ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ticaret Hukuku

31 Ocak 2023, 09:12 - 521

Motorun Sökülerek Yerine Yeni Sıfır Motorun Takılması Değeri Artırmaz Aksine Değer Kaybına Neden Olur
Davacı tarafından bakımının yapılması amacıyla davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından hükmün dayanağı bilirkişi raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen bilirkişi heyeti işin tekniği konusunda uzman...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 869

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:46 - 676

Kooperatif Üyelik Devri - Kooperatif Aidat Alacağı
Davalı, davacı kooperatifteki dairesini, 27.05.2008 tarihinde dava dışı 3.kişiye satmış ise de, ortaklığını da devrettiğine ilişkin sözleşme düzenlenmemesi ve satın alanın da kooperatife ortaklığı devir aldığı yönünde beyan ve bilgi vermemesi, yapılan satışın ortaklığın devri niteliğinde olmaması ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:43 - 1086

Kısa Süreli Kiralama - Uzun Süreli Kiralama - Tazminattan Sorumluluk
Somut olayda, davalı .... aracın kayden maliki olup davalı vekili, kaza tarihinden önce 04.06.2016 -06.06.2016 tarihli kira sözleşmesi ile aracın 2 günlüğüne davalı sürücü .... a kiraya verildiğini, kazanın aracın davalı sürücünün kiraladığı süre içerisinde gerçekleştiğini, kiracı sürücünün aracın işleteni ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:40 - 334

Kar Payı Dağıtılması Hususunda Karar Alınmaması - Zamanaşımı
Davacının, davalı anonim şirketin ortağı olduğu, 2006 ile 2007 yıllarına ilişkin olarak kâr payı dağıtılmasına ilişkin bir genel kurul kararı bulunmadığı hususları uyuşmazlık konusu değildir. Diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi anonim şirketin de asıl amacı kâr elde etmek ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:38 - 233

Huzur Hakkı Bedeline İlişkin Hükmün Geçersiz Olması - Yine de Makul Oranda Huzur Hakkı Verilmesi Gerektiği
Davacıların davalı kooperatifin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları hususunda bir çekişme bulunmayıp, uyuşmazlık davacıların genel kurulda kararlaştırılan ücretin Kooperatifler Kanunu 56.maddesine aykırı olup olmadığı, aykırı ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:33 - 272

Aracın Çalındığını Bilerek Binen Yolcunun Yaralanması - Sigorta Şirketinin Tazminattan Sorumlu Olmadığı
Davacının, motosikletin çalınmasına iştirak ederek, sonrasında çalıntı araca binmesi ve polis ekibinden kaçarken, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanmış olması karşısında, yaralanmadan kaynaklanan zarar talebi ZMMS Genel Şartlarının A.6-h ve 2918 ...

Devamını oku

07 Nisan 2022, 07:35 - 393

Trafik Kazası - Maluliyet - Tazminat Davası - Güvence Hesabı - Daimi İş Göremezlik
Mahkemece, Güvence hesabı olay tarihinden işleyecek yasal faiz ile sorumlu tutulmuştur. Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5684 sayılı yasanın 14. maddesi ve Güvence hesabı yönetmeliğinin 14 ve 15. maddesi gereğince, gerekli belgelerle birlikte güvence hesabına başvuru yapıldıktan sonra temerrüde düşeceğinden davalı güvence hesabı...

Devamını oku

28 Şubat 2022, 20:18 - 600

Uzlaşma Sonucunda Sigortaya Karşı Dava Açılamaz
Somut olayda dava konusu trafik kazası ile ilgili başlatılan ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5994 soruşturma sayılı dosyasında müşteki olan davacının, davalının trafik sigortacısı olduğu araç sürücüsü olan eşi ...dan herhangi bir şikayetinin bulunmaması karşısında davacı...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:48 - 599

Haksız Rekabet - Tazminat - Haksız Rekabetin Tespiti - Tecavüzün Refi - Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Olmama
Somut olayda davacı taraf, bir nispi ticari dava olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, maddi ve manevi tazminat talepleri yanında, haksız rekabet oluşturan fiilin tespiti ve tecavüzün ortadan kaldırılması (refi) taleplerini ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:40 - 476

Ticaret Unvanının Terkini Davasında Uzun Süre Sessiz Kalmanın Hak Kaybına Neden Olacağı
Davacı şirket, her ne kadar Türkiye de tescilli olmasa da 1990 tarihinden itibaren -İNTEL- ibareli unvanını ve markalarını korumak için Türkiye de girişimlerde bulunduğu gözetildiğinde ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:26 - 354

Maluliyet Oranı Tespit Edilirken Hangi Yönetmeliğin Dikkate Alındığının Belirtilmemesi
Somut olayda; davacı vekilinin Hakem Heyetine başvuru sırasında sunduğu Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile %7 oranında sürekli engelli olduğu tespitinin...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:23 - 285

Trafik Kazası - Tahkime Başvuru - 1/5 Vekalet Ücreti
Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT nin 17. maddesi gereğince hesaplanan...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:19 - 286

Kambiyo Senedinin Hizmetin Görülmesi İçin Verildiği İddiası - Yazılı Delille İspat Kuralı
Karine olarak bir kambiyo senedinin mevcut bir borcun ifası veya itfası amacıyla verildiği kabul edilir. Kambiyo senetleri birer ödeme aracıdır. Bunun aksine senedin teminat amaçlı veya rehin amaçlı veya ileride yerine getirilecek bir hizmetin...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:05 - 276

Aracın Malik Sıfatı Değişmeksizin Devrinin Yapılması - İşleten Olarak Kimin Sorumlu Olacağı
Bu yasal düzenleme karşısında, kazaya karışan araçların meydana getirdikleri zararlardan araç sahiplerinin hukuken sorumlu olacağı ilkesi benimsenmiş ise de, araç malikleri tarafından herhangi bir sebeple...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:35 - 280

Cismani Zarar - Maluliyete İlişkin Hangi Hükümlerin Uygulanması Gerektiği
Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan başlığı altında düzenlenen TBK nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir. Haksız fiil sonucu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:28 - 575

Esnaf Odasının Belirlediği Tarifenin Altında Ücret Alınması - Haksız Rekabet
Aynı meslek dalında faaliyet gösteren kimselerin tamamının uyması zorunlu olan ve kanun veya sözleşme hükümleri ile tespit edilmiş olan veya bir meslek dalında genel geçerliliği...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:58 - 601

Hayat Sigortasının Yenilenmemesinde Murisin de Müterafik Kusurunun Olduğu
Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında mahkemece; öncelikle, davacı murisinin kullandığı iki ayrı kredi (10.000,00 TL lik ve 35.000,00 TL lik) nedeniyle düzenlenen hayat sigorta poliçelerine ilişkin...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:30 - 533

Çeklerin Avans Olarak Verildiği İddiası - Davalının Vasıflı İkrarı
Bölge adliye mahkemesince, somut olayda davalı ...nın savunmasının, vasıflı ikrar (gerekçeli inkar) niteliğinde olduğu ve bu ikrarın bölünemeyeceği, bu durumda, vasıflı ikrarda ispat yükünün ikrar eden davalı tarafta değil, çekin avans olarak verildiğini ileri süren...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 19:15 - 269

Ödünç Para Verildiği İddiası - Davalının Vasıflı İkrarı - İspat Külfeti
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından davalıya 50.000 TL ödünç verildiğinin iddia edildiği, davalı tarafından ise bu 50.000 TL yi ödünç olarak değil dava dışı şirket hisselerinin davacıya devrine karşılık hisse devir bedeli...

Devamını oku

22-01-2022 - 671

Yurtdışı Adresin Mevcut Olması - Adres Araştırması Yapılmaması - İlanen Tebligat
Davalı ...ın yurt dışında ikamet ettiği mahkemece tespit edilmiş, adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı gerekçesi ile ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmıştır. Tebligat Kanununun 28. maddesi ve Tebligat Yönetmeliğinin 48. maddesi...

Devamını oku

22-01-2022 - 361

Şirket Müdürünün Yetkilerinin Sınırlandırılması İstemi - Kayyım Tayini için İhtiyari Tedbir Talebi
Dava; HMK nun 389 vd. maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir istemine ilişkindir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 630. maddesinde her ortağın, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim ...

Devamını oku

15-01-2022 - 397

Emniyetin Kemerinin Takılmamasının Maluliyete Etkisinin İrdelenmesi Gerektiği - İlliyet Bağı
KTK nun 78. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin anılan hükümleri gereği kullanılması gereken emniyet kemerinin takılması halinde de, kaza nedeniyle oluşan maluliyetin oluşup oluşmayacağı ve emniyet...

Devamını oku

10-01-2022 - 344

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri
Asıl dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat; birleşen dava, aynı sebebe dayanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Asıl davanın açıldığı tarihten sonra yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Karayolları...

Devamını oku

10-01-2022 - 807

Trafik Kazası - Sigortaların Sıralı Sorumluluğu
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yapılmaması nedeniyle Güvence Hesabına başvurulması gerektiği gerekçesiyle itirazın kabulüne karar vererek davayı usulden (husumetten) reddetmiştir. Aracın zorunlu taşıma sigortası yaptırması ...

Devamını oku

10-01-2022 - 425

TRH 2010 Tablosu - Davacı Lehine Hükmedilecek Vekalet Ücreti
İtiraz Hakem Heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği gözönüne alınarak AAÜT nin 13. maddesi gereğince hesaplanan...

Devamını oku

10-01-2022 - 313

Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Hatalı İşlemler
Asıl dava; davacı ...ın 6 nolu konuta ilişkin üyelik yönünden kooperatiften ihraç kararının iptali, birleşen dava; davacı ...ın 5 nolu konuta ilişkin üyelik yönünden ihraç kararının iptali ve 5 nolu üyeliğin devir nedeniyle davacı ...a ait olduğunun...

Devamını oku

02-01-2022 - 296

Bonoda Yetkili Temsil - Tüzel Kişiliğin Temsili
Dosyada mevcut Rak İnternational Companıes tarafından gönderilen faaliyet belgesinde... ... Emirlikleri Resül Hayme Hükümeti Serbest Ticaret Bölgesi Dairesi nezdinde IC/498/08 sicil numarasıyla...

Devamını oku

02-01-2022 - 365

Şirket Pay Devri
Şu halde, mahkemece yapılması gereken iş, öncelikle davalı şirketin yönetim kurulu ve genel kurul karar defterinin, ticaret sicil kayıtlarının ve esas sözleşmesinin varsa tüm değişiklikleriyle birlikte celbiyle, gerekirse davalı...

Devamını oku

02-01-2022 - 388

Ceza Mahkemesi Kararı - Hukuk Mahkemesi - Mal Teslimi
Dava, 16.02.2012 tarihli, ...nolu faturaya dayalı alacağın tahsili istemine ilişkindir. Davalı aleyhinde, davalıya teslim olduğu iddia olunan fatura ve emtia ile davacıya gönderildiği iddia olunan senetler nedeniyle ceza yargılaması...

Devamını oku

02-01-2022 - 354

Menfi Tespit Davası - Kötüniyet Tazminatı
Mahkemece menfi tespit davasının kabulüne karar verilmekle birlikte kötü niyete dair dosyada delil bulunmadığı gerekçesiyle tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/285 esas sayılı...

Devamını oku

02-01-2022 - 269

Menfi Tespit Davası - Senedin İptali - İspat Külfeti
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davacıların ihdas nedeni nakden olan senede dayalı icra takibi nedeniyle menfi tespit isteminde bulundukları, davalının 15.06.2010 tarihli duruşmadaki ...

Devamını oku

01-01-2022 - 587

Sigorta Şirketinin Bakıcı Giderlerinden Sorumluluğu
Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği, ZMSS Genel Şartlarının...

Devamını oku

30-12-2021 - 367

Hatır Taşıması İndirimi
Somut olayda; ceza dosyasında alınan beyanlardan, davacının sigortalı araçta yolcu olduğu, araç sürücüsü Mehmet Karayiğit ve davacı ile araçtaki diğer yolcuların akraba oldukları, bir düğünden gelirlerken kazanın meydana geldiği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

30-12-2021 - 328

TRH 2010 Tablosu - Vekalet Ücreti
Davacı vekili; davalının trafik sigortacısı olduğu aracın davacının idaresindeki motorsiklete çarpmasıyla oluşan kazada yaralanan davacını % 23 oranında malul kaldığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla...

Devamını oku

25-12-2021 - 351

Pencerede Zorlama Olmadan Eve Girilmiş Olması - Sigorta Tazminatı
Dava, evim paket sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki çekişme, meydana gelen hırsızlığın sigorta poliçesi teminatı kapsamında olup olmadığı noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

04-12-2021 - 327

Rehin Cirosu Olduğu Açıkça Yazılmamış İse Cironun Temlik Amaçlı Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği
Rehin cirosunun -bedeli teminattır-, -bedeli rehindir- veya bunlara uygun bir ibarenin senede yazılması ve altının meşru hamil tarafından imzalanıp senedin rehin alana teslimi ile oluşacağı, senette bahse konu ibarelerden...

Devamını oku

21-11-2021 - 375

Kusuru Olmayan Alkollü Sürücüye Tazminat Ödenmesi
Yargıtay, trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün alkollü olmasına rağmen tazminat almasına hükmetti. Tazminat davasına konu trafik kazasından hiçbir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması sebebiyle...

Devamını oku

01-11-2021 - 581

Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklam Yoluyla Haksız Rekabet
Davaya konu reklam kampanyasında kullanılan yazım şeklinde indirim oranı kısmının büyük puntolarla ve belirgin şekilde yer almasına karşılık hemen yanındaki ye varan ibaresinin oldukça küçük harflerle ve dikkat...

Devamını oku

13-11-2021 - 716

Bilirkişi Raporunun Yetki Belgesi Geçersiz Hale Gelen Avukata Tebliğ Edilmesi
Dava, dava dışı 3. kişiye ödeme yapan trafik sigortacısının ödediği bedelin, KTK nun 95. maddesi ile ... poliçesi ve ... Genel Şartları gereği davalı sigortalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı ... şirketinin vekilleri...

Devamını oku

01-11-2021 - 329

Bonodaki İmzaların İstiklali İlkesi
Bir bonoda herhangi bir sebeple geçerli olmayan imzaların bulunması, diğer geçerli imzalardan doğan borç sorumluluğunu etkilemez. TTK 778 maddesinin 2.fıkrasının d bendi gereği ve 677 maddesi gereğince bir...

Devamını oku

31-10-2021 - 636

Yargıtay 11. H.D. 2011/8537 E. 2012/15837 K.
Dava, tekne sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı ile dava dışı ..... ..... arasındaki -gemi kira sözleşmesi- başlıklı sözleşmenin 7. maddesinde -kira süresince personel hatalarından, kazalardan, mal ve can...

Devamını oku

31-10-2021 - 320

Yargıtay 11. H.D. 2010/14514 E. 2012/5152 K.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda gemi kiracısının başkasına ait gemiyi kendi hesabına deniz ticaretinde kullanan şahıs olduğu, TTK nun 946. maddesinde gemi kiracısının üçüncü şahıslarla...

Devamını oku

31-10-2021 - 331

Yargıtay 4. H.D. 2021/2676 E. 2021/1901 K.
Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 97. maddesi ile zorunlu mali sorumluk sigortasından faydalanmak isteyen hak...

Devamını oku

12-10-2021 - 354

Şirketin İhyası Davasında Dava Dilekçesinin Tasfiye Memurlarına Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği
Dava, ticaret sicilden tasfiye nedeniyle terkin edilmiş şirketlerin ek tasfiye işlemleri için ihyası istemine ilişkindir. Davalı olarak gösterilen ilgili şirketlerin tasfiye memurlarına dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde...

Devamını oku

09-10-2021 - 328

Konya BAM 3. H.D. 2021/918 E. 2021/1088 K.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça...

Devamını oku

09-10-2021 - 347

Tazminat Talepli Davada Mahkemece Trafik Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu...
Dava trafik kazası sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine yöneliktir. Kazanın otomobilin seyir yönüne göre yolun sağındaki banket üzerinde duran davalı yönetimindeki traktörün arka...

Devamını oku

07-10-2021 - 317

Sorumluluk Sigortasınca Ödenen Bedelin Zarar Verenden Tahsil Talepli Davada Davalının İşletenlik Sıfatının...
Taşımayı üstlenen ile mal sahibi arasında taşıma sözleşmesinin yapıldığı, gerçekleşen zararın tazmin edildiği, akabinde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasından ödenen zararın rücuen tazmin edildiği belirtilmiştir. Genel...

Devamını oku

06-10-2021 - 319

Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Halka Açık Ortaklık Statüsü
Dava; geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun kararı ile şirket payları sahibi sayısı...

