
Devamını oku

18-10-2021 - 46

Yargıtay H.G.K. 2017/2494 E. 2021/248 K.

Uyuşmazlık; tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davacı yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası koşullarının oluşup oluşmadığı, burada varılacak...
Devamını oku

18-10-2021 - 31

Yargıtay 3. H.D. 2014/20406 E. 2014/17028 K.

Dava, velayeti anneye verilmiş olan küçük için nafaka istemine ilişkindir. Nafaka yükümlüsü babanın ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması üzerine bir üst zümrede yeralan dededen de nafaka istenebilir. Dava...
Devamını oku

07-10-2021 - 32

Terkin İstemli İpotek - Aile Konutu

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğundan bahisle ipoteğin terkini talebi ile açılmıştır. Mahkemece TMK 194. Maddeye dayalı olarak açılan davada,...
Devamını oku

03-10-2021 - 56

Tapu İptali ve Tescil - Yolsuz Tescil

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı terekeye iade talepli tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle terekesi elbirliği mülkiyetine tabidir. Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğindeki muris muvazaası ve el atmanın...
Devamını oku

03-10-2021 - 40

Gaiplik - Kamulaştırma Bedelinin Hazineye İntikali

Dava, TMK nın 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik ve çekişmeli paya ait kamulaştırma bedelinin Hazineye intikali isteklerine ilişkindir. Davanın 1.000,00 TL değer gösterilmek suretiyle açıldığı ve yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın değeri keşfen saptanmadan sonuca...
Devamını oku

25-09-2021 - 62

Ziynet Eşyanın Kadında Olacağı Karinesi - Aksinin Kanıtlanması Usulü

Dava, ziynet eşyalarından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) 6. maddesine göre ispat yükünün davacı tarafa ait olduğu eldeki davada, davanın ispat edilip...
Devamını oku

03-09-2021 - 124

Tespit Talepli Davada İzaleyi Şuyu Davasına Konu Olmuş Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığının Tüm Deliller Toplanarak Tespit Edilmesi Gerekir

Dava konusu bağımsız bölümün yüzde altmış sekiz hissesine davacının, kalan yüzde otuz iki hissesine ise ölen eşinin malik olduğu görülmektedir. Evlilik birliği içerisinde bu taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığı,...
Devamını oku

03-09-2021 - 84

Anlaşmalı Olarak Boşanmayı Talep Etmiş Olmalarına Rağmen Erkeğin Boşanmak İstemediğini Belirtmesi Üzerine Dava Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşür

Erkeğin talebi üzerine karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her birinin boşanma davası açabileceği...
Devamını oku

03-09-2021 - 68

Velayet Münhasıran Anne ve Babaya Tanınan Bir Hak Olduğundan Boşanma Protokolü İle Ortak Çocukların Velayetinin Dedelerine Verilmesini Kararlaştırmaları Mümkün Değildir

Taraflar mahkemeye sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde ortak çocukların velayetlerinin dedelerine verilmesini kararlaştırmışlar, mahkeme de protokol hükmü gibi ortak çocukların velayetlerinin dedeye...
Devamını oku

03-09-2021 - 117

Boşanmanın Ferilerine İlişkin Kararın Tanınması Talep Edilmediğinden Taleple Bağlı Kalınarak Sadece Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme İlamının Tanınmasına ve Tenfizine Karar Verilmesi Gerekir

Davacı dava dilekçesinde Nurtingen Sulh Mahkemesinin boşanma kararının Türkiye de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve...
Devamını oku

03-09-2021 - 60

Kadın Eşin Yüksek Miktarlı Geliri ve Mal Varlığı Olsa Dahi Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmelidir

Kadın tarafından tarafların evlendiklerini, bir çocuklarının dünyaya geldiğini, erkeğin doğumdan sonra birlik görevlerini yerine getirmediğini, evine ve çocuğuna bakmadığını, akşamları eve geç geldiğini, bazı akşamlar...
Devamını oku

29-08-2021 - 52

Ana İle Babanın Ayrı Şehirlerde Oturması Durumunda Kişisel İlişki Düzenlenirken Çocuğun Yüksek Yararı Gözetilmelidir

Baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada; çocuğun yaşının büyüdüğünü, annenin taşındığını, kişisel ilişkinin yetersiz olduğunu belirterek, daha uzun süreli ve yatılı olacak...
Devamını oku

29-08-2021 - 139

Kadının Açtığı Boşanma Davasında Davanın Açılmasından Sonra Doğan Çocuk İçin Nafakaya Hükmedilmemesi Hatalı Olmuştur

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri...
Devamını oku

29-08-2021 - 46

İdrak Çağındaki Çocukların Velayetleri Hakkında Kendilerine Sorularak ve Uzman Heyetinden Alınacak Raporlar Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerekir

Velâyet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi...
Devamını oku

29-08-2021 - 48

Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminatlar Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi İle Muaccel Hale Gelir

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...
Devamını oku

29-08-2021 - 46

Tarafların Karşılıklı Olarak Açtığı Boşanma Davalarının Birleştirilip Birlikte Hüküm Kurulması Gerekir

Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadının kabul edilen boşama davası ve tazminatlar...
Devamını oku

06-08-2021 - 172

Başkasına Ait Arazi Üzerine Yapılmış Olan Muhdesatın Mülkiyetinin Muhdesatı Yapana Ait Olduğu Yönünde Hükümde Kurulamaz

TMK nun 1006. maddesinde hangi hakların tapu kütüğüne tescil, 1009, 1010 ve 1011 maddelerinde hangi hakların şerh edilebileceği, 1012 maddesinde ise taşınmaz eklentilerinin malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa...
Devamını oku

20-07-2021 - 106

Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş Engel Olan Öteki Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki El Atmanın Önlenmesini veya Ecrimisil İsteyebilir

Somut olayda, Mahkemece, 622 ada 9 parsel sayılı taşınmazın zemin katındaki bağımsız bölümü için 07.02.2009 tarihinden 27.02.2013 tarihine kadar 1/2 oranında, bu tarihten sonra da tam oranda, toplamda...
Devamını oku

20-07-2021 - 113

Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Bulunan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davası Kural Olarak Kabul Edilemez

06.1939 tarihli ve 1936/31, 1939/47 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da, -Taşınmazın haricen satışına ve satış vaadine ilişkin muameleler kanunen geçerli bulunmamış ise de, satıcının bu işte görevli memur önünde...
Devamını oku

20-07-2021 - 86

Ecrimisil - Her Bağımsız Bölümün Kendine Özgü Yapısı Bulunduğundan Bağımsız Bölümler Gezilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemez

Hal böyle olunca; mahallinde yeniden keşif yapılarak 1, 3 , 4 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği ecrimisil bedelinin, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılması...
Devamını oku

20-07-2021 - 111

El Atmanın Önlenmesi Kal ve Ecrimisil İstemi

Somut olaya gelince; mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin hüküm kurmaya yeterli olduğu söylenemez. Dosya kapsamından, taraflar arasında dava konusu parsel üzerinde bulunan ... ... Caddesi No:1 adresinde bulunan...
Devamını oku

18-07-2021 - 58

Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler

Kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden...
Devamını oku

18-07-2021 - 64

Çaplı Taşınmaza Yönelik Ecrimisil İstemi

Dava, çaplı taşınmaza yönelik ecrimisil istemine ilişkindir. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenilmesini ve ecrimisil...
Devamını oku

22-07-2021 - 150

İsviçre den Türkiye ye Getirilen ve Bir Daha Geri Gönderilmeyen Çocuk - Velayet - Çocuğun Mutat Meskene İadesi

Somut olayda mahkemece, çocuğun yaşının küçük olması ciddi bir risk olarak kabul edilerek davanın reddi kararına dayanak yapılmış ise de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 03/05/2012 tarihli ve 60328/09 başvuru numaralı...
Devamını oku

14-07-2021 - 112

Boşanma - Kusur

Buna göre; kadın tarafından açılan nafaka davası ile erkek tarafından açılan ve reddedilen boşanma davasında erkeğe yüklenen kusurlu davranışların kesinleştiği, evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı ...
Devamını oku

14-07-2021 - 88

Boşanma - Kusur - Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat

Taraflarca açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadın ağır kusurlu bulunarak tarafların davalarının kabulü ile boşanmalarına...
Devamını oku

14-07-2021 - 118

Mirastan Iskat - İspat Külfeti - Davada İzlenecek Yol

Somut olayda; davaya konu vasiyetname incelendiğinde, mirasbırakanın, -... Oğlum ...a itimat ederek verdiğim çeşitli vekaletnameler neticesinde adıma yaptığı işlemlerde kendi menfaatine ve diğer evlatlarımın zararına hareket ettiğinden...
Devamını oku

14-07-2021 - 76

Gaiplik Araştırmasının Nasıl Yapılması Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 1962 ada 4 parsel sayılı 71,10m2 miktarlı arsa nitelikli taşınmazın 24.05.1974 tarihli kadastro işlemi ile İbrahim oğlu ... adına tescil edildiği, taşınmazda halen ... ....Vakfından icareli şerhinin ...
Devamını oku

14-07-2021 - 55

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - İkinci El Konumundaki Kişinin İyi Niyeti

Somut olayda; ikinci el konumundaki davalı ...nın iktisabında iyiniyetli olup olmadığı hususunda mahkemece hükme yeterli bir araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur....
Devamını oku

14-07-2021 - 46

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - Bedel Talebi

Somut olaya gelince, mahkemece vekil olan davalı ... tarafından davalı ... İnşaat ...Ltd. Ştine yapılan devir işleminde vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yukarıda belirtilen ilkeler gereğince araştırma yapılmadığı,...
Devamını oku

06-07-2021 - 156

Kadının Eşine Verdiği Ziynetleri Geri Vermemek Kaydıyla Erkeğe Verdiği İddiası Erkek Tarafından İspatlanmalıdır

Davacı kadın, dava dilekçesi ile çeyiz senedinde yazılı olan ziynetlerin aynen veya bedelinin iadesine karar verilmesini talep etmiş, davalı erkek ise; çeyiz senedindeki imzanın kendisine ait olduğunu, ancak çeyiz senedinde yazılı olduğu...
Devamını oku

06-07-2021 - 82

Erkeğin Başka Bir Kadının Evinde Gece Geç Saatlere Kalması - Zinanın İspatlanması

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-davalı kadının, eşinin Selda isimli kişi ile gayrı resmi olarak birlikte yaşadıklarını iddia ettiği, gerek dava dışı Seldanın oturduğu sitenin giriş-çıkış kamera kayıtlarının tetkiki gerekse dosya kapsamında...
Devamını oku

06-07-2021 - 88

Boşanma Sebepleri - Dava Dilekçesindeki Sebeplerle Bağlı Olma

Somut olayda, mahkemece, gerekçeli kararda davalı kadına izafe edilen kusurlu davranışlardan; -Eşimi istemiyorum- dediği ve alkol aldığı vakıalarına davacı erkek tarafından dava dilekçesinde usulünce dayanılmadığı gibi...
Devamını oku

06-07-2021 - 157

Erkeğin Kasasından Habersiz Şekilde Para Almak Güven Sarsıcı Davranıştır

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı kadının, erkeğin kasasından habersiz bir şekilde paraları almak suretiyle güven sarsıcı davrandığı, birlik görevlerini yapmamak amacıyla...
Devamını oku

30-06-2021 - 70

Arsa Üzerindeki Binanın Davalıya Ait Olduğuna İlişkin Tapuda Şerh Olması - El Atmanın Önlenmesi - Hapis Hakkı

Şu halde, tapu kaydındaki davaya konu taşınmazın üzerindeki binanın davalılara ait olduğuna dair şerh sebebiyle, TMK nin 723. maddesi gereği mahkemece resen belirlenecek uygun bir bedel üzerinden davalılar lehine hapis hakkı tanınmak...
Devamını oku

30-06-2021 - 81

Paydaşlar Arasında Ecrimisil Talep Edilmesi - İntifadan Men - Faiz Hesaplaması

Davacı vekili fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile 04.07.2008 – 21.122012 tarihleri arasına tekabül eden 13.650.00 TL ecrimisil bedelinin işgalin başlangıcından itibaren kademeli kanuni faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir. ...
Devamını oku

30-06-2021 - 178

Boşanma Kararının Kesinleşmesi - Eski Eşin Çocuk ile Birlikte Hala Davacının Evinde Oturması - Ecrimisil

Eşler arasındaki boşanmanın kesinleşmesiyle davalı eski eş kendiliğinden ecrimisil ödemeye mahkum edilmez. Hayatın olağan akışı gereği, davacı eşin müşterek çocukları ile birlikte davalı eski eşin dava konusu konutta kalmasına muvafakat ettiğinin kabulü gerekir....
Devamını oku

30-06-2021 - 76

Kira Geliri Üzerindeki Katkı Payı Alacağı İstemi

Mahkemece, tasfiyeye konu edilen davalı erkeğin banka hesaplarındaki paraları yönünden yazılı şekilde 19.948,76 TL katılma alacağına hükmedilmiş ise de hükme esas alınan rapor incelendiğinde banka hesaplarında ...
Devamını oku

