Diğer Kararlar

28-11-2021 - 7

Finansal Kiralama Konusu Malın İadesi Talebi

Dava, finansal kiralama konusu malın iadesi talebine ilişkindir. Dairemiz önüne gelen uyuşmazlık, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın reddi kararına yöneliktir. Dosya içeriğinden Sakarya 5.Asliye Hukuk...
Devamını oku

06-11-2021 - 17

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli Tahsili Davası - Geçersiz Tebligat

Kamulaştırma Kanununun 25.maddesi uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi açısından, usulüne uygun olarak yapılan tebligatla başlar. Her ne kadar...
Devamını oku

06-11-2021 - 46

Haksız Azledilen Avukatın Henüz Tahsil Edilmeyen Karşı Taraf Vekalet Ücreti

Uyuşmazlık; haksız azledilen avukatın henüz tahsil edilmeyen karşı taraf vekâlet ücretini dava konusu edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Davada azlin haksız olduğu ve davacının akdi ve yasal...
Devamını oku

29-10-2021 - 38

Vekil Müvekkil İlişkisinin Tarafların Bir Kusuru Olmaksızın Vekilin Ölümü İle Son Bulması

Davacılar, vefat eden murislerinin davalının avukatı olduğunu, yazılı bir sözleşme olmaksızın davalının vekili olarak görev yaptığını bildirerek hesaplanacak ücret alacağının bulunduğunu bildirerek şimdilik ücret ve...
Devamını oku

27-10-2021 - 25

Boşanmadan Sonra Eşle Eylemli Olarak Birlikte Yaşama Olgusunun Gerçekleştiğinin Mahkemece Detaylıca Araştırılıp Elde Edilen Delillere Dayanılarak Hüküm Kurulması Gerekir

Dava, kişinin aylığının kesilmesine ilişkin kurum işleminin iptaline, biriken aylıkların faiziyle tahsiline ve Kurum tarafından açılan itirazın iptaline hükmedilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, hakkında verilen boşanma...
Devamını oku

26-10-2021 - 30

Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesi Kararında İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerekir.

Dava, Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili İstemine ilişkindir. Orman ve Su işleri Bakanlığının olurları ile...
Devamını oku

07-10-2021 - 23

Marka - Tecavüzün Giderilmesi İstemi

Davacı vekili marka tescili ve internet sitesi alan adı tescilinden kaynaklanan haklarına dayanarak, davalı tarafa ait olduğunu beyan ettiği www.....com isimli web sitesi alan adının ve web sitesind...
Devamını oku

06-10-2021 - 43

İlaç Bedelinin Sgk Tarafından Karşılanması Talebi - İhtiyati Tedbir

Talep, ihtiyati tedbir istemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin metastatik pankreas kanser, tedavisi gördüğünü, davacıya zaman içerisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin beklenen ...
Devamını oku

02-10-2021 - 21

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler - Mutlak Ret Nedenleri

Uyuşmazlık; dava konusu t-stick royal+şekil ibareli marka başvurusunda yer alan stick ibaresinin tescili talep edilen sınıflar gözetildiğinde, ayırt ediciliği düşük yardımcı bir unsur niteliğinde olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının itiraza mesnet olarak gösterdiği...
Devamını oku

19-09-2021 - 44

İşaretlerin Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Boyutta Olmaması Sebebiyle YİDK Kararının İptali

Davacının ibaresinin marka olarak tescili için TPE ne başvuruda bulunduğu, TPE nin başvuruyu başkaca ibareli markaya benzer olduğundan bahisle kısmen reddettiği görülmektedir. Ret kararına itirazda...
Devamını oku

27-07-2021 - 101

Bir Ana Taşınmazda Hem Merkezi Isıtma Hem de Ferdi Isıtmanın Bir Arada Bulunması Olanaklı Değildir

Somut olaya bakıldığında; dava konusu 3627 ada 6 nolu parsel üzerinde dört blokta 1 bodrum, bir zemin 8 dükkanlı 8 katlı 64 daireli kargir apartman bulunduğu, kat mülkiyetinin 1997 yılında kurulduğu, davalının B Blok 15 nolu...
Devamını oku

25-07-2021 - 75

Zeytincilik - Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemi

3573 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve hükme dayanılarak taşınmazın tapu kaydına düşülen şerhle, hak sahiplerine verilen zeytinlik vasfındaki taşınmazların bu niteliklerinin korunması amaçlanmakta; kazanılmış mülkiyet hakkının...
Devamını oku

22-07-2021 - 52

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki ... köyü,109 ada 31 parsel sayılı taşınmazın zeminine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsalin üstün ve...
Devamını oku

22-07-2021 - 53

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Kamulaştırılan Taşınmazların Davacı İdare Adına Tescili

Anayasa Mahkemesinin 27.11.2020 gün 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas 2020/39 Karar sayılı kararı ile 7139 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8....
Devamını oku

21-07-2021 - 81

Faydalı Modele Tecavüz - Haksız Rekabetin Tespiti

Somut olayda, bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda uyuşmazlık kapsamında kalan 2, 4, 7 ve 9 nolu istemlerin küçük buluş niteliğinde yenilik unsuru içerdiği ifade edilmiş ise de, 2 nolu istemde bahsi geçen poliüretan...
Devamını oku

18-07-2021 - 50

Kamulaştırma - İrtifak Tesis Edilen Alanın Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmemesi

Dava konusu taşınmazların tapu kaydındaki ... lehine 1.696m2 lik eski irtifak hakkı nedeniyle meydana gelecek değer düşüklüğü oranına göre belirlenecek miktarın, kamulaştırma bedelinden indirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,...
Devamını oku

18-07-2021 - 62

Kamulaştırma - Ölü Malik

Anayasa Mahkemesinin 27/11/2020 gün 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas 2020/39 Karar sayılı kararı ile 7139 sayılı Kanunla Değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8. fıkrasının dördüncü cümlesi...
Devamını oku

18-07-2021 - 65

Kamulaştırma - Yok Hükmünde Olan Karar

İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun ...Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince kabulü ile gerekçeli kararın...
Devamını oku

18-07-2021 - 83

Acele El Koyma - Vekalet Ücreti

Anayasa Mahkemesinin 27/11/2020 gün 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas 2020/39 Karar sayılı kararı ile 7139 sayılı Kanunla Değişik Kamulaştırma Kanunun 10/8. fıkrasının dördüncü...
Devamını oku

18-07-2021 - 55

İş Makinesinin Çarpması Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi - Avukatlık Ücreti

Somut olayda; Asliye Hukuk Mahkemesi ilk kararında davalı hakkında davanın husumetten reddine hükmetmiş, davacılar vekilinin temyiz talebi üzerine yapılan incelemede bu davalıya yönelik temyiz itirazlarının reddi ile sadece davalılara yönelik temyiz ...
Devamını oku

29-06-2021 - 88

Limited Şirkete Yapılacak Tebligatın Usulü

Tebligat Kanununun 10, 12, 13 ve 35. maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20, 21 ve 57. maddesi hükümleri dikkate alındığında, mahkemece davalı limited şirketin tescilli adresi ticaret sicili ...
Devamını oku

29-06-2021 - 71

Hukuka Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Avukatlık Sözleşmesi

Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılığı Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında çekişmesiz olan davaya konu avukatlık sözleşmesinden dolayı davacı avukatın vekalet ücreti alacağı söz konusu olmayacaktır. Davacı avukatın ...
Devamını oku

29-06-2021 - 76

Taşınmazın Kamulaştırmadan Arta Kalan Bölümünün Bedelinin Tahsili İstemi

4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 1. maddesi; -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kamulaştırma kararı alınmış ancak henüz tebligata çıkarılmamış kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri...
Devamını oku

06-06-2021 - 71

Kadastro Tutanağı - Beyanlar Hanesindeki Şerhin İptali - Taraf Teşkili - Eksik Araştırma

Mahkemece, öncelikle dava konusu 38738 ada 16 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde lehine şerh verilen davalı ... in adresinin ve açık kimlik bilgilerinin belirlenmesine çalışılmalı, bu kapsamda önceki bozma ilamında da belirtildiği üzere,...
Devamını oku