Devamını oku

06-10-2021 - 298

Fatura ve Teyit Mektubu - Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşması
Dava, sistem kullanım ceza bedeli olarak davalı tarafça düzenlenen ve davacı tarafça ödenen fatura bedellerinin istirdatı istemine ilişkindir. Taraflar tacir olup, gönderilen faturalara karşı itiraz...

Devamını oku

25-09-2021 - 320

A.Ş. Hisselerinin Aidiyetinin Tespiti ve Tescili - A.Ş. Tarafından Henüz Hisse Senedi İhraç Edilmemiş ve İlmuhaber Çıkarılmamaş Olması
Dava, anonim şirket hisselerinin aidiyetinin tespiti ve davacılar adına tescili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; taraflar arasında inançlı işlemin varlığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı noktasında toplanmaktadır. Anonim...

Devamını oku

25-09-2021 - 354

Çekte Meşru Hamil - Kayıt Kabul Davası
Dava, davacının çek yapraklarından kaynaklanan risk bedelinin şarta bağlı olarak kayıt ve kabulüne ilişkindir. Bilirkişi raporunun detay dökümünün 51-56. sırasında yer alan çeklerin iflastan önce tedavüle çıkarılmış...

Devamını oku

25-09-2021 - 339

Meydana Gelen Kaza ve Zararın Sırf Alkolden Kaynaklanması - Gerçek Zararın Araştırılması
Dava, ZMSS poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında sigortacının rücu hakkı, 2918 sayılı KTK nın 95/2 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel...

Devamını oku

22-08-2021 - 470

Kanalizasyon Kapağının Açık Kalması Sebebiyle Araçta Oluşan Hasardan İdare Sorumludur
Davacı vekili, ... plakalı aracın ... adına sigortalandığını, davalıya ait kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucunda sigortalının aracının hasarlandığını, müvekkili tarafından hasar bedelinin ...

Devamını oku

23-07-2021 - 406

Ticari Satıma Konu Motosiklet - Ayıp İhbarı
Taraflar arasında 2013 ve 2014 yıllarında dava dilekçesinde belirtilen irsaliyeli faturalar ile fatura içeriklerinde yazılı marka, model, şasi ve motor numaraları yazılı ATV ve motosikletlerin...

Devamını oku

23-07-2021 - 437

Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Zarar
Dosya kapsamından; dava dosyasında davacı ...in dava konusu kaza nedeniyle % 30 malul kaldığı kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verildiği, Dairemizce yapılan incelemede de kararın Yargıtay 17 Hukuk Dairesinin...

Devamını oku

22-07-2021 - 361

Açık Hesap - İtirazın İptali - Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması
Dava konusu ihtilaf; ticari ilişki kapsamında cari hesap alacağının ödenmediği iddiası ile başlatılan takibe davalı tarafça itiraz edilmesi sebebiyle, itirazın iptali koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkindir....

Devamını oku

22-07-2021 - 368

Kefalet Sözleşmesi - İtirazın İptali Davası
Dava konusu uyuşmazlık; ... Karaköy Şubesi ile dava dışı ... arasında imzalanan 26/06/2000 tarihli 5.430.000.000 ETL tutarlı, davalının müşterek borçlu müteselsil kefili olarak imzasının bulunduğu Bireysel Kredi Sözleşmesinden...

Devamını oku

21-07-2021 - 398

Limited Şirket Müdürünün Parayı Kendi Nam Ve Hesabına Kullanması Sebebiyle Sorumluluğu
Dava, limited şirket müdürünün sorumluluğuna ilişkin olup mahkemece davalı müdürün dava dışı şirket alacaklısından parayı tahsil ettiği ve kendi yararına sarf ettiği kabul edildiğine göre mahkemece davalıdan alınarak müdürü ...

Devamını oku

19-07-2021 - 606

Haksız Rekabetin Tespiti Meni Maddi ve Manevi Tazminat
Dava, haksız rekabetin tespiti, meni, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, davacının dava ve cevaba cevap...

Devamını oku

18-07-2021 - 364

Trafik Kazasına Bağlı Yaralama Nedeniyle Tedavi Giderlerinin Tazmini - Zamanaşımı
Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; davacıların trafik kazası sonucu yaralandığı, dava konusu eylemin aynı zamanda suç oluşturduğu ve TCK nun 89/4 maddesine göre ceza yargılaması yapıldığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

18-07-2021 - 349

Nakliyat Abonman Sigorta Poliçesi Kapsamında Sigortalıya Yapılan Ödemenin Davalılardan Rücuen Tahsili İçin Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi - Yetki Sözleşmesi
Davacı sigorta şirketinin sigortalısı, somut olayda gönderen- taşıtan konumundadır ve davacı, gönderen- taşıtanın halefi olarak onun hak ve sorumluluklarına tabidir. Bu nedenle, konişmentodaki yetki şartı davacı için bağlayıcıdır. Bu açıklamalara göre konişmentodaki yetki...

Devamını oku

13-07-2021 - 453

Mesleki Sorumluluk Sigortası - Rizikonun Sözleşmeden Önce Gerçekleşmesi
Görüldüğü üzere geriye dönüş süresi içerinde gerçekleşen olaydan ve zarardan davacının sözleşmenin kurulduğu 18.06.2012 tarihinden önce haberdar olduğu dosya kapsamı ile sabit olup,...

Devamını oku

02-07-2021 - 729

Taşıma Sözleşmesi - CMR
CMR nin 23/1. maddesi gereğince; taşıyıcı tarafından ödenecek tazminatın hesaplanmasında ilk olarak emtianın teslim alındığı yer ve zamandaki değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu değer emtianın borsa fiyatına göre belirlenecek olup, böyle bir fiyatın yokluğu halinde piyasa fiyatına, onun da olmadığı...

Devamını oku

11-05-2021 - 1516

Kooperatif Üyeliğinin Devri Nasıl Olmalıdır ? - Kooperatife Bildirme Yükümlülüğü
Davacının davaya konu meskeni davalıya devretmesinin, kooperatif üyeliğinin devri sonucunu doğurup doğurmadığı, davacı ve davalının satıştan sonra birlikte kooperatife başvurup ...

Devamını oku

10-05-2021 - 783

Daini Mürtehinin Açık Rızası Olmaksızın Sigorta Şirketi Tarafından Sigortalıya Ödeme Yapılması
Dava; kasko sigorta poliçesiyle sigortalanan aracın hasar bedelinin rehin hakkı sahibi davacıya ödenmesi istemine ilişkindir. Banka yazısında rehin hakkının devam ettiği ve alacağının olduğu belirtilmiş, sadece davanın açılmasına ...

Devamını oku

09-05-2021 - 577

İhtiyati Haciz - Kaza Tespit Tutanağı ve Servis Evrakları Alacağın Varlığına Kanaat Oluşturmaya Yeterlidir
Talep, trafik kazası sonucu meydana gelen zararın maddi tazminat istemine ilişkin davada istenen ihtiyati haciz talebinin reddine yönelik karara karşı istinaf başvurusudur. İcra İflas Kanunu uyarınca rehinle temin...

Devamını oku

09-05-2021 - 562

Aracın Pert Olması - Manevi Tazminat
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile belirlenen tazmin tutarının işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline;...

Devamını oku

08-05-2021 - 1061

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat
Kazanın oluş biçimi, davacı çocukların yaşı, sosyal ve mali durumları değerlendirilerek, davacı vekilinin manevi tazminata yönelik istinaf talebinin yerinde olduğu, ilk derece mahkemesince hükmedilen manevi...

Devamını oku

08-05-2021 - 746

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi
Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. 18/06/2011 günü meydana gelen trafik kazasında davacı ... ile davacı ...nun karşıdan karşıya geçmek istediği sırada davalılardan ...nin sevk ve...

Devamını oku

07-05-2021 - 491

İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası - Hukuki Yarar - Belirsiz Alacak Davası
Dava, işyeri sigorta sözleşmesine dayalı olarak açılan tazminat istemine ilişkindir. Olayda davacı, dava dilekçesinde davalı sigorta şirketi ile işyeri (eczane paket sigortası) sigortası poliçesi düzenlediklerini, işyerinde...

Devamını oku

07-05-2021 - 341

Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrak İptali
Dava hukuki niteliği itibariyle TTK nın 818/s madde hükmü delaletiyle, aynı kanunun 757.madde hükümlerinde belirtilen zayi nedeniyle çek iptali isteğine ilişkindir. Mahkemece yukarıda açılanan gerekçe ile davanın...

Devamını oku

05-05-2021 - 1095

Kooperatifin Bir Kısım Üyelere Dairelerini Teslim Etmesine Rağmen Diğer Üyelere Daha Geç Tarihlerde Teslim Yapması - Kira Kaybı Alacağı - Şerefiye Payı
Davacı, davalı kooperatifin üyesi olarak, bir kısım üyelere dairelerinin zamanında teslim edilmesine rağmen kendisine geç teslim nedeniyle kiraya verememesinden kaynaklanan kira kaybını talep etmektedir. Davacının...

Devamını oku

03-05-2021 - 446

Geçici İş Göremezliğe İlişkin Ödeme - Kaza Tarihindeki Sigorta Poliçesini Düzenleyen Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketinin sigortalısına ait aracın, 15.06.2016 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucu, kurum sigortalılarına yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinin tahsili için...

Devamını oku

02-05-2021 - 535

Bankaya El Konulması - Hesapta Bulunan Paranın Geri Alınması
Davacılar vekili davacıların 14.10.1999 tarihinde ...- Bursa şubesine 80.000- TL yatırdıklarını (eski para 80.000.000.000) 27/12/1999 tarihi ile paranın 95,088,16- TL ye ulaştığını, daha sona bankaya el konulması...

Devamını oku

01-05-2021 - 469

Rekabetin İhlal Edilmesi Durumunda Tazminat - Faiz Türü ve Başlangıcının Ne Olacağı
Dava, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tazminat istemine ilişkin olup, TTK kapsamında mutlak ticari dava kapsamındadır. Dolayısıyla davacı tarafın ticari işlerde uygulanan...

Devamını oku

01-05-2021 - 610

Halka Açık Ortaklık - Şirket Ortağı Olunmadığının Tespiti ve Alacak Davası
Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun .... tarih ve...... sayılı kararı ile şirket payları sahibi sayısı nedeniyle halka arz edilmiş sayıldığı, ...... tarihinde ise şirketin paylarının borsada işlem görmeye başladığı şirketin...

Devamını oku

30-04-2021 - 654

Senetteki İmzanın Sahteliği - Menfi Tespit - Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılmasının Gerekmediği
Yargılama sırasında adli tıp kurumundan rapor alınmış, söz konusu rapor ayrıntılı incelemeyi içerdiği gibi istinaf denetimine de elverişli nitelikte bulunduğundan mahkemece hükme esas alınmasında usule aykırı bir yön bulunmamaktadır. Öte yandan İstanbul BAM 1.Ceza...

Devamını oku

30-04-2021 - 614

Cevap Dilekçesinde Öne Sürülmeyen Zamanaşımı İtirazı Bilirkişi Raporunda İleri Sürülse Dahi Dikkate Alınamaz
Dava konusu kaza; 31.08.2008 tarihinde davalı ... şirketine sigortalı aracın davacı idaresinde bulunan bisiklete çarpması sonucu davacının yaralandığı belirtilmiş, dava 10.08.2017 tarihinde açılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davalı ... şirketi...

Devamını oku

26-04-2021 - 350

Acenteye Yapılan Ödemenin Sigorta Şirketine Aktarılmaması - Tazminat
Dava, acentelik sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, Yargıtayın bozma kararı sonrası alınan kök ve ek bilirkişi raporları doğrultusunda yerel mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vermiştir....

Devamını oku

24-04-2021 - 518

Tek Taraflı Kazada Olsa Sürücünün Ölümü Durumunda Mirasçıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi Uzamış Ceza Zamanaşımına Tabidir
Uyuşmazlık; tek taraflı ve sürücünün tam kusuru ile meydana gelen trafik kazasında ölen sürücünün yakınlarının, aracın trafik sigortacısı şirketten destekten yoksun kalma tazminatı talebi hâlinde zamanaşımı...

Devamını oku

23-04-2021 - 396

Yöneticiler Aleyhine Sorumluluk Davası Açılmaması Kararı - Oydan Yoksunluk Halleri
TTK nin 407/2 maddesi gereğince murahhas üyelerin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurulda hazır bulunmaması durumunda bu husus başlı başına genel kurul kararlarının iptali sebebi sayılamaz. Ayrıca TTK nin...

Devamını oku

23-04-2021 - 391

Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Kanun Gereği Karar Vermeye Yer Olmadığına Kararı Verilmesi
Dava; geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/1996 tarih ve ..... sayılı kararı ile şirket payları...

Devamını oku

22-04-2021 - 2755

Adi Ortaklık İlişkisi Yazılı Delil İle İspat Edilmelidir
Uyuşmazlığın çözümü, davacı tarafından dayanılan adi ortaklık sözleşmesinin hukuki tanımı, kurulma aşaması ve ispatında toplanmaktadır. Davacı, davalı ile esaslı noktalarda uyuşarak kurdukları...

Devamını oku

20-04-2021 - 436

Sigorta Şirketinin Temerrüde Düştüğü An Hakkında
Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Sigorta şirketinin ise poliçe kapsamında...

Devamını oku

20-04-2021 - 406

Geçici İş Göremezliğin Teminat Dışı Olup Olmadığı Kaza Tarihindeki Poliçeye Göre Belirlenmelidir
Düzenlenen ZMMS poliçesi tarihi ise 30/11/2015 olduğu, buna göre davacının bu yaralanmasından kaynaklı olarak tazminat talebi, kaza tarihinden önce yürürlüğü giren 01/06/2015...

Devamını oku

20-04-2021 - 651

Trafik Kazası - Bakıcı Giderleri ile Sağlık Giderlerinin Poliçe Kapsamında Olup Olmadığı
Davacının yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası 21/12/2015 tarihinde meydana gelmiştir. Düzenlenen ZMMS poliçesinin 05/08/2015 tarihli olup davacının bu yaralanmasından...

Devamını oku

11-04-2021 - 667

Ortaklar Genel Kurula Başvurmaksızın Haklı Sebeplerin Bulunması Durumunda Doğrudan Mahkeme Aracılığıyla Şirket Müdürünün Azlini İsteyebilir
Mahkemece, azınlık pay sahibi davacının önce genel kurula başvurup genel kuruldan karar alındıktan sonra dava yoluyla mahkemeden talepte bulunabileceği, ayrıca davacının bildirdiği sebeplerin şirket müdürünün azli için yeterli neden...

Devamını oku

11-04-2021 - 380

11 Yıl Sonra Genel Kurul Kararının İptalini İstemek Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğindedir
Davada yokluğu ileri sürülen 30.6.2004 tarihli genel kurul toplantısından yaklaşık 11 yıl sonra 02.03.2015 tarihinde ikame edildiği gibi alınan kararın davacıların murisinin müdürlük görevinden alınması ve yerine yeni müdür...

Devamını oku

10-04-2021 - 889

AYM İptal Kararı Sonrası Trafik Kazalarında Uygulanacak Yönetmeliğin Hangisi Olduğu Hakkında
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği özellikle trafik kazalarına bağlı olmak üzere tazminat davalarında mahkemelerce bilhassa istenilen ve bu konu ile ilgili...

Devamını oku

09-04-2021 - 452

Hatır Taşıması Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Davacıların ve Davalıların Tamamı Hakkında Sosyal Durum Araştırması Yapılması Gerektiği
Davalılardan .... ile davacı ....a ait sosyal ekonomik araştırma raporunun alınmadığı, Belediye, Tapu ve Emniyetten üzerlerinde kayıtla menkul ve gayrimenkul bulunup bulunmadığı hususunun sorulmadığı, ekonomik durum araştırması...

Devamını oku

09-04-2021 - 1083

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin İspat Yükü Satıcıdadır
Takip konusu faturalar içeriği ürünü davalıya teslim ettiğini ispatla yükümlü olan davacı satıcı, bu faturalar içeriği ürünü davalı-alıcıya teslim ettiğini usulüne uygun olarak ispat edememiştir. Her ne kadar davalı...

Devamını oku

05-04-2021 - 382

Mobing Nedeniyle Tazminat Davası Açmadan Önce Arabuluculuk Dava Şartı Yerine Getirilmelidir
Dava açıldıktan sonra arabuluculuğa başvurulması nedeniyle mahkemece dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesinde bir hata yok ise de kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine maktu vekâlet ücreti...

Devamını oku

05-04-2021 - 418

Kasko Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat İstemleri 2 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olup, Burada Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanmaz
Türk Borçlar Kanunu gereğince alacaklının dava açmasıyla zamanaşımı kesilir. Ancak zamanaşımının kesilmesi sadece dava konusu alacak için söz konudur. Bu durumda zamanaşımının kesilmesi sadece dava...