30-06-2021 - 77

El Atmanın Önlenmesi - Yıkım Engeli

Olayda, yıkıma konu yapıların davalı beyanına göre davalı tarafından meydana getirildiğinin beyan edilmesi, yine davalının dava konusu taşınmazda pay sahibi olmaması ve geçerli bir hukuki gerekçeye dayanmadan davacıya ait taşınmazı işgal etmesi karşısında, yıkıma konu yapı ve seraların ekonomik...
Devamını oku

29-06-2021 - 135

Taşkın Yapı - Ecrimisil

Binanın taşınmaza haklı ve geçerli bir neden bulunmaksızın taşkın yapıldığı ve davada yıkım isteğinin bulunmadığı da dikkate alınarak, aleyhlerine usulüne uygun dava açılan davalılardan asıl dava tarihi itibariyle ve halen taşkın yapının kayıt malikleri ...
Devamını oku

29-06-2021 - 76

Ecrimisilin Kira Geliri Usulüne Göre Tespiti - Emsal Alınan Taşınmazların Niteliği

Hükme esas alınan raporun tanziminde, ilanı verilen taşınmazlara ilişkin kira talepleri incelenmişse de, bu taşınmazların dava konusu taşınmaz ile aynı nitelikte olup olmadığı hususlarında duraksama oluşmuştur. Mahkemece, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı...
Devamını oku

29-06-2021 - 53

Ecrimisil Hesaplama Yöntemi - Bozmaya Uyulması Durumunda Yapılacak İşlemler

Somut olaya gelince; mahkemece, bozmaya uyulduğu halde bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki, bozma ilamında ecrimisilin belirlenmesi için uygulanması gereken hesaplanma yöntemi açıklandığı halde...
Devamını oku

28-06-2021 - 69

Kazandırıcı Zamanaşımı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Taşınmazların bulunduğu yeri kapsayacak şekilde tespit tarihinden 15-20-25 yıl öncesi zaman dilimi içerisinde çekilmiş farklı tarihlere ait en az 3 adet stereoskopik hava fotoğrafı ile temin edilebilen en eski ve yeni tarihli...
Devamını oku

16-06-2021 - 125

Kusuru Daha Az veya Eşit Olmamak Kaydıyla Geliri Olmayan Kadından Dahi Maddi Tazminat İstenebilir

Maddi tazminatın ön koşullarından olan mevcut ve beklenen menfaat kavramının sadece para ile değerlendirilebilir bir kavram olmadığı, kadın tarafından evlilik birliği içerisinde yemek, ütü, temizlik, çamaşır, bulaşık gibi ev işlerinin ...
Devamını oku

16-06-2021 - 232

Bipolar Bozukluk - Evliliğin Mutlak Butlanla İptali

Davalının evlenme tarihi itibari ile evlenmeye engel derecede akıl hastası olduğu ve bu hastalığın etkisiyle ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu, muayene tarihinde ise mevcut hastalığın remisyon döneminde olduğu, remisyon sözcüğünün ...
Devamını oku

14-06-2021 - 103

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ön Alım Hakkı Kullanılamaz

Uyuşmazlık; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince davalı yükleniciye yapılan devirlerin, gerçek satış sayılıp sayılamayacağı, davacı lehine önalım hakkının doğup doğmadığı noktasındadır....
Devamını oku

06-06-2021 - 104

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade

TMK nin 702/2 maddesi bu yönde açık hüküm getirmiştir. Ancak, açıklanan kural yargısal uygulamada kısmen yumuşatılmış bir ortağın tek başına dava açabileceği, ne var ki, davaya devam edebilmesi için öteki ortakların olurlarının...
Devamını oku

06-06-2021 - 93

Geçit Hakkı Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği

Mahkemece, davacının kullandığı taşınmazın yola cephesinin bulunduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de; bilirkişi raporlarında davacının sınırdaş olduğu yolun eğimi nedeniyle kullanıma elverişli olmadığı belirtildiğinden, ...
Devamını oku

02-06-2021 - 107

Eşi Evden Kovmak Kendi İçinde Hakaret Eylemini De Barındırır - Cimri Koca - Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat

Tarafların komşusu olan tanık beyanlarına göre, erkek eşin davacıyı evden kovduğu, bu nedenle kadın eşin iki gece tanığın evinde kaldığı, sonrasında komşuların aralarında para topladığı, toplanan parayla davacıya uçak bileti aldıkları ...
Devamını oku

02-06-2021 - 92

Mirasın Hükmen Reddi

Temyize konu kararın bir direnme kararı olarak nitelendirilmesine olanak yoktur. Hukuk Genel Kurulunun görevi, direnme kararlarının temyizen incelenmesidir. Mahkemece, bozma kararına açıkça uyulması veya kabul ...
Devamını oku

01-06-2021 - 97

Elbirliği Mülkiyetin Altında Bulunan Taşınmazın Bir Kısmının Satış Vaadine Konu Olması

Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine (TMK m.701) konu bir taşınmazda elbirliği (İştirak halinde) ortaklarından birinin...
Devamını oku

21-05-2021 - 112

Boşanma - Tazminat - Davanın Konusuz Kalması

Davanın konusuz kalması sebebiyle esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve tayin eder....
Devamını oku

21-05-2021 - 103

Velayet - Çocukların Alıştıkları Düzenden Ayrılmaması Gerektiği

Davalı-karşı davacı babanın ise kendisine yeni bir aile düzeni kurmuş olması ve çocukların alıştıkları çevreden ayrılmaması ilkeleri bir arada değerlendirildiğinde ortak çocuklar H. ve A. E. nin velayetlerinin davacı-karşı ...
Devamını oku

20-05-2021 - 98

Kamulaştırmasız El Atma Davası Açıldıktan Sonraki Tarih İçin Ecrimisil İstenemez Zira Bu Tarihten Sonrası İçin El Atma Rızaya Dayalıdır

Taşınmaz sahibinin açtığı davalarda, malikin idarece yaratılan fiili duruma açtığı dava tarihi itibariyle onay verdiği ve bedeli karşılığında mülkiyet hakkını idareye devretme iradesini ortaya koyduğu için idarenin taşınmaza ...
Devamını oku

20-05-2021 - 138

Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı - Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan İbaresinin Ne Anlama Geldiği Hakkında

Davacı tarafça her ne kadar dava konusu taşınmazda, ½ pay maliki görünen ... ... oğlu ... adlı kişinin kendisinin ve mirasçılarının kim olduğunun bilinilmediği iddia edilip taşınmazın tamamında nizasız ve fasılasız olarak 48 yıllık ...
Devamını oku

20-05-2021 - 90

Mal Rejimine İlişkin Zamanaşımı Süresi Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfiz Yoluyla Kesinleşmesinden Sonra Başlar

Olayda, eşler, Krefeld Yerel (Aile ) Mahkemesinin 16.01.2007 tarihinde kesinleşen ilamı ile boşanmışlardır. Söz konusu ilam, Seydişehir Asliye Hukuk (Aile ) Mahkemesinin 28.09.2015 tarihinde kesinleşen kararıyla tanınmıştır. Mal rejiminin ...
Devamını oku

20-05-2021 - 121

El Atmanın Önlenmesi - Ecrimisil - Kal Davası

Mahkemece ilk hükmün belirtilen davalı tarafından temyiz edilmediği, taraf ve tanık beyanları uyarınca kadastro tespitinden önce rıza ile taşınmaz üzerine dikilen ceviz ağaçlarının davalılarca kendilerine ait olduğu ...
Devamını oku

20-05-2021 - 70

Tarla Vasfındaki Taşınmaza İlişkin Ecrimisil Hesabının Nasıl Yapılacağı Hakkında

Taşınmazın tapu kaydında belirlenen vasfı tarla olduğu, ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunda kapama limon bahçesi olarak getireceği gelirin hesaplandığı görülmektedir. Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde...
Devamını oku

15-05-2021 - 127

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zarar - Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Yöntemi

Dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 Sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkindir. Arsa niteliğindeki taşınmazlar için ödenecek ...
Devamını oku

14-05-2021 - 111

Boşanma - Hamile Eşin Oruç Tutması Kusur Sayılır Mı?

Davacı kadının dava dilekçesinde maddi tazminat olarak talep ettiği altınlar, evlilik öncesinde taraflarca düzenlenen ve mehir senedi ile davalı erkek tarafından davacı kadına ödenmesi kararlaştırılan 100 gr 5 adet bilezik ve 50 adet çeyrek ...
Devamını oku

12-05-2021 - 104

Maddi Ve Manevi Tazminat - Boşanma

TarafIarın tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...
Devamını oku

12-05-2021 - 238

Eski Sevgilinin Fotoğrafını Saklamak Boşanma Sebebi Olduğu Gibi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Manevi Tazminata Hükmedilmelidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği...
Devamını oku

12-05-2021 - 90

Engelli Çocuğunun Masraflarını Karşılamayan Eşin Kadın Eşe Ekonomik Şiddet Uyguladığı - Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Davacı-karşı davalı erkeğin, mahkemece kabul edilen -Eşine ekonomik şiddet uyguladığı, özürlü olan ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek eşine tek başına bu sorumluluğu yüklediği- şeklindeki kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-karşı davacı kadının kişilik...
Devamını oku

11-05-2021 - 98

Yoksulluk Nafakası Dilekçe Teatisi Aşamasından Sonra İleri Sürülür İse İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmelidir

Yoksulluk nafakasının boşanma davasından bağımsız şekilde talep edilmesi halinde ise, usulüne uygun yargılaması yapılarak tamamlanmış bir boşanma davası sonucu uyarınca ve kesinleşen...
Devamını oku

11-05-2021 - 132

Mirasçılar Taşınmazı Muvazaalı Olarak İktisap Eden Kişiden Murisin Ölüm Tarihinden İtibaren Ecrimisil Talep Edebilir

Taşınmazı muvazaalı olarak iktisap eden davalının işgali iyi niyetli sayılamaz ve kendisinden mal kaçırılan davacılar, murisin ölüm tarihinden başlayarak dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisil isteyebilirler....
Devamını oku

09-05-2021 - 74

Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İstemi - Şahsi Hak

Dava, tapu kaydının beyanlar hanesine şerh verilmesi isteğine ilişkindir. Somut olayda, dava konusu 13 parsel sayılı taşınmaz imar uygulaması ile oluşmuştur Düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında...
Devamını oku

05-05-2021 - 83

Muhdesat Şerhi Konulmasına İlişkin Dava

Davacı ..., çekişmeli taşınmazın üzerinde yer alan evin kendisine ait olduğunu ileri sürerek, lehine muhdesat şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Davacı, dava dilekçesinde açıkça çekişmeli taşınmaz üzerinde yer...
Devamını oku

05-05-2021 - 158

Önalım Hakkı - Dava Açılmadan Önce Satış Taraflarının Vergi Dairesine Pişmanlık Beyannamesi Vermesi

Taşınmazda bulunan payını davalıya satış işlemi ile devreden dava dışı .... ile davalının ilgili kuruma 21.10.2014 tarihinde ayrı ayrı pişmanlık beyannamesi verdikleri, dava konusu pay satışında vergiye konu matrahın...
Devamını oku

05-05-2021 - 95

Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarihten İtibaren Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımının Dolması Durumunda Tescil İstenebilir

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 6831 sayılı Kanuna göre yapılıp 12.08.1987 – 12.02.1988 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Yörede genel arazi kadastrosu işlemi 31.01.1957 tarihinde...
Devamını oku

27-04-2021 - 270

Murisin Resmi Evlilik Olmaksızın Sadece İmam Nikahı ile Evli Olduğu Kadına Sağlığında Taşınmaz Devretmesi - Eşin Murisin Bakım ve Gözetimini Yapması - Muvazaa - Tapu İptal ve Tescil

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 26.06.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan ...nin oturduğu konutun 1/2 payını 07.06.2005 tarihinde, 1/2...
Devamını oku

27-04-2021 - 144

Çocuk İstemeyen Eş Kusurludur - Çocuk İstememek Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir

Erkeğin kesinleşen kusurlu davranışları yanında -Kadından ortak çocuk istemediği- anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı kadına oranla -Daha ağır...
Devamını oku

24-04-2021 - 180

Faiz Alacağı Asıl Alacağın Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süreye Bağlıdır - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasının Önemi Yoktur

Faiz , tenkis alacağına ilişkin isteğin fer-i niteliğinde ayrı bir alacak olup; faiz alacağı, asıl davada istenebileceği gibi ayrı bir dava açılarak da istenebilir. Ancak; tenkis davasında faiz istemi de, asıl alacağın bağlı...
Devamını oku

23-04-2021 - 208

Erkeğin Eşine Sürekli Seni Seviyorum Beni Affet Diyerek Mesaj Atması Kadının Kusurlarını En Azından Hoşgörü İle Karşıladığını Göstermektedir

Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına ...
Devamını oku

23-04-2021 - 123

Mal Rejiminin Tasfiyesi - Evlilik Süresince Yapılan Birikimlerin Davalının Banka Hesabına Yatırılması

