En Çok Okunanlar

Avukat Web Siteniz yok mu, veya memun değil misiniz ?

Hemen bu gün Bir çok gelişmiş özelliği ve 402 Teması teması ile mükemmel bir Avukat Web Sitesi'ne sahip olun. Arama motorlarında yer alın, olası müvekkillerinizin size ulaşmasını sağlayın. Üstelik www.kararmatik.com'a özel %15 indirimle 950 TL + KDV ye! İndirim kodunuz :"kararmatik15"

İncele

25-09-2020 - 2291

Sıra Cetveline İtiraz Davası

Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

31-10-2021 - 1905

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....

Devamını oku

13-10-2020 - 1854

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı

Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...

Devamını oku

19-10-2020 - 1702

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi

İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

20-10-2020 - 1701

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi

Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

10-10-2020 - 1676

Islah Harcının Eksik Yatırılması

Davacı vekili, maddi tazminat talepli asıl dava dilekçesinde kısmi dava yoluyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile maddi tazminat talep etmiş, bilirkişi tarafından yapılan hesaplamadan...

Devamını oku

17-03-2021 - 1601

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma

Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...

Devamını oku

14-02-2021 - 1556

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında Taşınmaz Bedeli Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmelidir

Davacılar vekilince, 2.Ek Ziraat ve İnşaat Bilirkişisi raporunda belirlenen elatılan taşınmaz bedeli üzerinden harç tamamlanmış olması nedeniyle mahkemece hükmedilen ecrimisil ve elatmanın önlenmesine konu...

Devamını oku

25-09-2020 - 1489

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı

Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

24-09-2020 - 1480

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri

Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

08-03-2021 - 1477

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez

Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...

Devamını oku

10-12-2020 - 1473

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...

Devamını oku

24-09-2020 - 1362

Azledilen Vekil - İlam Vekalet Ücreti

6100 sayılı HMK nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmış, aynı Yasanın 330. maddesinde ise, -Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir- hükmüne yer verilmiş olup, anılan hükümden yargılama gideri olarak hükmolunan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1342

İhtiyati Tedbir - Harcın Tamamlanması

Dava İİK. nın 72/3 maddesi uyarınca takipten sonra açılan menfi tespit davası olup İİK 72/3 maddesi gereğince yargılamanın sonuna kadar icra takiplerinin durdurulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1202

Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Yetki Belgesi

Davacı alacaklı temyiz aşamasında dosyaya sunduğu 29.11.2018 tarihli dilekçesinde borçlunun icra takibine konu borcu ödediğini, dosyanın devam etmesinde ve temyiz itirazlarında hukuki yararı kalmadığını belirtmiştir. Hal böyle olunca dava konusuz kaldığından davacı alacaklının talebi değerlendirilerek mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir....

Devamını oku

31-10-2020 - 1187

Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkündür

Köy boşlukları mülkiyeti hazineye ait yerlerden olup bu yerlerin zilyetlik yoluyla kazanılması mümkündür. Nitekim, kadastro tespiti senetsizden davalı adına yapılmıştır. Davacı hazine aksini ileri sürdüğüne göre zilyetlik koşullarının davalı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması ve...

Devamını oku

15-11-2020 - 1167

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşamasında Yeniden Tanık Bildirilmesi Halinde Bunun İkinci Tanık Listesi Olarak Kabulü Mümkün Değildir

Davacı-karşı davalı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış ve tanık listesinde iki adet tanık ismi ve adresi bildirmiş, ön incelemeden önce dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında 13.01.2015 tarihti...

Devamını oku

24-09-2020 - 1162

Zamanaşımına Uğramış Bono - Sebepsiz Zenginleşme

Zamanaşımına uğramış bir bononun keşidecisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak alacak davası açılabilir. Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye aittir....

Devamını oku

05-12-2020 - 1159

Dosyaya Sunulmuş Süreli Vekaletnamenin Süresinin Dolması Halinde Vekalet Akdinin Sona Ereceği

Davacı vekili tarafından dosyasına ibraz edilen verilen vekaletnamenin süreli vekaletname olduğu ve süresinin 31.12.2013 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonrası için vekaletin devam ettiğine dair dosyada bilgi...

Devamını oku

27-09-2020 - 1141

Uyuşturucu Ticareti - Hassas Terazinin Çalışıp Çalışmaması

Olay tutanağına göre, 43,5 ve 7,3 gr metamfetamin olduğu belirtilen maddenin kriminal müdürlüğünün vezin açma tutanağına göre 6 gr ve 0,5 gram olarak belirtildiği halde bu husus tartışılmadan hüküm kurulması, kriminal raporuna göre incelemeye giden maddelerin toplam miktarı belirtilerek metamfetamin ve kokain içerdikleri belirtilmesine rağmen, net olarak ne kadar metamfetamin ve ...

Devamını oku

13-02-2021 - 1141

İcra Dosyasının Düşmesi - Hacizleri Yenileme - Dosyayı Yenileme - Harç

Somut olayda borçlulara gönderilen ödeme emrinin 28.09.2011 ve 30.10.2011 tarihlerinde tebliğ edildiği ve alacaklının yasal 1 yıllık süre içinde (17.10.2011 tarihinde) haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu...