Devamını oku

02-04-2021 - 456

Kooperatif Tarafından Daha Önce Başka Bir Üyeye Satılan Taşınmazın Tekrar Başka Bir Ortağa Satılması
Peşin ödemeli ortak olarak ortaklığa kabul edilen davacıya tahsis edilen dairenin daha önceki bir tarihte normal statülü ortak olan feri müdahile tahsis edildiği, payın bir ortağa geçerli olarak tahsisinden sonra bu ortak...

Devamını oku

02-04-2021 - 1206

Kooperatife Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası - Eşitlik İlkesinin İhlal Edilmediği
Dava konusu edilen konutun da içinde bulunduğu konutların mülkiyetinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla arsa sahibi S. Konut Yapı Kooperatifine geçmiş olması sebebi ile davacının üyesi olduğu davalı...

Devamını oku

02-04-2021 - 494

Kooperatif Üyesinin Aidatları Ödeyememesi - Faiz Miktarının Sınırı - Genel Kurul Kararının İptali İstemi
Kanundaki sınırlandırmanın davacı yararına uygulanması gerektiği, ancak burada, faize ilişkin genel kurul kararlarının bütünüyle hükümsüzlüğü değil, yasal faiz oranlarının iki katını geçen kısımlarının...

Devamını oku

26-03-2021 - 408

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi
Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, sürücü değişikliği yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa rizikonun teminat dışında kalıp kalmadığı hususların da toplanmaktadır....

Devamını oku

24-03-2021 - 468

Uzun Zaman Boyunca Genel Kurul Kararının İptalini İstememe - Kötüniyet
Mahkemece, iddialar sabit görülüp, sahtecilik nedeniyle davanın süresinde açılmadığı yolundaki savunmanın geçerli olmadığından bahisle, genel kurulların mutlak butlan ile malül olduklarının tesbitine ve hiç...

Devamını oku

24-03-2021 - 407

Taşıma Hizmet Bedelinin Ödenmesi İstemi
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava dışı üçüncü kişiye ait düzenlenen faturaların davacı yan tarafından dava dışı bir başkasına teslim edilmiş olduğu ve bu faturaların da davalı cari hesabına...

Devamını oku

24-03-2021 - 431

Ortaklık İlişkisinin Geçerli Şekilde Kurulmadığının Tespiti
Dava, davalı şirketler ile geçerli şekilde ortaklık ilişkisi kurulmadığı için davalı şirketlerin ortağı olmadığının tespiti ile bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. payların kaydileştirilmemiş olması...

Devamını oku

21-03-2021 - 1331

Dava Devam Ederken Şirketin Sicilden Terkin Edilmesi
Münfesih olan şirketin yargılama sırasında ticaret sicilinden resen silindiğinin tescil edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, anılan şirketin ihyası için davacı tarafa, dava açmak üzere süre verilmesi, dava...

Devamını oku

14-03-2021 - 412

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ölenin Kusurunun Mirasçılara Sirayet Edip Edemeyeceği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ilgili maddesine göre ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla destek zararları, destekten yoksun kalma teminatı kapsamındadır....

Devamını oku

14-03-2021 - 449

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur Belirlemesi
Dosya kapsamındaki tek kişilik bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde müteveffa ile sigortalı araç sürücüsünün her ikisinin de kusurlu olduğu mütalaa edilmiştir. Ceza dosyasında aldırılan Adli Tıp Kurumu...

Devamını oku

14-03-2021 - 446

Ölenin Kusuru Mirasçılara Yansıtılabilir Mi?
Dava, davacıların desteği tarafından yapılan tek taraflı trafik kazası neticesinde vefat etmesi nedeniyle trafik sigortacısına karşı açılan destekten yoksun kalma tazminatı isteme ilişkindir. Davacıların sırf ölenin mirasçısı...

Devamını oku

14-03-2021 - 450

Karar Defterinin Kaybedilmesi - Zayii Belgesi - Mücbir Sebep
Davacı şirket yetkilisi karar defterinin işlemler sırasında kaybedildiğini ileri sürmektedir. Kanunda bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama...

Devamını oku

14-03-2021 - 360

Kaza Tarihine Göre Geçerli Olan Genel Şartlara Bakıldığında Ölenin Kusuru Destekten Yoksun Kalanlara Yansıtılamaz
Talebin dayanağını oluşturan kaza tarihi itibariyle uygulanması gereken yasal mevzuat ve içtihatlar dikkate alındığında; sürücü-işleten destek ister kendi kusuru, ister bir başkasının kusuru ile ölmüş olsun, ölüm,...

Devamını oku

14-03-2021 - 368

Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi Durumlarında Tazminat Hakkı Doğar Mı?
Dava taraflar arasında akdedebilen sözleşmeye aykırı olarak tahsil edilen bedelin istirdadı ve davalının lisansını iptal etmesi nedeniyle bu hususun bildirilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tahsili talebine ilişkindir....

Devamını oku

14-03-2021 - 757

Kaçak Elektrik - Menfi Tespit - İstirdat
Ütü paket işi ile uğraşan davacı yetkililer tarafından işyerinde yapılan denetimde kullanılan kaçak elektrik faturası tahakkuk ettirildiğini, davalı tarafından uygulanan kaçak işleminin usulsüz olduğunu, bu nedenle...

Devamını oku

14-03-2021 - 690

Kaçak Elektrik - Ek Tahakkuk - Menfi Tespit
Dosya kapsamından; abonelik sözleşmesi düzenlendiği davalı tarafından bu tesisata ilişkin daha sonra kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlendiği, sayaca bağlı akım trafolarına ait kablo uçlarının bantlanarak sayacın iki fazının çalıştırılmasının...

Devamını oku

24-02-2021 - 611

Kooperatif Aidat Alacağı - İtirazın İptali - Taleple Bağlılık İlkesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakim talep ve sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ayrıca davacının asıl alacak kısmında belirttiği su ve ecrimisil alacağından ne kastettiği...

Devamını oku

24-02-2021 - 394

Kooperatif Ortağı Daha Sonra İstifa Etse Dahi Konutu Almışsa Tasfiyeye Giren Kooperatifte Tasfiye Masraflarına Katılması Gerekir
Kanunun uyarınca tasfiye haline girmiş kooperatiflerde çıkma veya çıkarılma halinde ortağın konutu geri alınamaz ancak bu kişilerin tasfiye masraflarına katlanması gerekir. Davalının kooperatif bağımsız bölümünü...

Devamını oku

23-02-2021 - 461

Faturaların Şirketin Defterlerine Kaydedilmesi Sözleşmenin Varlığına ve Hizmet Verildiğine Karinedir
Dava menfi tespit istemine ilişkindir. Şirket ortağı davacı şirket aleyhine davalı tarafından icra takibi yapıldığını ve takibin kesinleştiğini diğer bir şirket ortağının davalı ile ortak hareket ederek şirket adına itirazda...

Devamını oku

23-02-2021 - 413

Kooperatife Üye Olunduğunun Tespiti Davası Beklenilmeden Taşınmazın Paylaştırılması Kanuna Aykırıdır
Dava, kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptal ve tescil mümkün olmazsa tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davalı kooperatifin anılan tarihli genel kurulunda mali yetersizlik nedeniyle...

Devamını oku

23-02-2021 - 498

Davalının İhtara Rağmen Ticari Defterleri Sunmaması - Faturaya İlişkin Talep - İtirazın İptali
Dava fatura bedellerinin ödenmemesi üzerine davalı aleyhine başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Ödeme savunmasında bulunan davalı tarafın ödeme olgusunu dosya...

Devamını oku

21-02-2021 - 612

Çocuğun Anne ve Babaya Olan Desteği Dönemsel Olarak Azalacaktır - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Hayatın olağan akışına göre çocuğun ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabul edilerek, desteğin evleninceye kadar gelirinin yarısını kendi ihtiyaçları yarısını da anne ve babası için ayıracağı varsayılarak...

Devamını oku

20-02-2021 - 670

Rakip Şirketin Mallarını Zehirli Gösteren Sosyal Medya Reklamları - Haksız Rekabet
Davalının, davacının ürettiği ve onun ürünleri ile ilgili olarak tüketicilerde ve internet kullanıcılarında bir yanlış zehap ve görüntü oluşturmaya elverişli olacak şekilde, internette koyduğu ve zehirli ayakkabılar diye tabir...

Devamını oku

20-02-2021 - 627

Taklit Ürünler Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Haksız Rekabet - Men - Tazminat İstemi - Taklit Ürünlerin Toplatılması
Dava, haksız rekabetin tespiti, men-i, maddi ve manevi tazminat ile haksız rekabet işlenmesine etkili olan taklit ürünlerin toplatılması ve imhasına ilişkindir. Davacı, maddi tazminatın haksız rekabette bulunularak elde...

Devamını oku

20-02-2021 - 1061

Bankanın Çek Keşidecisi Hakkına Yeterli Araştırma Yapmaması - Uğranılan Zararın Tazmini
Dava, çek hamili tarafından dava dışı keşideciye çek karnesi veren bankanın gerekli dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak, icra takibinin...

Devamını oku

20-02-2021 - 817

Sadece Ödeme Yasağı Olan Çekte İhtiyati Tedbir Kararı Sebebiyle Tazminata Hükmedilemez
Davacı vekilinin dava konusu çekle ilgili hükmolunan tazminata ilişkin temyizine gelince, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında borçlunun tazminata mahkum edilebilmesi için icra takibinin...

Devamını oku

14-02-2021 - 634

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Kayısıların Kaybından Doğan Tazminat
Mahkemece bozma ilamına uyularak, manevi tazminat yönünden verilen hüküm bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olduğundan yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş, ilk karar davacılar...

Devamını oku

31-01-2021 - 624

Borçlu Factorıng İşlemini Öğrendiği Zaman Temlik Edene Karşı İleri Sürebileceği Def-ileri Temlik Alan İyi Niyetli Factoring Şirketine Karşı da İleri Sürebilir
Borçlu factoring işlemini öğrendiği zaman temlik eden durumundaki müşteri firmaya karşı ileri sürebileceği def-ileri temlik alan factoring şirketine karşı da ileri sürebilir. Factoring şirketinin iyi niyetli olması...

Devamını oku

31-01-2021 - 629

Kasko Poliçesinden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Bilirkişi Raporu
Bilirkişi raporu, hasar yönünden uzman olmayan mali müşavir bilirkişi tarafından hazırlanmış olup bu durum kanuna uygun olmayıp davacının gerçek zararının tespitine ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Sigorta...

Devamını oku

31-01-2021 - 744

Trafik Kazası - Daimi Maluliyet - Tazminat Ölçütleri
Yasa koyucu, yolcuların uğradığı bedeni zararlar bakımından taşımayı yapan aracın zorunlu karayolu taşımacılık sigortacısı, trafik sigortacısı ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı...

Devamını oku

31-01-2021 - 949

Trafik Kazası - Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Uygulanacak Kriterler
Dava, trafik kazası sonucunda cismani zarar nedeniyle, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta; davacılar vekili 23.06.2015 tarihli celsede maddi tazminata ilişkin taleplerini atiye...

Devamını oku

31-01-2021 - 717

Trafik Kazası - Tazminat - Davacıya Belgeleri Sunması İçin Verilen Sürenin İhtarı
Dava konusu olayda; davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, duruşmada, -Müvekkilini Mahkememizde...

Devamını oku

31-01-2021 - 850

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma - Destek Payları - Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk
Davacıların desteği olan kaza tarihinde 24 yaşında ve bekar olarak vefat etmiştir. Hükme esas alınan aktüer raporunda, desteğin evlenene kadar ana babasına gelirinin %25 i kadar, evli ve henüz çocuksuz olduğu...

Devamını oku

31-01-2021 - 871

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma - Müterafik Kusur İndirimi
Destek yolcunun trafik akışına ilişkin olarak kusursuz olduğu kabul edilerek, desteğin emniyet kemeri olmadan yolculuk yaptığı hakim tarafından değerlendirilerek, %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması...

Devamını oku

31-01-2021 - 892

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Hasar Bedelinin Tespiti
Sigorta literatüründe pert-total, tam hasar anlamına gelen bir terimdir. Aracın gördüğü hasar, onarım bedelini geçiyorsa araç pert-total denilen işleme tabi tutulur. Burada sigorta şirketi, sigortalısına aracın hasar bedelinin tamamını...

Devamını oku

31-01-2021 - 588

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Ağır Bedensel Zarar
İnceleme konusu olayda; gerek haksız fiil zamanında yürürlükte bulunan Borçlar Kanununda gerekse bu kanun zamanında gelişen içtihatlar ışığında düzenlenen Türk Borçlar Kanununda trafik kazası nedeniyle ağır bedensel...

Devamını oku

31-01-2021 - 811

Trafik Kazası - Ölüm - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Manevi Tazminat - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki
Dava konusu trafik kazasında, davacılar desteği yaya ile kazaya karışan davalı araç sürücüsünün kusur oranlarının tespiti bakımından alınan, trafik bilirkişisi raporunda, davacılar desteği...

Devamını oku

31-01-2021 - 785

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - İbra Belgesi
İnceleme konusu olayda; davadan önce olay nedeniyle davalı tarafından davacının ibranamede bildirdiği iban numaralı hesaba 18.11.2014 tarihinde 100.000,00 TL ödeme yapılmış, taraflar arasında tarihsiz...

Devamını oku

31-01-2021 - 753

Ölümlü Trafik Kazası - Ölenin Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi
Davacılar vekili, müvekkillerinden İmranın muris ile boşandıklarını, müşterek iki çocuklarının (diğer davacılar) bulunduğu, bununla birlikte, müteveffanın boşandıktan sonra da eşine ve çocuklarına yardım ettiğini,...

Devamını oku

31-01-2021 - 1616

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Protokol
Davacı vekili davalılardan maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, yargılama devam ederken davalı şirket maddi tazminat bakımından tüm davalılar adına haricen ödeme yaptığından maddi tazminat talebinden feragat ettiklerini,...

Devamını oku

31-01-2021 - 809

Trafik Kazası - Manevi Tazminat - Tazminatı Belirleme Ölçütleri
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı...

Devamını oku

31-01-2021 - 637

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Manevi Tazminat - Miktarın Tespiti
Davalı kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartlarına göre davalı manevi tazminattan sorumlu olmadığı gözetilmeden sigorta şirketi tarafından yapılan...

Devamını oku

31-01-2021 - 676

Trafik Kazası - Tazminat - ZMMS nin Sorumluluğu - Vücut Bütünlüğünü İhlal - Talep Edilebilecek Zararlar
Zorunlu mali sorumluluk sigortacısı limit dahilinde zararı gidermekle sorumlu olduğundan yargılama giderlerinden de limiti oranında sorumludur. Yine zorunlu mali sorumluluk sigortacısının manevi tazminattan...

Devamını oku

31-01-2021 - 959

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Bilirkişi Raporunun Önemi
Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkilinin aracı park halinde iken davalı sürücünün çarpması ile hasarlandığını açıklayıp maddi tazminat talebinde bulunmuş, davalılar...

Devamını oku

31-01-2021 - 868

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Raporları Arasındaki Çelişki
Mahkemece alınan Üniversite Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD Öğretim Üyesi 06.11.2013 tarihli maluliyet raporunda; davacının maluliyetinin %38 olduğu tesbit edilmiş, itiraz üzerine alınan Adli...

Devamını oku

31-01-2021 - 630

Dask Poliçe Süresinin Bitiminden En Az Bir Ay Önce Bildirimde Bulunmayan Sigorta Şirketi Tazminattan Sorumludur
Davacı tarafından davalı bankadan konut kredisi kullanıldığı ve aynı tarihte davalı Sigorta Şirketi tarafından DASK poliçesi düzenlendiği, poliçe süresi bitiminde poliçenin yenilenmediği anlaşılmış, Van ilinde...

Devamını oku

31-01-2021 - 841

Trafik Kazası - Tazminat - Maluliyet - Kaza Tarihindeki Yönetmelik - Pasif Dönem - AGİ
Mahkemece davacının maluliyetinin, kazanın vuku bulduğu tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tespiti için ATK 3. İhtisas Dairesinden maluliyet raporu aldırılması ve...

Devamını oku

30-01-2021 - 2206

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz Başlangıç Tarihi
Olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için...

Devamını oku

30-01-2021 - 947

Destekten Yoksun Kalma - Desteğin Annesine Pay Ayrılmadan Yapılan Hesaplamanın Dikkate Alınamayacağı
Hükme esas alınan tazminat raporunda destek payları hesaplanırken davacılara ayrılan destekten yoksun kalma pay oranları hatalı olup nüfus kayıtlarına göre de desteğin dava dışı annesi sağ olduğu halde hesap...

Devamını oku

30-01-2021 - 666

Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması - Tazminat - Görevli Mahkeme
Her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari davalardır. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereği ticari davalara bakmakla...