Mahkemece davalının iddia edilen banka hesaplarında boşanma dava tarihi itibarıyla veya öncesinde mevcut bir para bulunup bulunmadığı araştırılıp ilgili kayıtların temin edilmesi, paranın mevcut olduğunun tespiti halinde bu...
Devamını oku

16-04-2021 - 317

Erkeğin İş Çıkışında Sürekli Olarak Annesinin Evine Gitmesi Boşanma Sebebidir

Erkeğin -Sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek- kadının ise ilk derece...
Devamını oku

14-04-2021 - 99

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Somut olaya gelince; mahallinde teknik bilirkişi vasıtasıyla yapılan keşif sonrasında alınan fen bilirkişi raporuna göre, aynen taksiminin mümkün olduğu bildirilmiş ise de bilirkişi tarafından düzenlenen ifraz (taksim) projesinin, ... Belediyesine...
Devamını oku

11-04-2021 - 109

Katkı Payı Alacağının Hesaplanma Yöntemi

Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar, mal rejiminin tasfiyesi isteğinde bulunan eşe ya da mirasçılarına tanınan hakkın ayni olmayıp, şahsi alacak hakkı niteliğinde olduğundan, davacının tapu iptal tescile yönelik talebi açısından doğru ise de, katkı payı alacağı...
Devamını oku

11-04-2021 - 131

Kooperatif Hissesinin Ferdileştirme ile 2002 den Sonra Tescil Edilmesi - Mal Rejimi Davası - Edinilmiş Mal

Katılma alacağı, Yasadan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına...
Devamını oku

11-04-2021 - 160

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İçin Evlenme Olmaksızın Fiilen Birlikte Yaşama Olgusu İspatlanmalıdır

Nafaka alacaklısının, evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir (TMK m.176/2). Bu düzenlemeye göre, yoksulluk nafakasının kaldırılması için, aynen evlilik gibi ortak bir hayat kurularak, fiilen birlikte...
Devamını oku

09-04-2021 - 120

Önalım Hakkında Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Davalının İşlemin Tarafı Olması Hasebiyle Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunamayacağı

Hak düşürücü süre içinde davacının yasal önalım hakkını kullandığı, davalının sözleşmenin tarafı olmakla bedelde muvazaa iddiasına dayanamayacağı gözetilerek taşınmazın satış bedeli ile ödenmesi zorunlu...
Devamını oku

01-05-2021 - 194

Annenin Çocuğun Kendi Soyadının Alması İçin Açmış Olduğu Dava - Davanın Nüfus Müdürlüğü ile Babaya Karşı Açılması Gerektiği

Davacı anne davalı olarak sadece Nüfus Müdürlüğünü göstermiş, çocuğun babasının yokluğunda dava görülmüş ve karar verilmiştir. Dava sonucunda verilecek karar, küçüğün babasının hukuki durumunu da...
Devamını oku

31-03-2021 - 112

Mirasçılıktan Çıkarma - Çıkarmanın Geçersiz Olması Durumunda Davaya Tenkis Davası Olarak Devam Edileceği

Uyuşmazlık; ortak vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davada, 06/01/1998 tarihli vasiyetnamede ıskat sebebi yazılmasına rağmen delillere göre yasada aranan ıskat sebeplerinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır....
Devamını oku

28-03-2021 - 136

Erkeğin İnternet Üzerinden Başka Kadınlarla Duygusal İçerikli Konuşması Boşanma Nedenidir

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı erkeğe mahkemece yüklenen; sadakatsizlik, tehdit, hakaret ve davacı-davalı kadına ailesi ile görüşmemesi...
Devamını oku

21-03-2021 - 133

Gaiplik Kararı Verilebilmesinin Şartları

Gaipliğine karar verilen kişinin 1993 yılından beri kayıp olduğu, yaklaşık 24 yılı aşkın zamandır kendisinden haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi gerektiği iddia edilmiş, Mahkemece toplanan delillere...
Devamını oku

20-03-2021 - 97

Cezaevine Giren Hükümlüye Vasi Atanması İstemi - Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi

Kanuna göre, Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine ait olup Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Hükümlünün cezaevine girmeden önceki...
Devamını oku

20-03-2021 - 102

İrtifak Hakkı - Ecri Misil - Şuyulandırma - Bekletici Mesele

Dava konusu taşınmazların İdare Mahkemesi kararları ile Belediye Encümeninin Kanun uyarınca davacıya ait parselin bulunduğu alanda şuyulandırma yapılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın...
Devamını oku

20-03-2021 - 135

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Kararlaştırılan Nafaka Mahkeme Tarafından Kaldırılamaz

Her ne kadar davalı kadının boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında çalışmaya başlayarak asgari ücret miktarı üzerinde bir geliri olduğu saptanmış ise de; davalı kadının tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları...
Devamını oku

20-03-2021 - 155

Ziynet Eşyaları ile Kayınvalideye Ev Alınması - Sebepsiz Zenginleşme

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve...
Devamını oku

20-03-2021 - 130

Miras Yoluyla İntikal Eden Malvarlığının Satışından Gelen Paranın Eşler Arasındaki Müşterek Hesapta Tutulması - Kişisel Mal

Dava, davacıya mirasen intikal eden taşınmazın satışından elde edilip müşterek hesapta değerlendirilen paranın tamamının davalı tarafından çekildiği iddiasına dayalı alacak davasıdır. Davacı taraf müşterek hesaptaki...
Devamını oku

20-03-2021 - 85

Daha Ağır Kusurlu Eş Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gerekir - Nafaka

Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, erkeğin, kadına hakaret ve...
Devamını oku

20-03-2021 - 152

Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir

Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Terk hukuki sebebine dayalı bir davada bulunmamaktadır. Kanunun gereğince boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri...
Devamını oku

20-03-2021 - 539

Cevap Dilekçesinin Islahı ile Takas ve Mahsup Talebinde Bulunulması Mümkündür

Davalının cevap dilekçesinin ıslahı niteliğindeki dilekçe ile takas ve mahsup talebinde bulunduğu halde, davalının ıslah dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmediği, celsede taraflara ıslah dilekçesi ile ilgili beyanları...
Devamını oku

20-03-2021 - 79

Boşanma Davasına Dayalı Maddi Tazminat İstemi

Kadın tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verildiğinin, kararın davacı kadın...
Devamını oku

14-03-2021 - 219

Bulut Depolama Sistemi - Dijital Mal Varlığı - Terekenin Tespiti

Mahkemece tespit talebi gereğince murisin ölüm tarihi itibariyle tüm aktif ve pasif mal varlığının tespiti ve bu minvalde dijital mal varlığının terekesine dahil olması gerektiği nazara alınarak dijital terekesinin de tespiti...
Devamını oku

21-02-2021 - 328

Ortaklığın Giderilmesi Davası - 3. Kişilerin Bütünleyici Parçaların Kendisine Ait Olduğu İddiası Dinlenmez

Bütünleyici parçanın (muhdesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek...
Devamını oku

14-02-2021 - 552

Kazandırıcı Zamanaşımı - Kamu Malının Özel Mülkiyete Dönüşmesi

Kesinleşen ve onaylanan imar planından önce kazanma koşulları davacı yararına gerçekleşmiş olup, taşınmazın imar planı içinde kalması tescile engel olmadığının kabulü gerekir. Kaldı ki, imar planları tasavvur...
Devamını oku

14-02-2021 - 690

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yol Boşluğu

Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı ev ve bahçe olarak kullandığı yeri kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Krokide belirtilen harfler ile...
Devamını oku

14-02-2021 - 355

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yolun Terkedilmiş Olması - Devlet Malı

Tapuya tescil edilmemiş terkedilmiş yollar ile yol fazlası yerler öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda zilyetlik ile kazanılması mümkündür. Kural olarak vakıf malları kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap...
Devamını oku

14-02-2021 - 691

Gaiplik Kararı - Ölüm Hakkında Kuvvetli Şüphe - 50 Yıl Haber Alamama

Gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar...
Devamını oku

14-02-2021 - 442

Yargılama İadesi - Talepte Bulunmayanlar İçin Hüküm Kurulamayacağı

Dava, nüfus kayıtlarındaki doğum tarihinin düzeltilmesine dair kesinleşmiş mahkeme kararının yargılamanın iadesi yolu ile ortadan kaldırılması istemine ilişkindir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...
Devamını oku

14-02-2021 - 475

Kısıtlı - Yerleşim Yeri Değişikliği - Yetkili Mahkeme

Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada 1. Sulh Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin...
Devamını oku

13-02-2021 - 502

Ziynet Eşyalarının İadesi İstemi - Duyuma Dayalı Tanık Anlatımları

Davacı tanıklarından birinin -davacının ailesinin dükkanında işçi- anlatımlarına itibar edilerek, ayrılık gerçekleşmeden önce davacı kadının ziynet eşyalarının bir kısmının ortak ihtiyaçlar için harcandığı, bir kısmının...
Devamını oku

13-02-2021 - 383

Başlık Parasının Genel Ahlaka Aykırı Olduğu - Nişanın Bozulması Sebebiyle İstenemeyeceği - Manevi Tazminat

Nişan ya da evliliklerde kayınpederin gelinine takı takması ya da para veya hediye vermesi yerel gelenek ve göreneklere uygun ise de; kızın babasının evlenmeye razı olmasının karşılığı olarak (başlık) adı altında...
Devamını oku

13-02-2021 - 468

Çocuk Reşit Olduktan Sonra İcra Dosyasına Ödenen Tedbir Nafakasının Geri İstenemeyeceği - Ahlaki Ödev

Davacı dava tarihinden evvel reşit olan davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının, davalının reşit olduğu tarih itibariyle kaldırılmasını ve reşit olma tarihi itibariyle nafakayı alma hakkının olmadığının tespitine...
Devamını oku

13-02-2021 - 740

Müşterek Çocuk İçin Geriye Dönük Nafaka İstenemeyeceği

Davacı, müşterek çocuğun velayeti babasına verilmiş olmasına rağmen ahlaki bir görevi ifa ederek çocuğuna bakmıştır. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri...
Devamını oku

13-02-2021 - 372

Nişanın Sebep Göstermeden Bozulması Tek Başına Manevi Tazminatı Doğurmaz - Nişan Kıyafetinin Bedeli Talep Edilemez

Nişan evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen...
Devamını oku

13-02-2021 - 513

Daha Önce Velayetin Anneye Verilmesi - Annenin Ölmesi - Velayetin Doğrudan Baba Geçmeyeceği - Velayetin Askıda Olduğu

Boşanma davasında, tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayet hakkının anneye verilmesine karar verildiği, annenin ise öldüğü anlaşılmaktadır. müşterek çocuk Erdemin velayet hakkının askıda...
Devamını oku

13-02-2021 - 389

Eşi Rahatsız Edecek Şekilde Eski Erkek Arkadaştan Bahsedilmesi - Erkeğin Yüzüne Tükürme - Kadının Tam Kusurlu Olduğu

Kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından...
Devamını oku

13-02-2021 - 325

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Sadakatsiz Yaşam - Açılan Davada Kusur Olarak Kabul Edilemeyeceği

Davalı erkek sadakatsiz kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur....
Devamını oku

13-02-2021 - 486

Kadının Erkeğin Ailesi ile Dalga Geçmesi - Yemekleri Eşin İsteğinin Aksine Sürekli Yağlı Yapması - Kusur

Toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı...
Devamını oku

13-02-2021 - 611

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Boşanma Sebebi Değildir

Erkek boşanma sebebi olarak sadece -Davalı bakire değil- vakıasına dayanmıştır. Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar. Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire...
Devamını oku

13-02-2021 - 294

Telefona İndirilen Casus Program - Boşanma - Zina Eylemi - Hukuka Aykırı Delil

Erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile...
Devamını oku

13-02-2021 - 535

Boşanma - Küçük Düşürücü Sözler - Eşi Aşağılama - Kusur - Tazminat - İştirak Nafakası

Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden,...
Devamını oku

13-02-2021 - 408

Boşanma - Eşit Kusur - Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yoksulluk Nafakası

Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Erkek yararına tazminata hükmedilmesi için...
Devamını oku

13-02-2021 - 662

Ev Eşyalarını Erkeğin Üzerine Atma - Hakaret - Erkeğin Fiziksel Şiddet Uygulaması - Kapıyı Kırması - Eşit Kusur

Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; kadının eşine yönelik olarak ağır hakaretler ettiği, eşine ev eşyaları atarak evden...
Devamını oku

13-02-2021 - 524

Boşanma - Ses Kaydı - Hukuka Aykırı Delil

Erkek tarafından açılan boşanma davasının reddine, Kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; hükme esas alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur...
Devamını oku

13-02-2021 - 398

Aile Konutu - Satış - İpotek - Eş Rızasının Şekle Tabi Olmadığı - Açık Rızanın Sözlü Dahi Olabileceği