28-05-2021 - 87

Aynı Konumda Bulunan Parsellere Farklı M2 Değerleri Belirlenmesi

Dava konusu taşınmazla aynı tarih itibariyle tapuya tescil edilen imar uygulamasına alınan 1542 ada 1 ve 5 parsel sayılı taşınmazlara ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/411E.-2018/389K. Sayılı dosyasında aynı değerlendirme tarihi olan...
Devamını oku

28-05-2021 - 109

Kamulaştırma - Arsalara Nasıl Değer Biçileceği Hakkında

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda emsal alınan taşınmazın dava konusu taşınmazdan farklı yer ve özellikte olduğundan emsal olarak alınması doğru olmadığı gibi, dava konusu taşınmaz ile emsalin asgari vergi...
Devamını oku

28-05-2021 - 216

Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değer Kaybına Uğraması

Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer kaybının % 50 oranını geçmesi halinde, davalıya % 50 oranında değer kaybı ile yetinip yetinemeyeceği sorularak, yetindiği takdirde...
Devamını oku

28-05-2021 - 89

Kamulaştırma Bedeli Tespiti Davasında Tespitin Nasıl Yapılacağı Hakkında

Dava konusu taşınmaz üzerindeki zemin üzeri 3 katlı binaya ilişkin davacı idare tarafından düzenlenen kıymet takdir raporunda o tarih itibariyle 18 yaşındaki bina için Aşınma Payları Hakkındaki cetvele göre...
Devamını oku

28-05-2021 - 125

Kamulaştırmasız El Atma - Uzlaşma

Diğer davacılar yönünden davacılar vekili tarafından, davalı idareye dava konusu taşınmazla ilgili uzlaşma talebini içeren dilekçenin verildiği; uzlaşma dava şartının yargılama devam ederken yerine getirildiği,...
Devamını oku

25-05-2021 - 81

Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Ağaçların Kesim Çağına Gelmesi - Davalılarca Kesilmek Suretiyle Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gerektiği

101 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçları 12 ve 15 yaşlarında olup kesim çağına gelmiş oldukları anlaşıldığından, kavak ağaçlarının kesilerek davalılarca alınıp alınmadığı da araştırılmak...
Devamını oku

16-05-2021 - 108

Kamulaştırma - Mülkiyetin Tartışmalı Olması

Dava konusu taşınmazın mülkiyeti ... Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden davada ihtilaflı olduğu anlaşıldığından 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 18/3. maddesi ...
Devamını oku

15-05-2021 - 98

Kamulaştırmasız El Atma - Arsalara Nasıl Değer Biçileceği

Taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme ...
Devamını oku

15-05-2021 - 100

Kamulaştırma - Bozmaya Uyma Kararı

İlk kararın davacı idare ile davalı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava konusu taşınmaz üzerindeki kestane ağaçlarının değeri kapama kestane bahçesi bedeli kapsamında kaldığından ayrıca maktu ağaç bedeline ...
Devamını oku

15-05-2021 - 78

İşin Görülmesi İçin Gerekli Masrafların İş Sahibi Tarafından İşin Başında Avukata Ödenmiş Olduğu Karinedir

Avukatlık Kanununun 173/2. maddesinde, -Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu altında olup,...
Devamını oku

14-05-2021 - 75

Markayı Kullanma Zorunluluğunun Başlangıcı

Uyuşmazlık; davalının markayı kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihi olarak daha önce Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemesinde açılan davanın, dava tarihinin mi yoksa kesinleşme tarihinin mi esas alınacağı...
Devamını oku

12-05-2021 - 92

Kamulaştırma Bedelini Artırmak İçin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olacak Şekilde Taşınmaz Üzerine Yapı Yapılması - Bu Yapıların Ödenecek Kamulaştırma Bedelinde Dikkate Alınmayacağı

Dava konusu taşınmaz üzerinde 1-2 yaşlarında 4 adet 2 katlı betonarme ev bulunduğunun gözlemlendiği belirtilmişse de, kamulaştırma işlemlerinin başladığı sırada hazırlanan kıymet taktir komisyonu raporunda dava konusu ...
Devamını oku

11-05-2021 - 72

Avukat Tarafından Tebligata İlişkin Usulsüzlük İleri Sürülmez İse Tebligat Geçerli Kabul Edilir

Somut olayda; yetkili icra müdürlüğünce borçlu şirkete ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine, şirket vekilinin 03.11.2018 tarihinde borca itiraz dilekçesi sunduğu, dilekçesinde usulsüz tebligat iddiasında bulunmadığı, sadece...
Devamını oku

07-05-2021 - 80

Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlık Hakkında

Davacı vekilinin dava dilekçesinde, davalı ... adına tescilli, 2011/38216 başvuru numaralı ... ve 2011/38217 başvuru numaralı ... markalarının kötüniyetle tescil edildiğinden bahisle hükümsüzlüğünü talep ettiği, ilk...
Devamını oku

02-05-2021 - 73

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi - Tapu İptal ve Tescil

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu hükme göre, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılmış imar...
Devamını oku

01-05-2021 - 164

Muhatabın Bilinen En Son Adresine Yapılan Tebligatın İade Edilmesi - Mernis Adresinden Farklı Olması - Ayrıca Mernis Adresine Normal Tebligat Çıkarmanın Gerekmediği

Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması hâlinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine...
Devamını oku

01-05-2021 - 76

Farklı Sigorta Kollarına Bağlı Çalışmada Ölüm Aylığı Almaya Hak Kazanma Koşulları

Dosyadaki hizmet cetveline göre, 11.02.2013 tarihinde vefat eden davacı murisinin 09.06.1956-05.03.1969 tarihleri arasında 1670 gün SSK na tabi hizmetinin bulunduğu, 01.03.1988-30.06.1988 tarihleri arasında ise 119 gün tarım Bağ-Kur sigorta kaydının bulunduğu ve...
Devamını oku

30-04-2021 - 99

Marka Hakkına Tecavüz - Tazminat Hesabında Bilirkişi Raporuna Süresinde İtiraz Edilmemesi

Davacı vekili dava dilekçesinde, 1979 yılından beri Türkiyede de tescilli olan ... ibareli marka ve şekil markalarının, davalı tarafça taklit olarak üretilen ayakkabılarda kullanıldığından bahisle, markaya tecavüzün...
Devamını oku

26-04-2021 - 87

Kooperatiften İhraç Kararı - Menfaati Zıt Taraflara Avukatlık Hizmeti Verilemeyeceği

Avukat, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, teklifi reddetmek zorunluluğundadır. Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. Davada...
Devamını oku

26-04-2021 - 77

Yaygın Olarak Kullanılan Kelimeler Sebebiyle Marka Başvurusuna İtiraz Edilmesi

Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair TPMK YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Dava konusu başvuru markası ... ibaresinden oluşan ad-soyad markasıdır. Başvuruya itiraz...
Devamını oku

26-04-2021 - 78

Marka Başvurusuna İtirazın Reddi - YİDK Kararının İptali İstemi

Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair YİDK kararının iptali ile marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Davalının başvuru markasının -ÜNLÜSES- ibaresinden oluştuğu, davacıya ait itiraza mesnet markaların...
Devamını oku

25-04-2021 - 136

Takdiri İndirim Sebebiyle Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemez

Davada yargılama sırasında ödenen ve takdiri indirim hariç reddedilen bir alacak miktarı bulunmadığı halde mahkemece davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı bulunmuştur. Bu durum bozma sebebi...
Devamını oku

24-04-2021 - 73

Marka Başvurusunun Daha Önceki Hak Sahibinin İtirazı Sebebiyle Reddi

Yargıtay 11. HD. nin hükmüne uyulan bozma ilamında da belirtildiği üzere, davalı şirketin başvurusu ile davacının "....markalarının kapsamlarındaki mal ve hizmetlerden hangilerinin 556 sayılı KHK nın 8/1-b maddesi uyarınca...
Devamını oku

23-04-2021 - 91

Tasarım Hakkına Tecavüz - Tedbir İstemi - Yaklaşık İspat

Dava; tescilli tasarıma tecavüzün tespiti, önlenmesi ve tazminat istemlerine ilişkindir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde...
Devamını oku

23-04-2021 - 96

Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Baraj Sebebiyle Taşınmazdan Yararlanmanın Mümkün Olmaması - Valilik Komisyonuna Başvurunun Dava Şartı Olduğu

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeniyle, taşınmazdan ekonomik ve sosyal...
Devamını oku