Devamını oku

30-01-2021 - 752

Emniyeti Suistimal Teminatı İçeren Poliçe - Tazminat - Belgelerin Sahteliği Hakkında Ceza Davası - Bekletici Mesele
Davalı hakkında ağır ceza mahkemesi dosyasından resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçundan dava açıldığı ve beraat kararı verildiği, ancak Yargıtay ilamı ile kararın bozulduğu ve akabinde yapılan yargılama...

Devamını oku

30-01-2021 - 980

Trafik Kazası - Rücuen Tazminat - Mirasçıların Mirası Hükmen Reddetmesi
Mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp, mirasçılar, alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca batık olduğunun tespitini her zaman isteyebilecekleri gibi, mirasçılara karşı açılacak davada defi...

Devamını oku

30-01-2021 - 619

Rücuen Tazminat - Araç Malikinin Sorumluluğu - Gerçek Zarar
Rücu davaları; gerçek zararının giderilmesi amacına yönelik olup, zenginleşmeye bir vesile teşkil etmemelidir. Dolayısıyla zarar sorumlusundan halefiyet ilkelerine dayalı olarak talepte bulunan davacı da, ödediği...

Devamını oku

11-01-2021 - 1687

Limited Şirketin Vergi Borcunun Ortak Tarafından Ödenmesi Durumunda Diğer Ortağa Rücu Edebilmesinin Şartları
Mahkemece, kamu alacağının öncelikle şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerektiği ancak şirket defterlerinin yerlerinin bildirilmemesi nedeniyle incelenemediği bu halde amme alacağının şirketten tahsil...

Devamını oku

11-01-2021 - 939

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Olması Hususunun Süresinde Satıcıya veya Kiralayana Bildirilmemesi
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK nın 25/3. fıkrası (6102 sayılı TTK md. 23) uyarınca ticari satışlarda malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu satıcıya ihbar etmeli, açıkça...

Devamını oku

05-12-2020 - 820

Çeke İlişkin Menfi Tespit Davasında Çeki Elinde Bulunduranın Durumu
İnceleme konusu olayda dava konusu çek üzerindeki lehtar cirosu beyaz ciro olup bu ciro TTK nun ilgili maddesinde açıkça yazıldığı şekilde bir rehin cirosu değildir. Çek metninde...

Devamını oku

05-12-2020 - 601

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Zararının Tazmini İstemine Yönelik Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktarın Takdiri
Meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların desteklerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları,...

Devamını oku

05-12-2020 - 776

Trafik Kazasından Kaynaklanan Hasar Değer Kaybı Ve Kazanç Kaybı Tazminatı İsteminde Aracın Pert Olma Hali
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda aracın 2. el piyasa rayiç bedelinin 19.000 TL olup, onarım faturasına göre hasar bedelinin 16.649,84 TL olduğu, aracın pertinin daha uygun olmasına rağmen...

Devamını oku

05-12-2020 - 705

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Müterafik Kusurun Varlığı
İnceleme konusu olayda, mahkemece desteğin kask takmaması sebebi ile müterafik kusuru bulunduğundan %5 oranında indirim yapılmış ise de takdir edilen indirim oranı Dairemizin yerleşik uygulamasına göre az olup, %20 oranında...

Devamını oku

05-12-2020 - 608

Trafik Kazası Neticesinde Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayini
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı...

Devamını oku

05-12-2020 - 913

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/babası olan murislerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın...

Devamını oku

05-12-2020 - 1372

Trafik Kazası Sebebi İle Manevi Tazminat Talebinden Feragat
Davacılar vekili, davalının işleten/ sürücüsü olduğu motorsikletin yaptığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların eşi/ annesi Pembenin öldüğünü, davacıların ölüm olayı nedeniyle manevi zarara uğradıklarını...

Devamını oku

05-12-2020 - 878

Çalışma Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat Ve Manevi Tazminat İsteminde Sürekli Ve Düzenli Gelirin Tespitinin Gerektiği
Cismani zarar nedeniyle uğranılan mevcut ve gelecekteki zararın karşılığı olan tazminat miktarının tespit edilebilmesi için, öncelikle zarar görenin kazadan önce elde ettiği net gelirin doğru saptanması icap eder....

Devamını oku

05-12-2020 - 965

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Tazminatı Talebinde Bilirkişi Raporunun Önemi
Mahkemece; Trafik polis memuru tarafından hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda davacının %75 asli dava dışı sürücünün ise %25 oranında tali kusurlu olduğu kabul edilerek hüküm tesis edilmiştir. Somut olaya bakıldığında; dosya içerisinde...

Devamını oku

05-12-2020 - 794

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların babası olan yakınlarının ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların ölene olan...

Devamını oku

05-12-2020 - 656

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, mahkemece, davacıların desteğinin intihar etmesi nedeniyle vefat sebebinin trafik kazası olmadığı ve davacıların taleplerinin bu nedenle ZMMS poliçesi teminatı kapsamında kalmadığı kabul edilerek davanın...

Devamını oku

05-12-2020 - 759

Trafik Kazası Sonucu Sigortalıya Ödenen Sağlık Harcamalarının Rücuen Tahsili İsteminde Sosyal Güvenlik Kurumunun Sorumluluğu
6111 Sayılı Kanun gereği Kanunun yayımlandığı tarihten önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni sunulan belgeli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu...

Devamını oku

05-12-2020 - 843

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Vekalet Ücreti
Dava dilekçesinin içeriği ve taleplerin ileri sürülüş biçimi dikkate alındığında, davalı şirketinden manevi tazminat talep edilmediği anlaşılmakla, bu davalı yönünden manevi tazminat taleplerinin reddi ile lehine vekalet ücretine...

Devamını oku

05-12-2020 - 690

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Temerrüt Faizi Hesabı
Davalı tarafından hasar dosyasında, davacıya ödeme yapılırken, aynı şekilde hesaplanan son miktar üzerinden hatır taşıması indirimi yapılarak ödeme yapılmış olmasına göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki açıklama kapsamı...

Devamını oku

05-12-2020 - 576

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma İsteminde Destek Paylarının Hesaplanması Yöntemi
Davacıların desteği müteveffanın eşinden boşandığı, davacının destek payı alacağı olmadığı belirlendiğine, müteveffanın davacı dışında destek olacağı kimsenin olmadığı anlaşıldığına göre, müteveffanın...

Devamını oku

05-12-2020 - 783

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Faiz Talebi
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davalı şirketi, hükmolunan tüm tazminat yönünden dava tarihinde temerrüde düştüğünden, kabul edilen tüm tutara dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ıslahla...

Devamını oku

05-12-2020 - 764

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Davalı Yokluğunda Karar
İnceleme konusu olayda, mahkemece taraflara sözlü yargılamaya ilişkin duruşma günü tebliğ edilmemiş olup davalı vekilinin mazeret bildirmek suretiyle katılmadığı karar celsesinde, davalı vekilinin yokluğunda yapılan duruşmada...

Devamını oku

05-12-2020 - 922

Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Kusur İndirimi
Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde söz konusu olan müterafik kusur Borçlar Kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Mağdurun kusurunun zararın meydana gelmesinde başlıca etken...

Devamını oku

05-12-2020 - 543

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Kazanın İspatı
Mahkemece meydana gelen yaralanmanın trafik kazası sonucu gerçekleştiğine dair yeterli kanaat elde edilemediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına mevcut delillere...

Devamını oku

05-12-2020 - 619

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporu
Davalı tarafından zararın kısmen karşılanması halinde, yapılan ödeme(ler)in tazminat hesabı sırasında mahsup edilmesi gerekliliği açık olmakla birlikte, ödemenin dava sırasında olması halinde, bulunan tazminat miktarından dava tarihinden...

Devamını oku

05-12-2020 - 202

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler Hakkında
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin...

Devamını oku

05-12-2020 - 843

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler Hakkında
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin...

Devamını oku

05-12-2020 - 890

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Zamanaşımı
Kaza 23.10.2005 tarihinde gerçekleşmiş, davacı vekilince ıslah talebi 07.11.2013 tarihinde yapılmış, 12.11.2013 günü harcı yatırılmış, ıslah dilekçesi davalılara tebliğ edilmiş, kendisine 20.11.2013 tarihinde tebliğ...

Devamını oku

05-12-2020 - 623

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Kusur Sorumluluğu
Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin ancak noterler tarafından yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak böyle bir satış ve devir işlemi araç üzerindeki mülkiyet hakkını devre elverişlidir. Bu devrin...

Devamını oku

05-12-2020 - 635

Trafik Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayan Davacının Zarara Neden Olan Aracın Plakasının Tespit Edilememesi Nedeniyle Davalıdan Tahsili İstemi
Mahkemece, ceza dosyasında alınan tüm beyanlar ile tanığın kendi beyanıyla da çelişen beyanındaki çelişkinin giderilmesi, olayın oluşuna ilişkin olarak bilgisi bulunan...

Devamını oku

05-12-2020 - 692

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Zarar Görenin Net Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği
Davacının gelirinin belirlenmesi tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan 15.12.2015 tarihli hesap raporunda Şoförler Odasından gelen yazı cevabında belirtilen bir taksi...

Devamını oku

05-12-2020 - 776

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı Tazminat İstemi
Mahkemece eylem için ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesi ile dava esas yönlerden incelenerek talebin kabulüne karar verilmiştir. İnceleme konusu olayda davaya konu kaza; Türk Ceza Kanunu döneminde gerçekleşmiş olup...

Devamını oku

05-12-2020 - 711

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre: -Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de...

Devamını oku

05-12-2020 - 699

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat İsteminde Desteğin Kask Takmamasının İndirim Sebebi Teşkil Edeceği
Dava konusu trafik kazasında, davacılar desteği motor sürücüsü ile davalı motor sürücüsünün kusur oranlarının tespiti bakımından alınan, Trafik İhtisas Dairesinin raporunda iki ihtimalli...

Devamını oku

05-12-2020 - 602

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ babası olan yakınlarının ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların...

Devamını oku

05-12-2020 - 1224

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporu
Davacıların desteğinin meydana gelen kaza esnasında kask takmadığı, mahkeme tarafından bu nedenle tazminat miktarından % 20 oranında müterafik kusur indirimi yapıldığı anlaşılmaktadır. Desteğin motosiklette nizamlara aykırı ve kendi can...

Devamını oku

05-12-2020 - 717

Trafik Kazasında Oluşan Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyetin Tespitinde Kullanılan Kriterler
Haksız fiil sonucu çalışma gücünde kayıp olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının tespiti açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

05-12-2020 - 661

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarardan Kaynaklanan İşgücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında sürekli maluliyet teminatından ödeme yapılması için % 10 maluliyet oranı gibi sabit bir belirleme ve bu yönde bir sınırlama olmadığı...

Devamını oku

05-12-2020 - 720

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hükmolunacak Manevi Tazminatta Dikkate Alınacak Kıstaslar
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve...

Devamını oku

05-12-2020 - 650

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği Hakkında
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013...

Devamını oku

05-12-2020 - 858

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü...

Devamını oku

05-12-2020 - 842

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Takdiri
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile...

Devamını oku

05-12-2020 - 840

Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktar
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

01-12-2020 - 585

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Ödenen Tazminatın Rücuen Tahsili İsteminde Sorumluluk
Mahkeme gerekçesinde, müştereken ve müteselsilen sorumlu olan davalıların ödenen tazminattan yarı yarıya sorumlu olacakları belirtilmiş ve davalılar davacı yanca ödenen toplam tutarın yarısı...

Devamını oku

01-12-2020 - 988

Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin İtirazın İptali Davası
İnceleme konusu olayda, davalının davacıya (davanın halefiyete dayalı olarak açıldığı gözetildiğinde davacının sigortalısına) karşı sorumluluğu, yasadan (K.T.K. Ve B.K.) kaynaklanan müteselsil...

Devamını oku

01-12-2020 - 810

Trafik Kazası Nedeni İle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Destek Paylarının Belirlenmesinde Yaşın Önemi
İnceleme konusu olayda, destek evli ve 5 çocuklu olarak vefat etmiştir. Olayda; mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişisi raporunda, desteğin 7, 2 ve 0 yaşındaki kızlarına 18 yaşına kadar destek olacağı kabul edilerek hesaplama...

Devamını oku

01-12-2020 - 804

Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Maluliyet Oranları Arasında Aşırı Fark Bulunması Hali
Mahkemece maluliyet raporları oranında aşırı fark bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir. Mahkemece, davacının kaza nedeniyle meydana gelen işgücü...

Devamını oku

01-12-2020 - 826

Ölümlü Ve Yaralamalı Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Zararın Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz...

Devamını oku

01-12-2020 - 789

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi
Taraflar arasında güven ve iyiniyet esasına dayanan sigorta sözleşmelerinde, gerek sigortalının gerekse sigortacının haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken iyiniyetle hareket etmesi; rizikonun gerçekleşmesinden sonra doğru ihbar...

Devamını oku

01-12-2020 - 590

Zarar Gören Üçüncü Kişinin Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, davacıların desteği ...nın sevk ve idaresindeki aracın karıştığı tek taraflı kaza sonucu hayatını kaybettiğinden, davacılar destekten yoksun kalma tazminatı talep etmişlerdir. Davacılar taleplerinin niteliği gereği,...

Devamını oku

01-12-2020 - 860

Trafik Kazası Sonucunda Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda, davalı kazaya karışan otobüsün hem Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortacısı, hem de İMMS sigortacısı olup; birleşen dosyada, davacı vekili, davalı Şirketinin poliçe limiti dahilinde...

Devamını oku

01-12-2020 - 752

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

01-12-2020 - 681

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,...

Devamını oku

01-12-2020 - 741

Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Sorumluluk
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara...

Devamını oku

01-12-2020 - 820

Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminat İsteminde Ahlaki Görevin İfası Niteliğinde Olan Taşımanın Hatır Taşıması Olarak Değerlendirilemeyeceği
Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme geleceğinden işletenin sorumluluğu genel hükümlere göre değerlendirilecek ve tazminattan indirim yapılacaktır....

Devamını oku

01-12-2020 - 722

Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Araç Değer Kaybı Masrafına Yönelik Maddi Tazminat İstemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Yargıtayca değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra...

Devamını oku

29-11-2020 - 750

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
Mahkemece; zarar gören 3. kişi konumunda olan davacının maddi zararının belirlenmesinde, desteğin kazadaki kusurunun davacılara yansımayacağı; Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesindeki müteselsil sorumluluk ilkesinin sonucu olarak, kazaya karışan karşı araç...

Devamını oku

29-11-2020 - 805

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Borçlar Kanununun ilgili maddesindeki hükme göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

29-11-2020 - 757

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun, Sigortalı Araç Sürücüsünün Kusuru Oranında Ve Poliçe Limitiyle Sınırlı Olduğu
Davacı taraf dava dilekçesinde; tedavinin hala sürdüğünü belirttikten sonra, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla halihazırda o güne kadar yapılmış olan ameliyat, ilaç vs. tedavi giderlerinin tahsilini talep...

Devamını oku

29-11-2020 - 637

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması
İnceleme konusu olayda; davalı vekili tarafından hatır taşıması savunmasında bulunulmuş, mahkemece araca davacının diğer yolcu ile birlikte arkadaş grubu olarak bindikleri gerekçe gösterilerek hatır taşımacılığı...

Devamını oku

29-11-2020 - 780

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim Yapılması Gerektiği
Davaya konu trafik kazasında, dava dışı araç sürücüsü ceza dosyasındaki ifadesinde; olay günü Fatsa İlçesinden, Korgan İlçesinde kurulan pazara gitmek üzere yola çıktığını, yola çıkarken Fatsa da ikamet eden ve seyyar piyangoculuk yapan arkadaşı davacıyı da...

Devamını oku

29-11-2020 - 620

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Karşı Aracın Trafik Sigortacısından Maddi Tazminat İsteminde Kesin Süreye İlişkin Ara Kararının Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Açık Olması Gerektiği
Davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, 07.03.2013 tarihli duruşmada, -Ç.Ü Adli tıp Anabilim dalı...

Devamını oku

29-11-2020 - 920

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda davalı vekili tarafından dosyaya sunulmuş olan teslim tesellüm belgesine göre ileride muhtemel açılacak olan manevi tazminat davasına mahsuben davalı sürücünün babası tarafından davacıya para ödendiğine ilişkin suret...

Devamını oku

29-11-2020 - 572

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Tazminatın Belirlenme Ölçütleri
Davacı taraf, trafik kazası sonucu eşinin vefat etmesi nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiş, buna göre de bilirkişi tarafından TRH 2010 kadın yaşam tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel...