Dava konusu taşınmazın davalı eşi tarafından satın alınarak, tescil edildiği ve aile konutu olarak kullanıldığı, bu taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek konulduğu, davacı kadının talebi üzerine taşınmazın tapu...
Devamını oku

13-02-2021 - 525

Kadının Başka Bir Erkeğe Cinsel İçerikli Mesaj Atması - Erkeğin Basit Fiziksel Şiddeti ve Hakareti - Kusur - Manevi Tazminat -Yoksulluk Nafakası

Kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği,...
Devamını oku

13-02-2021 - 351

Anlaşmalı Boşanma Kararının Temyiz Edilmesi - Çekişmeli Boşanmaya Dönme

Taraflar boşanmışlarsa da hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse...
Devamını oku

12-02-2021 - 299

Boşanma - Maddi ve Manevi Tazminatın Tayini

Bölge adliye mahkemesince son kurulan hüküm bozma ilamında belirtilen ilkelere, bozmanın amacına uygun olmayıp, davacı-karşı davalı kadın yararına hükmedilen maddi tazminat çoktur. Türk...
Devamını oku

12-02-2021 - 480

Boşanma - Manevi Tazminatın Tayini

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır...
Devamını oku

09-02-2021 - 542

Boşanma - Maddi Tazminat - Islah - Hakkaniyet

Islah ile kadın davasını tahkikat sona erinceye kadar iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın genişletebilir ya da değiştirebilir. Verilen dilekçe, gerek içeriği, gerekse niteliği itibariyle ıslah dilekçesi niteliğinde...
Devamını oku

09-02-2021 - 375

Islah Dilekçesi ile Zina Hukuki Sebebine Dayanılması - Hak Düşürücü Sürenin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği

Kadın tarafından anılan tarihte evlilik birliğinin temelinde sarsılması hukuki nedenine dayalı olarak boşanma talebinde bulunulmuş, sonrasında usule uygun ıslah dilekçesi ile davasını terditli hale getirilerek;...
Devamını oku

09-02-2021 - 563

Erkeğin Kadının Ailesine Hakaret Etmesi Boşanma Sebebidir - Barışma Görüşmeleri Af Anlamında Kabul Edilemez

Davalı erkeğin kadının ailesine ağza alınmayacak hakaret ettiği anlaşılmaktadır. O halde erkeğin kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkek tamamen kusurludur. Evlilik birliğinin devamı...
Devamını oku

09-02-2021 - 434

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat - Zararın Belirlenme Şekli

Kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan...
Devamını oku

09-02-2021 - 585

Boşanma - Tazminat - Kusur - Ekonomik Sosyal Durum - İhlal Edilen Menfaat

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...
Devamını oku

09-02-2021 - 474

Tapu İptal ve Tescil - Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Taşınır Mal Niteliğinde Olduğu - Gizli Bağışlamanın Geçerli Olduğu

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir biçim koşuluna tâbi değildir. Bu nedenle...
Devamını oku

09-02-2021 - 486

Boşanma - Ortak Konutta Bulunan Günlük Hukuka Aykırı Delil Değildir

Tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdit ile ele geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız olan bir...
Devamını oku

09-02-2021 - 386

Kadın Evlenirken Sadece Kızlık Soyadını Kullanabilir

Direnmeye konu yargılama kapsamında verilen kararın Kanuna dayanarak verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, ilgili Kanun hükmünün sözü edilen Sözleşme hükümleri ile çatıştığı görülmektedir. Bu durumda,...
Devamını oku

09-02-2021 - 572

Boşanma Davası - Tazminat - Nafaka - Velayet - Sadakat Yükümlülüğü - Kusur

Eşine hakaret ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, bu kusur belirlemesinin diğer eş tarafından da temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Kadının da erkeğe -ibne, pezevenk-...
Devamını oku

08-02-2021 - 354

Stajyere Yapılan Tebligatın Geçersizliği - Boşanma - Tanık Beyanlarının Tek Başına Yeterli Olmadığı

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden...
Devamını oku

08-02-2021 - 667

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Ecrimisil - Ecrimisilin Dava Açılmamış ise Terkin Tarihine Kadar İstenebileceği

Yerel mahkemece kamulaştırmasız el atılan dava konusu taşınmazın daha sonra idarece kamulaştırıldığı, mülkiyetin ise idarenin açtığı davada mahkemece verilen terkin kararı ile idareye geçtiği gözetilerek, davacının bu terkin karar tarihine kadar ecrimisil...
Devamını oku

08-02-2021 - 616

Nafakanın Kaldırılması İstemi - Reşit Çocuğun Mesleki Hazırlık Kursuna Gitmesi

Dava tarihi itibariyle davalı çocuk reşit olup üniversiteden mezun olmakla birlikte KPSS kursuna devam etmektedir. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi ergin çocuğun eğitiminin devam etmesi hâlinde ana ve...
Devamını oku

24-01-2021 - 501

Nafaka Alacağının Tahsili İsteminde Çocuk İçin Eşe Ödenmesine Karar Verilen Birikmiş Nafakaları Çocuk Reşit Olsa Dahi İcra Takibine Konu Edemez

Takip dosyasında velayeti anneye verilen müşterek çocuk alacaklı sıfatı ile ilam gereği birikmiş nafaka talebinde bulunmuştur. Yukarıda açıklandığı üzere iştirak nafakası alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen eş...
Devamını oku

24-01-2021 - 373

Daha Sonra El Değiştirse Bile Önceki Mülkiyet Hakkına Dayanılarak Malik Olunan Dönem İçin Ecri Misil Talep Edilebilir

Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığının dava tarihinde halen dava konusu taşınmazın maliki olduğu ve ecrimisil talebinin de taşınmazın maliki bulunduğu döneme ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu...
Devamını oku

24-01-2021 - 413

Üstün ve Korunmaya Değer Zilyetliğe Dayanmayan El Atmanın Önlenmesi İstemi

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın zilyetlik hükümleri çerçevesinde çözümlenip sonuçlandırılması gerekir. Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Zilyetlik herhangi bir hakka bağlı...
Devamını oku

17-01-2021 - 498

Boşanma İsteminden Bağımsız Olan Ziynet Eşyalarının Bedeline İlişkin Talebin Boşanma Gerçekleşmese Dahi Hükme Bağlanması Gerekir

Düğünde takılan ve kendisine ait olan ziynet eşyalarının bedelinin istenmesi boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından, boşanma gerçekleşmese dahi talep edilebilir. Ziynet bedeline yönelik istemin esası...
Devamını oku

17-01-2021 - 493

Ortak Konuta Eşinin Bilgisi Dışında Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Eşinin Konuşmalarını Kaydedip Sadakat Yükümlülüğüyle Bağdaşmayan Davranışların Tespitinde Hukuka Aykırılık Bulunmaz

Eşinin sadakatinden kuşkulanan Erkek, ortak konuta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile...
Devamını oku

17-01-2021 - 604

Kadının Evliliğini Ve Kocasını Kötülemesi Kusurlu Davranıştır Ve Boşanma Nedenidir

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık davalı-karşılık davacı kadının da, sürekli olarak -evlendiğine pişman olduğunu, çocuk için evlendiğini- söylediği ve kayınvalidesine hitaben -kart oğlunu...
Devamını oku

17-01-2021 - 473

Erkek Kadını Bakirelik Konusunda Rapor Almaya Zorlayamaz

Evliliğin fiilen dört gün devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmediği, davacı erkeğin eşine bu konuda makul süre tanımadığı, erkeğin dava dilekçesinde kadının...
Devamını oku

17-01-2021 - 446

Boşanma İsteminde Kadının Eşine Daha Ağır Hakaret Etmesi Daha Ağır Kusurlu Olacağından Boşanmayı Gerektirir

Erkeğe kusur olarak yüklenilen -güven sarsıcı davranış- vakıasına kadın tarafından dayanılmamıştır. Dayanılmayan bu vakıa erkeğe kusur olarak yüklenilemez. Erkeğin, kadına -sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye...
Devamını oku

17-01-2021 - 381

Eşlerin Karşılıklı Olarak Boşanma İsteminde Eş Tarafından Kadının Değersizleştirilerek Aşağılanması Boşanma Nedenidir

Erkeğin eşini -Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin- diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda kadının evlilik birliğinin temelinden...
Devamını oku

11-01-2021 - 660

Boşanma - Kusur - Manevi Tazminatın Şartları

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...
Devamını oku

11-01-2021 - 493

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...
Devamını oku

11-01-2021 - 637

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...
Devamını oku

11-01-2021 - 430

Boşanma Konusundaki Gerekçeli Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması Hakkın Kötüye Kullanılması Mahiyetindedir

Mahkemenin gerekçeli kararı, aradan on altı yıl geçtikten sonra tebliğe çıkartılmış, 30.07.2020 tarihinde davalı kadına tebliğ edilmesi üzerinde, davalı süresi içerisinde kararı temyiz etmiştir. Davalı temyiz dilekçesinde eşi ile aynı...
Devamını oku

11-01-2021 - 486

Çocuk Hakkındaki Koruma Kararının Kaldırılması Davasında Görevli Mahkeme Çocuk Mahkemesidir

5395 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk...
Devamını oku

11-01-2021 - 472

Yoksulluk Nafakasına Hükmedebilmek İçin Boşanma Sonrası Yoksulluğa Düşme Hususunun Tespiti Gerekir

Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175). Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece...
Devamını oku

11-01-2021 - 635

Aile Konutu - Kefalet - Eş Rızası - İpoteğin Fekki

Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Yazılı...
Devamını oku

10-01-2021 - 331

Orman Olarak Tespit Edilip Tescil Edilen Arazilerde İzin ve İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş İse Burada 2/B Uygulaması Yapılamaz

Orman olarak tespit edilip tapuya tescil edilen ve izin ve irtifak hakkı tesis edilen alanlarda 2/B uygulaması yapılamaz. Esasen tahdit içinde olan bir yer hangi nedenle olursa olsun orman sınırlarına çıkartılması için açılan...
Devamını oku

10-01-2021 - 640

Orman Kadastrosu Sınırları İçerisinde Bırakılan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescil Davası Orman Yönetimi Tarafından Askı İlan Süresi İçerisinde Açılsa Dahi Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir

Orman yönetimince, orman kadastrosu sınırları içinde bırakılan taşınmazın tapu kaydının iptali isteğiyle genel mahkemede açılan dava, askı ilan süresi içinde açılmış olsa bile orman kadastrosuna itiraz davası...
Devamını oku

10-01-2021 - 299

Öncesinde Devlet Ormanı Olan Taşınmazın, Orman Vasfı Dışına Çıkarılması İşlemine Karşı Gerçek Kişiler Dava Açamaz

Öncesi Devlet ormanı olan taşınmazın, 6831 sayılı Kanunun değişik 2/B maddesi uygulaması ile Hazine adına orman dışına çıkarılması işlemine karşı, gerçek kişiler yönetimi zorlayıcı biçimde dava açamayacakları gibi,...
Devamını oku

10-01-2021 - 431

Orman Arazisi - Tahdidin Kesinleşmiş Olması - Tahdit Tutanak ve Haritaları

Orman tahdidinin kesinleştiği yerlerde bir yerin orman olup olmadığı ve hukuki niteliği, orman tahdit tutanak ve haritalarının uygulanması ile belirlenir....
Devamını oku

10-01-2021 - 655

Orman Rejimi Dışına Çıkarma - Kadastro Tespitine İtiraz Davası

3302 ve 3402 sayılı Yasalara göre yapılan 2/B madde uygulaması 31.12.1981 tarihi itibariyle değerlendirilmeli, taşınmazın 2/B madde koşullarını taşıyıp taşımadığı, bilim ve fen bakımından taşınmaz kendi haline bırakıldığında ormana...
Devamını oku

10-01-2021 - 411

Eylemli Orman - Kadastro Tespitine İtiraz

Dosyada mevcut orman bilirkişi raporunda taşınmazın % 25 eğimli olduğunu ve içinde meşe, menengeç ile 15-20 yaşlı kızıl çam ağaçlarının bulunduğunu ağaçların % 60 kapalılık oluşturduğunu bildirmiş ayni şekilde ziraatçı bilirkişi...
Devamını oku

10-01-2021 - 446

Kadastro Sebebiyle Orman Dışı Bırakılan Yerin Daha Önce Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Orman Arazisi Olarak Tespiti Yapılmış ise Kadastronun Farklı Olması Taşınmazın Orman Vasfını Etkilemeyecektir

Medeni Yasanın 713. maddesine göre açılan tescil davasında, Tapulama Mahkemesince hükmen orman olarak tapulama dışında bırakılan taşınmazın, daha sonra yapılan orman kadastrosu sırasında orman...
Devamını oku

10-01-2021 - 665

Devlet Ormanı Niteliğindeki Taşınmazın Hazinenin Özel Mülkü Gibi İhaleyle Satılması

Orman niteliği ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın, Hazinenin özel mülkü gibi işlem yapılarak ihale yolu ile satışı hukuken geçerli değildir. Yasal istisnalar dışında kullanım hakkı Orman Yönetimi dışında herhangi...
Devamını oku