Devamını oku

24-09-2020 - 1121

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz

Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1105

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele

İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

13-02-2021 - 1091

Davanın Açılmamış Sayılması - Yargılama Gideri - Vekalet Ücreti

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hallerde yargılama giderleri davacıya yükletilir (HMK m. 331/3). Avukatlık ücreti de yargılama giderlerindendir. İstinaf incelemesini yapan bölge adliye mahkemesince...

Devamını oku

25-10-2020 - 1073

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki

Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...

Devamını oku

11-01-2021 - 1062

Limited Şirketin Vergi Borcunun Ortak Tarafından Ödenmesi Durumunda Diğer Ortağa Rücu Edebilmesinin Şartları

Mahkemece, kamu alacağının öncelikle şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerektiği ancak şirket defterlerinin yerlerinin bildirilmemesi nedeniyle incelenemediği bu halde amme alacağının şirketten tahsil...

Devamını oku

12-12-2020 - 1053

Polis Memurunun Hizmet Dışında Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlığı Ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem Ve Davranışlarda Bulunmak Fiilini İşlediğinden Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası İle Cezalandırılması

Davacı ile ayrı yasadıkları eşi ve ailesi arasında davacının ikametgahında gerçeklesen olayların aile içi sorunlardan kaynakladığı, davacının yapmış olduğu emniyet görevi ve hizmeti ile ilgili bir durumun söz konusu...

Devamını oku

23-09-2020 - 1029

Kambiyo - İmzaya İtiraz - Feragat - Tazminat

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibi nedeniyle örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinden sonra borçlunun imzaya itirazı üzerine mahkemece bilirkişi raporu alındığı, raporda imzanın borçlunun eli ürünü olduğunun tespit edildiği, son celsede borçlular vekilince itirazdan feragat edildiği, alacaklının takip durdurulmuş ...

Devamını oku

15-11-2020 - 1022

Hizmet Tespit Davası Açılmışsa İşçilik Alacakları Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır

Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu...

Devamını oku

24-09-2020 - 1009

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi

Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanununun 164/5. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1004

Uyuşturucu Madde Ticareti - Soyut Tanık Beyanı

Üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanıkların ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna dair soyut tanık beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların ...

Devamını oku

26-09-2020 - 968

Resmi Belgede Sahtecilik - Sahte Ciro

Sanık aşamalarda temsile yetkili kişi olmadığı halde Ş. Süt ve Süt Mamulleri Gıda Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına ciro işlemi yaptığını kabul etmiş olup, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da suça konu cirodaki imzanın şirket yetkilisi M.T. e ait olmayıp sanığa ait olduğu ve ciro üzerinde basılı kaşenin de şirketin kaşesi olmadığı belirlenmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 962

Belediye Meclis Kararının İptali - Yeniden Dava Açılması

Bakılan davada, belediye meclisinin 3.6.2011 tarih ve 38 sayılı ısrar kararı üzerine kesinleşen meclis kararına karşı davacı sıfatıyla belediye başkanı tarafından şahsen veya gerçek kişi sıfatı ile verdiği vekaletname ile yetkili kılınan avukat vasıtası ile tanzim edilen dilekçe ile dava ikame edilmesi gerekirken, ...

Devamını oku

01-11-2020 - 955

Sigorta Sözleşmesi Tüketici Sözleşmesi Olduğundan Sigortacının Sigortalıya Rücu Ettiği Davalarda Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir

Davacı, davalıya ait traktör ile ilgili ve aralarındaki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi gereği, davacı zorunlu trafik sigortacısı tarafından zarar gören üçüncü kişiye ödenen tazminatın...

Devamını oku

24-09-2020 - 953

Şirketin İhyası - Husumet

Dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde ihyası istenen şirketin tasfiyesini tamamlayarak ticaret sicilinden 30/07/2013 tarihinde terkin edildiği ve bu hususun da tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

07-02-2021 - 947

Hafriyat Dökümü - Ecrimisil - Cezai Şart - Belirsiz Alacak Davası

Ecrimisil, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parasının, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara...

Devamını oku

23-09-2020 - 939

Kaçak Elektrik Kullanımı - Menfi Tespit Davası

Tutanaktan sonraki günlük tüketim ortalamasının ise 44 kwh/gün olup son fatura ile tutanak tarihi arasındaki tüketim ortalamasının 29 kwh/gün olduğu, buna göre de tutanaktan bir önceki okuma işleminden sonra sayaca müdahale edilmiş olduğu ve aradaki sürenin 10 gün olduğu, ...

Devamını oku

13-10-2020 - 929

Tazminat Davasında SGK nın Davaya Dahil Edilmesi

Davacı vekili, dava dilekçesinde davasını G. ve R. e yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, verilecek hüküm...

Devamını oku

24-09-2020 - 928

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu

Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...

Devamını oku

07-12-2020 - 927

Hukuka Aykırı Arama Sonucu Bulunan Uyuşturucu Madde Hükme Esas Alınamaz

Sanığın üstünde değil eşyası üzerinde gerçekleştirilen işlemin ayrıca bir arama kararı ya da emri gerektirmeyen hâllerden olduğunun da söylenemeyeceği, üzerlerinde yoklama yapılan kişilerin yanlarında...

Devamını oku