Devamını oku

29-11-2020 - 810

Desteğin Muhtemel Yaşam Süresinin Hesaplanmasında Population Masculine Et Feminine (Pmf 1931) Tablosunun Esas Alınması Gerektiği
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 526

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde İspat Yükü
Mahkemece, davacının maluliyetine ilişkin Adli Tıp kurumundan rapor alınması gerektiği, ancak davacının muhtıra çıkartılmasına rağmen, Adli Tıp kurumundan rapor alınması için kuruma başvurmadığı, bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 785

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Gören Üçüncü Kişi Sıfatı
Davacının talebi ve iddia ettiği zarar, ölenin mirasçısı sıfatına değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatlarına dayanmaktadır. Davacının, zarar gören 3. kişi sıfatına dayanan zarar giderim talebi nedeniyle, davacının desteğinin kazadaki kusurunun davacıya...

Devamını oku

29-11-2020 - 757

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayımızda; hükme esas alınan aktüer bilirkişi raporunda, davacının pasif dönem hesabında AGİ eklenerek asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece...

Devamını oku

29-11-2020 - 673

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktarın Tespiti
Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır....

Devamını oku

29-11-2020 - 803

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Müteveffanın Gelirinin Belirlenmesinin Önemli Olduğu
Destekten yoksunluk zararının hesabında müteveffanın gelirinin belirlenmesi, tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Davacı taraf, desteğin muhasebe müdürü olarak çalıştığını ve aylık gelirinin...

Devamını oku

29-11-2020 - 612

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Üniversite Adli Tıp Ana Bilim Başkanlığı...

Devamını oku

29-11-2020 - 892

Manevi Menfaatin Bulunduğu Akrabalar Arasındaki Taşımada Hatır Taşıması İndirimi Yapılamaz
İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı sürücünün eşi olduğu, olay günü de davacının, sürücünün aracında yolculuk ettiği sırada trafik kazasının meydana geldiği ve davalıların hatır indirimi savunmasında bulunmadığı anlaşılmıştır. Maddi ve manevi...

Devamını oku

29-11-2020 - 771

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
İnceleme konusu olayda; davacının desteği kaza tarihinde 12 yaşındadır. Mahkemece hükme esas alınan hesap raporunda davacı babanın destek payları; müteveffanın askerlik dönüşü 21,5-24 yaş aralığında %25,...

Devamını oku

29-11-2020 - 525

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Manevi Tazminat İstemi
Davalıların tahsiline karar verilen bakiye ilam harcının Hazine yararına hüküm altına alınması gerekirken, hatalı biçimde davacı yararına hüküm altına alınması doğru değil bozma sebebi ise de; bu husustaki yanılgıların...

Devamını oku

29-11-2020 - 701

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maluliyet Tazminatı İstemi
İnceleme konusu olayda, davalı şirket vekili tarafından temyiz dilekçesi ve ekinde ödeme belgesi sunulmuş olup bu belgelere göre, dava açıldıktan sonra davacı tarafa tazminat ödemesi olarak 17.686,38 TL ödeme yapıldığı, ödemenin sehven...

Devamını oku

29-11-2020 - 853

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Yargılama Giderlerinin Paylaştırılması Esasları
Mahkemece -... olmak üzere toplam 1.850,40 TL yargılama giderinden davanın kabulüne tekabül eden davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,- karar verilmiş ise de, yargılama giderlerinin kabul ve red oranına göre...

Devamını oku

29-11-2020 - 874

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatını İsteminde Yaş Ve Eğitim Durumunun Etkileri
İnceleme konusu olayda; desteğin çocukları olan davacıların, desteğin vefat tarihinde ölçüt alınan yaşların üzerinde oldukları (en küçük çocuk olan davacı 25 yaşında) anlaşılmakla, destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinin bu gerekçe ile reddi...

Devamını oku

29-11-2020 - 589

Trafik Kazasında Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar
Mahkemece; raporu düzenleyen mali müşavir serbest muhasebeci bilirkişiden, desteğin gerçek gelirin net biçimde saptanması için; vergi mükellefi olarak iş yeri işleten desteğin vefatından sonra bayiliğin mirasçıları tarafından devam edilip...

Devamını oku

29-11-2020 - 723

Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayini
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 1207

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebinde Uygulanacak Faiz
Davacılar vekili, davacıların oğlu desteğin davalıya trafik sigortalı motosikleti ile seyir halinde iken geçirdiği çift taraflı trafik kazası sonucu vefat ettiğini belirterek şimdilik davacıların her biri için 2.500,00 TL...

Devamını oku

29-11-2020 - 591

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim Yapıldığı
Hatır taşımasından ya da kullanmadan söz edebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme...

Devamını oku

29-11-2020 - 679

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Hatır Taşıması Savunmasında Bulunulduğu
Hatır taşımasından ya da kullanmadan söz edebilmek için yaralanan ya da ölen karşılıksız taşınmış olmalıdır. Taşınan veya kullananın yararının söz konusu olduğu durumda hatır taşıması ilişkisi gündeme...

Devamını oku

29-11-2020 - 855

Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Hasar Sebebi İle Maddi Tazminat İstemi
Davacı vekili, aracın kazası sebebi ile müvekkilinin araç kiralamak zorunda kaldığını açıklayıp araç mahrumiyeti bedelinin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece aracın pert-total olduğu gerekçesi ile bu...

Devamını oku

29-11-2020 - 941

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle İşgöremezlik Tazminatı İsteminde Zararın Kapsamının Belirlenmesi İçin Maluliyetin Varlığı Ve Oranının Doğru Biçimde Belirlenmesi Gerektiği
Kazayla ilgili eksik kalan tedavi evrakları celbedildikten sonra, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve olay tarihi itibariyle yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri...

Devamını oku

29-11-2020 - 950

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle, İşgöremezlik Tazminatı Ve Bakıcı Gideri İsteminde Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği
İnceleme konusu olayda; kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak maluliyet oranının tespiti bakımından alınan, Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının...

Devamını oku

29-11-2020 - 844

Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteminde Hükmolunacak Miktarın Tayininde Gözönüne Alınacak Kriterler
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 582

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Maddi Tazminat İsteminde Hatır Taşıması
İnceleme konusu olayda davacının yolcu olarak bulunduğu motor sürücüsünün trafik kazası tespit tutanağına göre sürücü belgesinin olmadığı ve ayrıca ceza dosyası içeriğine göre de 117 mg/dl alkollü olduğu ayrıca; Adli Tıp...

Devamını oku

29-11-2020 - 728

Tek Taraflı Trafik Kazası Sonucu Sakatlık Sebebi İle Tazminat Talebi
Davacı vekili, davalı şirkete trafik sigortalı araç içinde yolcu olan davacının tek taraflı trafik kazası sonucu sakatlandığını, kazanın oluşmasında davacının kusurunun bulunmadığını belirterek, maddi tazminatın...

Devamını oku

29-11-2020 - 885

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İsteminde Çelişkili Kısımların Giderilmesi Gerektiği
Mahkemece estetik cerrahından alınan rapora göre, davacının yüzündeki sabit eser niteliğindeki basit iz için cerrahi tedavi gerekli olmayacağı, sağ diz anteriorundaki mevcut olan skarların yapılacak bir skar revizyonu...

Devamını oku

29-11-2020 - 897

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeniyle İşgöremezlik Tazminatı Ve Manevi Tazminat İstemi
Mahkemece; davacı tarafın dava dilekçesi ile talep ettiği 3.000,00 TL lik bedelin ne kadarının maddi tazminat ve ne kadarının manevi tazminat olduğu, bildirilecek toplam manevi tazminattan her bir davacı için...

Devamını oku

29-11-2020 - 1154

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Görenin Birden Fazla Olması Halinde Garameten Paylaştırma Yapılacağı
Kazada ölen kişinin destek talep hakkı olan anne babası ve tüm hak sahiplerinin belirlenmesinden sonra; Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyası getirtilerek hak sahibi durumuna göre hesaplama yapan...

Devamını oku

29-11-2020 - 902

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat İsteminde Belirleme Ölçütleri
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve...

Devamını oku

29-11-2020 - 554

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İsteminde Net Gelirin Tespit Edilmesi Gerektiği
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıların gelirine ilişkin belge sunulmadığı için en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı vekilinin iddiasına göre...

Devamını oku

29-11-2020 - 643

Ölüm Ve Cismani Zarar Nedeniyle Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Manevi Tazminat Davası
Mahkemece maddi-manevi tazminat taleplerinden kabul edilen miktara göre ayrı ayrı karar ve ilam harcı belirlenerek sigorta şirketinin maddi tazminat talebi hakkında karar ve ilam...

Devamını oku

29-11-2020 - 1082

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Zarar Görenin Çokluğu Halinde Garameten Ödeme İlkesinin Geçerli Olacağı
Garameten ödeme ilkesi; bir rizikonun gerçekleşmesi ile zarar görenlerin birden fazla olması ve tazminat alacaklarının da sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta bedelinden fazla olduğu hallerde, zarar...

Devamını oku

29-11-2020 - 794

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
İnceleme konusu olayda davacı küçük Tacettinin yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı Tacettin kaza tarihinde 14 yaşında olup hükme esas alınan maluliyet raporuna göre davacı küçüğün sürekli...

Devamını oku

29-11-2020 - 762

Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları
Ceza yargılamasında Adli Tıp Kurumu ve İTÜ trafik kürsüsünden alınan kusur raporlarında ise davalı sürücü kusursuz bulunmuş olup bu raporlar esas alınarak davalı sürücünün beraatine karar verilmiş ve hüküm Yargıtayın ilgili dairesi tarafından...

Devamını oku

29-11-2020 - 1168

Motosiklet Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İsteminde Kask Takmamanın Tazminata Etkisi
Desteğin kasksız şekilde nizamlara aykırı ve kendi can emniyetini tehlikeye atacak şekilde yolculuk yapması ise sürüş kusurlarından olmayıp, hakim tarafından tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilmelidir. Yolculuk yapmaya uygun olmayacak...

Devamını oku

19-11-2020 - 867

Şirket Ortağının Şirkete Verdiği Borcun Tahsili İstemi
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kabul edilen alacak kalemi, davacının şirkete sermaye borcu ödemesi nitelendirmesiyle yaptığı 50.000,00 TL lik havaledir. TTK nın ilgili hükmüne göre, pay sahipleri sermaye...

Devamını oku

10-11-2020 - 918

Kooperatif Üyeliğinin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Davacının, kooperatif genel kurullarına çağrılmadığı ve kooperatife 2001 yılında üye olduğunu iddia etmesine rağmen, hazirun cetvellerinde de adının geçmediği, davacı kooperatife üye olduğuna dair hiçbir resmi...

Devamını oku

08-11-2020 - 636

Erkek Çocuklar İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirleme Kriterleri
Destekten yoksun kalınacak sürenin, çocuklar için, yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşullar değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi, yüksek öğrenim yapacaklar ise, öğrenimlerinin sona erdiği tarih,...

Devamını oku

08-11-2020 - 751

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Mahkemece; davacılar desteğinin ölümü ile sonuçlanan kazayı yapan ve davalı tarafından sigortalanan araç sürücüsünün kazada kusurunun olmadığı, ceza yargılaması kapsamında alınan trafik kusur...

Devamını oku

08-11-2020 - 1271

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında AGİ Ücretinin Aktif ve Pasif Dönemdeki Rolü
İncelemeye konu olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda aktif ve pasif dönem ayrımı yapılmamış her iki dönem için de net asgari ücret üzerinden hesap yapılmıştır. Davacının aktif dönemine ilişkin tazminata esas geliri belirlenirken asgari geçim...

Devamını oku

08-11-2020 - 705

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında Desteğin Geliri Belirlenmelidir
Hükme esas alınan hesap raporunda, desteğin giderlerine dair banka hesap dökümleri mevcut ise de gider üzerinden gelir tahmini yapılamayacağı, dosyada müteveffanın gelirine dair belge bulunmadığı belirtilerek...

Devamını oku

08-11-2020 - 873

Maluliyet Derecesini Belirleyici Raporun Önemi
-Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan- başlığı altında düzenlenen ilgili maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının...

Devamını oku

08-11-2020 - 909

Tek Taraflı Kazada Yolcu Olarak Bulunan Kişinin Maddi Tazminat İstemi
Davacı, yolcu olarak bulunduğu, davalıya trafik sigortalı araçla meydana gelen tek araçlı trafik kazası nedeni ile yaralandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla maddi tazminat talep etmiştir....

Devamını oku

08-11-2020 - 624

Motosiklette Yolcu Olarak Bulunan Küçüğün Tek Taraflı Kazada Yaralanması Sonucu Talep Edilen Tazminatın Hesabı
Davacı vekili, Sigorta şirketine zorunlu trafik sigortalı motorsiklette yolcu olan küçüğün tek taraflı trafik kazası sonucu geçici ve sürekli işgöremezliğe uğradığını beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla maddi...

Devamını oku

08-11-2020 - 576

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Temyiz Sınırı
Davalının trafik sigortacısı olduğu araçta yolcu olarak bulunan davacının desteği, davadışı araçla karıştığı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini belirterek, destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Sigorta...

Devamını oku

08-11-2020 - 3109

Sigorta Şirketinin Limitin Üzerinde Kalan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu Bulunmamaktadır
Somut olayda, davalı tarafından davadan önce davacıya 19.920,00 TL ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacının zararı 44.244,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kaza...

Devamını oku

08-11-2020 - 1108

Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaz
Kaza nedeniyle düzenlenen kaza tespit tutanağında dava dışı firari sürücünün trafikte yasak ve kurallara uymamaktan, muteveffa Nurettinin ise tedbirsiz davranmaktan kusurlu olduğu belirtilmiştir. Hakem Heyetince alınan kusur raporunda ise...

Devamını oku

08-11-2020 - 784

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Yetiştirme Giderinin Hesaplanması Gerekir
Hakem heyeti tarafından hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda; desteğin olay tarihinde 16 yaşında olduğu ve 22 yaşından itibaren yardım ve hizmet ederek destek olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış...

Devamını oku

01-11-2020 - 919

Trafik Kazası Sonucu Değer Kaybı ve Kazanç Kaybı İstemi
Araçta değer kaybı meydana geldiği, tamir süresince kazanç kaybına uğradığı, zararın tahsili amacıyla davalı aleyhine başlatılan icra takibine itiraz edildiğini ve takibin durduğunu belirterek itirazın iptali talebi...

Devamını oku

01-11-2020 - 1533

Yol Zemininin Bozuk Olması Sebebiyle Tazminat İsteminde Görevli Mahkeme İdare Mahkemeleridir
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, Yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi gerekmektedir....

Devamını oku

01-11-2020 - 798

Sigorta Şirketine Başvuru Yapılırken Kasko Sigortası Olarak Nitelendirme Yapılması Ama Gerçekte ZMSS Olması Durumunda Geçerli Bir Başvuru Olduğu Hakkında
Dava dilekçesinde davalı Sigorta Şirketine husumet yöneltilirken her ne kadar anılan şirketin desteğin kullandığı aracın kasko poliçesini düzenlediği ileri sürülmüş ise de, yine dava dilekçesinde araç...

Devamını oku

01-11-2020 - 1010

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat İsteminde Motor Silindir Hacminin Tespit Edilmesi Trafik Sigortası Yapılması Zorunlu Araçlardan Olup Olmadığı Noktasında Önem Taşımaktadır
Davacı vekili, davacının desteği olan eşinin idaresindeki motosikletin kaza tarihini kapsar trafik sigortasının bulunmaması nedeniyle davalıya husumet yöneltmiş, davalı vekili ise, davacı yakınının idaresindeki motosikletin...

Devamını oku

01-11-2020 - 788

Trafik Kazasının Gerçekleştiği Yerin Niteliğinin Önemi
Bir zararın, zorunlu trafik sigortası teminatı kapsamına girebilmesi için o zararın motorlu araç ile karayolunda meydana getirilmiş olması gerekir. Karayolu Trafik Kanununda karayolu, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar...

Devamını oku

01-11-2020 - 618

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat İsteminde Kusur Durumunun Belirlenmesi Gerekir
Mahkemece, kaza ile ilgili olarak tarafların kusur durumlarını irdeleyen rapor alınmaksızın karar verilmiş ise de; Kara Yolu Trafik Kanunu ilgili maddesine göre düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, tarafların kusurları bakımından yeterli olmayıp, davacı...

Devamını oku

01-11-2020 - 607

Kaskosu Olan Aracın Pert Olması Sebebiyle Tazminat İstemi
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, beyan yükümlülüğünün kasıt derecesinde kusurla ihlal edildiği, yer değiştiren ispat külfetinin yerine getirilmediği gerekçesi ile başvurunun reddine karar...

Devamını oku

01-11-2020 - 754

Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Soruşturma veya Kovuşturma Açılması Gerekmemektedir
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren fiilin varlığı yeterlidir....

Devamını oku

01-11-2020 - 765

İşgöremezlik Tazminatının Hesaplanmasında Uygulanacak Yönetmelik ve Hesaplama Kriterleri
Somut olayda; kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak, davadan önce davacının şahsi başvurusu ile aldığı, Bitlis Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu...