10-01-2021 - 687

Kadının Eşine Maaşın Düşük Yetersiz Para Kazanıyorsun Demesi - Ağır Kusur - Tazminat

Daire, kendisini çalışmaya zorlayan kocasına -Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun- diyen kadını ağır kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, kadının bu sözlerinin kocanın kişisel...
Devamını oku

27-12-2020 - 431

Yoksulluk Nafakası İsteminde Hüküm Kısmında Talep İle İlgili Karar Verilmesi Gerekir

Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir. Davalı-karşı davacı kadın dava dilekçesinde boşanmakla yoksulluğa...
Devamını oku

27-12-2020 - 345

Boşanma İsteminde Eşin İlgilenmemesi Kusurlu Davranışlardan Kabul Edilir ve Kişilik Hakları Zedelenen Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir

Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise...
Devamını oku

27-12-2020 - 457

Boşanma Ve Ziynet Alacağı Davasında İddianın Ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Ve Aleyhe Bozma Yasağı

Hükümde, davalı erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı kadının boşanma ve ziynet alacağı davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın ve ortak çoçuklar yararına nafakalara, yine davacı kadın...
Devamını oku

27-12-2020 - 488

Maddi Ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Cd Eşin Sadakatsizliğini İspat Yönünden Hükme Esas Alınamaz

Kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD nin erkeğin -Özel hayatının gizliliği- ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı...
Devamını oku

27-12-2020 - 360

Velayetin Kime Verileceğinin Belirlenmesinde Uzmanlardan Oluşan Heyetten Görüş Alınmalıdır

Boşanma ile birlikte ortak iki çocuğun velayeti anneye bırakılmıştır. Velayet kamu düzenine ilişkin olup resen araştırma ilkesi geçerlidir. Velayetin düzenlenmesinde aslolan çocuğun üstün yararıdır. Mahkemece velayet...
Devamını oku

27-12-2020 - 649

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Koruma Kararını Alma Ve Kaldırma Çocuk Mahkemelerinin Görevi Kapsamındadır

Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. İstanbul İlinde çocuk...
Devamını oku

27-12-2020 - 562

Dede ve Büyükanne ile Torun Arasında Kişisel İlişki Kurulması

Kanunda Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir denilmektedir. Davacılar küçüğün...
Devamını oku

27-12-2020 - 512

Boşanma - Kadın Tarafından İstenilen Maddi Tazminatın Hesabı

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...
Devamını oku

27-12-2020 - 561

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakım Görevinin Yerine Getirildiğinin Tespiti

1911 doğumlu ve çocuksuz olan mirasbırakanın dava konusu ölünceye kadar bakma sözleşmesinin yapıldığı tarihte 98 yaşında olup 104 yaşında öldüğü, anılan sözleşme uyarınca davalının bakım görevini yerine...
Devamını oku

27-12-2020 - 527

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Olmazsa Tenkis İstemi

-Muris muvazaası- olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir....
Devamını oku

27-12-2020 - 572

Erkeğin Eve Gelmemesi ve Eşiyle İlgilenmemesi Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınmasından Daha Ağır Kusurlu Bir Davranıştır

Davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı...
Devamını oku

23-11-2020 - 650

Eşin Zamanının Çoğunu Sosyal Paylaşım Sitesinde Geçirmesi Boşanma Sebebidir

Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Davalının -eşinden boşanacağını- söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu...
Devamını oku

22-11-2020 - 557

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bütünleyici Parçanın Paydaş Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Olması Halinde Bu Kişinin Davaya Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı

Bütünleyici parçanın (muhdesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek...
Devamını oku

21-11-2020 - 416

Özel Günlerin Unutulmasının Ve Sosyal Ortamlarda Eşin Yalnız Bırakılmasının Boşanma Sebebi Olduğu

Erkeğin eşine aile toplantısı, düğün gibi özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşlik etmediği, onu yalnız bırakmak suretiyle duygusal ve sosyal şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata...
Devamını oku

21-11-2020 - 648

Nafaka Yükümlülüğü Doğmadan Yapılan Ödemeler Nafaka Borcundan Mahsup Edilemez.

Borçlunun itfa itirazına dayanak olarak sunduğu belgelerden bir kısmının ve mahkemece nafaka alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilen ödemelerin, takip dayanağı tedbir nafakasına dair 13.11.2014 tarihli ara...
Devamını oku

15-11-2020 - 355

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Mal Ayrımı

Davada, taraf delillerinin eksiksiz olarak toplanması, dava konusu taşınmazlar ile davalının kişisel malı niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölümün kira geliri üzerindeki davacıların tasfiye alacağının usulüne uygun olarak tespiti, banka hesaplarının açılış tarihleri ve hesap hareketleri...
Devamını oku

15-11-2020 - 660

Kişisel Mal Olduğu Belirlenemeyen Malların Ortak Mal Kabul Edileceği

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları,...
Devamını oku

15-11-2020 - 665

Evlat Edinilen Küçüğün Nüfus Cüzdanındaki İsimlerin Değişmesi İçin Ayrıca Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı

İnceleme konusu uyuşmazlık yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde; davacının, evlendiği eşinin önceki evliliğinden 28.11.2006 tarihinde doğan küçüğü evlat edinmek istemekte ve küçüğün baba...
Devamını oku

15-11-2020 - 601

Evlenmeden Önce Alınan Evin Kredisi Evlilik Birliği İçinde Ödendiyse Değer Artış Payı İstenebilir

Tasfiyeye konu edilen taşınmaz için davalı adına vadeli konut kredisi çekildiği, 7 taksitin taraflar evlenmeden evvel, 32 taksitin evlilik birliği içinde, geri kalan taksit ödemelerinin ise mal rejiminin sona ermesinden sonra gerçekleştiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır....
Devamını oku

15-11-2020 - 634

Kısıtlı Hastalar Evlat Edinebilir

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kısıtlı kişilerin evlat edinmesi mümkün olduğuna ve inceleme konusu olayda kısıtlı davalıyı yasanın aradığı prosedüre uygun olarak evlat edindiğine göre; evlat edinenin...
Devamını oku

15-11-2020 - 483

Paydaşın Sürekli Olarak İcra Takibine Uğrayıp Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmasına Sebep Olması Paydaşlıktan Çıkarmak İçin Aranan Ağır İhlal Kapsamında Değerlendirilemez

Davacılar dava dilekçesinde davalıların paydaşı olduğu taşınmaza ait ortak gider ve vergi borcunu ödemeyerek diğer paydaşlara yük getirdiğini, davalıların sürekli borçlanarak haklarında icra takibi yapılmasına ve...
Devamını oku

15-11-2020 - 610

Velayet Kendisinde Olmayan Eş Çocuğa Fiilen Bakıyorsa İştirak Nafakası Davası Açabileceği Gibi Çocuk Velayet Sahibine Geri Dönerse Velayet Sahibi Eş Nafakanın Kaldırılmasını Her Zaman İsteyebilir

İştirak nafakası velayetin fiilen kullanılmasına bağlı bir haktır. Velayet değiştirilmeden çocuğa bakan iştirak nafakası davası açıp iştirak nafakasına hükmolunduktan sonra çocuk velayetinde bulunduğu tarafın yanına giderse bu taraf nafakanın kaldırılmasını her...
Devamını oku

15-11-2020 - 354

Düğünde Takılan Takıların Geline Ait Olduğu

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Ne var ki inceleme konusu olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda...
Devamını oku

15-11-2020 - 498

Yetim Aylığı Almak Yoksulluk Nafakası Almaya Engel Değildir

Davalının 01/05/2010 tarihinden itibaren vefat eden babasından dolayı yetim aylığı aldığı ve Eylül 2011 dönemi itibariyle davalıya yapılan ödeme miktarının 239,86 TL maaş ile 11,99 TL ek ödemeden ibaret olduğu anlaşılmıştır....
Devamını oku

15-11-2020 - 458

İştirak Nafakası Talebinde Mirasçılıktaki Sıra Gözetilmelidir

Öncelikle iştirak nafakası yükümlüsü olan davalı babadan nafakanın talep edilmesi, eğer davalı babanın sosyal ve ekonomik durumu elverişli değilse ancak bu durumda; mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak diğer...
Devamını oku

15-11-2020 - 522

Eşin Aracına Gps Takılmasının Hukuka Aykırı Delil Olduğu

Davacı-karşı davalı erkek tarafından, davalı-karşı davacı kadının aracına gps cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım yüklenmesi hukuka aykırı delil niteliğinde ise de, dosyada yer alan diğer deliller dikkate...
Devamını oku

15-11-2020 - 470

Boşanma Talebinin Davalı Tarafından Kabul Edilmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz

Boşanma davasında, davanın dayandığı olgulara ilişkin ikrar bile hakimi bağlamayacağı halde; davanın sonuç talebini oluşturan -boşanma talebinin -kabul edilmesinin hakimi...
Devamını oku

15-11-2020 - 479

Evlenmeden Önceki Hadiseler Boşanmaya Sebep Teşkil Edemez

Mahkemece davalı karşı davacı kocaya kusur atfeden evden kovma hadisesinin tarafların evlenmeden önceki dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Evlilikten önce taraflar arasında yaşanan olaylara dayanarak...
Devamını oku

15-11-2020 - 475

Eşin Hayatını Kısıtlamanın Boşanma Sebebi Olduğu

Davacı kocanın eşinin yaşantısını kısıtladığı, davalı kadının da buna karşılık olarak gittiği yerler hakkında eşine doğru bilgiler vermediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden...
Devamını oku

15-11-2020 - 589

Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası Talep Eden Avukatın Yoksulluğa Düşeceği Kabul Edilemez

Davacının avukat olduğu, ruhsatının ve baro levhasında kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır. Mesleğini icra etmesine engel bir durumu bulunmamaktadır. Bu halde, yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Bu husus...
Devamını oku

15-11-2020 - 548

Kadının Eşini Sürekli Eleştirmesinin Boşanmaya Yol Açacağı

Davalı-davacı kadının eşine sürekli eleştirel ve aşağılayıcı konuşmalarda bulunduğu, eşinin kararlarını beğenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...
Devamını oku

15-11-2020 - 566

Eşinin Sakat Olması Durumuyla Dalga Geçmek Boşanma Sebebidir

Davalı kadının davacının bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...
Devamını oku

15-11-2020 - 384

Eşine Harçlık Vermeyen Erkeğin Ekonomik Şiddet Uyguladığı

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet...
Devamını oku

21-11-2021 - 337

Eşe Oğlum Diye Hitap Etmek Boşanma Sebebidir

Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve...
Devamını oku

15-11-2020 - 568

Boşanmada Kusur Oranları

Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek her iki tarafın karşılıklı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı- karşı davacı...
Devamını oku

15-11-2020 - 321

Hakim Görevi Gereği Çocuk İçin İştirak Nafakasını Kendiliğinden Dikkate Almalıdır

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması...
Devamını oku

15-11-2020 - 469

Çocuğun Annenin Soyadını Taşımaktaki Üstün Yararı

İnceleme konusu olayda, velayet hakkına sahip davacı anne, davalı babanın çocuğa karşı ilgisiz olduğunu, çocuğun yaşamını annesi ile geçirdiğini, her türlü işini kendisinin yerine getirdiğini ve resmi işlemler ile...
Devamını oku

15-11-2020 - 433

Boşanma Halinde Yoksulluk Nafakası Ve Velayet

Ortada yoksulluk nafakasının kaldırılması koşulları varken yoksulluk nafakasına hükmetmek yasanın amacına uygun değildir. Yine aynı şekilde başka bir erkekle birlikte yaşayan kadın yararına tedbir nafakasına...
Devamını oku

15-11-2020 - 550

Çocuğun Psikolojisini Bozan Anne İle Kişisel İlişkisinin Çocuğun Üstün Yararı Gözetilerek Kaldırılması Gerektiği

Tarafların Aile Mahkemesinin ilamı ile boşandıkları, bu kararın kesinleştiği, davacı babanın Adana ilinde, davalı annenin ise boşandıktan sonra Aydın ilinde yaşamaya başladığı, davalı annenin ortak çocuğu kurulan...
Devamını oku

15-11-2020 - 431

Çocuğun Annenin Soyadını Alması İçin Üstün Yararının Bulunması Gerekir

Çocuğun üstün yararı gereği, velayetin anneye verilmesi halinde, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından...
Devamını oku

15-11-2020 - 612

Velayet Sahibi Annenin Vefatı Sonrası Velayetin Kendiliğinden Babaya Geçmeyeceği

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak reşit olmayana velayeten babası Mustafa G… tarafından açılmış olup, Aile Mahkemesinin kararı ile davacının anne ve babasının boşanmalarına, velayetinin ise...
Devamını oku

14-11-2020 - 457

Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Evlada Yapılan Satışta Tapu İptal Talebinin Kabulü Gerektiği

İnceleme konusu olayda; tarafların murisin çocukları oldukları, mirasbırakanın ölümünden önce davalı ile birlikte oturduğu, davalının alım gücünün bulunmadığı, mirasbırakanın, çekişmeli taşınmazı satma ihtiyacı...
Devamını oku

11-11-2020 - 360

Anlaşmalı Boşanma Protokolünden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Velayet

Protokolde uyuşmazlığa konu -eğitim giderlerinden sorumluluk- maddesi -velayet- hükmünden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla -velayetin değiştirilmesi- hâlinde söz konusu hükmün geçerliliğini yitirdiği kabul...
Devamını oku

11-11-2020 - 360

Yoksulluk Nafakası Alan Davalı Aleyhine İştirak Nafakasına Hükmedilemez

İnceleme konusu olaya bakıldığında; tarafların kesinleşen kararla boşandıkları, boşanma kararında ortak çocukların velayetinin davacıya bırakıldığı ve davalı lehine 300,00TL...
Devamını oku

08-11-2020 - 427

Şiddet Uygulamak Amacıyla Eşin Üzerine Yürünmesi Şiddet Sayılır ve Boşanma Sebebidir

Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava...
Devamını oku

01-11-2020 - 391

Ecri Misil Hesaplamasında Kira Ödemesi Adı Altında Yapılan Ödemelerin Düşülmesi Gerektiği

Tarafların taşınmazı 05.02.2016 tarihinde 13/20 payı davacı, 7/20 payı davalı adına tescil edilerek satın aldıkları, davacının ihtarname ile davalının taşınmazı bedelsiz kullanımına muvafakat etmediğini bildirdiği,...
Devamını oku

31-10-2020 - 286

Boşanma Davası Açmadan Tedbir Nafakası İçin Dava Açılması Durumunda Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunun İspatlanması Gerekir

Davacı kadına tedbir nafakası bağlanabilmesi için ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmesi gerekir. Davacı, dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmamıştır. Dolayısıyla ilk derece mahkemesince, davacı kadının...
Devamını oku

29-10-2020 - 572

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Taşınmazın Tescilinde Bilirkişi Beyanının Yeterli Olmadığı

3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmüne göre maddi olaylardan sayılan zilyetlik olaylarının yerel bilirkişinin sözleriyle de kanıtlanması mümkün ise de, somut olayda, bilirkişinin sözleri kazanmayı...
Devamını oku

29-10-2020 - 361

Kazandırıcı Zamanaşımı - Tapunun İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi

Hazine adına idari yoldan tapu oluşturulmuş olup bu yer Jandarma Karakolu yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına -Jandarma Genel Komutanlığına- tahsis edildiğine göre taşınmaz hukuken ve fiilen kamu...
Devamını oku

29-10-2020 - 443

Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebiyle Mal Edinmede Yeterince Araştırma Yapılmaması

Zilyet davalı taraf yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğiyle, taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek, hüküm kurulmuş ise...
Devamını oku

29-10-2020 - 463

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm

Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması halinde doğru temele dayanan önceki tarihli tapuya değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Ancak, dava konusu olayda davalı tescil ilamı ile oluşan tapu kaydına...
Devamını oku

29-10-2020 - 589

Tek Taraflı Olarak Düğünden Vazgeçme Boşanma Sebebidir

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, ilk derece mahkemesince kabul edilen kadının kusurlu davranışları yanında, davalı erkeğin de ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, tek taraflı olarak düğünden vazgeçtikleri...
Devamını oku

29-10-2020 - 633

Eve Dön İhtarı İle Birlikte Önceki Tüm Kusurlar Affedilmiş Sayılır

Davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin dayanak boşanma dosyasında davalı-karşı davacı kadına 20/12/2005 tarihinde gönderdiği eve dön ihtarı ile kadının ortak konuta dönmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu durum,...
Devamını oku

25-10-2020 - 413

Facebook Adresinde Arkadaş Sayısının Çok Olması - Sadakat

Bir kişinin köyde yaşaması ve facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğinden...
Devamını oku

25-10-2020 - 322

Boşanma - Eşin Annesinin Yüzüne Tükürme - Kusur

İnceleme konusu olay, boşanma davasına ilişkindir. Taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen...
Devamını oku

21-10-2020 - 336

Binaya Pencere Yapılması - Mahremiyet İhlali - El Atmanın Önlenmesi

Dava, komşuluk hukukundan kaynaklanan pencerelerin kapatılması suretiyle elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalıların kullanımında...
Devamını oku

21-10-2020 - 628

Çalışma Arkadaşının Telefon Numarasının Otel Müşterisine Verilmesi - Haklı Fesih

Davacı işçinin, çalıştığı otelin devamlı müşterilerinden birisinin talebi üzerine aynı işyerinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kadın çalışanın kimlik bilgileri ve telefon numarasını verdiği, telefon numarasını bu şekilde öğrenen müşterinin de stajyer kadın çalışanı arayarak yakınlaşma isteğinde bulunduğu, bu durumdan rahatsız olan stajyerin durumu işyeri ...
Devamını oku

21-10-2020 - 572

Eş Hakkında Asılsız Şikayette Bulunma - Boşanma

Kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve...
Devamını oku

21-10-2020 - 612

Kişisel İlişkinin Gelecek Yıllar İçin Kademeli Olarak Kurulması

Velayeti anneye verilen ortak çocuk ile davalı-karşı davacı baba arasında kişisel ilişki kurulurken çocuğun dört yaşına kadar ve dört yaşı sonrası ayrı ayrı düzenlenerek, kademeli kişisel ilişki düzenlemesi...
Devamını oku

13-11-2021 - 506

Eşin Pavyona Gitmesi - Güven Sarsıcı Hareket

Davalı-davacı kadının sadakatsiz davranışlar sergilemesine karşılık davacı-davalı kocanın da düzenli işte çalışmayıp birlik görevlerini ihmal ettiği, genelev ve pavyon gibi uygunsuz yerlere gitmek...
Devamını oku

20-10-2020 - 401

Eski Erkek Arkadaşa Dair Dövme - Boşanma - Kusur

Eski erkek arkadaşı ile ilgili dövme taşıması eylemine ilişkin tanık beyanında zamanın belirtilmediği ve tarafların evlilik tarihinin 2008 yılı olduğu dikkate alındığında bu hadisenin boşanmaya neden olacak...
Devamını oku

13-10-2020 - 292

Nişanda Takılan Takılar - İade - İspat Külfeti

İnceleme konusu olayda; mahkemece, davaya konu edilen ziynet eşyalarından 2 adet bilezik ile 2 adet gerdanlık seti yönünden; davalının bu ziynet eşyalarının davacı tarafa geri verildiğine dair ...
Devamını oku

13-10-2020 - 1854

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı

Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...
Devamını oku

13-10-2020 - 670

Boşanmada Kusur Etkisi

Toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, eşine artık evliliği devam ettirmek istemediği, başka kadınlarla birlikte olmak istediği ve artık Türk kadını ile evli kalmak istemediğini mesaj yoluyla söylediği,...
Devamını oku

13-10-2020 - 632

İşten Ayrılan Eş - Yoksulluk Nafakası

Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen...
Devamını oku

05-10-2020 - 621

KPSS Kursuna Giden Çocuk - Nafaka

İnceleme konusu olayda, davalı üniversite mezunu ise de; dava tarihi itibariyle herhangi bir işte çalışmadığı, bitirdiği okul itibariyle ülkemiz şartlarında hemen iş bulma imkânında olmadığı, işe girebilmek için...
Devamını oku

05-10-2020 - 445

Kadının Sürekli Alkol Alması - Sosyal Medyada Paylaşması - Erkeğin Kişilik Hakları

Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurların yanında ayrıca davalı-karşı davacı kadının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır....
Devamını oku

05-10-2020 - 282

Evlilik Öncesinde Mevcut Olan Hastalığın Saklanması - Nispi Butlan

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin, evlilik öncesi mevcut olan hastalığını gizlediği vakıasının boşanma sebebi oluşturmayacağı, ancak evliliğin nispi butlan ile iptalinin...
Devamını oku

04-10-2020 - 690

Nafakanın Kaldırılması - İndirilmesi - Vekalet Ücreti

Davacı tarafından açılan davanın ödenmekte olan yoksulluk nafakasının kaldırılması, olmadığı takdirde indirilmesi talebine ilişkin olduğundan, davanın bu hali ile terditli yoksulluk nafakasının kaldırılması, olmadığı takdirde...
Devamını oku

04-10-2020 - 603

Kocanın Kadının Pasaportunu Alıp Yurtdışına Giderek Boşanma Davası Açması

Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen davacı kadının davalı erkekten daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı, davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma sonucu en azından davalı erkeğin maddi desteğini...
Devamını oku

04-10-2020 - 380

Ölmeden Önce Mirasçılıktan Çıkarma Davası

Davacı tarafça ileride yapılması muhtemel mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarruf, yine buna bağlı olarak ileride davalı tarafça açılması muhtemel ölüme bağlı tasarrufun iptali davasına konu ıskat hallerini şimdiden tespit ettirmesinde,...
Devamını oku

03-10-2020 - 516

Ad Değiştirme - Kişilik ile Özdeşleşmeme

Türk Medeni Kanunun ilgili maddesinde; adın değiştirilmesinin, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceği, değişikliğin nüfus siciline kayıt ve ilan olunacağı, adın değişmekle kişisel durumda değişme olmayacağı...
Devamını oku

03-10-2020 - 513

Yaş Düzeltim - Vesayet Makamının İzni - Çelişkili Raporlar

Temyiz kudretinden yoksun olan kişileri de davada kanuni temsilcileri temsil edilebilecek olup, bunun için vesayet makamından izin alınması ve izin belgesinin dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulması zorunludur. ...
Devamını oku

03-10-2020 - 338

Gayri Resmi Birliktelik - Terk - Tazminat - Dürüstlük Kuralı

Dava, gayriresmi birlikteliğin sona ermesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemine ilişkindir. Mahkemece, maddi tazminat ve nafaka istemi yönünden, taraflar arasında Türk Medeni Kanunu gereğince...
Devamını oku

28-09-2020 - 579

Nişanın Bozulması - Hediyelerin İadesi

Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi ve tazminat davasının mahkemece yargılaması yapılmıştır. Giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşya kapsamında nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyalarının da bedelinin tahsiline karar verildiği...
Devamını oku

28-09-2020 - 330

Eşin Yersiz Ekonomik Talepleri - Güven Sarsıcı Davranış

Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda, davalı-karşı davacı erkeğin, davacı-karşı davalı kadına göre daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmedilmiş ise de...
Devamını oku

28-09-2020 - 452

Boşanma - Eşin Ailesinden Görülen Fiziksel Şiddet

Her ne kadar tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları belirtilerek her iki boşanma davasının da kabulüne karar verilmiş ise de; davacı-karşı davalı erkeğin ailesinin kadına yönelik fiziksel şiddet ve kısıtlamalarının olduğu,...
Devamını oku

28-09-2020 - 410

Kadının Hasta Kocasına Bakmasının Af Anlamına Gelmeyeceği

Tarafların 1997 yılında evlendikleri, davalı-karşı davacı erkeğin 2005 yılında beyin kanseri teşhisiyle ameliyat olduğu, tedricen rahatsızlığının arttığı, vücut fonksiyonlarında kayıp oluştuğu, son safhaya gelindiğinde erkeğin rahatsızlığı nedeniyle bakım ve gözetime muhtaç hale geldiği,...
Devamını oku

28-09-2020 - 275

Muris Muvazaası - Mal Kaçırma Kastı

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal tescil istemine ilişkindir. İnceleme konusu olaya gelince, dinlenen bir kısım davacı tanığı mirasbırakanın akit tarihinde sağlık durumunun iyi olduğunu...
Devamını oku

27-09-2020 - 648

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat

Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı anlaşılmaktadır....
Devamını oku

27-09-2020 - 516

Evlilik Birliği İçinde Annenin Oğluna Taşınmazı Devretmesi

Tasfiyeye konu mesken niteliğindeki taşınmaz tapuda davalının annesi adına kayıtlı iken evlilik birliği içinde 14.08.2008 tarihinde intifa hakkı anne üzerinde tutarak çıplak mülkiyeti satış yolu ile davalı adına tescil edilmiş, 19.06.2013 tarihinde ise çıplak mülkiyet satış yolu ile dava dışı üçüncü bir şahsa tapuda devredilmiştir. Mahkemece, taşınmaz davalının edinilmiş malı olarak kabul...
Devamını oku

27-09-2020 - 659

Taşınmazın Eş Adına Tescil Edilmesi - Gizli Bağış - Katılma Alacağı

Dava, değer artış payı ve katılma alacağı istemine ilişkindir. Dava konusu bağımsız bölüm satış suretiyle 20.2.2007 tarihinde edinilerek davalı eş adına tapuya tescil edilmiştir. Uyuşmazlık; evlilik birliği içerisinde bedeli davacı (erkek) tarafından ödenerek alındığı iddia edilen taşınmazın davalı (kadın) adına tescil edilmesinin, davacı (erkek) tarafından davalıya (kadın) yapılmış bir bağış...
Devamını oku

27-09-2020 - 566

Geçit Hakkı - Taşınmaz - Dava Ehliyeti

Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesi gereğince geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. Geçit hakkı tesis edilen 155 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmakla, bu parsel yönünden davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken lehine geçit irtifakı tesisine karar verilerek yazılı şekilde hüküm...
Devamını oku

27-09-2020 - 641

Boşanmaya Sebep Olan Davranışların İspatlanması

Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların son ayrıldıkları tarihten sonrasına ilişkin boşanmaya sebep...
Devamını oku

27-09-2020 - 322

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

Dava; yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; asgari ücret seviyesinde maaş alan davalının yoksulluğunun ortan kalkıp kalmadığı, burada varılacak sonuca göre tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davalı yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına mı yoksa indirilmesine mi karar verilmesi gerektiği noktasında ...
Devamını oku

27-09-2020 - 604

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat

Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir. Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karşı ...
Devamını oku

26-09-2020 - 730

Paylı Mülkiyet - Paydaşlıktan Çıkarma

Dava; paylı mülkiyete tabi olan taşınmazda fiili kullanıma aykırı hareket ettiği iddia olunan davalının müdahalesinin meni ile pay değerinin karşılığının ödenerek davalının müşterek mülkiyetten çıkarılması istemine ilişkindir. Mahkemece TMK nın 696. maddesinde paylı mülkiyette paydaşlıktan çıkartılma hali düzenlenmiş olup, bu maddeye göre davanın açılabilmesi ...
Devamını oku

23-09-2020 - 337

Ecri Misil - Taşınmazın Kullanımına Ses Çıkarmama

Olayda davalının kullanımına bir itirazlarının olmadığı, davalıya bir ihtarname keşide etmedikleri, taşınmazdan çıkması konusunda bir ikazda bulunmadıkları gözetildiğinde, bu davacıların payı bakımından taşınmazı kullanımının muvafakata dayalı olduğu anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 535

Şans Oyunları Oynayan ve Çocuk İstemeyen Erkek

Güven sarsıcı davranışta bulunan ve kıskanç olan davalı-karşı davacı kadın ile şans oyunları oynayan, aile bütçesini iyi yönetemeyen ve çocuk istemeyen davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurludur. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 494

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 510

Tedbir Nafakası - Hakkaniyet İlkesi

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davalı kadın yararına takdir edilen tedbir ve yoksulluk nafakası çoktur. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 388

Boşanma - Ölüm - Miras Hakları

İlk derece mahkemesince davacı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesinden sonra, fakat karar henüz kesinleşmeden önce davacı erkek 26.07.2019 tarihinde ölmüştür. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 535

Boşanma - İstinafa Başvurmama

Anılan karara karşı, davalı-karşı davacı erkek tarafından lehine hükmedilen tazminatların miktarları ve kadının kabul edilen ziynet alacağı davası yönlerinden istinaf kanun yoluna başvurulmuş, davacı-karşı davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmamıştır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 274

Boşanma - Tazminat

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 511

Vasiyetnamenin İptali - Tazminat - Tenkis

Dava, ehliyetsizlik ve irade fesadı hukuksal nedenlerine dayalı vasiyetnamenin iptali, olmadığı taktirde tenkis ile muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteklerine ilişkindir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 485

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir

Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, işbu ilamın onanmasına karar verilmiştir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 552

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tenkis

Davacıların eşi ve anneleri olan mirasbırakanın kızı ...nin 29.05.2013 tarihinde öldüğü ve miras bırakan ...in ölümünden sonra geçen sürede muvazaa iddiasına dayanarak dava açmadığı açık olup dinlenen tanık beyanlarından miras bırakanın uzun yıllar hasta olduğu, bakımı ve ihtiyaçları ile ağırlıklı olarak davalıların ...
Devamını oku

23-09-2020 - 541

Tereke İşlerine Karışmak - Mirasın Hükmen Reddi

TMK nın 610/2. maddesi uyarınca da ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ve mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 454

Mirasın Gerçek Reddi - Hak Düşürücü Süre

Dava, mirasın gerçek reddinin tespiti istemine ilişkindir. Mirasın gerçek reddinin tespitini isteyen davacının, murisinin ölümünü daha sonraki bir tarihte öğrendiğini savunduğundan, ona ilişkin taraf delillerinin değerlendirilerek ve özellikle talep edenin temyiz dilekçesindeki beyanında belirttiği icra dosyası ...
Devamını oku

24-09-2020 - 279

Mirasın Gerçek Reddi - 3 Aylık Süre - İspat

Mahkemece davacıya murisin ölümünü daha sonra öğrenme durumu hakkında delillerini sunması için imkan verilip; gösterdiği taktirde delillerin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 322

En Yakın Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları

4721 sayılı TMK nın 612. maddesi uyarınca mirasın gerçek reddini tespit ve tescil edip başka mirasçı bulunmadığını gören mahkemenin terekeyi resen iflas hükümlerine göre tasfiye etmesi gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 469

Erkeğin Sürekli ve Düzenli Gelirinin Olmaması - Yoksulluk Nafakası

Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek tam kusurlu olup çalışmasına engel bir durumunun olmadığı, kadının da sürekli ve düzenli geliri olmadığına göre, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları gerçekleşmiştir. Davacı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 598

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi

Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru değildir....
Devamını oku

24-09-2020 - 312

Hisseli Arazi - Fiili Taksim - Öanlım - Kötüniyet İddiası

Kötüniyet iddiası davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de resen dikkate alınır. Hisseli arazinin paylaş paydaşlarının arazi üzerinde fiili bir taksim ilişkisi yaparak her paydaşın arazinin belli bir bölümünü kullanması halinde o arazide önalımdan söz edilemez....
Devamını oku

24-09-2020 - 404

Önalım Davası - Satış Bedeli - Muvazaa İddiası

Önalım davasında tapuda yapılan satışın tarafı olmayan davacı satış bedelinde muvazaa olduğunu iddia edebilir. Ancak tapuda yapılan satışın tarafı olan davalı gerçek satış bedelinin tapudaki miktarın üzerinde olduğunu iddia edemez. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 570

Terk Sebebine Dayalı Boşanma - Sebebin Geçerliliği

Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 360

Terk Sebebiyle Boşanma - 4 Aylık Süre

Türk Medeni Kanununun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtarın da sonuçsuz kalması ...
Devamını oku

24-09-2020 - 648

Zinanın Varlığı - Karineler

Erkeğin başka bir kadınla uygunsuz fotoğrafının bulunması ve kadınla birlikte yaşaması zinanın varlığına işaret eder....
Devamını oku

24-09-2020 - 606

Zinanın İspatlanması

Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir....
Devamını oku

24-09-2020 - 559

Tedbir Nafakası - Terk İhtarı - 4 Aylık Süre

Davalı kadının tedbir nafakası davası açmasından itibaren dört aylık süre geçirilmeden terk ihtarı gönderilemez....
Devamını oku

24-09-2020 - 307

Tapu Kaydında Düzeltme

Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 496

Sadakatsiz Eş - Facebook Yazıları - Yoksulluk Nafakası

Tarafların 16.10.2000 tarihinde evlendikleri, asıl davanın 20.10.2012, karşı davanın 14.01.2013 tarihinde açıldığı, tanık beyanları, mahkemenin bozma öncesi ve bozma sonrası verdiği kararların gerekçesinde de yer aldığı üzere kadının evine yabancı bir erkeğin geldiğinin beyan edildiği, dosyada mevcut tüm delillerin değerlendirilmesi neticesinde davacı davalı kadının başka bir erkekle sadakatsiz davranış içerisine girdiği, eşin...
Devamını oku

24-09-2020 - 654

Ziynet Eşyası - İspat Yükü - İkrar

Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 362

İştirak Nafakası - Çocuğun Üstün Yararı

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar, değişen bu koşullar karşısında 4721 sayılı TMK’nın 2. maddesinden yararlanarak ...
Devamını oku

24-09-2020 - 488

Muris Muvazaası - İspat - Bedeller Arasındaki Fark

Davalı, mirasbırakanın dava konusu taşınmazı 3. kişiye devrettiğini, taşınmazın 3. kişilerin eline geçmesine gönlü razı olmayınca bedelini ödemek suretiyle devraldığını, 2006 yılında ise bir başkasına sattığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacıların 29 yıl sonra dava açmalarının hakkın kötüye kullanılması ...
Devamını oku

25-09-2020 - 422

Suriye Uyruklu Mirasçılar - Mirasçılık Belgesinin İptali

Miras bırakandan Suriye uyruklu mirasçılarına intikal eden Türkiyedeki taşınmazların miras bırakanın ölüm gününden sonra yürürlüğe giren ve Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararnameleri karşısındaki hukuki durumu tartışılmamış,...
Devamını oku

25-09-2020 - 477

Suriye Uyruklu Mirasçılara Düşecek Miras Payları

Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin Türkiyede bulunan taşınmaz ve kişisel eşyası hariç taşınır malları ile bütün hak ve menfaatlerine 28.05.1927 gün 1062 sayılı Kanun hükümlerine dayalı Hazinece el konulmuştur. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 452

Suriye Uyruklu Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık

Davacı... uyruklu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 13.01.1998 tarihinde vefat eden murise ait mirasçılık belgesini kendi hissesi yönünden Köy Kanunu, Tapu Kanunu, 01.10.1966 tarihli B.K. kısıtlamaları saklı kalmak kaydıyla istemiştir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 464

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi

Murisin vefatıyla mirasının 1/2 sinin babasına, 1/2 sinin annesine kalacağı, bu payların da kendi mirasçılarına intikal edeceği gözetilmeksizin miras paylarının yanlış hesaplanması, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 604

Boşanma - Duyuma Dayalı Tanık Beyanları - Kusur

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece davacı erkeğe kusur olarak yüklenen eşine hakaret ve evden kovma tehdit vakıasına ilişkin dinlenen tanıkların beyanları duyumdan aktarım olup, kusur belirlemesine esas alınma olanağı bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 628

Erkeğin Cinsel Probleminin Olması

Tarafların, davacı kadın tarafından iddia edildiği gibi, davalı erkeğin de kabulünde olduğu üzere erkeğin erken boşalma problemi nedeniyle fiili evlilik süresi içinde cinsel ilişki kuramadıkları anlaşılmaktadır. Bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 581

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur

Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....
Devamını oku

25-09-2020 - 330

Resmi Nikah Kıyılmaması - Kişilik Hakkı - Tazminat

Davacının, davalı tarafından resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında, fiziksel ve ruhsal olarak zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin...
Devamını oku

25-09-2020 - 556

Boşanma - Kusur Mirasçılar Tarafından İleri Sürülemez

Dosyanın incelenmesinde; davacı erkek tarafından, dilekçeler teatisi aşamasında usulünce ileri sürülmeyen ve dayanılmayan, kadının sadakatsiz olduğu vakıası, mirasçılar tarafından öne sürülemeyeceğine göre, davalı kadına kusur olarak yüklenemez. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 474

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Hale Gelmesi

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 611

Boşanma - Ortak Hayat - Temelinden Sarsma

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunarak davacı kadını aşağıladığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 630

Gerekçe İle Hüküm Arasındaki Çelişki - Boşanma - Kusur

Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde erkeğin istinaf talebinin kusur belirlemesine yönelik talebi uyarınca kısmen kusur düzeltilmesi yapıldığı halde, kararın hüküm kısmında erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 307

Boşanma - Evliliğin Ölümle Kendiliğinden Sona Ermesi

Davacı erkek boşanma kararı verilmesinden sonra ancak boşanma ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce vefat etmiştir. Bu halde evlilik ölümle kendiliğinden sona ermiş, boşanma davası konusuz kalmıştır....
Devamını oku

25-09-2020 - 661

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 527

Önalım Hakkı - Tapu İptal ve Tescil

Davacı vekili, davalının, müvekkilinin de payı bulunan ...İlçesi, Afşar Köyünde bulunan 2347, 7149 ve 7150 parsel sayılı taşınmazlarda pay satın aldığını belirterek, davalının satın aldığı paylar hakkında önalım hakkını kullandıklarından bahisle söz konusu payların tapusunun iptalini ve müvekkili adına tescilini ...
Devamını oku

25-09-2020 - 793

Ziynet Eşyası Alacağı Davası - Tanık Beyanı

HMK nın 198. maddesine göre, tanık beyanı takdiri delillerden olup, hakim tanık beyanı ile bağlı değildir. Tanığın doğru söylemediğine dair belirti ve deliller varsa tanık beyanlarının aksi yönde de karar verebilir. Ancak, HMK nın 255. maddesi gereği, aksine inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır....
Devamını oku

25-09-2020 - 553

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Veya Azaltılması

Somut olayda taraflar, 22.08.2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlar, kadına 250 TL yoksulluk nafakası, ortak çocuk Emine ye 250 TL iştirak nafakasına hükmedilmiş, kararın eki sayılan protokolün 7. maddesinde ise kadının yakıt giderleri ile ortak çocuk Emine nin eğitim giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 477