14-04-2021 - 103

Müzik Eserlerinin İzinsiz Kullanılması - Tazminat

Davacı vekilinin, müvekkilinin hak sahibi olduğu 10 adet müzik eserinin davalı şirketin ... isimli kanalında izinsiz olarak kullanıldığından bahisle davalı - karşı davacının tecavüzünün refi ile maddi ve manevi tazminat...
Devamını oku

11-04-2021 - 101

Madenlerin Kamulaştırılması Durumunda Maden Gelirine Göre Değer Biçilmelidir

Dava konusu taşınmazın maden işletme ruhsatı ve izni verilen yerlerden olduğu anlaşılmakla, dava konusu taşınmaza maden gelirine göre değer biçilmesi gerekirken, dava konusu taşınmazda maden gelirinin yalnızca değer artışı...
Devamını oku

10-04-2021 - 97

Gerekçeli Kararın Sigorta Şirketi Vekiline Değil Şirkete Tebliğ Edilmesi

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat isteminde dosyanın incelenmesinde davalı Sigorta A.Ş. avukatı Avukata yapılan anılan tebliğ tarihli tebligatın usulüne uygun tebliğ yapılmadığı, Şöyle ki sigorta...
Devamını oku

10-04-2021 - 89

Gerekçeli Kararın Sigorta Şirketi Vekiline Değil de Doğrudan Şirkete Tebliğ Edilmesi - Tebligatın Usulsüzlüğü

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat isteminde Sigorta A.Ş. vekiline gerekçeli karar tebliğinin uygun olmadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki; davalı sigorta vekiline gerekçeli kararın Sigorta A.Ş imzasına...
Devamını oku

05-04-2021 - 121

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Oluşturulan Hakem Kurulunun Vermiş Olduğu Kararının İptali İstemi

Yargılama sonunda toplanan deliller ve bozma ilamına uygun olarak yapılan değerlendirme sonucunda, keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması, sözleşmenin tercümesinin alınması, hakemlerin görev belgesinin alınması...
Devamını oku

05-04-2021 - 91

Kamulaştırma - Bedel Tespit ve Tescil - Sulu Tarım Arazisi

Dava, Kamulaştırma Kanununa dayanan bedel tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas...
Devamını oku

02-04-2021 - 109

Bilgisayar Programı Siparişi - Eser Sözleşmesi - Tecavüzün Önlenmesi - Maddi Tazminat

Uyuşmazlık asıl davaya yönelik olduğundan uyuşmazlığın çözümü için öncelikle -eser sipariş sözleşmesi- hakkında açıklama yapılmasında yarar bulunmaktadır. davalıların kullanımının taraflar arasındaki ...
Devamını oku

31-03-2021 - 138

Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Arasındaki Ayrım - Manevi Tazminat

Uyuşmazlık; eldeki davanın davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, burada varılacak sonuca göre; davalıya husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır....
Devamını oku

25-03-2021 - 109

Askeri Öğrenci İken Kendi İsteği İle Ayrılan Kişiden Tazminat İstemi

Davacı tarafından Davalının öğrenci iken kendi isteği ile okulla ilişiğinin kesildiğini, imzaladığı yüklenme senedi uyarınca davalının öğrenim gördüğü süre için yapılan harcama ve ilişik kesme tarihine kadar...
Devamını oku

22-03-2021 - 131

Kurumun Yönetim Kurulu Üyesinden Prim, İşsizlik Sigortası ve Damga Vergisi Tahsil Edebilmesinin Şartları

Kanuna göre ticaret şirketlerinden farklı olarak, sorumluluğun söz konusu olması için gereken; iptali istenen ödeme emrinin içeriğini teşkil eden prim, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin borçlusu olan...
Devamını oku

22-03-2021 - 93

Çift Emekli Maaşı Bağlanması İstemi

Sigortalının evli olmayan, boşanan, dul kalan kızlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi, bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya...
Devamını oku

22-03-2021 - 123

Tüzel Kişiliğe Kesilen İdari Para Cezası Yetkili Müdürden Tahsil Edilemez - Cezaların Şahsiliği İlkesi

Mahkemece, davaya konu ödeme emrine ilişkin idari para cezası bakımından, ödeme emrinin idari para cezasını konu edindiği dikkate alınarak, davanın süresinde açıldığının anlaşılması halinde, Kanundaki...
Devamını oku

20-03-2021 - 96

Kamulaştırmasız El Atma - Hak Sahibi Olma - Miras

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak dava açılabilmesi için davacıların taşınmazda malik olması veya hak sahibi olduğunu gösteren mülkiyetin tespitine ilişkin bir mahkeme kararı bulunması gerekmektedir. Dava tarihi itibariyle davacıların...
Devamını oku

10-03-2021 - 130

Devlet Memuru Olarak Göreve Başlayan Kişinin İlk İşe Giriş Tarihinin Tespiti İstemi

Yasanın yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla, emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride...
Devamını oku

21-02-2021 - 251

Vekalet Ücretin Tahsili Talebi - Azlin mi İstifanın mı Önce Olduğu Hususunun Belirlenmesi Gerektiği

Davalı, davacının azilden önce istifa ettiğini savunmuştur. Dosya içerisinde yer alan Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili dosyasının incelenmesinde davacının anılan havale tarihli dilekçe ile istifa ettiği anlaşılmaktadır. Hal böyleyken mahkemece, azlin mi istifanın mı önce olduğu tespit edilerek, istifanın önce...
Devamını oku

20-02-2021 - 217

Tanınmış Markaya Tecavüz - Metro İstasyonu - Metro Logosu

Dava, markaya tecavüzün men-i ile maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Davalının, metro istasyonunun hemen girişinde bulunan iş yerinde davacıya ait -M+logo şekli- unsurlu markayı hiçbir gereklilik...
Devamını oku

20-02-2021 - 266

Markanın Hükümsüzlüğü - Marka Hakkına Tecavüz

İlk derece mahkemesince davacı ile davalı markasının benzer ve hizmet sınıflarının aynı olmasına rağmen somut olayda çekişme konusu malların uzun yıllar fiilen birlikte var olduğu ve davalının fiillerinin davacının marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar...
Devamını oku

20-02-2021 - 277

Markaların Asıl ve Ayırt Edici Unsurlarının Benzer Olması - Karıştırma Tehlikesi

-GO- ibaresinin her iki taraf markasının da asıl ve ayırt edici unsuru olduğu, bu itibarla aynı veya ilişkilendirilebilecek mal ve hizmetler yönünden taraf markaları arasında ortalama tüketicileri karıştırma tehlikesine düşürebilecek derecede bir benzerlik bulunduğu nazara alınarak bir karar verilmesi...
Devamını oku

20-02-2021 - 242

Marka - Bütüncül Bakış Açısıyla Bakıldığında Karıştırılma İhtimali - Ortalama Tüketici Kitlesi

Davalının marka başvurusunun -BYE BYE PORES- ibareli, davacının itiraza mesnet markalarının -PEROS- esas unsurlu marka oldukları, -peros- ibaresindeki sesli harflerin yerinin değiştirilmiş olmasının ve -BYE BYE- sözcüğünün eklenmesinin dava konusu markaya ayırt edicilik katmadığı, tescil kapsamındaki...
Devamını oku

20-02-2021 - 397

Eseri İzinsiz Çoğaltma - Yayılmasında Rol Alma - Tazminat - Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref-ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı...
Devamını oku

20-02-2021 - 184

Endüstriyel Tasarıma Tecavüz - Tazminat

Dairenin önceki bozma ilamında, taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddi ile, davacının araba şeklindeki yatak tasarımına tecavüz ettiğini iddia ettiği davalı ürününün, davacı tasarımına değil, dava dışı kimse adına tescilli tasarıma konu ürün olduğunun davalı yanca ileri sürüldüğü ve davalının dava dışı kimse ile yaptığı tasarım lisans sözleşmesini...
Devamını oku

20-02-2021 - 397

Tanınmış Marka - Benzer Marka - Risk Değerlendirmesi - Ayırt Edici Özellik

Toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması koşuluyla, tescilli bir marka veya başvurunun, aynı veya benzerinin, farklı mal ve hizmetlerde kullanılması amacıyla yapılan marka başvurusu, tanınmışlığından haksız yarar sağlanabileceği, itibarına zarar verebileceği veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği...
Devamını oku

20-02-2021 - 237

Prime Esas Kazancın Tespiti - Mülga ve Yürürlükteki Kanun

Bilirkişi raporunda kesinleşen yargı kararıyla hak kazanılan ücret, yıpranma primi, ikramiye ve ilave tediye fark tutarları dikkate alınarak bu tutarların SGK primine yansıtıldığı, ihtilaf konusu dönem sigortalılık primine esas kazanç tutarlarının Kurum tarafından belirlenen prime esas kazanç tavan miktarı da gözetilerek...
Devamını oku

09-02-2021 - 485

Tapuda İsim Tashihi Davası - Davanın Reddi - Vekalet Ücreti

Davanın reddedilmiş olması halinde vekille temsil edilen davalı taraf lehine vekalet ücretine karar verilmesi gerektiğinde kuşku yoktur. Kaldı ki taşınmazın kayıtlı olduğu kimlik bilgileri davacının iddiası gibi olup;...
Devamını oku

31-01-2021 - 722

Isı Pay Ölçer Sistemi ve Bu Sistemden Vazgeçilmesine İlişkin Kararlar Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabilir

Anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya...
Devamını oku

31-01-2021 - 369

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı - Kurul Kararının İptali

Davalı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, kat malikleri kurulunda alınan ilgili kararın iptaline ilişkin verilen kararın davalılar ile İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş , diğer kişiler tarafından temyiz edilmesi üzerine...
Devamını oku

31-01-2021 - 444

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Vekalet Ücreti

Dava, trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf dava dilekçesinde harca esas değer olarak 166.382,09 TL bildirmiş, itirazın iptalini istediği İdil İcra Müdürlüğünün 2008/38 sayılı icra...
Devamını oku

30-01-2021 - 615

Boşanma Davası - Avukatlık Ücreti İçin Hapis Hakkı - Azil

Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil etmiş olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf alacağından fazla bir miktarını -hapis hakkı- adı altında elinde tutması, bu hakkın yasaya konuluş amacına aykırı...
Devamını oku

30-01-2021 - 588

Akdi Vekalet Ücretinin Tahsili - KDV nin Dahil Olup Olmadığı

Tarafların arasındaki avukatlık ücret sözleşmesiyle davacı avukata iflas erteleme konulu dava için ayrı diğer kanuni iş ve işlemlerinden dolayı aylık ayrı vekalet ücreti ödeneceği kararlaştırılmıştır. Mahkemece her ne...
Devamını oku

29-01-2021 - 404

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Usulsüz Tebligat - Hukuki Dinlenilme Hakkı

Davalının Bakırköy Tüketici Hakem Heyetine başvuru dilekçesinde adres olarak Basınköy Tepe Sok. No:5/C, Bakırköy-İstanbul adresini gösterdiği, Bakırköy Tüketici Hakem Heyetinin 28.05.2014 tarihli kararında da...
Devamını oku

29-01-2021 - 666

Ölüm Aylığı ile İş Kazası Sebebiyle Aynı Anda Maaş Almak - Ödeme Usulü - Rücu

Halefiyet ilkesi uyarınca, Kurumun rücu alacağı; hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği maddi zarar tavan miktarı ile sınırlı iken, sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla...
Devamını oku

29-01-2021 - 303

Haksız Sağlık Karnesi Kullanımı - Kuruma Borçlu Olunmadığının Tespiti

Önceki bozma ilamı dosya kapsamında, davacının 30.09.2008 tarihine kadar olan dönem yönünden Kuruma borcu olduğu belirgin olmakla, 01.10.2008 ve sonrası dönem yönünden davacının Kuruma borcunun...
Devamını oku

29-01-2021 - 674

Boşanan Eş ile Birlikte Yaşama - SGK - Yersiz Ödeme - İcra Takibi - İtirazın İptali - İcra İnkar Tazminatı

Hakkında verilen boşanma kararı kesinleşen davacıya, hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla bağlanan ölüm aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlendiği gerekçesiyle davacı Kurumca kesildiği...
Devamını oku

24-01-2021 - 527

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebinde Fazlaca Depo Edilen Paranın İdareye İadesi Yöntemi

Bozma öncesinde yapı ile bedeline hükmedildiği, bu husus bozma nedeni yapılmadığı ve bozma sonrasında mahkemece mütemmim cüz yönünden bozma öncesindeki bedelin kabul edildiği belirtildiği halde,...
Devamını oku

24-01-2021 - 313

Kamulaştırma Davasında Kararı Temyiz Etmeyen Malikler Hakkında Bozmadan Sonra Ek Kamulaştırma Bedeli Depo Edilemez

İlk kararı temyiz etmeyen eski malikler yönünden kesinleşen bedel idare lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğundan; bozmadan sonra sadece ilk kararı temyiz eden malikin payı hesaplanarak bu miktarın bloke...
Devamını oku

11-01-2021 - 558

Kamulaştırma - Sera Bedeli - Eksik Bedel - Faiz

Bozma taşınmazda bulunan seralara yönelik olup bilirkişi kurulunca bozma ilamına göre seraların bedeli hesaplanmış ve yine bozma öncesi hüküm altına alınmış olan ağaç ve sondaj bedeli de eklenmek suretiyle...
Devamını oku

11-01-2021 - 508

Kamulaştırma - Gelir Getiren Arazi - Bedel Tespit Yöntemi - Gelir Metodu - Fark Bedel - Faiz

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapılan incelemede; münavebeye alınan silajlık mısır, salçalık domates ve salçalık biber ürünlerinde üretim masrafları, değerlendirme tarihi olan 2014 yılına ait İl Tarım Müdürlüğü verileri esas...
Devamını oku

11-01-2021 - 580

İmar Uygulaması - Kamulaştırma - Emsal - Bedel Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar

Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını belirten 11. maddesinin 1.fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal...
Devamını oku

11-01-2021 - 509

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Bedelin Tahsili Davasında Arsalara Bedel Biçilirken Yapılması Gerekenler

Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını belirten 11. maddesinin 1.fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal...
Devamını oku

10-01-2021 - 637

Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmazın Kamulaştırılması - Orman Rejimine Girmeden Önce Taşınmazın Kime Ait Olduğunun Araştırılması Gerektiği

Çekişmeli taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Yasa ile değişik 2/B maddesi hükmü uygulanarak, orman rejimi dışına çıkarıldığı gözetilerek dava konusu taşınmazın öncesinde yasanın aradığı nitelikte tapu kaydı...
Devamını oku

27-12-2020 - 558

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu Kaydının İptali İsteminde Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir

Murislerin miras payına karşılık gelen bedel üzerinden davalı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yeniden yargılama yapılmasını...
Devamını oku

01-12-2020 - 423

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesine göre de -Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti...
Devamını oku

29-11-2020 - 691

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti

Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunanların usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak birlikte dava açtıkları durumda da esasen birden fazla dava...
Devamını oku

14-11-2020 - 364

Avukat Olmayan Kişilerin Vekil Sıfatı İle İşlem Yapamayacağı

Avukatlardan başka kişiler, borçlar hukukuna göre vekil tayin edilebilirse de vekaletnamelerinde dava açmak ve takip etmek için açık bir yetki bulunsa bile vekil sıfatıyla dava açamazlar ve takip edemezler. Davada...
Devamını oku

11-11-2020 - 440

Eser Sahibinin Eser Alenileşmiş Olsa Dahi Tecavüzün Önlenmesini Ve Tecavüz Edenden Manevi Tazminatı Talep Edebileceği

Davalı gazetenin genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdürünün Basın Kanununa göre üst düzey yönetici olmadıklarından husumet yöneltilemeyeceğinden bahisle haklarındaki davanın reddine karar verilmiş ise de, adı...
Devamını oku

08-11-2020 - 531

Eşlerin Birlikte Yaşamasına Rağmen Ölüm Aylığı Almak İçin Muvazaalı Olarak Boşanması

Her ne kadar boşanmadan sonra tarafların bir arada yaşadıklarına ilişkin herhangi bir maddi delile ulaşılamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişse de mahkemece delillerin değerlendirilmesinde...
Devamını oku

08-11-2020 - 436

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT nin ilgili maddesine göre; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti,...
Devamını oku

08-11-2020 - 430

Sigorta Tahkimde Taraf Lehine Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir. İlgili yasa hükümleri gereği -tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki...
Devamını oku

31-10-2020 - 530

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğinde Bilirkişi Beyanları İle Tutanak İçeriğinin Çelişkili Olması

Mahkemece taşınmaz bölümü üzerinde tespit gününde adına tescile karar verilen zilyet davacı yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14.maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz...
Devamını oku

31-10-2020 - 338

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Kazanımda Yargılamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tasdikli yoklama kayıtları tapu niteliğinde olduğu halde tasdiksiz yoklama kayıtları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14/E maddesi gereğince zilyetlik belgesi niteliğindedir. Dayanılan kaydın revizyon görüp görmediği...
Devamını oku

31-10-2020 - 520

Kamunun Ortak Kullanımına Bırakılan Yerler İle İlgili Kadastro Yenilemesine İtirazda Taraf Teşkili

Malikin belirlenememesi durumunda 3402 Sayılı Yasanın 16. maddesinde açıklandığı şekilde mezarlık niteliğindeki kamunun ortak kullanmasına veya bir hizmetin görülmesine ayrılan yerlerle, devletin hüküm ve...
Devamını oku

31-10-2020 - 380

Köy Boşluğunun Satışı Konusunda Yetki

Köy boşluklarının mülkiyeti Hazineye aittir. Taşınmazın davacının öne sürdüğü satış senedi kapsamında kaldığı düşünülse bile satıcının kendisine ait olmayan köy boşluğunu satışa yetkisi bulunmadığından yapılan satışın...
Devamını oku

31-10-2020 - 579

Kamu Yararına Tahsis Edilmemiş Köy Boşluğu Gibi Yerlerin Satışının Yapılabilmesi İçin Yasada Öngörülen Koşullar Yerine Getirilmelidir

Kamu yararına tahsis edilmemiş köy boşluğu gibi yerlerin köy tarafından kararla satışının yapılabilmesi için 3367 sayılı Yasada öngörülen koşulların yerine getirilmesi gerekir....
Devamını oku

31-10-2020 - 1187

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür

Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...
Devamını oku

31-10-2020 - 344

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurunun Reddinde Hükmedilecek Vekalet Ücreti

-Talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine hükmolunacak vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biridir.- şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye...
Devamını oku

31-10-2020 - 285

Tahkim Komisyonuna Başvuruda Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Kanun koyucunun açık ve asıl amacı, Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuruların tek taraflı olduğu gerçeğinden hareketle, daima davacı tarafta yer alan sigortalılar ve sigortadan faydalananları korumaktır....
Devamını oku

30-10-2020 - 304

Belediye Adına Tescilleri Yapılmış Olan Öncesi Mera Bulunan Taşınmazlar Hakkında Hazinece Artık Mülkiyete İlişkin Dava Açılamaz.

5334 sayılı Yasayla değişik 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3. maddesi hükmü uyarınca belediye adına tescilleri yapılmış olan öncesi mera bulunan taşınmazlar hakkında hazinece artık mülkiyete ilişkin dava...
Devamını oku

29-10-2020 - 493

Kamulaştırmasız El Atma Davası Devam Ederken Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) Davası Açılması

Bir taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el atma davası devam ederken kamulaştırma bedel tespit tescil davası açılması halinde, aslolan kamulaştırma davası olup, bedel tespit ve tescil yönünden...
Devamını oku

25-10-2020 - 654

Stajyer Avukata Tebligat

Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı vekili adına çıkarılan ilk derece mahkemesi gerekçeli kararı ve...
Devamını oku

20-10-2020 - 676

Trafik Kazası - Tazminat - Avukatlık Ücreti

Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde Sedat için 500,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi tazminat, Sinan için 500,00 TL maddi ve 15.000,00 TL...
Devamını oku

16-10-2020 - 494

Aidat Borcundan Kimin Sorumlu Olduğu

Kiracının sorumluluğunun ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olduğu, yaptığı ödemenin kira borcundan düşüleceği, Kanunun bu hükmüne göre ortak gider ve aidat borcundan kural olarak...
Devamını oku

16-10-2020 - 637

Yönetim Kurulunun İbrası İçin Nitelikli Çoğunluk Aranmaz

İptali istenen kat malikleri kurulu toplantısına davacıya vekaleten başkasının katıldığı ve hazirun cetvelini imzaladığı toplantı tutanağına göre katılanların oy çokluğu ile divan heyetinin oluşturulduğu,...
Devamını oku

16-10-2020 - 535

Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi - Kat Maliklerinin İzni

Dava dilekçesinde, eski hale getirme, aksi halde kiracının tahliyesi istenilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesi gereğince mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının tüm...
Devamını oku

14-10-2020 - 481

Davalıdan Talep Edilmeyen Alacak - Vekalet Ücreti

Davacı tarafça, hem dava dilekçesinde ve hem de ıslah dilekçesinde, davalı SGK dan manevi tazminat talep edilmediği halde reddedilen manevi tazminat miktarı yönünden davalı SGK lehine vekalet ...
Devamını oku

13-10-2020 - 608

Anne Adının Gerçeği Yansıtmaması - Nüfus Değişikliği

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, 05.05.1928 doğumlunun annesi olduğu iddia edilen ve kızı 1910 doğumlu Havva nın 05.01.1928 tarihinde ölüm sebebi ile kapatıldığı anlaşılmıştır....
Devamını oku

13-10-2020 - 545

Evlilik ve Bekarlık Hanesi Arasında Bağ Kurulması

Dava, nüfus kayıtlarında anne-baba ve evlilik ile bekarlık haneleri arasında bağ kurulması istendiğinden kamu düzenine ilişkin olan bu tür davalarda, hakim istemle bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı...
Devamını oku

31-10-2021 - 1905

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....
Devamını oku

03-10-2020 - 505

Tevziat Saatleri - Tevsik Edilme - Usulsüz Tebligat

Tebligat Yönetmeliğinde öngörülen şekilde ve maddede belirtilen kişilere sorularak imzaları da alınmak suretiyle, imzadan çekinmeleri halinde, bu husus da belirtilerek, muhatabın adreste geçici olarak bulunmama sebebi ve tevziat saatlerinden sonra geleceği...
Devamını oku

29-09-2020 - 534

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Fahiş Ücret

Taraflar arasında imzalanan Avukatlık ücret sözleşmesinin ücret ile ilgili bölümünün geçerli olup olmadığının tespiti ile sözleşmede kararlaştırılan ücret fahiş değilse sözleşmedeki ücrete, fahiş ise hükme esas alınan bilirkişi raporlarında belirtilen maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir....
Devamını oku

29-09-2020 - 382

Haksız Azil - Vekalet Ücreti - Sözleşmenin Geçerliliği

Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri hükmü gereğince, Avukatlık Ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da, davalının geçirdiği iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılması,...
Devamını oku

29-09-2020 - 627

Alacak Davası - Vekalet Ücreti

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde öncelikle, taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığı üzerinde durulmalı, şayet geçerli değil ise, davalı avukatın hangi esasa dayalı ücrete hak kazandığı açıklığa kavuşturulmalıdır....
Devamını oku

29-09-2020 - 420

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Aşırı Dengesizlik

Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri hükmü gereğince, Avukatlık Ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış olmakla kural olarak sözleşme geçerlidir....
Devamını oku

29-09-2020 - 383

Hak ve Nesafet Kurallarına Uymayan Avukatlık Ücret Sözleşmesi

İstihkak davası için düzenlenen -Dava Takip Formu- başlıklı tarihsiz ücret sözleşmesinde ödenmesi kararlaştırılan maktu vekalet ücretinin 35.093 Dolar (1.3.2001 tarihindeki Türk Lirası karşılığı 32.338,37 TL) olmasına, ücret sözleşmesine konu olan istihkak davasının ise...
Devamını oku

27-09-2020 - 661

Abone - Fiili Kullanıcı - Müteselsil Sorumluluk

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre abonelik iptal ettirilmedikçe, o abonelik üzerinden tüketilen su, elektrik ve doğalgaz bedelinden fiili kullanıcı ile birlikte abone de müteselsilen sorumludur. ...
Devamını oku

27-09-2020 - 410

Yurt Dışı Borçlanması - Emeklilik

Yerel Mahkemenin, davacının yaşlılık aylığına esas sigortalılık süresinin hesabında, daha önce sigortalı olarak Türkiye de tescili olmayanların 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin yürürlük tarihinden sonra, yürürlük tarihinden öncesine ait devreye ilişkin olarak yapacakları borçlanmaların, Geçici 81. madde uygulamasında gözetilmesi gerektiğini kabulle ve bu yolla 3201 sayılı Kanun...
Devamını oku