Devamını oku

01-11-2020 - 785

Kaza Tarihi İtibariyle Genel Şartlara Göre Mirasçılar da 3. Kişi Konumunda Olduğundan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilirler
Davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, kaza tarihinin 1.9.2011 olmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk...

Devamını oku

01-11-2020 - 919

Hatır Taşıması ve Sürücünün Alkollü Olduğunu Bilerek Araca Binilmesi Durumunda Müterafik Kusur İndirimi Yapılmalıdır
Davacının alkollü sürücü aracına bilerek binmesi nedeniyle müterafik kusurlu olduğu ve davalı tarafından hatır için taşındığı, kendi kusuru ile zarara uğradığından tazminat talep hakkı bulunmamakla birlikte...

Devamını oku

01-11-2020 - 887

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarara Dayalı Tazminat İle Manevi Tazminat İsteminde Alınacak Raporun Mahiyeti
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

01-11-2020 - 656

Sigorta Şirketinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Konusunda Başka Bir Davanın Olduğunu Bilmesine Rağmen Limitin Tamamını Bir Dosyaya Ödemiş Olması Diğer Dosya İçin Sorumluluğunu Kaldırmayacaktır
Desteğin anne ve babası destekten yoksun kalma tazminatı talep etmektedir. Mahkemece, sigorta şirketinin bu davayı bildiği halde diğer dosyaya bildirmemesinde ve o dosyaya limitin tamamının ödenmesinde...

Devamını oku

01-11-2020 - 552

Tek Taraflı Kaza Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi Reddedilmelidir
Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu, davalıya zorunlu trafik sigortalı olan araç müvekkilinin eşinin sevk ve idaresinde iken meydana gelen tek taraflı kazası sonucu müvekkilinin eşinin vefat etmesi nedeniyle...

Devamını oku

01-11-2020 - 1243

Trafik Kazası Sebebiyle Maddi Tazminat İsteminde Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemez
Hükme esas alınan, Adli Tıp Kurumundan alınan kusur raporunda; davacı çocuğa aynı kural ihlalinden %75 oranında kusur verilirken davalı sürücüye, otobüsten inen yolcuların karşıya geçebileceğini dikkate alarak...

Devamını oku

31-10-2020 - 669

Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararı Miktar Yönüyle Kesin Nitelikte Değildir
Sigorta Tahkim Komisyonu uyuşmazlık hakemi tarafından verilen karara davacı tarafından itiraz edilmiştir. Her ne kadar Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükmünde düzenlenen -İtirazın süresi...

Devamını oku

31-10-2020 - 796

Çek Hamilinin Ağır Kusurlu Olması Durumunda Çekin İstirdatına Karar Verilir
Davacının taraf olduğu ve dava konusu edilmeyen farklı çeklerin de benzer ciro silsileleriyle davalıya geçtiği ve davalı tarafından bankaya ibraz edildiği görülmüş, bunun üzerine UYAP da yapılan tespitler itibariyle,...

Devamını oku

29-10-2020 - 788

Sigortacı Sigortalıya Halef Olması Sebebiyle Ödediği Bedel Tutarında Rücu Hakkına Sahiptir
Uyuşmazlık, davacının aktif dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı, zararın miktarı ve zarardan davalının sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmıştır. Davacı şirketin dava konusu hasar ile ilgili olarak, sigortalının üçüncü şahıslara karşı olan talep...

Devamını oku

29-10-2020 - 1517

Kooperatif Aleyhine Alacak Davası Bulunması Sebebiyle İhya Edilmesi
Somut olayda, davacı, davalı kooperatif üyesi olduğunu, davacı adına yapılan ödemelerin sabit olmasına rağmen kooperatif tarafından hiçbir gayrimenkul düşürülmediğini, hiçbir ödeme...

Devamını oku

29-10-2020 - 609

Trafik Kazası - Sigortasız Araç - Tazminat - Güvence Hesabı
Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 2.100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte Güvence Hesabından tahsiline karar...

Devamını oku

27-10-2020 - 728

Trafik Kazası - Tazminat - Islah - Zamanaşmı
Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; ıslah dilekçesi ile talep edilen tazminata karşı zamanaşımı definin ileri sürülmesinin...

Devamını oku

25-10-2020 - 825

Manevi Tazminatın Tespiti İçin Maluliyet Oranının Belirli Olması Gerektiği
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu...

Devamını oku

25-10-2020 - 856

Maluliyetin Zaman İçinde Gelişip Gelişmediği
Davacının kaza tarihinden bu yana tetkik ve muayene süreçlerine ilişkin tüm belgelerin bulunmadığı, davacının trafik kazasına bağlı olan maluliyet durumlarında -zaman içerisinde gelişen bir durum olup olmadığı-...

Devamını oku

25-10-2020 - 540

Sigorta Şirketinin Temerrüdü - Manevi Tazminat Sorumluluğu
Rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt...

Devamını oku

21-10-2020 - 724

Muhtemel Yaşam Süresi - İşgöremezlik Tazminatı
Davacı taraf, trafik kazası sonucu malül kaldığını ileri sürerek iş göremezlik tazminatı talep etmiş, aktüerya bilirkişisi tarafından hazırlanan hesap raporunda TRH-2010 yaşam tablosu dikkate alınarak davacının...

Devamını oku

21-10-2020 - 1310

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz Başlangıcı
Rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt...

Devamını oku

21-10-2020 - 617

Aracın Kiralanması - Trafik Kazası - Tazminattan Sorumluluk
Aracın kayden maliki davalı Şirket olup, dosyadaki beyanlarında araç kiralama işi yaptıklarını ve kazalı aracın kazadan önce ihbar olunan Mehmet Yüksel e 24-27/06/2011 tarihlerinde kiralanmış olduğunu savunmuş...

Devamını oku

20-10-2020 - 1073

Trafik Kazası - Sağlık Raporları Arasındaki Çelişki
Davalı vekili tarafından, sigorta şirketi tarafından yaptırılan ve mahkemeye raporu sunulan, maluliyet incelemesi neticesinde davacının maluliyet oranının %3 olduğu, davacılar tarafından dosyaya sunulan Adana...

Devamını oku

20-10-2020 - 932

Trafik Kazası - Bakıcı Gideri
Bilirkişi heyeti raporu incelendiğinde; davacının omurgasında oluşan kırıklar nedeniyle omurga hareketlerinin kısıtlı olduğu belirtilmiş olmasına rağmen; raporun sonuç bölümünde, davacının kazadaki kafa...

Devamını oku

20-10-2020 - 855

Tedavi Gideri Islah Dilekçesi İle Talep Edilemez
Tazminat davasında davacı olma ehliyeti, kural olarak mal varlığında doğrudan doğruya zarar oluşan kişiye aittir. Ancak, bir şeyi sözleşmeyle (kira, ariyet vs) elinde bulunduran kişiler ve zilyet, onu aldığı gibi malikine...

Devamını oku

20-10-2020 - 835

Sürücünün Alkollü Olması Tek Başına Hasarı Teminat Dışı Bırakmaz
Yargıtay ın yerleşik uygulamalarında; sürücünün aldığı alkolün oranının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığından, mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan...

Devamını oku

20-10-2020 - 673

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Manevi Tazminat
Yerel Mahkemece; polis bilirkişi ve ATK ndan aldırılan raporlarda yaya müteveffanın %100 kusurlu, sürücünün ise kusursuz olduğu ifade edilmiş, davacılar vekilinin itirazları üzerine aldırılan ATK Trafik İhtisas...

Devamını oku

20-10-2020 - 670

Muhtemel Yaşam Süresi Hesabı - Maluliyet Oranının Tespiti
Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre maluliyet zararının hesaplanmasında muhtemel yaşam süresi belirlenirken Population Masculine Et - Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır. Ayrıca, tazminat...

Devamını oku

20-10-2020 - 611

Muhtemel Yaşam Süresinin Hesabı
Davacının kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi önem...

Devamını oku

20-10-2020 - 855

Trafik Kazası - Tedavi Giderlerinden Sorumluluk
Davacı vekili davacının kazadaki yaralanması nedeniyle yaptığı tedavi giderlerinin davalıdan tahsilini talep etmiş; mahkemece, 14.12.2015 havale tarihli adli tıp uzmanı doktor bilirkişiden alınan rapora göre tedavi...

Devamını oku

20-10-2020 - 746

Taraf Teşkilinin Sağlanmaması - Savunma Hakkı
Taraf teşkili davanın görülebilme koşullarından olup mahkemece resen gözönünde bulundurulması gerekir. Aksi halde davalının savunma hakkının kısıtlanması kaçınılmaz olacaktır. Birleşen davanın davalısı...

Devamını oku

20-10-2020 - 1065

Nişanlı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alamaz
Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarında sahip oldukları sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır....

Devamını oku

20-10-2020 - 1018

Güvence Hesabının Rücu Alacağı - İcra Takibi
Davalı vekili, icra takibine yapmış olduğu itirazında ve yargılama aşamasındaki beyanlarında Kazada vefat eden müteveffanın yakınlarına müvekkilinin maddi ve manevi olarak fazlasıyla yardımda bulunduğunu, müteveffanın bakiye Bağ-Kur borcunu...

Devamını oku

20-10-2020 - 929

Trafik Kazası - İşgücü Kaybı - Gelir Tespiti
Davacının kazadan önce ustabaşı olarak çalıştığı iddia edilen şirket tarafından verilen cevapta, davacının şirketlerinde hiçbir çalışmasının olmadığı bildirilmiştir. Yine, davacıya ait SGK hizmet döküm cetveli incelendiğinde...

Devamını oku

16-10-2020 - 637

Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması - İspat
Açığa senet düzenlenmesinin mümkün olduğu, senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı delille ispat edilmesi gerektiği, davacının dayandığı savcılık dosyası ile icra hukuk mahkemesi...

Devamını oku

16-10-2020 - 927

Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması
Senedin tedavüle çıkarılırken anlaşmaya aykırı doldurulduğunu iddia eden davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiği, davacının senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu...

Devamını oku

16-10-2020 - 650

İşgöremezlik Tazminatı - Rücu - Zamanaşımı
İnceleme konusu olayda; davalı Ayhan G…ün idaresindeki, diğer davalı Necmi A….ın aracının yaptığı kaza nedeniyle, zarara uğrayanların açtığı dava sonunda, davacı kiracının tazminatı hak sahiplerine ödediği...

Devamını oku

15-10-2020 - 865

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
Davacı vekilince dava açılırken Sosyal Güvenlik Kurumu davalı olarak gösterilmemiş, mahkemece celsede davacıya davasını Sosyal Güvenlik Kurumuna yöneltmesi için süre verilmiş, davacı...

Devamını oku

15-10-2020 - 832

Çalışma Gücü Tespitinde Uygulanacak Yönetmelik
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü...

Devamını oku

15-10-2020 - 777

Trafik Kazası - Değer Kaybı Kriterleri
Mahkemece benimsenen makine mühendisi bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıya ait aracın değer kaybına uğramadığı, davalı sigorta şirketi tarafından 6.970,00 TL ödeme yapıldığı dikkate...

Devamını oku

15-10-2020 - 860

Trafik Kazası - Yasal Limit Talebi
Davacılar vekili dava dilekçesinde; davalı Güvence Hesabından tazminat talebini -yasal limit noktasında- şeklinde talep etmiş; manevi tazminat talebinde bulunmamış olmasına göre, mahkemece...

Devamını oku

15-10-2020 - 809

Trafik Kazası - Islah - Faiz
Mahkemece, sigorta şirketi yönünden dava dilekçesinde istenen miktara dava tarihinden, ıslah dilekçesine konu edilen bölüme ise ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmiştir....

Devamını oku

15-10-2020 - 778

Trafik Kazası - Muhtemel Yaşam Süresi
Davacı taraf, trafik kazası sonucu desteğin öldüğünü ileri sürerek destekten yoksun kalma tazminatı talep etmiş, aktüerya bilirkişisi tarafından hazırlanan hesap raporunda TRH-2010 yaşam tablosu...

Devamını oku

15-10-2020 - 765

Trafik Kazası - Belgeli Gider - Belgesiz Gider
25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı -Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması...

Devamını oku

15-10-2020 - 544

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz
Davacı vekilince temerrüt faizi olarak ticari faizi istenilmiş, ve mahkemece de ticari faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın ticari araç olduğu belirlenemediğinden davada...

Devamını oku

15-10-2020 - 691

Tazminatın Ortak veya Değişik Sebeple Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek...

Devamını oku

14-10-2020 - 643

Hatır Taşıması - İndirim - Müterafik Kusur
Davacı, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçta yolcu konumundadır. Dosya kapsamından, sürücü ile davacının arkadaş oldukları, sürücünün 2,56 promil alkollü olduğu ve davacının sürücünün...

Devamını oku

14-10-2020 - 681

Ceza Mahkemesinin Kusur Değerlendirmesinin Hukuk Hakimini Bağlamayacağı
Hukuk hakimi, ceza mahkemesince belirlenmiş ve kesinleşmiş olan maddi olgu ile bağlı ise de; kusurun bulunup bulunmadığı ve oranına ilişkin ceza mahkemesi kararı ile bağlı olmadığı gibi...

Devamını oku

14-10-2020 - 816

Poliçeye Manevi Tazminatın Dahil Edilmesi
Davalı şirket adına düzenlenen poliçe kapsamında açılan hasar dosyası nedeni ile davacıya uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar kapsamında davacıya sigorta şirketinden uğramış...

Devamını oku

11-10-2020 - 859

Sigorta Tahkim - Ceza Yargılaması - Raporların Çelişmesi
Davaya konu edilen somut olayda; davacı desteği .... Turizm şirketine ait yolcu otobüsünde yolcu olduğu; dava dışı sürücü idaresindeki tankerin yaptığı kaza nedeniyle yola yayılan LPG maddesinin...

Devamını oku

11-10-2020 - 1523

Hatır Taşıması İddiasının Belirli Sürelerle İleri Sürülebileceği
Mahkeme tarafından, davacının davalıya trafik sigortalı araçta hatır için taşındığı; hatır taşımasına ilişkin savunmanın itiraz değil defi olduğu ve yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği...

Devamını oku

11-10-2020 - 1718

Bilirkişi Raporu ile Kaza Tespit Tutanağının Çelişmesi
İnceleme konusu olaya bakıldığında; kaza tespit tutanağına göre kaza, yerleşim yeri içi sayılan yolda karşıdan kaşıya geçiş yapan davacıya davalı aracının çarpması şeklinde gerçekleşmiş olup;...

Devamını oku

11-10-2020 - 557

Motorsiklet - Trafik Sigortası Yapılması Gereken Araç - İspat Külfeti
Trafik sigortası bulunmayan araç nedeniyle zararın doğduğu ve davalı Güvence Hesabının zarardan sorumlu olduğu davacı tarafça iddia edildiğine göre, aracın trafik sigortası yaptırması zorunlu...

Devamını oku

10-10-2020 - 799

Maluliyetin Başlangıcı ve Sonu
Mahkemece alınan maluliyet raporunda, davacının vefatı nedeniyle sürekli maluliyet oranının tayin edilemediği, geçici maluliyet oranının ise 12 ay olduğu belirtilmiştir. Bilirkişi tarafından...

Devamını oku

10-10-2020 - 854

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Zamanaşımı
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde -Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten...

Devamını oku

10-10-2020 - 780

Ölenin Yakınlarının 3. Kişi Konumunda Olması - Kusur
Davacı, talebinin niteliği gereği, davalı karşısında, zarar gören 3.kişi konumundadır. Bu durumda mahkemece, desteğin kusuru davacıya yansıtılmaksızın, toplanan ve toplanacak deliller birlikte...

Devamını oku

10-10-2020 - 789

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Zamanaşmı
Karayolları Trafik Kanunununda öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren...

Devamını oku

10-10-2020 - 1585

Trafik Kazası - Tazminat - İhtiyari Dava Arkadaşlığı - Vekalet Ücreti
Davacılar; davalı ve mirasçısının maliki ve sürücüsü olduğu araç ile davalının maliki ve sürücüsü olduğu aracın karıştığı kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan davacıların babalarının vefat ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 682

Trafik Kazası - İş Kazası - Tazminatın Tayini
Destek Kastamonu-Daday arası yol şantiyesinde hafriyat yüklü kamyonun yük boşaltması sırasında meydana gelen kaza neticesinde hayatını kaybetmiştir. SGK nın cevabi yazısında, desteğin iş kazası...

Devamını oku

10-10-2020 - 575

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarının Belirlenme Yöntemi
Hakim, manevi tazminata özel durumları göz önünde tutarak adalete uygun olarak hükmeder. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu...

Devamını oku

10-10-2020 - 920

Önceki Kazanın Maluliyete Etkisi
İnceleme konusu olayda; davaya konu kaza meydana gelmiştir. Davalı vekili davacının kaza tarihinden 5 ay önce başka bir trafik kazası geçirdiğini belirtmiş olup mahkemece bu beyana istinaden...