Yoksulluk Nafakası - Yoksulluğa Düşmeme

Erkek tarafından gerçekliği kabul edilmeyen ve başkaca delil ile de doğruluğu ispatlanamayan erkeğin sadakatsizliğine ilişkin olarak sunulan bilgisayar çıktılarının delil olarak dikkate alınamayacağının, ancak mevcut delil durumu ile bir kısım tanık anlatımları dikkate alındığında erkeğin güven sarsıcı davranışlarının bulunduğunun, mahkemece taraflara yüklenen ...
Devamını oku

26-09-2020 - 629

Yaş Düzeltimi Davası Açması İçin Vasiye Verilmiş Husumete İzin Kararı Olmaması

Mahkemece, 4721 sayılı TMK nin 462/8. maddesi uyarınca vesayet makamı tarafından yaş düzeltimi davası açması için vasiye verilmiş husumete izin kararı olmaksızın işin esasının incelenmesi hatalı olmuştur....
Devamını oku

26-09-2020 - 535

Velayet Hakkı - Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi

Soyadının değiştirilmesi istenen Ege nin doğum günü olan 04.02.2001 tarihinde anne ve babası resmen evlidir. Çocuk evlilik içinde doğmuştur ve Türk Medeni Kanununun 321. maddesine göre ailenin diğer bir deyimle babanın soyadını almıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 483

Vajinismus Rahatsızlığı - Evlilik Birliğinin Sarsılması - Kusur

Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. O halde davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir....
Devamını oku

26-09-2020 - 376

Uyuşturucu Ticareti - Uyuşturucu Madde Bulundurma

Suç tarihinde söz konusu şahsın, K... Caddesi sol tarafında bulunan binanın 1. katında -Ercan ile sivri lakaplı Mehmet ve ismi bilinmeyen üçüncü kişinin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde sattıkları ve ikamette silah bulundurdukları* şeklindeki ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin mahkemeden alınan arama kararına istinaden belirtilen adrese gittikleri, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 527

Terk - Boşanma

Davacı erkeğin daha önce açtığı Türk Medeni Kanunu 166/1. maddesi hukuki sebebine dayalı boşanma davası henüz kesinleşmeden, davalı eşe 31.12.2014 tarihinde tebliğ edilen 16.10.2014 tarihli noter ihtarına dayanılarak 18.09.2015 tarihinde terk sebebiyle boşanma davası açılmış ve dava kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 319

Tenkis İstemi - Mirasçıdan Mal Kaçırma - Muvazaa

Dava, tenkis istemine ilişkindir. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir. Çekişme konusu bağımsız bölümün bedelinin mirasbırakan tarafından ödendiği kanıtlanamadığı gibi, bedelin mirasbırakan tarafından ödendiği kanıtlanmış olsa dahi TMK nın 565/4. maddesi uyarınca mirasbırakanın...
Devamını oku

26-09-2020 - 505

Tarafların Biraraya Gelmesi - Önceki Olayları Affetmeleri

Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın tam kusurlu bulunarak erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verilmiş ise de; toplanan delillerden kadına yüklenen hakaret vakıasının, tarafların biraraya gelerek karşılıklı olarak önceki olayları affetmeleri nedeniyle affedilen en azından hoşgörü ile karşılanan bu vakıanın af kapsamında kaldığı, bu...
Devamını oku

26-09-2020 - 587

Tapusuz Taşınmazın Tescili - Zilyetlikle Kazanma - Orman Vasfı

Dava, tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen ziraat bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın %40 lık bölümünün taşlık ve kayalık olduğu, taşınmazda bulunan zeytinlerde budama çalışmalarının yeterince yapılmadığı, gübreleme ve ilaçlama gibi bakım ...
Devamını oku

26-09-2020 - 544

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat - Nisbi Harç

Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar nisbi harca tabi davalardandır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 629

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Devletin Kusursuz Sorumluluğu

Dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini isteğine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 527

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası

Dava, davalı ….. ….. ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olmaması karşısında ...
Devamını oku

26-09-2020 - 585

Tapu İptali Ve Tescil - Tenkis

Somut olayda, davacı taraf, mirasbırakanın işlem tarihinde hukuki ehliyeti haiz olmayıp kandırılması suretiyle işlemin gerçekleştirildiğini, mirasçılardan mal kaçırıldığını, bedeller arasında fark olduğunu iddia ederek miras bırakanın 2007 yılında yaptığı tapu devir işleminin tenkise tabi kısmının tenkisi ile taşınmazın bütün mirasçılar adına kaydını, aksi halde ...
Devamını oku

26-09-2020 - 389

Tapu İptali Ve Tescil - Tazminat

Yargılamanın seyri sırasında 3. kişilere devredilen dava konusu taşınmazlar bakımından 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 125. maddesine göre davanın tazminata dönüştürüldüğü, halen davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazlar bakımından ise davanın iptal tescil olarak devam ettiği kuşkusuzdur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 283

Tapu İptali Ve Tescil - Muris Muvazaası - İspat

Dinlenen davacı tanıkları mirasbırakanın ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilgi ortaya koymamışlar, aksine dairelerden bir kısmını satarak erkek evlatlarına ... de ev yaptırdığını bildirmişler,...
Devamını oku

26-09-2020 - 302

Tapu İptali Ve Tescil - İyiniyetli 3. Kişiler

Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 273

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaali İşlem - Dürüstlük Kuralı

Davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı ve İbrahim in miras payı oranında davanın kabul edildiği, bu hali ile mirasbırakan ile davacı arasındaki ilişkinin vekalet görevinin kötüye kullanılması olduğunun kesinleşen mahkeme kararı ile sabit olduğu eldeki davada ise muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı davacı ve davalının ...
Devamını oku

26-09-2020 - 444

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu

Davacı, davalı ile boşandıklarını, taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine şeklinde karar verildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 577

Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davası

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 558

Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Muhdesat

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 340

Miras Ortaklığı - Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi

Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir. Çünkü bu gibi hallerde 11.10.1982 gün 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 328

Mal Rejiminin Tasfiyesi İçin Zamanaşımı

Somut uyuşmazlık incelendiğinde taraflar, 1972 yılında evlenmiş olup, 02.03.2010 tarihinde açılan birleşen boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, 12.02.2013 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. İş bu temyize konu dava ise 06.03.2015 tarihinde açılmıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 564

Mal Rejimi - Konut Kredisi - Katılma Alacağı

Davaya konu taşınmazın alım bedelinin tamamının krediyle karşılandığı kabul edilerek, katılma alacağına hükmedilmiş ise de verilen karar dosya kapsamıyla örtüşmemektedir. Davaya konu taşınmaz için 25.09.2012 tarihinde 120 ay vadeli, 27 taksiti evlilik içine isabet eden 33.750 TL tutarında konut kredisi çekildiği anlaşılmaktadır....
Devamını oku

26-09-2020 - 424

Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Husumet

Dava; kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuksal nedenlerine dayalı olarak TMK.nin 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesine göre açılan tescil istemine ilişkindir. TMK.nin 713/3. maddesi uyarınca bu nitelikteki davalarda husumetin yasal hasım konumunda olan Hazine ve ilgili Kamu Tüzel Kişiliğine birlikte yöneltilmesi zorunludur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 503

Karşılıklı Boşanma - Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri

Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte, davalı-karşı davacı erkekten kaynaklı geçimsizliği kabule elverişli başkaca da ciddi sebep ve deliller tespit edilememiştir. Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma unsuru kadının davasında ...
Devamını oku

26-09-2020 - 486

Kadastro - Muristen Satın Alınan Gayrimenkul - İyiniyet İlkesi

Davalının kadastrodan sonra, tapu sicilinde malik olarak görünen kişilerden sicile güvenmek suretiyle taşınmazı satın aldığı, davacı tarafından kadastro öncesi sebebe dayalı olarak açılan eldeki davada muvazaa iddiasının ileri sürülmediği gerekçesiyle, davalının TMK nın 1023. maddesi uyarınca mahkemece taşınmazın maliki olacağı kanaatiyle davanın...
Devamını oku

26-09-2020 - 342

Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış

Davacı-davalı kadının aşırı kıskanç olduğu, davalı-davacı erkeğin kardeşleri ile telefonda görüşmesini bile sorun haline getirdiği, sürekli olarak eşinin yüzünde gül olduğunu, çirkin olduğunu, yaşlı ve kısır olduğunu söylediği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 647

Eşlerin Aynı Evde Kalması Ve Doğum Günü Yapılması Barışma Sayılmaz

Anlaşmalı olarak açılan davanın duruşma gününün beklenildiği süre içinde tarafların aynı evde fakat ayrı odalarda kaldıkları, kadının doğum günü olan tarihte davalı eş ile yemek yemeleri tanık anlatımlarından özellikle erkek tanığının beyanından -Bir süre aynı evde kalıyorlardı ancak davacı davalıyı affetmedi, hatta bende ikna etmeye çalıştım- beyanı ...
Devamını oku

26-09-2020 - 604

Eşiyle Ailesi Arasındaki Dengeyi Koruyamamak Boşanma Sebebidir

Mahkemece verilen ilk hüküm sadece davalı- karşı davacı kadın tarafından temyiz edildiğinden, temyiz edenin aleyhine olacak şekilde mahkemece davalı-karşı davacı kadına yeni vakıalar kusur olarak eklenemez. Yine ilk karar ile erkeğe yüklenen kusurlu davranışlar davacı-karşı davalı erkek tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 541

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemez

Boşanmaya neden olan olaylarda her iki eş de eşit derecede kusurlu olup, birinin kusurunu diğerinin kusurundan üstün tutmak mümkün bulunmamaktadır. O halde, eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata hükmedilemez (TMK m.174/1)....
Devamını oku

26-09-2020 - 381

Eşini Aldatan Kadın Lehine Tedbir Nafakası Bağlanabilir

Somut olay değerlendirildiğinde, tarafların 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece 23.11.2011 tarihli ara karar ile davalı-karşı davacı kadın yararına 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ise de akabinde 19.12.2011 tarihli ara karar ile -kocanın işsiz ...
Devamını oku

26-09-2020 - 584

Erkeğin Cimriliği - Boşanmada Kusur

Kusurlu davranışlar yanında erkeğin ayrıca cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin eşit kusurlu olduklarının kabulü hatalı olup, erkeğin daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir....
Devamını oku

21-09-2020 - 589

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer-i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 568

Boşanma - Miras Hakları - Kusur

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak görülen boşanma davası devam ederken davacı erkek vefat etmiş ve davaya davacı erkek mirasçısı tarafından devam edilmiş olup, mahkemece TMK nın 181. maddesine uygun olarak yapılan yargılama sonucunda davalı kadının eski eşi ile sadakatsiz olduğu, murise kötü muamelede......
Devamını oku

21-09-2020 - 328

Boşanma - Manevi Tazminat

Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 454

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 402

Boşanma - Kişisel Eşyanın İadesi Davası - Zamanaşımı

Dava, kişisel eşyanın iadesi davasıdır. Dava konusu eşyaların mevcut olduğu tespit edilmiş ise uyuşmazlık mülkiyet hakkına dayandığından olayda zamanaşımı söz konusu olamaz. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 497

Boşanma - Kararın 15 yılı Aşkın Bir Süre Tebliğe Çıkarılmaması

Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134/3. maddesi uyarınca 09.09.1997 tarihli karar ile boşanmalarına karşın, kararın 15 yılı aşkın bir süre tebliğe çıkarılmadığı ve boşanma kararından sonra tarafların birlikte yaşamaya devam ettikleri nazara alınarak, boşanma iradelerinin samimi olmadığı ve davacı kadın......
Devamını oku

21-09-2020 - 421

Boşanma - Hamile Eşin Düşük Yapmasına Neden Olma - Eşit Kusur

Koca, hamileyken bile eşine şiddet uyguladı. Eşinin iki kez düşük yapmasına neden oldu. Kadın ise kocasına hakaret etti. Yerel Mahkeme, karı kocayı eşit kusurlu saydı. Çiftin boşanması kararlaştırılırken, kadının tazminat talebi reddedildi. Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. -Koca daha ağır kusurlu, kadın için uygun miktarda tazminata hükmedilmeli- dedi....
Devamını oku

21-09-2020 - 606

Basın Özgürlüğü - Baronun Tüzel Kişilik Hakları

Dava konusu haberin basın özgürlüğü kapsamında kalmadığı, özellikle başlıkta kullanılan “Darbeci Baro” ifadesinin çağrıştırdığı anlam itibariyle demokrasiye karşı işlenen ağır bir suç isnadına ilişkin olduğu, Davacı Baro’nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı kabul edilmelidir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 538

Baba Oğul Arasında Gayrimenkul Satışı - Muvazaanın İspatlanamaması

Asıl ve birleştirilen davada davalı, dava konusu edilen 1 ve 3 nolu parsellerin kaydının kapatıldığını ve tevhit işlemi ile 1479 ada 6 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğünü, davanın kabul edilmesi halinde infaza elverişli hüküm kurulamacağını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçları sebebiyle ve imar durumundaki karışıklığın giderilmesi amacıyla......
Devamını oku