27-09-2020 - 584

Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddi - Vekalet Ücreti

-Dava şartı yokluğu- sebebiyle reddedilen davada davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir....
Devamını oku

27-09-2020 - 310

Ölüm Aylığı - Boşandıktan Sonra Aynı Sitede Yaşama

Dava, hak sahibi konumunda yer alan davacıya bağlanan ölüm aylığının 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi hükümleri gereğince kesilmesi yönündeki işlemin iptali ile borçlu olmadığının ve yaşlılık aylığının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemine ilişkindir. Davanın, yasal dayanağı 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 56. ...
Devamını oku

27-09-2020 - 416

Sulh Durumunda Avukatlık Ücreti

Avukatlık Kanununun 165. maddesinde düzenlenen -ücret dolasıyla müteselsil sorumluluk- hallerinden olan -sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde- karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret ...
Devamını oku

26-09-2020 - 402

Manevi Tazminat - Karşı Vekalet Ücreti

Taraflar arasında davacı aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 2016 – 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. maddesinin 3. fıkrası gereğince; davanın tamamı reddedildiğinden davalı taraf lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nisbi vekalet ...
Devamını oku

23-09-2020 - 626

Kamulaştırma - Sulu Tarım Arazisi

Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü ile az bedel tespiti doğru değildir....
Devamını oku

23-09-2020 - 411

Muhatap Yerine Tebliğ Yapılacak Kişi - Geçersiz Tebligat

Somut olayda ödeme emirlerine ilişkin tebligatı alan kişinin tebligat evrakında görünüş itibariyle on sekiz yaşından aşağı olmadığı kaydının yazılmadığı yine muhatap ile aynı çatı altında birlikte oturduklarına dair delil ve kaydın bulunmadığı anlaşıldığından davacıya yapılan tebligat geçersizdir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 459

Sözleşmenin Haksız Feshi - Zarar - Tazminat

Taraflar arasındaki sözleşmede, sözleşmenin haksız feshi halinde talep edilebilecek zararın hesaplanma yöntemine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olması karşısında davacının zararının, genel hükümler ve Dairemizin bu konudaki yerleşik içtihatlarında belirtilen ilkelere göre hesaplanması gerekmektedir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 612

Avukatın İşi Reddi Zorunluluğu

Avukat davacılar vekili olarak bir süre dava ve duruşmaları takip ettikten sonra, davalı belediyeden aldığı vekâletname ile belediyeyi de temsil etmiştir. Davacıların maddi ve manevi tazminat istemlerine davalı ... Belediyesince karşı çıkıldığı ve davanın reddi talep edildiğine göre aralarında menfaat çatışması bulunmaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 413

TSK İle İlişiğin Kesilmesi - Tazminat

Davacının kıta görevine başladığı 05/08/2013 tarihine kadar bilirkişi raporunda ayrıntılarıyla belirtilen kurslara katıldığı, kurs bedellerinden kaynaklanan tazminatın davalı ve bilirkişi tarafından usulüne uygun olarak toplam 29.126,15-TL olarak hesaplandığı; davacının bu tazminatın 6.071,15-TL kısmından sorumlu ...
Devamını oku

23-09-2020 - 432

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz

Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar ...
Devamını oku

23-09-2020 - 357

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz

Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar ...
Devamını oku

23-09-2020 - 571

Kamulaştırma - İrtifak Hakkı

Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde, taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek ...
Devamını oku

23-09-2020 - 309

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Arsa niteliğindeki taşınmaz mal ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak zeminine; resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek binaya değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir ...
Devamını oku

23-09-2020 - 488

Kamulaştırma - Arazi - Net Gelir Hesabı

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahkemece dava konusu arazi niteliğindeki Merkez ilçesi, ... mahallesi, 294 parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca net gelir hesabı yapılarak ve nar fidanlarının 3-5 yaş kabulü ile değer biçilmek suretiyle ...
Devamını oku

23-09-2020 - 662

Kamulaştırma - Paydaş - Dava Arkadaşlığı

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur....
Devamını oku

23-09-2020 - 560

Avukatın Sorumluluğu - Nedensellik Bağı

Tazminat hukukunda sorumluluktan söz edilebilmesi için eylemin yasaya veya sözleşmeye aykırı olması yeterli değildir. Eylem sonucunda bir zararın doğmuş olması ve zararla eylem arasında uygun nedensellik bağının bulunması gerekir....
Devamını oku

23-09-2020 - 567

Usulsüz Tebligat - Temyiz Kanun Yolu

7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. ve 21. maddelerinde; tebligatın öncelikle muhatabın bilinen adresine tebliğe çıkarılacağı, tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi tespit edilerek bu adrese, -mernis kaydını içermeyen- normal tebligat çıkarılacağı, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 446

Uyuşturucu Madde Ticareti - Avukatlık Ücreti

1136 sayılı Kanunun 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar ... ve ... lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 629

Patent Haklarına Tecavüz - Maddi Tazminat

İhtiyati tedbir talep eden davalı - karşı davacının dilekçesi ile, davacı tarafça açılan patent hakkına tecavüz davasına karşı dava olarak davacı adına tescilli ... sayılı patentin SMK 130.madde gereğince kullanıldığını, davacının ispatla yükümlü olduğunu, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 362

Marka Hükümsüzlüğü - İltibas

Davacı markası piyasadaki eskiliği ve yayıldığı coğrafi alan itibariyle çok yüksek düzeyli bir tanınmışlığa sahiptir ve ... ibaresinin markasal kullanımına yaygın olarak izin vermesinin markanın ayırt edici karakterini zayıflatacağı gibi davacının markayı tanıtmak için 10 yıllarca süre boyunca yapmış olduğu yatırımlardan ...
Devamını oku

23-09-2020 - 566

Vekalet Ücreti - Asgari Ücret Tarifesi

Taraflar arasında davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 2016 – 2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesi uyarınca; kabul edilen miktar 8,08 TL olduğundan, davalı belediye aleyhine hükmedilen 8,08 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu ...
Devamını oku

23-09-2020 - 306

Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Uyuşmazlık

Davacı vekili, -müvekkili şirketi kontakt lens sektöründe dünyanın 100 den fazla ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve dünyanın en büyük 3.kontakt lens üreticisi olduğunu, diğer markaları yanında, ... markasının da 1993 yılından beri 9.sınıftaki gözlükler ve lensler dahil dünyanın bir çok ülkesinde 5. Ve 9. Sınıfta tescilli ...
Devamını oku

24-09-2020 - 406

Islahtan Önce Haksız Azil - Vekalet Ücreti

Davacı tarafından davalının vekilliğinin üstlenildiği ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/278 esas sayılı dosyasında, davanın açıldığı tarihte dava değeri 16.000,00 TL olup, davalı yanca davacının azledildiği tarihten sonra yapılan ıslahla dava değeri artırılmıştır. Dolayısıyla davacının vekalet ücret alacağı belirlenirken azil tarihindeki dava değeri dikkate alınarak davacı vekilin vekalet ücretinin belirlenmesi gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 644

Fazla Ödemenin Kurum Alacağından Mahsup Edilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 97. maddesinin 7. bendinde 3 aylık süre içinde avans hesabının kapatılacağının düzenlendiği, ancak davalı kurumun bu sürede incelemesini tamamlayamayarak kusurlu davrandığı açıktır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 540

Sigorta - Cezai Şart - Tazminat

Taraflar arasında imzalanan ve geçerli olduğu kabul edilen protokol kapsamında, davalının sözleşmeye aykırılığı tespit edilemediğinden ve ayrıca davacı acente tarafından, davalı yanca, davacının dava dışı sigorta şirketinden talep olunan ve ödenmeyen bakiye hasar bedelinin tazmini için davalıya ödediği para nedeniyle ...
Devamını oku

24-09-2020 - 323

Kamulaştırma - Kadastro Parseli - Dop

Belediye Başkanlığının yazısında dava konusu taşınmazın kadastro parseli olduğu belirtildiği halde hükme esas alınan bilirkişi raporunda dosya içerisinde mevcut Belediye Encümeni parselasyon yazısı esas alınarak dava konusu taşınmazın imar parseline dönüştüğü kabul edildiğinden belediye başkanlığına yeniden yazı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 377

Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar

Dava konusu ihale tarihlerinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Yasanın 11/1-a bendinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanların yani haklarında kamu davası bulunanların kendisi ya da başkası adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı açıkken, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 361

Avukatlık Ücreti - Sulh Durumunda Ücret

Avukatlık Kanununun 165. maddesinde düzenlenen -ücret dolasıyla müteselsil sorumluluk- hallerinden olan -sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde- karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti ...
Devamını oku

24-09-2020 - 283

Tarafların Sulh Olması - Avukatlık Ücreti

Tarafların sulh olmaları halinde mahkemece takdir edilecek olan karşı taraf vekalet ücretinden gerek avukatın müvekkili ve gerekse karşı taraf müteselsil olarak sorumludurlar. Bu ücret sulh olunan miktara göre hesaplanır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 927

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu

Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 631

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama - Kurum İşlemi

Davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikteliklerini sürdürdükleri yönünde şüphe oluşturan bilgi ve belgelerin bulunduğu ve Kurum tarafından tanzim olunan denetim raporunun aksi ispat oluncaya değin geçerli belgelerden olduğu gözetilmek suretiyle -boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama- olgusunun gerçekleşip ...
Devamını oku

24-09-2020 - 290

İlam Vekalet Ücreti - Takas Mahsup

Tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek olan vekalet ücreti avukata ait olup iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez....
Devamını oku

24-09-2020 - 457

Nafaka Davası - Vekalet Ücreti

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi; -Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez- hükmünü ihtiva etmektedir....
Devamını oku

24-09-2020 - 374

Trafik Kazası - Tedavi Gideri

Trafik kazaları nedeniyle Kurumun sağlık gideri harcamasına neden olan işveren ve üçüncü kişilerin kusurları varsa ve Trafik Sigortası sözleşmeleri yoksa tedavi giderleri 6111 Sayılı Kanunun 59. ve Geçici 1. maddelerinin kapsamında olmayıp kusur oranlarına göre Kurumun yaptığı sağlık giderlerinden sorumludurlar....
Devamını oku

24-09-2020 - 666

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama - Sgk İşlemi

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından yapılan incelemelere dayalı tutanakların değerlendirildiği ve varılan sonucun yazıya geçirildiği raporların, sadece memur veya müfettiş tarafından düzenlenmiş olmaları, anılan raporların 4857 Sayılı İş Kanununun 92/son maddesi ile 5510 Sayılı Kanunun 59 ve 100. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 459

Sulh - Avukatın Vekalet Ücreti - Karşı Taraf

Avukatın saf dışı bırakılması suretiyle tarafların sulh olmaları halinde araştırma yapılarak sulh olunan miktar üzerinden aksi takdirde dava veya icra takibindeki değer üzerinden avukatın ücreti belirlenmelidir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 659

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklı Olanlar

Kanunun 11. maddesinin anılan hükmünde 1.11.2012 tarihinde yapılan değişiklikle kendisi ya da başkası adına hiç bir şekilde ihalelere katılamama durumu, yasaklama kararının idarelerce veya mahkeme kararıyla verilmiş olması koşuluna bağlanmıştır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 408

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili

Davacının ıslah yoluyla takibin dayanağını, hukuki sebebini değiştirdiği, işin önceki yükleniciye verilmesi ve onun gerçekleştirdiği imalat nedeniyle uğranılan kazanç kaybı ile ilgili istem yönünden de davalı idarenin işleminin, davacı ile imzalanan sözleşmeden önceki tarihli olduğu, sözleşmenin imzalanmasından önce ...
Devamını oku

24-09-2020 - 327

Kamu İhalesi - Ceza Davası - Hukuk Davası

Maddi olayları ve yasak fiilleri saptayan ceza mahkemesi kararının, tarafları yönünden kesin delil niteliği taşıdığı, ceza mahkemesinde bir maddi olayın varlığı ya da yokluğu konusundaki kesinleşmiş kabule rağmen, aynı konunun hukuk mahkemesinde yeniden tartışılmasının mümkün olmadığı, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 541

Kamu İhalesi - Yüklenici - Sahte Belge - Teminat

Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 610

İdare - İhalenin Feshi - Gecikme Tazminatı

İdarenin yaptığı ihalenin feshi ve gecikme cezasının istemi davasında mal teslim işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 641

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. maddesinin son cümlesi uyarınca davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün değildir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 518

Kamu İhalesi - Sözleşme Feshi

Davalı iş sahibi temerrüde düşen yükleniciden gecikme cezası kesmekte haklı olduğu gibi esasen YİGŞ nin az yukarıda değinilen hükümlerine uygun biçimde ceza kesintisi yapılan hakedişlere usulüne uygun itirazî kaydı bulunmadığından cezanın iadesine karar verilmesi doğru olmamıştır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 385

Kamu İhale Sözleşmesi - Sahte Belge Düzenlemek

4735 sayılı Yasanın 25/b madde ve fıkrasına göre sahte belge düzenlemek, kullanmaktan dolayı aynı Yasanın 20. ve 22. maddesi ile sözleşmenin 27. maddesi gereğince ihtaratsız olarak sözleşmenin feshedilmesinde davalının iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 393

Kamu İhale Sözleşmesi - Fesih - İade İstemi

Dava, taraflar arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi tarafından haksız feshedildiğinin tespiti; nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin, 3 nolu hakedişten yapılan kesintinin, sözleşmenin kurulması için yapılan masrafların tahsili, ayrıca 4735 sayılı kanunun 24. maddesinin son paragrafına göre sözleşme bedelinin ...
Devamını oku

24-09-2020 - 522

Kamu İhale Sözleşmeleri - Yüklenicinin Yasak Fiilleri

Asıl ve birleşen dava yanlar arasında 25.04.2013 tarihinde imzalanan eser sözleşmesi niteliğindeki tüketime hazır sıcak kumanya mal alımına ilişkin sözleşmenin feshinden kaynaklanmakta olup, mahkemece davacı yüklenici küflenmiş ve sağlığa uygun olmayan, hatalı veya kusurlu imalât yaparak ve yapılan imalâtı denetim ...
Devamını oku

24-09-2020 - 282

Yüklenici - İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Düzenlemeler

4735 sayılı Kanunuun 22/2. maddesi uyarınca; sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının ...
Devamını oku

25-09-2020 - 538

Avukatın Azli - Avukatın Ücret İsteme Hakkı

Somut olayda çözümlenmesi gereken ilk husus davalılarca davacı avukatın gerçekten azledilip azledilmediği, azledildi ise azlin hangi tarihte gerçekleştiği, ücret isteme hakkının muaccel olup olmadığı ile azlin haklı mı yada haksız mı olduğu,...
Devamını oku

25-09-2020 - 624

Yaşlılık Aylığı Bağlanma Şartları

Davacı ve karşı davalı, davalı Kurumun malulen emeklilik hakkını yitirilmesine dayanak olarak gösterdiği rapor ile ilgili olarak verdiği idari işleminin iptaline, davalı ve karşı davacı ise 620.532.279. TL Kurum zararının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 667

Sahte Malullük Raporu - Geriye Dönük Talep - Ceza Dosyası

Dava hukuki nitelikçe; davalılardan sigortalı Cemal e, maluliyeti gerektirecek biçimde herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen diğer davalı Haydar tarafından gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş rapora dayanılarak Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanuna göre bağlanan malullük aylığının; ...
Devamını oku

25-09-2020 - 313

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Ücret

Somut olayda ihtilaf, taraflar arasındaki sözleşmenin ücret başlıklı maddesinde yer alan -10.000 TL ücretin yerel mahkemenin kısa karar verdiği gün ödeneceği- hükmünden kaynaklanmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 483

Yetki Belgeli Avukat - Özen Ve Sadakat Borcu

Yetki belgesi vekalet hükmünde olup, yetki belgeli avukat kusuruyla verdiği zarardan asile karşı diğer avukat ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 300

Uygulama Kadastrosu

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı Hazine vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 518

Tenfiz Şartları

Davacı vekili, müvekkili lehine tahsil hükmü kurulan Almanya Essen Asliye Hukuk Mahkemesinin 19 O 454/08 numaralı dosyasında verilen 13/01/2012 tarihli karar ile 20/11/2012 tarihli masraf tespit kararının tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 401

Tarafların Anlaşması - Avukatın Hakları

Davanın taraflarının sulh olmaları, anlaşmaları ya da davayı takipsiz bırakmaları halinde, her iki tarafın avukata karşı müteselsil olarak sorumlu oldukları ücret davanın kazanılmaması halinde karşı tarafın ödeyeceği yargılama gideri olan vekalet ücretidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 542

Tapu İptali Ve Tescil - 5543 Sayılı İskan Kanunu

Davacı, 2510 sayılı Kanun uyarınca davalıların hak sahibi sayılmasına karar verilerek 1694 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına tahsisen tescil edildiğini, bilahare Mahalli İskan Komisyonunun 27.04.2012 tarih ve 337 sayılı kararı ile, başvuru veya hak sahipliği karar tarihinden önce başvuru sahibi ... ın Bağ-Kur kaydının bulunması nedeniyle hak sahipliğinin ...
Devamını oku

26-09-2020 - 533

Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Taşınmazın İfrazı

6537 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesine göre, -Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 525

Sözleşme Ve Eki Protokollere Dayalı Tazminat Davası

5510 Sayılı Kanunun 81-ı maddesi uyarınca işçi çalıştıran özel şirket işverenleri lehine prim muafiyeti getirilmiş olup bu hakkın davalı tarafından yasal düzenlemeye aykırı olarak davacı hakedişlerinden kesilmesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 593

Sahte Kimlikle Yapılan Satıştan Noter Sorumludur

Somut olayda; dava dışı üçüncü kişinin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik düzenlendiği, bahse konu sahte kimlik esas alınarak, ... tarafından 30/12/2010 tarihinde davaya konu araç satışının gerçekleştirildiği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 478

Rücuen Tahsil İstemi

Mahkemece, 6552 Sayılı Yasanın 8. maddesi gerekçe gösterilerek karar verilmiş ise de; ilgili madde işçilerin kıdem tazminatını güvence altına almak için düzenlenmiştir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi bertaraf etmez. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 429

Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi

Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... Yapı Enerji Ltd. Şti. ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat işi için işverenlik sıfatı ...
Devamını oku

26-09-2020 - 305

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler

556 sayılı KHK nin 8. maddesi hükmü uyarınca, taraf markalarının karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde davacı markaları ile hükümsüzlüğü talep edilen davalı markası bütünsel olarak karşılaştırılmalı, ortalama hedef tüketici kitlesinin markaların görsel, sesçil ve kavramsal özellikleri ile markaların ayırt edicilik özellikleri bütünsel bakış açısı ile ele alınmalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 611

Marka - Yoksun Kalınan Kar

Dava, markaya tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi, ticaret unvanının terkini, kararın ilanı, maddi ve yoksun kalınan kazancın tahsili istemine ilişkindir. Olayda lisans bedeli belirlenirken dikkate alınması gereken kriterler tecavüz edilen markanın tanınmışlığı, coğrafi yaygınlığı, markanın değeri, pazardaki payı, marka sahibinin ticari ...
Devamını oku

26-09-2020 - 562

Kamulaştırmadan Arta Kalan Yer - Değer Kaybı Oranı

Dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan, fen bilirkişi raporunda C harfi ile gösterilen 1505,08 m² kısmın yüzölçümü, geometrik durumu, bilirkişi raporundaki özellikleri dikkate alındığında bu kısma %40 oranında değer kaybı hesaplanması gerekirken yazılı şekilde az bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 317

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kıymet Takdir Esasları

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu taşınmaz için ... Havaalanı projesi nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 15.01.2013 tarih 4727 sayılı oluru ile davacı idare tarafından kamu yararı kararı alındığı, Bakanlar Kurulunun 02.01.2014 tarih ve 2014/5768 sayılı kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verildiği, daha sonra ...
Devamını oku

26-09-2020 - 363

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bedelin Depo Edilmesi

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 358

Kamulaştırma - Mücavir Alan - Valilik Komisyonu - Dava Şartı

Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine göre yapılan işlemler, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir....
Devamını oku

26-09-2020 - 337

Kamulaştırma - Kadastro Çalışmaları - Bekletici Mesele

Dava konusu taşınmazların tapu kaydındaki TEK lehine 2136 m2 lik eski irtifak hakkları nedeniyle meydana gelecek değer düşüklüğü oranına göre belirlenecek miktarın, kamulaştırma bedelinden indirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 287

Kamulaştırma - Bedel Tespiti - Kapitalizasyon Faiz Oranı

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili istemine ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 312

Kaçak Elektrik Tüketimi - Menfi Tespit Davası

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayarlar Şube Müdürlüğünün 22.07.2010 tarihli raporunda, bakanlık mühürleri bozuk ve ölçüm devresine müdahale edildiği belirtilmiş; bu rapora istinaden, davalı tarafından, kaçak elektrik tutanağı düzenlenerek kaçak ve kaçak ek tahakkuku yapılmıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 363

Kaçak Elektrik Kullanımı - Tarımsal Sulama - Hesap Yöntemi

Davacı, davalı hakkında kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlendiğini, davalının borcunu ödenmediğinden bahisle başlatılan icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 420

Haksız Eylem Sonucu Yaralanana Ödenen Tazminatın Rücuen Tahsili İstemi

Dava, haksız eylem sonucu yaralanan dava dışı kamu görevlisine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince ödenen tazminatın, haksız eylem sorumlusu olan davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 532

Haklı/Haksız İstifa - Avukatlık Ücreti

Uyuşmazlık; taraflar arasında düzenlenen vekalet sözleşmesi uyarınca, davacı avukatın vekillikten istifa etmesinin haklı nedene dayalı olup olmadığı ve avukatlık ücretine hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 616

Donatan Şirket - Teminat Muafiyeti

Alacaklının takipte haksız çıkması halinde borçlunun uğrayacağı muhtemel zararların istenebilmesinin zor veya imkansız olacağı zannedilen bazı özel durumlarda kanun koyucu tarafından teminat gösterilmesi gerekli görülmüştür....
Devamını oku

21-09-2020 - 622

Bina - Güzel Sanat Eseri Niteliği Taşımama

Davacı şirket vekili, davalı şirkete ait Defne Otel, Defne Star Otel, Defne Dream Otel ve The Kumul Otel in mimari projelerinin müvekkili tarafından yapıldığını, davalı tarafça, mimarı projeye aykırı olarak değişiklik yapıldığını, yapılan değişiklere muvafakatı olmadığını ileri sürerek, dosyaya konu inşaatların eski haline getirilmesine ve kal-ine karar verilmesini talep etmiştir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 675

Basın Hürriyeti - Özle Biçim Arasındaki Dengenin Bozulmaması

Davaya konu haberde geçen söz ve ifadeler bütün halinde değerlendirildiğinde, dava konusu yayında kullanılan ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, haberde yayın tarihi itibari ile kamu yararının ve toplumsal ilginin bulunduğu özle biçim arasındaki dengenin bozulmadığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 414

Bankacılık İşlemleri - Vekalet Ücreti

Mahkemece, nakdi alacak yönünden davanın kısmen kabulüne ve 7 adet çekin garanti tutarı 7.840,00 TL nin nakdi teminat olarak davacı bankanın göstereceği hesapta depo edilmesine, karar verilmiş ve karara karşı davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 567

Avukatın İşyeri Adresi Yerine İkamet Adresinde Yapılan Tebligat Usulsüzdür

Somut olayda, dairemizin ilamının tebliği için davalı ... vekili Av. ... adına çıkarılan tebligat evrakının, muhatabın iş yeri (büro) adresinde tebliğe çıkarıldığı ancak muhatabın bu adresten taşınması sebebi ile bu tebligatın sonuçsuz kalması üzerine muhatabın yeni iş yeri (büro) adresi araştırılmaksızın ikamet adresinde Tebligat Kanunu 21. Madde......
Devamını oku

21-09-2020 - 378

Arsa - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 623

Arazi - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Usulü

Kamulaştırma Yasasının bedelin tespiti esaslarını düzenleyen 11. maddesinin (f) bendine göre arazilerde taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri esas tutularak bilimsel yöntem uygulanmak suretiyle değerinin tespiti gerekir. ...
Devamını oku