Devamını oku

10-10-2020 - 748

Trafik Kazası - Ödenen Bedelin ZMMS si Olmayan Sürücüden Tahsili
Davacı vekili; sürücüsü İ. Y. olan aracın sebebiyet verdiği trafik kazası neticesinde Z. A.ın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin özürlü sağlık kurulu raporuna göre % 7 oranında malul kaldığını,...

Devamını oku

10-10-2020 - 752

Hastalığın Maluliyeti Artırması - Tazminat
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporunda vücut fonksiyon kayıp oranının %30 a yükseldiği, ancak maluliyet oranının trafik kazası ile ilgisinin bulunmadığının belirtildiği, ...

Devamını oku

10-10-2020 - 816

Yakınlar Lehine Hükmedilecek Manevi Tazminat
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru...

Devamını oku

10-10-2020 - 740

Trafik İş Kazası - Ödenecek Tazminatın Belirlenmesi
Davalı sigorta şirketi tarafından trafik sigortalı kargo aracının yük indirmek için dükkana yaklaştığı esnada, araç kasasında bulunan ve aracı yönlendiren desteğin başının araç kasası ile duvar arasına...

Devamını oku

10-10-2020 - 703

Araç Değer Kaybının Hesaplanma Yöntemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri...

Devamını oku

10-10-2020 - 1081

Pasif Dönem Hesabında AGİ Ücreti
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak ayrılması, aktif devrede zararın asgari geçim indirimi dahil edilerek, pasif devrede zararın asgari geçim indirimsiz asgari ücret düzeyinde olacağının kabulü gerektiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 848

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

10-10-2020 - 856

Trafik Kazası - Cenaze ve Defin Giderleri
Cenaze giderlerinin de ölüm nedeniyle meydana gelen zararlardan olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle zarar sorumlusu, ölüm halinde yapılan cenaze giderlerinden de sorumludur....

Devamını oku

10-10-2020 - 795

Maddi Tazminatta Dikkate Alınacak Maluliyete İlişkin Yönetmelik
Mahkemece davacının kaza nedeniyle meydana gelen işgücü kaybı hususunda Adli Tıp Uzmanı bilirkişiden alınan raporu hükme esas alınmış ise de rapor kaza tarihinde yürürlükte bulunmayan...

Devamını oku

10-10-2020 - 1005

Destekten Yoksun Kalma Paylarının Hesaplanması
Eş, çocuklar ile anne ve babanın desteklenen olduğu durumlarda destek paylarını belirlerken desteğin gelirinin bir miktarını kedisine bir miktarını eşine, bir miktarını çocuklarına bir miktarına da anne...

Devamını oku

10-10-2020 - 931

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir...

Devamını oku

10-10-2020 - 655

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 740

Hatır Taşıması İndirimi - Faiz Başlangıcı
İnceleme konusu olayda, davalı karşı araç sürücüsü hatır taşıması indirimi savunmasında bulunmuş olup davacı, davalı idaresindeki değil davalı idaresinde bulunan diğer araç içerisinde yolcu...

Devamını oku

10-10-2020 - 1002

Ödenmesi Gereken Tazminat ile Ödenen Tazminat Arasındaki Fahiş Fark
Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Buna göre ilk önce yapılması gereken...

Devamını oku

09-10-2020 - 828

Maddi ve Manevi Tazminat - İndirim
Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara...

Devamını oku

09-10-2020 - 580

Hatır Taşıması
Davacının davalının sürücülüğünü yaptığı araçta yolcu olduğu; yolcu olunan aracın, ticari amaçla işletilen bir araç olmayıp hususi araç olduğu; davacının havaalanından alınıp oteline taşınması...

Devamını oku

09-10-2020 - 1244

Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporunun Çelişmesi
Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olarak kabulü gerekir. Hükme esas alınan rapor ile kaza tespit tutanağı arasında mübayenet bulunduğu...

Devamını oku

09-10-2020 - 893

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki
Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan Üniversite Araştırma ve Uygulama...

Devamını oku

09-10-2020 - 895

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı
Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek...

Devamını oku

09-10-2020 - 827

Destek Paylarının Hesaplanma Yöntemi
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 686

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit
Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar...

Devamını oku

09-10-2020 - 737

İşgöremezlik Tazminatı - Maluliyet Tespiti
Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak alınan, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19.02.2016 tarihli rapor mahkemece benimsenmiş olup...

Devamını oku

09-10-2020 - 1225

Müterafik Kusur İndirimi - İlliyet Bağı
Müterafik kusura ilişkin yasal düzenlemeler gereği, zarar görenin ortak kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması kabul edilmiş olmakla birlikte; bu sebeple tazminattan indirim yapılabilmesi için...

Devamını oku

09-10-2020 - 916

Ölenin Yakınlarının Hangi Oranda Destekten Pay Alacağı
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 781

Maluliyetin Tespitinde Hangi Yönetmeliğin Dikkate Alınacağı
Maluliyete ilişkin alınacak raporların kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında ise Çalışma Gücü Ve Meslekte...

Devamını oku

09-10-2020 - 713

Desteğin Yurtdışında Yaşıyor Olması - Tazminata Esas Ücret
Öncelikle davacı tarafın destek Sevgi nin aylık gelirine ilişkin sunduğu belgelerin yeminli tercümeleri yerine, mahkemece desteğin Danimarka da çalıştığı işyerinden kaza tarihi itibariyle aylık kazancına...

Devamını oku

09-10-2020 - 703

Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan...

Devamını oku

09-10-2020 - 853

Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması
Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan...

Devamını oku

09-10-2020 - 688

Trafik Kazası - Poliçe Limiti
Davalı Sigorta şirketi, kazaya karışan karşı aracın ZMSS poliçesini düzenlemiş olup, kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti, araç başına maddi hasar için 25.000,00 TL dir. Davalı sigorta şirketi tarafından...

Devamını oku

09-10-2020 - 578

Murisin Yakınları - Manevi Tazminat Miktarı
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

09-10-2020 - 546

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo
Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir....

Devamını oku

09-10-2020 - 951

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti
Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde...

Devamını oku

09-10-2020 - 658

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 701

Trafik Kazası - Temerrüt Tarihi
Rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 772

Çift Taraflı Trafik Kazası - Tazminat - Kusur
Kazaya karışan karşı araç olan aracın zorunlu trafik sigorta şirketidir. Kazada, davalı ... şirketine sigortalı araç sürücüsünün, önünde giden aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek, yakın takip...

Devamını oku

09-10-2020 - 792

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Dağıtılış Yöntemi
Desteğin ölümünden önce boşanmış olması itibariyle destek tazminatı talep edecek eşi bulunmayan desteğin ölümüyle birlikte geride davacı çocukları ile babası müteveffadan önce ölmüş olduğundan annesi kalmıştır. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 556

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur
Davacılar vekili; davalı -Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin maliki olduğu, davalı nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, diğer davalının sevk ve idaresindeki...

Devamını oku

08-10-2020 - 712

Trafik Kazası - SGK nın Karşılayacağı Giderler
Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm tedavi giderlerinden değil, ancak düzenleme kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderlerleri...

Devamını oku

08-10-2020 - 595

İş Göremezlik Tazminatında Hesaplama Yöntemi
Uzman bilirkişi heyeti raporuyla 6 aylık geçici işgöremezlik süresi tespit edilen davacının, kazadan sonraki 6 aylık süreçte sigorta primlerinin yatırıldığı da dikkate alınmak suretiyle; primlerini yatıran...

Devamını oku

08-10-2020 - 834

Kaza - Manevi Tazminat Hesap Biçimi
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

08-10-2020 - 570

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Eksik İnceleme
Davacının kaza esnasında yolcu değil, yaya konumunda bulunduğu, dosya kapsamından davalı sigorta şirketinin diğer araç sürücüsünün kusursuz kabul edilmesine itirazının bulunmadığı anlaşılmakta olup, hakem heyetince...

Devamını oku

08-10-2020 - 648

Yaralamalı Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

08-10-2020 - 875

Trafik Kazası - Manevi Tazminata Hükmedilme Yöntemi
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple...

Devamını oku

08-10-2020 - 916

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarı
Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 683

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Hesap Yöntemi
Ceza yargılamasında kesinleşen bir kusur tespiti bulunmadığı gözetilmek suretiyle, davaya konu kaza ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi dosyası da getirtilerek, davacıların murislerinin ölümüyle sonuçlanan olaydaki...

Devamını oku

05-10-2020 - 808

Pasif Dönem İçin AGİ Hesaba Katılmaz
Mahkemenin hükme esas aldığı hesap bilirkişi raporunda, davacının tazminata esas gelirinin asgari ücret olarak kabul edildiği; aktif ve pasif dönem ayrımı yapılarak davacının muhtemel bakiye ömür...

Devamını oku

05-10-2020 - 621

Sürücünün Alkollü Olması - Hasar - Teminat Kapsamı
Hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına...

Devamını oku

05-10-2020 - 905

Belgeli Tedavi Giderlerinden SGK nın Sorumlu Olduğu
6111 sayılı -Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- yürürlüğe girmiştir....

Devamını oku

05-10-2020 - 651

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası - 100 Km Sınırı
Müteveffa ile araç sürücüsü /işleteni arasında taşıma sözleşmesinin bulunmadığı, aralarındaki sözleşmenin iş sözleşmesi olduğundan, bahisle dava reddedilmiş ise de, kazaya karışan araç gerçek...

Devamını oku

05-10-2020 - 576

Trafik Kazası - Maluliyetin Tespiti
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir....

Devamını oku

05-10-2020 - 1217

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası - Tazminat
İMMS, motorlu araç işleteninin, bu aracın işletilmesinden dolayı KTK ve Genel Hükümlere göre oluşan ve ZMMS limiti üzerinde kalan hukuki sorumluluğunu sigorta poliçesinde yazılı azami hadlere kadar sigorta güvencesi altına alan bir sigorta sözleşmesidir....

Devamını oku

05-10-2020 - 759

Trafik Kazası - Manevi Tazminatın Belirlenme Şekli
Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kazanın meydana geldiği ...

Devamını oku

05-10-2020 - 725

Muhtemel Yaşam Süresi Hesap Yöntemi
Davacıların, kaza sonucu ölenin desteğinden yoksun kalmaları nedeni ile uğradıkları zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi önem kazanmaktadır....

Devamını oku

04-10-2020 - 684

Trafik Kazası - Tazminat - İhtiyati Tedbir
Dava, trafik kazası sonucunda meydana gelen ölüm olayına bağlı olarak açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından...

Devamını oku

04-10-2020 - 847

Destekten Yoksun Kalma - Cenaze Giderleri - Zarar
Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu yardımın miktarı belirlenmelidir. Trafik kazası sonucu ölen çocuk ölmeseydi annesine bakması muhtemeldir....

Devamını oku

04-10-2020 - 962

Trafik Kazası - Keşif Deliline Dayanmama
Davacı vekili, dava dilekçesinde delilleri arasında Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasına ve bilirkişi incelemesine dayanmış ise de keşif talebinde bulunmamış, masraf olarak da bilirkişi ücreti yatırmıştır....

Devamını oku

04-10-2020 - 657

Ticaret Sicilinden Terk - Tasfiye İşlemlerinin Tamamlanmaması
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararında da benimsendiği üzere; ticari şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmesi (terkini) ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz yapılmış olması gerekir. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 1558

Trafik Kazası - Yayaya Çarpma - Manevi Tazminat
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 23.08.2012 tarihinde davalı sürücü ...nın yönetimindeki ... plakalı araç ile davalı sürücü ...ın yönetimindeki ... plakalı araçların ... ile ... Sokakların kesiştiği yerde çarpışmaları sonucunda araç hakimiyetinin kaybedilmesi ile yaya kaldırımında yürüyen davacıya ... aracın çarparak ağır yaralanmasına sebebiyet verdiğini,...

Devamını oku

02-10-2020 - 804

Ayıplı Mal - Seçimlik Hak - Gizli Ayıp
Dava; satın alınan kompresör makinasının ayıplı olduğu iddiasıyla sözleşmeden dönülerek ödenen bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Taraflar arasında ticari ilişki bulunduğu hususu ihtilafsızdır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 872

Evrakta Sahtecilik - Çalışanı Seçmede Özensizlik - Kusur - Tazminat
Dava, davacının Sümerbank AŞ ...Şubesindeki TL ve döviz hesaplarından bilgisi ve talimatı olmadan çalışanının sahte imzalı belge ve talimatlarla işlem yapmasına müsaade edilerek hesabından usulsüz para çekilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davalılardan ING Bank A.Ş ve ... yönünden açılan davanın kabulüne, davalı TMSF yönünden açılan ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1061

Alkollü Sürücünün Aracına Binmek - Kusur
Somut olayda araç sürücüsü, davacı ve diğer yolcu dahil ceza dosyası içeriğine göre alkollü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda alkollü sürücünün aracına bilerek binmekten dolayı müterafık kusur indiriminin değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer yönden; davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı...

Devamını oku

23-09-2020 - 625

Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12.maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 674

Sigortacılık - Tahkim - Temyiz
Karara karşı, başvuran vekili tarafından itiraz yoluna başvurulmadan temyiz yoluna gidilmiş olduğu ve dosya içerisinde itirazın değerlendirildiği bir İtiraz Hakem Heyeti kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonunun kararı, itiraza tabi karar bir karar olup temyizi kabil değildir....

Devamını oku

23-09-2020 - 958

Ardiyecinin Sorumluluğu - Tazminat
Kural olarak ardiyecinin kontrol, ürünün dayanma süresini gözetim, dayanma süresinden önce inceleme ve ihbar yükümlüğü olup, davalının soğuk hava deposuna konulan ürünün hasara uğramasında kusur sorumluluğu bulunmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 823

Senedin C. Başsavcılığına İbrazı - Tedavül
Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir. O halde mahkemece, ... C.Başsavclığının söz konusu Hazırlık sayılı dosyası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1492

Tasfiye Memurunun Aleyhine Yargılama Gideri
Tasfiye işlemi eksik yapıldığı ve davacının dava açmasına sebebiyet verildiği için yargılama giderlerinin tasfiye memuru üzerinde bırakılmasında ve vekalet ücreti takdirinde bir usulsüzlük yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 1413

Çek İptali - Zayi - İstirdat
Yargıtay içtihatlarına göre Çek iptali davaları, özelliği itibari ile hasımsız açılan davalardan olup, yapılan yargılama sırasında çek hamilinin ortaya çıkması durumunda, çek iptali davasını açan davacıya, mevcut çek hamiline karşı çek istirdadı davası açması konusunda süre verilmeli, istirdat davasının açılması halinde, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 630

Hizmet Sözleşmesi - Fesih - İspat
Somut uyuşmazlıkta, davalının sözleşmeyi feshettiğine dair yasanın aradığı bir bildirimin varlığı konusunda davacı tarafça ispat vasıtası getirilemediği, mahkemece tesis edilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 921

Tıbbi Kötü Uygulama - Tazminat - Görev
Dava dışı sigortalı doktorun hamileliğin takibinde down sendromunun teşhisi için gerekli olan tarama testlerinin yapılmasını talep ettiğine ilişkin hasta dosyasında kayıt bulunmadığından, bunların yapılmasının, yapılmaması halinde oluşacak risklerin hastaya bildirildiğini, bu hususların takibinin yapıldığını ...

Devamını oku

23-09-2020 - 2063

Kaçak Elektrik Kullanımı - Menfi Tespit Davası
Tutanaktan sonraki günlük tüketim ortalamasının ise 44 kwh/gün olup son fatura ile tutanak tarihi arasındaki tüketim ortalamasının 29 kwh/gün olduğu, buna göre de tutanaktan bir önceki okuma işleminden sonra sayaca müdahale edilmiş olduğu ve aradaki sürenin 10 gün olduğu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 901

Alacak Davası - Kayıp Kaçak Bedeli
Davacı tarafın talebi dava konusu bedellerin haksız alındığı, alınmaması gerektiği iddiasına dayalı olduğundan, sonradan ön inceleme duruşmasında tarifelere uygunluk denetimi talebinde bulunmasının yeni vakıa ileri sürmek suretiyle davasını değiştirmiş olduğunu gösterdiği davalının bu duruma açık bir rıza ...

Devamını oku

23-09-2020 - 801

Endüstriyel Tasarım Hükümsüzlüğü
Davacı vekili, müvekkili adına tescilli olan ... no lu döngü sehpa adlı ve ... no lu paravan adlı tasarımların davalı şirkete ait otelin lobisinde ve odalarında kullanıldığını tespit ettiklerini, bu konuda yaptırdıkları delil tespiti sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ürünlerin tasarımlarla aynı derecede benzer olarak ...

Devamını oku

23-09-2020 - 897

Kayıp Kaçak Bedeli - Ticari Satım
Davacı vekil aracılığıyla vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin davalı dağıtım hizmeti veren şirketin ... nolu abonesi olduğunu, davacının davalılardan 2005 yılından itibaren kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmetleri bedeli, TRT payı, enerji fonu, dağıtım bedeli, KDV gibi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 659

Kayıp Kaçak Bedeli
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalılar ile arasında elektrik abone sözleşmesi bulunduğunu, davacıya kesilen faturalarda kayıp kaçak bedeli ile bunun üzerinden alınan Enerji fonu, TRT payı, Belediye vergisi ile KDV alınmasının da haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacıdan haksız tahsilatlar ...

Devamını oku

24-09-2020 - 896

Kredili Hayat Sigortasının Bitimi - Müterafik Kusur
Uyuşmazlık, kredili hayat sigortasının bitiminde bankanın sigortayı yenileme ve sigortalıya bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa da kusur oranının tespiti noktasındadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 585

Genel Kurul Kararının İptali - Yasaklı Kişiler
Dava, davalı şirketin 16.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında gündemin 2., 3., 4., 5. ve 8. maddeleri uyarınca alınan kararların iptali ve/ veya butlan olduğunun tespiti istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 676

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Zarar Gören 3. Kişi
Davacının, ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına; dolayısıyla kusurlu araç şoförünün kusurunun destekten yoksun kalan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1027

Ltd. Şti. Ortaklığından Çıkma - Fesih ve Tasfiye
Asıl ve birleşen davalar, hukuki niteliği itibariyle, öncelikle TTK nın 638/2.maddesi uyarınca davacının limited şirket ortaklığından çıkması, bu talep yerinde görülmediği takdirde davalı şirketlerin aynı Yasanın 636/3.maddesi uyarınca fesih ve tasfiyesine karar verilmesi isteğine ilişkindir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 693

Hisse Devir İşlemlerinin Şekil Koşulları
Somut olaya uygulanması gereken 6762 Sayılı TTKnun 520. maddesinde -bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder- hükmü mevcut olup, 520/2. maddesi hükmünde ise, devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1567

Yöneticilerin Sorumluluğu - Tapu İptal ve Tescil
Davalı şirket yöneticilerinin, kanun ve ana sözleşme uyarınca şirket menfaatlerini en üst düzeyde korumak, taşınmazı gerçek değeri üzerinden satıp satış bedelinin şirkete intikalini sağlamak, bu anlamda tedbirli bir tacirden beklenen özeni göstermek yükümlülüklerine aykırı davranarak, şirketin zarara uğramasına sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1088

Rücuen Tazminat - Banka - GSM Operatörü - Bayi
Davacının müşterisine ait hesabı ve müşteri bilgilerini muhafaza etmede kusurlu olduğu fakat davalının bayisinin usulsüz sim kart verdiği, gerekli araştırmayı yapmadığı, 3. Şahısların talebiyle müşterisinin sim kartını değiştirdiği ve böylelikle aynı zamanda davacı bankanın müşterisi olan ... GSM hattı üzerinden ...

Devamını oku

24-09-2020 - 636

Tasfiye Memurunun Sorumluluğu - Taleple Bağlılık
Dava dışı şirketin tasfiyesi usulsüz sonlandırılmış ise TTK 547.maddesi uyarınca ihyası mümkün bulunduğundan sorumluluk davası açma ve zararın kendisine ödenmesini talep hakkının davacıya geçtiği iddiasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1072

Trafik Kazası - Ödeme - İbraname
Destek tazminatı öncelikle ödeme tarihindeki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında KTK nın 111. maddesinde belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığı değerlendirilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 959

İbraname - Hak Düşürücü Süre
Kazada cismani zarara uğrayan davacılara davadan önce ödeme yapıldığı, taraflar arasında 02.01.2009 tarihli ibraname imzalandığı, eldeki davanın ise KTK nın 111. maddesinde düzenlenen 2 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra 28.02.2012 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 837

Kasko Sigorta Sözleşmesi - Zamanaşımı
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları C.9. maddesine göre; sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye dayanılarak açılan davalarda ceza zamanaşımı uygulanmayacağı hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu durumda mahkemece davalının süresinde yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 658

Kredi Erken Kapama Komisyonu
Davalı banka tarafından davacıya kullandırılan 2 adet taksitli işletme ihtiyaç kredisinin erken ödenmesi ve hesabın kapatılması halinde davacıdan erken ödeme tazminatı yani cezai faiz tahsil edileceğini, taraflar arasında düzenlenen genel kredi sözleşmelerindeki cezai şarta ilişkin hükümlerin TBK nın 20.maddesine aykırı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 4133

İhtiyati Tedbir - Harcın Tamamlanması
Dava İİK. nın 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davası olup İİK 72/3 maddesi gereğince yargılamanın sonuna kadar icra takiplerinin durdurulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1313

Zayi Belgesi Verilmesi - Hak Düşürücü Süre
Davacı kurum vekili, Hadımköy PTT Merkez Müdürlüğü hizmet binasının bodrum katını 25/07/2018 tarihinde yağıştan su bastığını, bir kısım evraklarının zayi olduğunu öne sürerek zayi belgesi verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1407

Taşıma Sözleşmesi - Ex Works Satış
EXW (Ex Works ) teslim şeklinde: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine...

Devamını oku

25-09-2020 - 959

Komisyon Alacağı - İspat Yükü
Dava, taraflar arasında imzalanan 01/12/2009 tarihli sözleşmeden kaynaklanan komisyon alacağının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında 01.12.2009 tarihli yazılı sözleşme yapıldığı ve davalı tarafın 18.12.2010 tarihinde gönderdiği e-mail ile sözleşmeyi feshettiği dosya kapsamına göre sabittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1421

Limited Şirket Müdürü - Rekabet Yasağı - Tazminat
Dava; tarafların ortak oldukları şirketlerle aynı iş kolunda şirket kurmak ve yöneticiliğini yapmak suretiyle haksız rekabette bulunmak, ortak şirketlere ait makine ve üretim bandını kullanmak ve ortak şirketlere ait makine parkurunu kendi şirketine intikal ettirmek suretiyle ortak şirketleri zarara uğrattığından bahisle limited ...

Devamını oku

25-09-2020 - 836

Sermaye - Temerrüt Faizi - Tespit - Eşit İşlem İlkesi
Dava hukuki niteliği itibariyle, sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen davacı ortaklar ... ve ... ın davalı şirket ortaklığından TTK 482-483 maddeleri uyarınca ıskatına dair yönetim kurulunun 12/02/2015 tarihli kararının geçersiz olduklarının tespiti ile iptallerine karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 800

Şirketin Tasfiyesi Usulü
Taraflar arasında ki şirket ortaklık payı alacağının tahsili davasında, ortaklığın sona erdiği tarih itibariyle ortaklığın tüm malvarlığı belirlenmeli, yönetici ve idareci ortaktan ortaklık hesabını gösterir hesap istenmeli, verilen hesapta uyuşmazlık çıktığı takdirde, taraflardan delilleri sorularak toplanmalı, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 887

Trafik Kazası - Tazminat Davası - Kapatılan Vakıf
Davacılar, murislerinin davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalının yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 776

Ek Tasfiye - Hukuki Yarar
TTK nun 547. maddesinde -Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurlarının, YK üyelerinin, pay sahibi veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerde ki asliye ticaret mahkemesinden bu ek işlemler tamamlanıncaya kadar şirketin ...

Devamını oku

25-09-2020 - 648

Trafik Kazası - Bedensel Zarar - İbraname - Yetersizlik - Hak Düşümü
2918 sayılı KTK nın, hem işletenleri hem de onların hukuki sorumluluğunu üzerine alan zorunlu mali sorumluluk sigortalarını bağlayan ve emredici nitelikte olan 111.maddesinin 1.fıkrasında, bu kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu belirtilmiş, 2.fıkrasında ise -tazminat ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1143

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması İlkesi
Davalı her iki şirketin hakim ortaklarının karı koca olan aynı kişiler olması, hakim ortakların davalı şirketlerde yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısı olup, birinin limited şirkette diğerinin ise anonim şirkette, şirketleri temsil ve ilzama yetkili olmaları, aynı ünvanı kullanmaları gibi olgular göz önünde tutularak, şirketlerin aralarında ...

Devamını oku

26-09-2020 - 884

Trafik Kazası - Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi
Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22/06/1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 616

Trafik Kazası - Maddi Ve Manevi Tazminat - Kapatılan Vakıf
Davacılar, murislerinin davalı vakıf adına kayıtlı aracın hastane çalışanı diğer davalının yönetiminde iken çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 909

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Manevi Tazminat
Davalı ile davacılar vekilinin hükmolunan manevi tazminatın miktarına yönelik istinaf başvurularının incelenmesine gelince; İlk Derece Mahkemesi hükmün gerekçesinde; hükmolunan manevi tazminat miktarının zarara uğranılan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir ...

Devamını oku

26-09-2020 - 977

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası
Davaya dayanak yapılan takip dosyası Trabzon İcra Müdürlüğünde yapılmış olup, davalı icra dairesinin yetkisine de itiraz ettiğinden İİKnun 50.maddesi uyarınca bu hususun ele alınması gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1308

Ticari Satıma Konu Malın İadesi
Taraflar arasında yazılı sözleşme olmadığı, buna göre davacı tarafça sunulan sevk irsaliyesindeki bedellerin anlaşma hükmünde olmaması nedeni ile tüplerin serbest piyasa rayiç bedellerinin hükme esas alınması gerektiği, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 675

Ticari Satım - Bono - Ayıp İhbarı - Sürenin Kaçırılması
Dava, bonoya dayalı olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasında satım ilişkisi vardır. Davalı tarafından davacıya çelik borular satılmıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 697

Şirket Feshi Ve Tasfiyesi
Davalı şirketin halen gayrı faal olduğu ve ana sözleşme kuruluş amacına uygun faaliyeti bulunmadığı, daha önce üretim faaliyeti gösterdiği fabrika binasını da kiraya verdiği, bu kira gelirinden başka gelir ve faaliyeti bulunmadığı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 823

Sigortacılıkta Tahkim - Alınacak Rapor
Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarar tazminatı istemine ilişkindir. Davalı ... Sigorta AŞ ile işleten ... Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 18/10/2015 başlangıç, 18/10/2016 bitiş tarihli olarak akdedilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ...

Devamını oku

26-09-2020 - 911

Satış Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat
Dava, davacı tarafından davalıdan 10.01.2014 tarihli sözleşme uyarınca alındığı ileri sürülen vince ilişkin eksik ifaya (yürüyüş takımı ve Mast elemanı) dayalı olarak uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 560

Protokolde Aracın Her Şeyinin Kontrol Edildiğinin Belirtilmesi - Ayıp İhbarı
Satış protokolünde aracın gezdirilerek tur atıldığı ve herşeyi ile kabul edildiği, bir avuç toprak olduğu, hiçbir garantisinin olmadığı notunun düşüldüğü, satış bedelinin bir kısmının çeklerle bakiye miktarın peşin ve nakit olarak ödendiği, davacının aracı tüm niteliği ve niceliğini ile kabul ederek satın aldığı, herhangi bir ayıbın söz konusu olmadığı, aksi kanaatte ...

Devamını oku

26-09-2020 - 721

Motorlu Araç Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Alacağı
Davacı, araç kiralama hizmeti verdiği davalının 11/03/2006 ve 27/03/2006 tarihli kira sözleşmeleri gereği kendisine teslim edilen 20 adet araç nedeniyle bir kısım kira bedellerini ödemediğini belirterek 27.000,00 TL araç kiralama bedelinin sözleşme gereği %1 oranında gecikme bedeliyle ödenmesini talep etmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 791

Kooperatife Borcu Olan Ortak
Kooperatife borcu olan ortağın; tapu iptal ve tescil, ayıp işler bedeli ve kira kaybı davası açması mümkün değildir....

Devamını oku

26-09-2020 - 956

Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat
Buna göre asıl davada davalılar vekilinin birleşen davada da davacı vekilinin istinaf başvurusu yerinde görülerek hükmün kaldırılmasına ve aşağıda yazıldığı üzere yeniden hüküm verilmek suretiyle asıl davanın kısmen kabulüne, ıslah edilen kısma yönelik istemin zamanaşımı nedeniyle reddine, araç satış zararının aktif husumet yokluğundan reddine ve birleşen davanın ise ispatlanamadığından reddine karar verilmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 793

Genel Kurul Kararının İptali
Dava, anonim şirket genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 794

Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan İtirazın İptali
Davacı tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödemelerin Off-Shore şirketleri olarak tanımlanan dava dışı şirketler aracılığıyla yapılacağına dair taraflar arasında bir anlaşmanın veya davacının bu yönde davalıya verilmiş bir talimatının bulunmadığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 713

Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti
Dava, geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 880

Eşyalara Hasar Veren Taşıyıcının Ödeyeceği Tazminat
6102 sayılı TTK nın 880. maddesi uyarınca taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen zıyaından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır....

Devamını oku

21-09-2020 - 834

Deniz Yoluyla İthal Edilen Malların Teslimi - Taşıyanın Sorumluluğu
Dava, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğünün deniz yoluyla ithal edilen malların teslimi konulu deniz yoluyla ithal edilen ve geçici depo veya antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususları belirten 17.5.2011 gün ve 14765 sayılı genel yazının iptali istemiyle açılmıştır....

Devamını oku

21-09-2020 - 949

Deniz Taşımacılığı - Taşıyanın Sorumluluğu
Dava; deniz yoluyla ithal edilen ve geçici depo veya antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususların belirlenmesine ilişkin Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğünün 17/05/2011 günlü, 14765 sayılı genel yazının iptali istemiyle açılmıştır....

Devamını oku

21-09-2020 - 962

Bedelsizlik Defi - İspat
Davacı, dava konusu çekin bedelsiz olduğunu, bu hususu lehtar davalı ... Şirketi nin kabul ettiğini, ... Şirketi dışında ciro silsilesinde yer alan diğer davalıların ise çeki, bedelsiz olduğunu bilerek devraldıklarını iddia ederek borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 1834

Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
Dava, başlangıçta teminat mektubunun iadesi istemi ile açılmış, daha sonra yapılan ıslahla bedelinin iadesi talebine dönüştürülmüştür. Taraflar arasındaki bayilik sözleşmesinin sona erdiği, davacının sözleşme gereğince davalıya verdiği 120.000,00 TL bedelli teminat mektubunun iadesini istediği, daha sonra da... ...

Devamını oku

21-09-2020 - 786

Asıl ve Alt Fiili Taşıyıcı İlişkisi
Buna göre dava dışı ... A.Ş. ile davacı arasında asıl ve alt fiili taşıyıcı ilişkisi olup TTK. 888/1-3 maddesi uyarınca asıl taşıyıcı ve fiili taşıyıcı zarardan müteselsilen sorumludurlar. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 783

Ardiye Ve Demoraj Ücretlerinden Sorumluluk
Taraflar arasında düzenlenen 21/08/2014 tarihli sözleşmenin 1.2 maddesinde, %20 Sözleşme akdine müteakip 15 gün içerisinde, %50 malzemeler gümrüğe geldiğinde peşin ödeme, %30 Montaj sonunda 90 vadeli çek ile, şeklinde......

Devamını oku

15-01-2022 - 640

Ara Konişmento - Yük Teslim Belgesi - Ana Konişmento
Dava, İİK 67 ve devamı maddeleri uyarınca açılan itirazın iptali istemidir. Bilirkişi raporuna göre, ..konu eşyaların ara konişmento da 307 kap göründüğü ve yük teslim belgesi (konişmento) ordinosunun da aynı şekilde 307 kap olarak davacı tarafından tanzim ve imza edildiği......

Devamını oku

15-01-2022 - 1182

Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali - Dürüstlük Kuralı
Dava; davalı şirketin 16/01/2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 nolu gündem maddesi ile alınan kararın TTK nın 445. maddesi gereğince iptali istemine ilişkindir. Davacı 01/08/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmiştir. 02/07/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine huzur hakkı ve ikramiye ödenmemesine yönelik karar alınmıştır. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 657

Alan Adı - Ünvan Tesciline Uzun Süre Ses Çıkarmama
Dava, marka hükümsüzlüğü ve markanın sicilden terkini; ticaret unvanıyla alan adına yönelik tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, unvan terkini ve alan adının iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

15-01-2022 - 920

Akreditifin İhracat Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı
Taraflar arasındaki işbirliği sözleşmeleri gereğince davalı-karşı davacı tarafından Suriye Hükümetinin açtığı kağıt tedarik ihalesinin kazanıldığı, davacı-karşı davalının bu ihalenin kazanılması ve teminat temininde davalı-karşı davacıya yardımcı olduğu ve ihalenin bu şekilde davalı-karşı davacı tarafından kazanıldığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku