İdare Hukuku

28-11-2021 - 6

Öğretim Görevlisi Alımlarında Aranan Tecrübe Şartı Mevzuatın Belirlediği Sınırdan Daha Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenemez

Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi! başlığıyla yayınlanan Danıştay 8. Dairesi kararı. Daire, öğretim görevlisi alımlarında aranan tecrübe şartının mevzuatın belirlediği sınırdan daha kısıtlayıcı...
Devamını oku

27-11-2021 - 8

Konutun İşyerine Çevrilmesi - Ruhsata Aykırılık

Uyuşmazlık konusu yapıda değişiklik yapıldığı konusunda bir tespitin bulunmaması karşısında muhtarlık döneminde ve belediye kurulmadan önce yapılan yapının ruhsatsız olduğundan bahisle, ...
Devamını oku

27-11-2021 - 8

Avukatın Google a Reklam Vermesi

Google a reklam vermek suretiyle, boşanma avukatı yazıldığında web sitesini diğer meslektaşlarına göre ön plana çıkartmak, reklam yasağına aykırıdır....
Devamını oku

19-11-2021 - 23

Göreve Gelmeyen Öğretmenin Devlet Memurluğundan Çıkarılması

Dava; ....... İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan soruşturma neticesinde aynı il, Merkez, M..... A.... K..... Ortaokuluna öğretmen olarak atanmasına...
Devamını oku

18-11-2021 - 29

Yan Dal Uzmanlığı Bulunan Uzmanın Ana Dalı Kadrosunda Çalıştırılma Talebi

Jinekolojik onkoloji cerrahisi dalında yan dal uzmanlığı bulunan …ın, Özel … Bahçelievler Hastanesinde ana dalı olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrosunda çalıştırılma talebinin reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı...
Devamını oku

16-11-2021 - 21

İffetsizlikle Nam Salmış Erkekle Birlikte Yaşayan Kadın Polis Memuriyetten Atıldı

Yukarıda yer verilen ve davacının eylemine karşılık gelen eski düzenleme ile yeni düzenleme birlikte incelendiğinde, madde metninden de anlaşıldığı üzere, davacının Emniyet Örgütü...
Devamını oku

16-11-2021 - 25

Doktor Öğretim Üyesi Atamasında, Dekan Jüri Üyesi Olabilir Mi?

Her ne kadar zorunluluk durumunda dekanın kendisini jüri üyesi olarak belirlemesine engel bir ifadenin ilgili mevzuatta yer almadığı görülmüşse de, dava konusu olayda dekan yerine...
Devamını oku

06-11-2021 - 13

Zabıta Memuru - 1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Dava, Muğla ili Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 125D/h,j maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile...
Devamını oku

06-11-2021 - 15

Bursun Krediye Çevrilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi

Dava, davacı tarafından, almakta olduğu bursun başarısız olduğundan bahisle öğrenim kredisine çevrilmesi suretiyle tarafına 18.486,73 TL borç çıkarılması üzerine, bursun krediye çevrilmesine ilişkin işlemin iptali...
Devamını oku

06-11-2021 - 17

Yoksun Kalınan Parasal Haklarının Kamu Görevinden Çıkarıldığı Tarihten İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi

Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun reddine dair...
Devamını oku

06-11-2021 - 16

Görevde Yükselme Sınav Kurulunda Sendika Temsilcileri de Bulunabilir Mi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Sınav Kurulu ve görevleri başlıklı 13. maddesinde sınav kurulunda sendika temsilcisine ...
Devamını oku

31-10-2021 - 17

Kamu Hizmet ve Gerekleri Göz Ardı Edilmeksizin Memurların Naklen Atanması

Dava İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan çalışanın farklı İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Memurların naklen atanmaları konusunda...
Devamını oku

31-10-2021 - 11

Emniyet Hizmeti Görevlilerinin İkinci Bölgeye Yapılacak Atamaları Üç Defadan Fazla Ertelenemez

Dava Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde emniyet müdürü rütbesiyle öğretim görevlisi olarak görev yapan kişinin ikinci bölge ikinci görev sırası geldiğinden bahisle atanmasına ilişkin işlemin iptali...
Devamını oku

25-10-2021 - 21

İhtiyati Tedbir Davasında Davalı Hissesinin Yargılama Sırasında

Davacının dava konusu bağımsız bölümlerin paydaşı olduğu, davacının ön alım hakkı olduğu halde evvelinde tapuya paydaş olmayan davalının, paydaştan aldığı payların tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya...
Devamını oku

25-10-2021 - 29

Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin

Dava, davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden , asıl borçlu şirketin ilgili yıllara ait muhtelif vergi borçlarının şirketten tahsil...
Devamını oku

25-10-2021 - 31

Özel Usulsüzlük Cezasının Vadesi Dolmadan Önce Borçlu Şirket Sicilden Terkin Edilmesi

Dava asıl amme borçlusu şirketin muhtelif vergi borçlarının tahsili amacıyla davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılmıştır. Bahse konu ödeme...
Devamını oku

25-10-2021 - 25

Ortak Sıfatına İstinaden Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali İsteminde

Davacı adına ortak sıfatına istinaden düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Olayda, 06.06.2008 tarihinden önceki dönemlere ait şirket borçlarından şirket ortaklığından ayrılanların sorumlu...
Devamını oku

25-10-2021 - 22

Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali İsteminde

Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Asıl borçlu şirketin dava konusu ödeme emirleri içeriğinde yer alan borçlar da dahil olmak üzere vergi borçlarını...
Devamını oku

25-10-2021 - 18

Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İsteminde Mahsup Süresi

Dava davacı şirket adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda Kurumlar vergisi mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek...
Devamını oku

25-10-2021 - 20

Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Geçici Vergilerini İhtiva Eden İhbarnamelerin İptali İsteminde

İnşaat malzemeleri toptan satışı faaliyetinde bulunmakta iken mükellefiyet kaydı 31.12.2014 tarihi itibariyle resen terkin edilen davacının, 2015 ila 2017 takvim yıllarında komisyon karşılığında sahte fatura...
Devamını oku

25-10-2021 - 15

Sahte Belge Düzenleme Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezalı Kurumlar Vergisinin

Davacının, hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu ile sahte belge düzenleme nedeniyle takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir komisyonu kararlarına göre takdir edilen matrahlar üzerinden vergi ziyaı cezalı...
Devamını oku

25-10-2021 - 17

Yatırıma Katkı Tutarının Azalması Sonucunu Doğuran Tahakkuk Fişinin İptali

Dava 2017 döneminde müvekkili şirketin elde ettiği ihracat hasılatı üzerinden hesaplanan götürü giderin davalı idarece kabul edilmemesi üzerine ihtirazı kayıtla verilen kurumlar vergisi beyannamesine istinaden...
Devamını oku

25-10-2021 - 16

Şirket Ortak ve Çalışanlarına Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması

Dava otomobil ve hafif motorlu taşıt perakende ticaretiyle uğraşan davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca taşıt satın almak isteyen müşterilerin ilgili banka veya finans kurumuna...
Devamını oku

25-10-2021 - 14

Dairenin Günlük Konaklama Hizmetinde Kullanıldığından Davacı Adına Tesis Edilen

Davacı tarafından, davacıya ait olan dairenin günlük konaklama hizmetinde kullanıldığından bahisle adına tesis edilen mükellefiyet tesisi işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Olayda, davalı idarece davacının...
Devamını oku

25-10-2021 - 12

Davacının Kdv Damga Vergisi ve Gecikme Faizleri İle Vergi Ziyaı Cezalarının

Davacı tarafından ilgili dönemler için ihtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi düzeltme beyannamelerine istinaden tahakkuk ettirilen KDV, damga vergisi ve gecikme faizlerini ihtiva eden tahakkuk fişleri...
Devamını oku

25-10-2021 - 17

Vergi Ziyaı Cezalarının İptali İsteminde Geçici Verginin Peşin Alınan Bir Vergi Olması

Uyuşmazlık, davacı adına, verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığından bahisle takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden resen tarh edilen kurumlar geçici vergileri ile kesilen üç kat vergi...
Devamını oku

25-10-2021 - 19

İptal Davasında Şirketin Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Getirilen

Şirket tarafından, Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesi ile vergiye uyumlu mükellefler için getirilen yüzde beş oranındaki vergi indiriminden yararlandırılmadığından bahisle ihtirazi kayıtla verilen kurumlar vergisi...
Devamını oku

25-10-2021 - 12

İptal Davasında Zorunlu Atama Yapılan Okuldaki Zorunlu Azami Çalışma

Dava, Ortaokulda öğretmen olarak görev yapan tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca zorunlu hizmet puanının yeniden değerlendirilerek...
Devamını oku

25-10-2021 - 13

İptal Davasında Görev Yeri İsteği Dışında Değiştirilen Öğretmenin

Dava, Ortaokulda görsel sanatlar öğretmeninin norm fazlası olarak başka bir Ortaokula atanmasında zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı ek hizmet puanı verilmesi talebiyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin...
Devamını oku

25-10-2021 - 13

İptal Davasında Dava Açma Süresi İçinde Açılan Davanın Süre Aşımı

Dava; İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısının yapılan B sınıfı komiser yardımcılığı yazılı sınavını kazanmış olmasına rağmen idare tarafından komiser yardımcılığı kursuna çağrılmadığı, idarenin iradesini...
Devamını oku

25-10-2021 - 16

İptal Davasında Teknisyenin Maaşından Rızaen Tahsil Amacıyla Yapılan

Dava, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeninin kendisine ödenen dalış tazminatının rızaen maaşından kesilmesine ilişkin işleme karşı kesintinin durdurulması amacıyla yapılan...
Devamını oku

25-10-2021 - 25

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Destek Olduğu İddialarından Dolayı

Dava, Üniversite öğrencisinin hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Üniversitesi Rektörlüğü Disiplin Kurulunun kararına...
Devamını oku

25-10-2021 - 21

İptal Davasında Yargılamanın Yenilenmesi Nedenlerinin

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında yüklenici firma tarafından çalıştırılan ve sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yaptığı başvuru reddedilen işçinin, söz...
Devamını oku

25-10-2021 - 26

İptal Davasında Disiplin Cezası Verilebilmesi İçin Kanunda Öngörülmüş Olan İki Yıllık Zaman Aşımı

İlçe Emniyet Müdürünün maaşına haciz konulması amacıyla İcra Dairesinden gönderilen evrakı üç ay geçtikten sonra işleme koyduğundan hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu...
Devamını oku

25-10-2021 - 21

İşçi Tarafından Öne Sürülen Sebeplerin İdari Yargılama Usulü Kanununun

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında yüklenici firma tarafından çalıştırılmakta olan işçinin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yapmış olduğu başvurusu...
Devamını oku

25-10-2021 - 55

İptal Davasında Henüz Soruşturma Tamamlanmadan Davacının Alınan İfadesine İstinaden Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Aykırıdır

Dava, zabıt katibinin Başbakana hakaret fiilinden dolayı hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda...
Devamını oku

25-10-2021 - 22

İptal Davasında Soruşturma Tamamlanmadan Davacının Alınan İfadesine

Dava, zabıt katibinin Cumhurbaşkanına hakaret fiilinden dolayı hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte...
Devamını oku

24-10-2021 - 22

İptal Davasında Davacının Usulüne Uygun Savunması Alınmadan

Dava, öğretim üyesi hakkında başlatılan soruşturma sonucunda devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak fiilini işlediğinden bahisle uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleminin...
Devamını oku

24-10-2021 - 28

Davacının Özlük Hak Talebinin Reddinden Doğan Uyuşmazlığın

Dava, jandarma başçavuşunun tutuklu kaldığı süre içinde eksik ödenen görev aylıkları ile tutuklu kaldığı dönemde hiç ödenmeyen sosyal güvenlik primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, tutuklu...
Devamını oku

24-10-2021 - 21

İptal Davasında İdari İşlemlerden Dolayı Uğranılan Zararların Tazmini

Dava, Havalimanı Başmüdürlüğü bünyesinde şef kadrosunda görev yapanın, anılan kurumda vekaleten şube müdürü olarak görev yaptığı süreler içinde tarafına ödenen şeflik maaşı ile ödenmesi gereken şube...
Devamını oku

24-10-2021 - 83

Doktora Öğrencisinin Tutuklanması Nedeniyle Yaptığı Kayıt Dondurma Talebinin Kabulü Gerekir

Dava, Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Başkanlığı Doktora Programındaki öğrenci kaydının silinmesine Yönetim Kurulunun kararının iptali istemiyle açılmıştır. Üniversitesi Lisansüstü...
Devamını oku

24-10-2021 - 23

İptal Davasında İlk Derece Mahkemesince Uyuşmazlık Esasına İlişkin Hüküm Kurulmaması

Dava, Hastanede görev yapan davacının, hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak ilgilinin bulunduğu kadro kademe ilerlemesinin...
Devamını oku

24-10-2021 - 36

Tazminat Davasında Hastanın Muayenesini Yapan Doktorun Yanında

Dava, hastanın sol ayağının üzerine basamama ve sol elinde güç kaybı şikayetiyle gittiği Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğinde görevli doktorun mesleğin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun...
Devamını oku

24-10-2021 - 19

Kaza Sonucunda İmamın Üstlendiği Görevleri Diğer Sağlıklı Bireylere

Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde görev yapan imamın, görev yaptığı dönemde meydana gelen kazada idarenin sorumluluğu bulunduğundan bahisle uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararlara karşılık...
Devamını oku

24-10-2021 - 21

İptal Davasında Yanlış Ve Sorunlu Olan Bir Üst Ölçekli Plan Kararının

Dava; Hazineye ait taşınmazı da kapsayan alanda revizyon ve ilave nazım imar planı yapılmasına ilişkin İl Büyükşehir Belediye Meclisinin kararının iptali istemiyle açılmıştır. Mevcut nüfus artış hızı dikkate alındığında,...
Devamını oku

24-10-2021 - 19

İptal Davasında Davacının Başvurusunun Uygunluk Denetimleri Yapılmadan

Dava; davacıya ait taşınmazlara komşu, taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı ile inşa edilen yüksek bahçe duvarı sebebiyle bitişik parseldeki bahçesinin yok edildiği, yüksek taş duvarların arasını doldurarak düz bir...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

İptal Davasında Dava Konusu Yapı Ruhsatı Verilirken Üst Meslek Kuruluşlarının

Dava; taşınmaza İl Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen otel ve alışveriş merkezi kullanımına yönelik yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesinin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlığa konu otel...
Devamını oku

24-10-2021 - 23

İptal Davasında Hemşirenin Eşinin Serbest Veteriner Hekim Olarak Görev Yapması

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapanın, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasına katılmak üzere yaptığı başvurusunun eşinin serbest çalışan veteriner...
Devamını oku

24-10-2021 - 23

İptal Davasında Yönetmelik Değişikliğinin Yürürlüğe Girmesinden Önceki

Dava; Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavında başarılı olan ve ataması planlanan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan sağlık koşulunu taşımadığından bahisle...
Devamını oku

24-10-2021 - 15

İptal Davasında Sınavlar Sonucundaki Yerleştirme ve Atamaların

Dava, veteriner sağlık teknisyeninin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olarak İl Valiliği emrine atanan teknisyenin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü emrine tayin edilmesine ilişkin...
Devamını oku

24-10-2021 - 16

İptal Davasında Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Hizmet Veren Okulu

Dava; Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen tarafından, eğitim kurumları yönetici görevlendirmeleri kapsamında görevlendirmeye esas puanına karşı yapmış olduğu itirazın reddine...
Devamını oku

24-10-2021 - 20

İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada Sürücü Belgesi

Dava, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında yapılan alkol ölçümü sonucunda, davacının alkollü olduğunun tespit edildiğinden bahisle Karayolları...
Devamını oku

24-10-2021 - 16

İptal Davasında Bölge İdare Mahkemesinin İtiraz Üzerine Verdiği Kararların

Davacı tarafından, çalışma izni olmadan çalıştığından bahisle para cezası ile cezalandırılmasına dair İl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve...
Devamını oku

24-10-2021 - 15

Hazineye Ait Arazide Fuzuli İşgal Sebebiyle Gönderilen Ecrimisil İhbarnamesinin

Tamamı Hazineye ait taşınmazın, bir bölümü üzerinde mesken yapılmak suretiyle davacı tarafından fuzulen işgal edildiğinden bahisle ecrimisil istenilmesine ilişkin ecrimisil ihbarnamesi ve ecrimisil düzeltme...
Devamını oku

24-10-2021 - 29

Hazinenin Hissedarı Olduğu Taşınmazda Kendi Payından Fazla

Dava konusu olayda, ecrimisile konu hisseli taşınmazın bir kısmının davacı tarafından kullanıldığı hususunda çekişme bulunmamakta olup, uyuşmazlık, söz konusu taşınmazda hissedar olan davalı idarenin, diğer...
Devamını oku

24-10-2021 - 21

Sigorta Şirketinin Sigortalısı Aracın İdarece Yapılan Asfalt Çalışmasında

Dava, davacı şirkete sigortalı aracın seyir halinde iken yolda bulunan ve davalı idarece yapılan asfalt çalışması nedeniyle yerinden çıkmış rögar kapağına çarpması sonucu oluşan hasar bedelinin ödeme tarihi olan...
Devamını oku

24-10-2021 - 19

Hizmet Kusuru Sebebiyle Meydana Gelen Kazadan Dolayı Tazminat İsteminde

Dava davacıya ait aracın seyir halindeyken yoldaki kasis sebebiyle meydana gelen trafik kazasında davacının yaralanması ve aracının hasar görmesinde hizmet kusuru bulunduğundan maddi ve manevi zararın...
Devamını oku

24-10-2021 - 53

Devrilme Tehlikesi Bulunan Ağacın Devrilerek Davacıya Ait Araca

Uyuşmazlık konusu olayda ana arter niteliğinde yol olan Sahil Yolu ile deniz sahili arasında kalan alanda meydana gelmiş, burada bulunan yaşlı ve devrilme tehlikesi bulunan ağaç, rüzgarın da etkisiyle devrilerek...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

El Atma Sebebiyle Taşınmaz Bedeli İsteminde Kamulaştırma Kanunu

Davacıya ait parselin yolda ve sit alanında kalması nedeniyle kullanım hakkının sınırlandığından bahisle, hukuki el atma niteliğinde olan bu durum dolayısıyla taşınmazının bedelinin el atma tarihinden itibaren...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

Davacının Mülkiyet Hakkının Kısıtlanmasında Hizmet Kusuru

Davacı tarafından, Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planında Olimpiyat Parkı Alanı olarak belirlenen, maliki olduğu taşınmazlara yönelik herhangi bir yasal işlemin yapılmaması nedeniyle mülkiyet haklarının...
Devamını oku

24-10-2021 - 15

Davacının Başına Biber Gazı Fişeği İsabet Etmesi Sebebiyle

Davacının, gerçekleşen olaylar esnasında biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararının davalı idarece tazmini istemiyle dava açılmıştır. Mahkemece manevi tazminat talebinin...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

Orman Kesim Ve Nakliye Faaliyetleri Sırasında Meydana Gelen...

Davacı şirketin santraline ait kabloda, kablo tesisatında ve 2 adet ahşap enjekte direkte 29.07.2010 tarihinde Orman işletme Müdürlüğü Sarıyer İşletme Şefliği tarafından yapılan orman kesim ve nakliye faaliyetleri...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

Taşınmazın Bedelsiz Olarak Aynen veya Misliyle İadesi İsteminde Danıştayın Bozma Kararı...

Davacıların, taşınmazın bedelsiz olarak aynen veya misliyle iadesi istemiyle yaptıkları başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesinde açtıkları davada, davanın görev yönünden...
Devamını oku

24-10-2021 - 18

Taşınmazın Doğrudan Satın Alınma Talebi İle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddine Yönelik...

Davacı şirketin santraline ait kabloda, kablo tesisatında ve 2 adet ahşap enjekte direkte 29.07.2010 tarihinde Orman işletme Müdürlüğü Sarıyer İşletme Şefliği tarafından yapılan orman kesim ve nakliye faaliyetleri...
Devamını oku

24-10-2021 - 23

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri...

Davacı şirket adına Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri Maddesine aykırılıktan 10 uyarma cezası verilmesine ilişkin İhlal Tespit Tutanağı ile uyarma verilmesine ilişkin İhlal...
Devamını oku

24-10-2021 - 26

Davacının Eylemi Yükseköğretim Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Farklı...

Uyuşmazlıkta, davacının Yükseköğretim Kanununda yer alan Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak ve...
Devamını oku

24-10-2021 - 24

Uyarma Cezasının İptali İsteminde Davacı, Rektör Olduğu Dönemde Sözleşmesini...

Davada, davacının rektör olduğu dönemde sözleşmesini fesheden doktor öğretim üyesi hakkında gerekli işlemleri yapmaması sebebiyle uyarma cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. Davacının...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

Toplu Taşıma Hattı Oluşturulmasına İlişkin Kararın İptali İsteminde Belediyeye Bağlı...

Dava Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararında yer alan belirtilen semtler arasında toplu taşıma hattı oluşturulmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır. UKOME nin...
Devamını oku

24-10-2021 - 21

Ruhsat ve Projeye Aykırı İmalat Sebebiyle Verilen Para Cezasının İptali İsteminde Dava...

Ruhsat ve eki projeye aykırı imalat yapıldığına dair yapı tatil tutanağına istinaden, davacının İmar Kanunu uyarınca hesaplanan temel ceza ile bu yapılan artırımların toplamı olan para cezasıyla cezalandırılmasına...
Devamını oku

24-10-2021 - 26

Yıkım Kararı Ve Para Cezasının İptali İsteminde Çekme Mesafesi Üzerine Yapıldığı Sabit...

Dava yıkım kararı ve para cezasının iptali istemine ilişkindir. İş merkezi binasına bitişik çekme mesafesinde bulunan alanın dükkan şeklinde kapatılarak yaklaşık 55,50 m2 lik fazla alan oluşturulduğu tespit...
Devamını oku

24-10-2021 - 62

Ruhsatsız Yapının Yıktırılması Ve Yapı Sahibi Davacı Hakkında Para Cezası Verilmesi...

Ruhsatsız yapının yıktırılması ve yapı sahibi davacı hakkında para cezası verilmesine ilişkin kararın iptali istemi ile dava açılmıştır. Olayda, davacı şirketin parsel maliki olduğu, davacı şirketle diğer şirket arasında...
Devamını oku

24-10-2021 - 21

İmar Kanunu Uyarınca Temel Para Cezasının Hesaplanmasında Yapı İnşaat Alanı Ve Yapı...

Uygulama İmar Planında Park alanında kalan taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olup davacı şirketin kiracısı olduğu binanın bahçesinde ruhsatsız yapı yapıldığının yapı tatil...
Devamını oku

24-10-2021 - 18

Onaylı Restorasyon Projesine Aykırılık Sebebiyle Yapı Tatil Tutanağının Ve İdari Para...

Taşınmaz üzerinde yer alan ve II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bulunan yapının bağımsız bölümlerinde onaylı restorasyon projesine aykırı olarak ahşap pencereler yerine PVC...
Devamını oku

24-10-2021 - 17

Taşınmazda Kaçak Yapı İnşa Edilmesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasının İptali...

Taşınmazda kaçak yapı inşa edildiğinin yapı tatil tutanağı ile tespit edildiğinden bahisle, İmar Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararı ile tahakkuk fişinin iptali istenilmiştir. İdari...
Devamını oku

24-10-2021 - 16

Yaşlılık Aylığının İptal Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İsteminde Dava Konusu İşlem Vakıf...

Dava davacı tarafından, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında almakta olduğu yaşlı aylığının, kendi adına gayrimenkul ve menkul...
Devamını oku

24-10-2021 - 19

Onaylı Mimari Projesine Aykırı Olarak Yapılan İmalatlar Nedeniyle İdari Para Cezasının...

Davada taşınmaz üzerinde bulunan yapıda onaylı mimari projesine aykırı olarak yapılan imalatlar nedeniyle İmar Kanununun gereğince yapı sahibi sıfatıyla davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin...
Devamını oku

24-10-2021 - 13

Kültür Varlığı Gayrimenkuldeki Restorasyonda Pencerenin Kapıya Çevrilmesinin İptali...

Uyuşmazlık kagir ev hakkında İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tesis edilen retitüsyon projesi ve röleve projesi onaylama kararlarında yer alan ve cadde ve sokak kesişiminde yer alan yol...
Devamını oku

24-10-2021 - 12

Taşeron Şirket Bünyesinde Çalışmakta İken Khk İle Görev Yaptığı Yerde Görevine Devam...

Dava Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen davacının, eşinin başka bir ilde 4 yıl zorunlu doğu görevi yaptığından bahisle, eş durumu mazereti sebebiyle eşinin...
Devamını oku

23-10-2021 - 24

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2356 E. 2019/916 K.

Dava, Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak suçunu işlediğinin...
Devamını oku

23-10-2021 - 26

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/3494 E. 2020/823 K.

Dava, gümrük muayene memurunun İl Gümrük Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde görevi gereği yaptığı ve yapmadığı işlemler ile ihracat kaçakçılığı eylemlerine aktif bir şekilde iştirak ettiği, gerekli icra...
Devamını oku

23-10-2021 - 23

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/3345 E. 2020/825 K.

Milli Savunma Bakanlığı ile akdedilen sözleşme ile Tugay Komutanlığı emrinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Davanın...
Devamını oku

23-10-2021 - 23

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2247 E. 2020/827 K.

Dava, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünde Müze Araştırmacısı olarak görev yapan davacının, Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin...
Devamını oku

23-10-2021 - 26

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2870 E. 2020/1641 K.

Dava, Üniversite Eğitim Fakültesinde okutman olarak görev yapan davacı tarafından, İngilizce muafiyet sınavında görevli iken bir öğrencinin yaptığı şikayet sonucu Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca...
Devamını oku

23-10-2021 - 25

Gaziantep BİM 5. İDD 2019/1748 E. 2020/1933 K.

Dava, İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan polis memuru tarafından, başkaca İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olduğu dönemde hakkında başlatılan soruşturma neticesinde...
Devamını oku

23-10-2021 - 24

Gaziantep BİM 4. İDD 2019/2830 E. 2020/3596 K.

Üniversite Hastanesi bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan davacının KHK hükümleri uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle uygun...
Devamını oku

23-10-2021 - 17

Gaziantep BİM 4. İDD 2019/5314 E. 2020/3798 K.

Belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan davacının, KHK hükümleri uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle uygun...
Devamını oku

23-10-2021 - 22

Gaziantep BİM 4. İDD 2019/4030 E. 2020/3791 K.

Belediye bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun...
Devamını oku

23-10-2021 - 12

Gaziantep BİM 1. İDD 2017/1010 E. 2017/813 K.

Lisede Müdür Başyardımcısı olarak görev yapmakta iken yasa gereği dört yılını doldurduğundan bahisle yöneticilik görevi sona eren davacının müdürlük inhasi verilmek suretiyle yeniden müdür yardımcısı olarak...
Devamını oku

23-10-2021 - 13

Erzurum BİM 2. İDD 2016/1034 E. 2017/99 K.

Dava; şirket bünyesinde görev yapmakta iken Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve akabinde İl Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü emrine atanan davacı tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Planlama...
Devamını oku

23-10-2021 - 14

Erzurum BİM 2. İDD 2018/2740 E. 2020/560 K.

Dava; davacıların yakınının eşi tarafından öldürülmesi olayında, idarenin hizmet kusuru nedeniyle tazminat ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali ile maddi ve manevi...
Devamını oku

23-10-2021 - 15

Erzurum BİM 2. İDD 2018/2584 E. 2020/554 K.

Dava; davacı adına kayıtlı taşınmaz ile kiralamak suretiyle kullandığını belirttiği taşınmazda bulunan zirai ürünlerinin, davalı idare ve işi ihale ettiği yüklenici şirket tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları...
Devamını oku

07-10-2021 - 23

Düzeltme-Şikayet Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem

Bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle ilgili kararlara konu olaylarda, davacının iş akdinin işverenle karşılıklı olarak imzalanan ikale sözleşmesi ile feshi sonucu...
Devamını oku

07-10-2021 - 23

Vergilendirme Hataları

Vergi Usul Kanununun 112. maddesinin 4. fıkrasında 6322 sayılı Kanunla 15/06/2012 tarihinde değişiklik yapılmadan önce yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergiler için faiz uygulanması gerektiği yolunda Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında...
Devamını oku

07-10-2021 - 26

Seçim İçin İstifa Eden Ancak Seçim Sonrası Göreve Dönmek İsteyen Memur

Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar başlığıyla yayınlanan Ankara BİM 1. İdari Dava Dairesi kararı. Daire, seçim için istifa eden ancak seçim sonrası göreve dönmek isteyen memurun,...
Devamını oku

06-10-2021 - 29

Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi

Davalı idarede ziraat mühendisi olarak görev yapan davacı 28/09/2016 tarihinde daire başkanı olarak atanmıştır. Dava konusu 30/01/2017 tarih ve 301 sayılı işlemle ise atama onayı iptal edilerek eski görevine...
Devamını oku

06-10-2021 - 24

Devlet Nişanı Kısmında Atatürk Kabartmasına Yer Verilmemesi

Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenleyen 2933 sayılı Madalya...
Devamını oku

06-10-2021 - 28

Devlet Memurluğundan Çıkarma - Disiplin Cezaları

Diğer yandan, ceza mahkemesi kararlarıyla, davacının, sübuta eren eyleminin yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 10 ay hapis ve 4 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırıldığı ve soruşturma raporu...
Devamını oku

06-10-2021 - 28

Öğretmen Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 9. fıkrası kapsamı ve sınırları çerçevesinde, bu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak yapılan ikincil düzenlemede, proje okuluna öğretmen olarak...
Devamını oku

06-10-2021 - 110

Devlet Memuruna Verilen Cezalar Kaldırılmış Olsa Dahi Görev Yeri Değişikliklerinde Dikkate Alınmasında Hukuken Sakınca Yoktur

İptal edilen disiplin cezası görevden alma işleminde dikkate alınır mı? başlığıyla yayınlanan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararı. Kurul, devlet memuru hakkında verilen cezalar kaldırılmış olsa dahi...
Devamını oku

06-10-2021 - 24

Ödeme Emrinin Katma Değer Vergisine İsabet Eden Kısmını İptali

Olayda, davacının borçlu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğü 22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihli ve 8270 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle sona erdiği, aynı tarihte şirket müdürlüğüne on yıl süre ile...
Devamını oku

06-10-2021 - 26

Belediyenin Hakları Yetkileri ve İmtiyazları

Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin 14.10.1991 gün ve E:1991/29, K:1991/29 sayılı kararı ile, gerek 2560 sayılı Yasanın 23. maddesi gerekse buna dayanılarak çıkarılan İSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 5,16 ve 17. maddelerinde, ...
Devamını oku

25-09-2021 - 30

Disiplin Cezası Verilecek Fiiller - Savunma Hakkı - Adil Yargılanma Hakkı

Dava; İstanbul ili, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Teğmen olarak görev yapan davacı tarafından, amirinin izni olmadan görev yerini terk ettiğinden bahisle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin...
Devamını oku

25-09-2021 - 29

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Davacı tarafından, adına resen mükellefiyet tesisi işleminin iptali istemiyle açılan davanın; davacı şirketin Türkiye de çevrimiçi rezervasyon hizmeti faaliyetinde bulunduğu ve bu faaliyetini icra ettiği www.booking.com...
Devamını oku

25-09-2021 - 29

Temizlik Görevlisi Olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydının Büro Elemanı Olarak Düzeltilmesi İstemi

Dava; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde personel hizmeti alımı yoluyla taşeron şirket personeli olarak görev yapmakta iken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde...
Devamını oku

25-09-2021 - 33

Tahakkuk Eden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi - Munzam Sandık Vakfına Ödenen Tutar

Davacı tarafından, üyelerine sosyal güvenlik sağlamak amacıyla kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı vakfına yaptığı ödemelerin çalışan açısından ücret...
Devamını oku

25-09-2021 - 29

Mesai Defterinin İmzalattırılmasına Dair İşlem - Hazine Avukatı

Mersin Valiliği, Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğünde hazine avukatı olarak görev yapan davacı tarafından; mesai defterinin imzalattırılmasına dair işlem ile duruşma ve keşif günleri haricinde mesaiye uyularak giriş ve...
Devamını oku

25-09-2021 - 34

Mermer İşletme Ruhsat Sahası İçerisinde Kalan ve Mera Vasıflı Olan Taşınmazın Bir Kısmının Tahsis Amacının Değiştirilmesi İsteminde Kış Ayında Yapılan Keşfin Yeni Bir Tarihte Tekrar Edilmesi Gerekir

Dava, davacı şirkete ait mermer işletme ruhsat sahası içerisinde kalan ve mera vasıflı olan taşınmazın bir kısmının Mera Kanunu uyarınca tahsis amacının değiştirilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin...
Devamını oku

25-09-2021 - 57

15 Günlük İstirahat Raporu Olan Şirket Yetkilisinin Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine İlişkin İtirazının Verilen Ek Süre İçerisinde ve Süresinde Yapıldığının Kabul Edilmesi Gerekir

Şirket adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı aracın, eski olduğu halde yeni ve kullanılmamış olarak beyan edilmek suretiyle, İthalat Rejimi Kararının ilgili maddesi hükmüne aykırı olarak ilgili...
Devamını oku

25-09-2021 - 27

B. K. Kararıyla Çiftçilere Yapılan Gelir Desteği Ödemesi İçin Tevkifat Oranı Yüzde Sıfır Olarak Belirlenmesine Rağmen İdare Tarafından Yüzde Dört Oranında Tevkif Edilen Gelir Vergisi Hukuka Aykırıdır

Çiftçi adına, yem bitkileri desteği kapsamında yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesi uyarınca yüzde dört oranında tevkif edilen gelir vergisinin kaldırılması ve yapılan kesintinin iadesine...
Devamını oku

08-08-2021 - 73

Üniversitedeki Taciz Olayı - Yönetmelik ile Disiplin Cezası Düzenlenemeyeceği

Bu durumda, kanuni dayanağı bulunmayan davacının görevinden çekilmiş sayma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır....
Devamını oku

03-08-2021 - 95

Cinsel Taciz Suçu Dolayısıyla Memuriyetten Çıkarılma - Psikolojim Bozuk İddiasının Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında

Dava konusu olayda, Daire kararında da belirtildiği üzere, her ne kadar davacının davaya konu disiplin cezasına ilişkin fiili işlediği tarihlerde akli melekelerinin yerinde olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu mevcut değil ise de;...
Devamını oku

23-07-2021 - 61

Vergi ve Ceza İhbarnameleri - E Tebligat - Süre Aşımı

Davaya konu vergi ve ceza ihbarnameleri de dayanağı vergi inceleme raporunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda usulüne uygun tebliğ edilmesine karşın, tebliğ...
Devamını oku

23-07-2021 - 72

Damga Vergisi İstisnası - Düzeltme Şikayet Başvurusu

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler kapsamında üretim tesislerinin yatırım döneminde, bu tesislerle ilgili yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların...
Devamını oku

23-07-2021 - 55

Emlak Vergisi – İntifa - Tapuya Konulan Şerh - Kullanım Kararı - Elektronik Ortamda Usulüne Uygun Tebliğ

Davaya konu vergi ve ceza ihbarnameleri ile dayanağı vergi inceleme raporunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda usulüne uygun tebliğ edilmesine karşın, tebliğ...
Devamını oku

23-07-2021 - 64

Defter ve Belgelerin İnceleme İçin İbraz Edilmemesi - Resen Araştırma İlkesi

Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimlerin tamamının reddi suretiyle yapılan tarhiyata karşı açılan davada defter ve belgelerin mahkemeye ibrazı üzerine vergi dairesi...
Devamını oku

23-07-2021 - 70

Hakimin Fetö/Pdy Örgütü İle İltisak Ve İrtibatının Olduğunun Tespiti - Yarsav Üyeliği - Bylock Delili

Davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına...
Devamını oku

23-07-2021 - 64

İşten Çıkarma Cezası - Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin İşlemin İptali - Zamanaşımı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü emrinde prodüktör olarak görev yapan davacının, zimmet ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediğinden bahisle TRT Personel Yönetmeliğinin 100. maddesinin (g)...
Devamını oku

22-07-2021 - 172

Taraf Vekilleri Hangi Aşamada Olursa Olsun Dava Takibi İle Görevlendirildiğinde Vekalet Ücretine Hak Kazanacaktır

Taraf vekillerinin hangi aşamada olursa olsun dava takibi ile görevlendirilmesi halinde avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen ücretin tamamına hak kazanacağına ilişkin açık düzenleme karşısında,...
Devamını oku

22-07-2021 - 65

1. Derece Kadrolu Öğretmenin Disiplin Soruşturmasına Bağlı Olarak 5. Dereceli Memur Kadrosuna Atanması - Öğretmen Ek Göstergeden Yararlanma

Daire, 1. derece kadrolu öğretmenin disiplin soruşturmasına bağlı olarak 5. dereceli memur kadrosuna atanmasına zımnen onay vererek bu kişinin öğretmen ek göstergesinden yararlanması gerektiğini belirtmiştir....
Devamını oku

22-07-2021 - 46

Karar Düzeltme İsteminin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Kararının Tek Hakimle Verilemeyeceği

Mahkeme heyetince verilip ısrar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun temyiz incelemesinden geçen bir davada karar düzeltme isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararın mahkeme heyetince...
Devamını oku

22-07-2021 - 56

Sicil Raporlarına Karşı Dava Açma Süresi Hakkında

Kanunda, tesis edilmekle kesinleştiği ve herhangi bir itiraza konu edilemeyeceği, doğrudan dava konusu edilmesi gerektiği açıkça hükme bağlanmayan tüm idari işlemlerde olduğu gibi olumsuz sicil dışındaki...
Devamını oku

22-07-2021 - 61

Parselasyon Planı - Askı İlan Süresi - Kesinleşme

Parselasyon planının belediye encümeninin onayından sonra yürürlüğe girip bir ay süreyle ilan edildikten sonra kesinleşeceği, bu süre içinde yapılan itirazların tamamı ya da bir kısmının kabul edilmesi halinde...
Devamını oku

22-07-2021 - 83

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Sonuçlanması Nedeniyle Öğrenciliğin Sonlandırılmasına İlişkin İşlemin İptali - Yetkili İdare Mahkemesi

Davacının öğrencilikten ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada, genel yetki kuralı uyarınca Ankara İdare Mahkemesinin yetkili bulunduğu hakkında....
Devamını oku

19-07-2021 - 105

Davanın Konusuz Kalması - Yargılama Giderleri - Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu

Davanın konusuz kalması durumunda esas hakkında yargılamaya devam edilerek karar verilmesine gerek kalmamakta ise de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 331. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın...
Devamını oku

19-07-2021 - 58

Kesin Nitelikte Olmayan Kararlar Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi

Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle yapılan başvuruda, kesin nitelikte olmayan kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenilemeyeceği hakkında....
Devamını oku

19-07-2021 - 76

Düzeltme Şikayet Müessesesi - Vergi Mahkemesinin Görevleri - Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki

Dolayısıyla şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın görüm ve çözüm yeri, kaldırılması istenilen vergi borçlarına ilişkin vergileri tarh ve tahakkuk ettiren Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün bağlı olduğu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının...
Devamını oku

18-07-2021 - 101

Açıktan Atanmada Aylığa Hak Kazanma

Dosyanın incelenmesinden; davanın, sınavda başarılı olarak ….. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı emrine 5. dereceli İnşaat mühendisi kadrosuna atanan davacının, 21.12.2018 tarihinde yeni görevine başladığından 25 günlük maaş farkının tarafına ödenmesi...
Devamını oku

18-07-2021 - 48

İcra Tahsil Harcı - Varlık Yönetim Şirketi - Görevli Mahkeme - Vergi Mahkemesi

İcra Müdürlüğünce, Hazine adına sorumlu sıfatıyla tahsil edilen icra tahsil harcının, muaf olduğu iddiası ile iadesi istemine ilişkin uyuşmazlıkta vergi mahkemesinin görevli olduğu hakkında....
Devamını oku

18-07-2021 - 58

Kesin Karar - Temyiz Başvurusu

Tek hakimle verilen temyize tabi olmayan kararının daha önce Bölge İdare Mahkemesinde istinaf isteminin reddedilerek söz konusu mahkeme kararının kesinleştiği bu nedenle istinaf başvurusunun reddine dair kararın...
Devamını oku

18-07-2021 - 57

2020 Hakimlik Sınavındaki İş Hukuku Sorusunun İptali Hakkında

Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununda işçinin hafta tatili günlerinde çalıştırılması halinde işçiye ödenmesi gereken ücret oranı düzenlenmediğinden, soru kökünün yanlış anlamaya yol açtığı, dolayısıyla sorunun bilimsel açıdan tartışmaya gerek bırakmayacak netlikte olması ve soru...
Devamını oku

18-07-2021 - 56

Yetkili Olmadığı Halde Basma, Haber Ajanslarına Veya Radyo Ve Televizyon Kurumlarına Bilgi Veya Demeç Vermek

Dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar ile birlikte değerlendirildiğinde: temsilcisi olduğu sendikanın faaliyet gösterdiği diş sağlığı hizmetleriyle ilgili diş hastanesi ve personel sayısının azlığı ve sağlık alanında geçilen merkezi...
Devamını oku

17-07-2021 - 74

Meb Yönetici Görevlendirme Sözlü Sınavıyla İlgili Önemli Karar - Sözlü Sınavdan Başarısız Sayılma İşleminin İptali

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, eğitim kurumları yönetici görevlendirme sözlü sınavında, adayın verdiği cevabı yetersiz bulan komisyon üyelerinin yetersiz görülme nedenlerini Sınav formunun C bölümünde belirtmedikleri gerekçesiyle, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti....
Devamını oku

17-07-2021 - 64

Devreden Kdv Tutarının Azaltılmasına İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi

Davacı şirket adına, ortağından alınan etken maddenin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek fiyatlı olması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımında bulunulduğu ve bu alımlara ilişkin KDV nin indirim konusu...
Devamını oku

17-07-2021 - 50

Resen Tarh Edilen Katma Değer Vergisi İle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması - Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançların İndirim Konusu Edilemeyeceği

Davacı şirket adına, hakkında transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu iddiasıyla düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2011/Haziran dönemi için resen tarh edilen katma...
Devamını oku

17-07-2021 - 50

Soruşturma İzninin Kapsamı - Şikayetçi Sıfatı Olmayanlar Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtiraz Edemez

Soruşturma izin verilmemesine ilişkin karara şikayetçi sıfatı bulunmayan üçüncü kişiler itiraz edemez. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde,...
Devamını oku

14-05-2021 - 83

İntibak Yapılması İstemi - 4 Yıllık Lisans

Bu durumda, davacının memuriyete girişten önce yüksek öğrenim mezunu olduğu ve bu hususun taraflar arasında bir çekişme bulunmadığı da dikkate alındığında, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerekirken aksi yönde...
Devamını oku

14-05-2021 - 85

Belediye Başkan Yardımcısının Görevden Alınması - Takdir Yetkisi - Norm Kadro Ve Personel İstihdamı

Bu durumda, belediye başkanı tarafından görülen lüzum üzerine, takdir yetkisi çerçevesinde, davacının belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir....
Devamını oku

12-05-2021 - 94

Derdestlik - İtirazlar - Düzenleyici İşlem

Genel düzenleyici işlemin ilan tarihinden itibaren veya uygulama işlemi üzerine birlikte ya da ayrı olarak süresi içerisinde dava açılmamış olması nedeniyle düzenleyici işlem yönünden süre aşımı; uygulama işleminin ise...
Devamını oku

11-05-2021 - 88

Sözleşmenin İhtaren Sona Erdirilmesi - Gerçeğe Aykırı Rapor Ve Belge Düzenlemek

Aile Hekimi olan davacının, 2010 - 2012 yılları arasındaki eylemleriyle ilgili olarak öğrenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde işlemlerin sonuçlandırılması gerekmekte iken, mevzuatta öngörülen zamanaşımı...
Devamını oku

11-05-2021 - 99

Diploma Ücreti Ve Diploma Harcı – Dernek - Genel Hükümler

Daire, üniversite tarafından kurulmayan ancak üyeleri üniversite personeli olan bir dernekteki üyelerin dernekle ilgili faaliyetlerinin üniversitedeki görevleri sebebiyle ve bu görevleri sırasında gerçekleşen faaliyetler olarak kabul edilemeyeceğinden...
Devamını oku

09-05-2021 - 92

Ruhsatsız Yapının 30 Gün İçinde Yasal Hale Getirilmesine İlişkin Encümen Kararının Bulunmaması

Davalı idare vekili tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinde, uyuşmazlık konusu yapıya ilişkin olarak davacı tarafından Yapı Kayıt Belgesinin alınması nedeniyle, dava konusu encümen kararı ile davacı adına...
Devamını oku

09-05-2021 - 72

İki Ayrı İmar Planının İptali İstemi - Gayrımenkullerin Ayrı Yerlerde Olması - Aynı Dilekçe İle Dava Açılamaması

Dava konusu parselin bulunduğu alanda Bakanlık tarafından onaylanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı ile Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla onaylanan...
Devamını oku

09-05-2021 - 79

Vekile Yapılan E Tebligatın Adrese Ulaştığı Tarihi İzleyen 5. Günün Sonunda Yapılmış Sayılacağı

Dava ilgili parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılmıştır. Dosyanın...
Devamını oku

09-05-2021 - 82

İdari Yargıda Bütün Davalarda Feragat Uygulanabilir

Uyuşmazlık, iptal davalarının objektif niteliği dikkate alındığında, bu davalarda Hukuk Muhakemeleri Kanununun feragate ilişkin hükümlerinin nasıl yorumlanması gerektiği noktasında toplanmaktadır. Davadan...
Devamını oku

09-05-2021 - 80

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları - Narenciye Bahçelerinin Korunması

Bilirkişi raporunda yer alan, bitkisel genetik kaynağı olarak korunması gereken ve aynı zamanda coğrafi işaret ile tescilli 27 meyveden biri olan Özel Mandarininin yetiştirildiği davaya konu taşınmazın, iklim ve arazi...
Devamını oku

09-05-2021 - 120

İdari İşlem Tarihi İtibari İle Encümenin Almış Olduğu Yıkım Kararı Olmaması

Dava konu taşınmazda bulunan binanın altında işyeri olarak işletilmekte olan bağımsız bölümde ruhsatsız imalatlar yapıldığı tespit edildiğinden bahisle İmar Kanunu uyarınca para cezası verilmesine ilişkin...
Devamını oku

09-05-2021 - 84

Taşınmazın Zarara Uğraması - Davacının Vefatı - Mirasçılar Dahil Olana Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği

Dava konusu davacıların mülkiyetinde bulunan taşınmazı da kapsayan bölgede Baraj ve Hidroelektrik Santral kapsamında karayolu yapım çalışmaları sırasında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle anılan...
Devamını oku

09-05-2021 - 85

Anayasada Özel Dava Açma Süresi Öngörülmesi - Ancak İdarenin Bu Hususu Kararında Belirtmemesi - Artık Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılabileceği

Anayasa gereğince özel dava açma süresine tabi olmasına rağmen, bu hususun idari işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliği tarihinden itibaren, özel dava açma süresinin değil, 60...
Devamını oku

09-05-2021 - 76

Kamulaştırmasız El Atma Bedeli - Davacının Vefatı - Dosyanın İşlemden Kaldırılması

Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin...
Devamını oku

09-05-2021 - 99

Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali İstemi - Askı Süresinde İtiraz - Zımni Ret - Ret Kararının Tebliği

Davada taşınmazın bir kısmının otogar alanı olarak belirlenmesine ilişkin büyükşehir belediye meclisinin kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali istenilmiştir. Dava konusu...
Devamını oku

09-05-2021 - 74

Hakim Adayının Mülakatta Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi

Mülakat kurulunun her bir üyesi tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin tutanakların savunma ekinde gönderilmiş olduğunun görüldüğü, davalı idarenin savunması ekinde gönderilen ve dava dosyasında...
Devamını oku

09-05-2021 - 83

TSK dan Ayrılma İşleminin İptali - Aynı Fiilin Başka Bir Suçu Oluşturması

Davacı hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi tesis edilmesine dayanak alınan -kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği- suçundan açılan kamu davasında -suç kastının bulunmaması- nedeniyle...
Devamını oku

09-05-2021 - 97

Sicil Notunun Olumsuz Olarak Düzenlenmesi - Görevine Son Verilme

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Takım Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacının anılan yıl sicil notunun olumsuz olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin ve bu işleme dayalı...
Devamını oku

09-05-2021 - 82

Temyiz İncelemesi İYUK da Yer Alan Sebeplerle Yapılabilir

Emniyet Müdürlüğü emrinde sınıf emniyet müdürü olan davacı tarafından yıla ait performans değerlendirme puanının iyi olarak tespitine ilişkin işlemin iptali ile ve yoksun kalınan özlük haklarının yasal faiziyle...
Devamını oku

09-05-2021 - 82

İl Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Amiri Olan Polisin İl Emniyet Müdürlüğü Emrine Naklen Atanması

İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen...
Devamını oku

09-05-2021 - 77

Performans Puanının Daha Yüksek Olduğuna İlişkin Açılan Dava

Davacının performans puanının anılan sayı olarak belirlendiği, bu puanın iyi olarak değerlendirilen performans puan türü olduğu, anılan Kurul Kararı gereğince birim amiri tarafından değerlendirme amiri sıfatıyla...
Devamını oku

09-05-2021 - 78

Kamu Görevinden Çıkarma Kararında Kanun Yolu ve Süresinin Gösterilmemesi - Yoksun Kalınan Parasal Hakların Ödenmesi Talebi

Davacının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde üsteğmen olarak çalışmaktayken Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem sebebiyle yoksun...
Devamını oku

09-05-2021 - 81

Kamu Görevinden Çıkarma Kararında Kanun Yolu ve Süresinin Belirtilmemesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Silah Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak görev yapan davacının, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu...
Devamını oku

09-05-2021 - 79

Minibüs Hatlarının Farklı Tarihlerde Satışı - Değer Artış Kazancının Eksik Beyan Edilmesi - Gelir Vergisi - Vergi Ziyaı Cezası

Davacının sahip olduğu Minibüs Hattının satış tutarının tespitine ilişkin olarak esas alınan tutarların Minibüs Hatlarının satışlarına ait bedeller ile Minibüs Hatlarına ait satış ilanları olduğu, ihtilaflı dönemin matrahın...
Devamını oku

09-05-2021 - 88

Vergi Ziyaı Cezası - Cezalı Gelir Vergisi ve Geçici Verginin Kaldırılması İstemi - Ticari Organizasyon - Kazancın Biçim Değiştirmesi

Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacının 5 adet gayrimenkul satışında bulunduğu, davalı idarece söz konusu taşınmazların alım ve satımıyla ilgili taraflar nezdinde yeterince inceleme ve araştırma yapılarak...
Devamını oku

09-05-2021 - 106

Cezalı Gelir Vergisi ve Geçici Vergilerin Kaldırılması Talebi - Servetin Biçim Değiştirmesi

Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacının 5 adet gayrimenkul satışında bulunduğu, davalı idarece söz konusu taşınmazların alım ve satımıyla ilgili taraflar nezdinde yeterince inceleme ve araştırma yapılarak...
Devamını oku

09-05-2021 - 115

Zarar Azaltımı İşleminin İptali Talebi

Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuyla, davacı ile Spor Kulübü arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandığı, söz konusu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin tamamının gider kaydedildiği,...
Devamını oku

09-05-2021 - 67

Gayrimenkul Ticareti - Kazancın Kayıt Dışı Bırakılması - Cezalı KDV - Ticari Kazanç

Satılan taşınmazların nitelikleri, taşınmazların sayısının ve işlemlerin devamlılığından, elde edilen kazancın şahsi ihtiyacın ötesinde olduğu ve söz konusu faaliyetin ticari kazanç elde edilmesi dışında başka...
Devamını oku

09-05-2021 - 71

Arsanın Alış Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Satılması

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından 30/07/2008 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği 04/07/2010 tarihinde iktisap edilen taşınmazın 13/08/2010 tarihinde satıldığından bahisle iktisap tarihinden itibaren...
Devamını oku

09-05-2021 - 98

Gayrimenkul Satışı - Edinme Bedeli ile Satış Bedeli Arasındaki Fark - Gerçek Değer Artışı - Gelir Vergisi

Davada söz konusu şahsın davacının elden çıkardığı taşınmazı 200.000-TL ye satın aldığı yönündeki beyanı esas alınmak suretiyle davacının elde ettiği değer artışı kazancının safi tutarı 123.485,12-TL olarak...
Devamını oku

09-05-2021 - 67

İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesi - Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Kesintisi - İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğu

Dava davacı banka tarafından ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine 2014 yılının Haziran dönemi için tahakkuk eden kaynak kullanımı destekleme fonu ve hesaplanan gecikme faizinin kaldırılması ve ödenen...
Devamını oku

09-05-2021 - 91

Alacağın Yapılandırılmasıyla Oluşacak Yeni Hukuki Durum

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi ve buna bağlı alacaklarda limited şirket ortaklarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibi gerekmekte olup, bir tüzel kişinin ortağının sorumlu...
Devamını oku

09-05-2021 - 71

Atama İşleminin İptali - Memurun Kadro ve Derecesinin Gözetilmemesi

Memurların naklen atanmaları konusunda idarelerin sahip olduğu takdir yetkisi doğrultusunda, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, davacının Kültür ve Sosyal İşler...
Devamını oku

09-05-2021 - 97

Memurun Görevinde Yetersiz ve Verimsiz Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

Davacıya geçici görevlendirmeleri kapsamında geçici görev yolluğu ödenmediğinden davacının maddi tazminat isteminin kabulü; davacının ifa ettiği kamu görevinin niteliği ve davacı ile davalı idare arasında yaşanan...
Devamını oku

09-05-2021 - 80

Görevden Alınma - İdari İşlemin İptali

Davacı hakkında davalı idarece tesis edilen işlemler, bu işlemlere yönelik yargı süreçleri ve verilen kararlar birlikte değerlendirildiğinde davacının görevinden alınması yolunda tesis edilen dava konusu işlemin...
Devamını oku

09-05-2021 - 73

Mazeretin Gerekçelendirilmesi Gerektiği - Yönetmeliğin İptali İstemi - Yönetmeliğin Değişmesi - Davanın Konusuz Kalması - Mahrum Kalınan Kar

Davacı vekili tarafından sunulan mazeret dilekçesinde; avukatlık bürosundaki stajyerin COVİD-19 pandemisi nedeniyle filyasyona alındığından bahisle, duruşmanın başka bir güne ertelenmesi, aksi halde davanın...
Devamını oku

09-05-2021 - 69

Verginin Kaldırılması İstemi - Vakıf Senedi Uyarınca Yardımlaşma Sandığı Vakfına Banka Katılım Payı Ödenmesi - Ücret Niteliği

Kanunda tanımlandığı üzere verginin mükerrer olması; aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. Banka katılım...
Devamını oku

09-05-2021 - 71

İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesi - Vergi Dairesinin İhtirazi Kayıt Nedenini Kabul Etmemesi

İhtirazi kayıtla verilen beyannameye istinaden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiye karşı açılan davada, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli idari yargı yerleri tarafından yapılacak yargısal...
Devamını oku

09-05-2021 - 72

Revizyon Nazım İmar Planının İptali - Askı Süresinde İtiraz - İtirazın Zımnen Reddi - Dava Açma Süresinin Başlangıcı

Dava, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına karşı yapılan itirazın reddine dair işlem ile söz konusu imar planının iptali istemine ilişkindir. İdare Mahkemesinin...
Devamını oku

09-05-2021 - 77

Acele Kamulaştırma - İptal Talebi - Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaza acele el konulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada, Mahkemece verilen acele el koyma kararı ile birlikte bu dava kapsamında alınan bilirkişi...
Devamını oku

09-05-2021 - 138

Afete Maruz Bölge İlanı - Bakanlar Kurulu Kararının İptali - Bir Kısım Davalılara Tebligat Yapılmaması

Davacıların kısımlar halinde kendilerini temsil etmek üzere görevlendirdikleri farklı vekillerin Kanun gereğince hazırladıkları ortak dilekçede gösterdikleri tek bir irtibat adresinin bilinen en son adres kabul edilerek...
Devamını oku

07-05-2021 - 89

Belirlenen Durum Ve Sürelerde Mal Bildiriminde Bulunmak - Disiplin Cezaları - Bildirimlerin Konusu

05.05.2021 tarihinde www.memurlar.net te -Memurun kastı yoksa mal bildirimi vermemekten dolayı ceza verilemez- başlığıyla yayınlanan Danıştay 12. Dairesi kararı. Adına tescil edilen otomobile ilişkin olarak...
Devamını oku

04-05-2021 - 91

Ceza Verildiği Tarihte Sendika Üyesi Olan Memur, Üyelikten Ayrılsa Dahi İtiraz Kuruluna Sendika Temsilcisinin Katılması Gerekir

Davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü tarih itibarıyla sendika üyesi olmasa da söz konusu cezanın verildiği tarih itibarıyla sendika üyesi olduğu, bu davayı da aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın reddi sonrasında açmakla...
Devamını oku

01-05-2021 - 79

Takdir Komisyonu - KDV İndirimi Yetkisi

Takdir komisyonlarının katma değer vergisi indirimi reddi yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında...
Devamını oku

29-04-2021 - 110

Fetö Sebebiyle Açığa Alınma - Çalıştığı Kurum Tarafından İhraç - Daha Sonra KHK ile İhraç - KHK ile İhraçtan Önce Kurum İşlemine Karşı Dava Açılmış Olması

Davacının, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına dair hukuki tasarrufa karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna...
Devamını oku

24-04-2021 - 84

İdari İşlem - Yetkili Mahkeme

Dava konusu işlem İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca tesis edildiğinden uyuşmazlığın çözümünde yetkili Mahkemenin dava konusu işlemi tesis eden İçişleri Bakanlığının...
Devamını oku

04-04-2021 - 151

İdare, Davacıya Göndermiş Olduğu İdari İşleme İlişkin Yazıda Kanun Yolu ve Süresini Belirtmediğinden Dava Açma Süresi Başlamamıştır

Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olmasına karşın davalı idare işleminde dava açma ve başvuru süreleri belirtilmediğinden,...
Devamını oku

04-04-2021 - 95

Uyuşturucu Kullanımını Özendiren Sahneler - RTÜK ün Ceza Kararının İptali İstemi

Bölge İdare Mahkemesince uyuşturucu kullanımını konu alan sahnede kadının banyoda yara bandı kutusu içinde saklanmış uyuşturucuyu çıkarttığı, daha sonra uyuşturucuyu sigara gibi sardığı, hemen ardındaki...
Devamını oku

04-04-2021 - 107

Banka Promosyon Gelirleri, Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Harcama Yapılmasını Gerektiren Bir Kamu Geliri Değildir

Maaş promosyon gelirinin Kanun hükümlerine göre harcama yapılmasını gerektiren bir kamu geliri olmadığı, promosyon gelirinin ne şekilde harcanacağının ilgili tebliğ ve genelgelerde düzenlenmiş olduğu,...
Devamını oku

04-04-2021 - 124

Bekçi Olacak Kişilerin Görme Bozukluğunu İdare Tarafından Hastaneye Sevk Tarihinden Önce Düzelttirmesi Gerektiği

Her ne kadar Yönetmelikte gözlerin görme gücü ile ilgili düzeltmelere cevaz verildiği anlaşılmakta ise de, bu düzeltmenin davalı idarece davacının sevk edildiği hastanede sağlık durumunun tespiti amacıyla...
Devamını oku

04-04-2021 - 105

Yayımlanması Gerekmeyen Yönetmeliği Dayalı Disiplin Cezası Verilmesi - Görevden Çıkarma Cezası

Kamu tüzel kişiliğine sahip bir meslek kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek,...
Devamını oku

02-04-2021 - 96

Taşınmaza Kamulaştırma Yapılmadan El Atılması - Kamu Hizmetinin Belirli Olmaması - Husumetin Kime Yöneltileceği

Dava taşınmazın imar planında resmi tesis alanında kaldığından kamulaştırma yapılmadan hukuken el atıldığından bahisle tazminat olarak ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu taşınmaz...
Devamını oku

02-04-2021 - 357

İnşaatın Ruhsata Aykırı Olarak Yapılması Halinde Yapı Denetim Kuruluşuna İdari Para Cezası Verilemez

İlgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlara ilişkin yapım işlerinin sürdürülemeyeceği yolundaki Kanun ve yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğunu düzenleyen Kanun birlikte...
Devamını oku

02-04-2021 - 111

Üniversite Genel Sekreterinin Görevden Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi

Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken herhangi bir görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın takdir yetkisi kapsamında, önce fakülte sekreteri olarak atandığı; akabinde, aynı yıl içerisinde Daire...
Devamını oku

02-04-2021 - 82

Üniversitedeki Üst Yöneticilerin Terör Örgütü Üyesi Olduğu Şeklinde İftira Suçunu İşleyen Öğretim Elemanının Soruşturması Genel Hükümlere Göre Yapılır

Şikayetçi Rektör Yardımcısı ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin F. Terör Örgütü üyesi oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca...
Devamını oku

02-04-2021 - 75

Noterler Birliğinin Rekabetin Önlenmesi İçin Bazı Gelirleri Ortak Hesaba Alması Kanuna Uygundur

Kambiyo senetlerinin protestolarından elde edilecek gelirin noterler arasında dağıtım şeklini belirleyen, genelgesinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Dairesinin kararıyla davalı birliğin, Kanunun kendisine verdiği...
Devamını oku

17-03-2021 - 82

Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvuru Zamanaşımını Durdurmaz

Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde yer alan şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine...
Devamını oku

17-03-2021 - 73

Tarımsal İşletmelerin Koruma Himayesinden Çıkarılabilmesinin Şartları

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan tarımsal işletmelerin, Kanunda belirtilen koruma himayesinden çıkartılması için, kendi koruma tedbirlerini almaları gerekmekte olup, davacının ise...
Devamını oku

17-03-2021 - 80

Tam Yargı Davası - Üst Limiti Aşma Durumunda Duruşma Açılması

Duruşma, yargılama faaliyetinde yüzyüzelik ilkesinin gereği olup, bu usule uyulmaması adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelecek önemde bir eksikliktir. İdari yargıda duruşma yapılacak haller ve takdiren...
Devamını oku

17-03-2021 - 95

Devlet Memurunun Meslekten Çıkarılması - Son Savunma Hakkı

Davacı hakkında meslekten çıkarma kararını veren Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda davacıya yazılı ve sözlü savunma yapma imkanı tanınıp tanınmadığının sorulmasına varsa buna ilişkin...
Devamını oku

17-03-2021 - 82

Kamu Alacağının Şirket Yönetim Kurulu Üyesinden Tahsil Edilebilme Şartları

Kanunun amacının öncelikle asıl kamu alacaklarının malvarlığından tahsilinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Kanuni temsilci sıfatıyla ilgili kişilerin takip edilebilmesi için, kamu alacağının asıl borçlusundan...
Devamını oku

17-03-2021 - 106

Cinsel Suça İlişkin HAGB Kararı Memur Olarak Atanmaya Engeldir

ÖSYM tarafından yapılan KPSS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye memur olarak yerleştirilen davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının...
Devamını oku

17-03-2021 - 122

Öğretmenin KHK ile Görevden İhraç Edilmesi - Göreve İade - Ek Ders Ücreti Ödenmesi

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevine son verilen davacının, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretinin açıkta bulunduğu tarihler arasında Devlet Memurları...
Devamını oku

17-03-2021 - 84

İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanması İşleminin İptali İstemi

Davacının yöneticilik görevinin ilgili KHK gereği sona erdiği, idarenin bu konuda bir takdir yetkisinin olmayıp bağlı yetki içinde olduğu, ayrıca Danıştay kararıyla düzenleyici işlem hükmünün eksik düzenleme...
Devamını oku

17-03-2021 - 75

Öğretmenin Aile Birliğine Bağlı Yer Değiştirme Talebi

Kamu personeli olan eşinin, yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuat uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamda atamanın...
Devamını oku

10-03-2021 - 147

Öğretim Üyesi Olan Doktorun Özel Muayenehane Açabilmesi Mümkündür

Davacının, dava konusu işlem tarihinde Yükseköğretim Kanunu kapsamında kadrosunun bulunduğu Gazi Üniversitesinde yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri...
Devamını oku

10-03-2021 - 103

Yargılama Giderinin Davanın Gereksiz Yere Uzamasına Sebebiyet Veren Tarafa Yüklenmesi Gerekir

Temyize konu mahkeme kararının yargılama giderlerine ilişkin kısmı açısından ise, Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesinde, gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet...
Devamını oku

10-03-2021 - 112

Kaldırım Yanındaki Yükseklikten Düşme - Hizmet Kusuru - İdare Mahkemesinin Görevli Olduğu

Davalı idarenin bakım ve sorumluluğunda olan karayolunda yeterli tedbir alınmadığından bahisle meydana geldiği ileri sürülen olaydan kaynaklanan zararın ödenmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan...
Devamını oku

10-03-2021 - 130

Terör Eylemleri - Evin Zarar Görmesi - Olay Sırasında Evde Olmama - Manevi Tazminat

Manevi tazminat, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır. Başka türlü giderim yollarının bulunmayışı veya yetersiz kalışı, manevi tazminatın...
Devamını oku

10-03-2021 - 133

Sağlık Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Ehliyetin Geri Alınması

Davacıya H sınıfı sürücü belgesi verilmesi için Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen sağlık raporunda sol el yok hükmünde H sınıfı sürücü belgesi almasında sakınca yoktur ibaresine yer verildiği, bu rapor...
Devamını oku

10-03-2021 - 103

Yabancı Hekimlere Getirilen Kadro Muafiyeti - Kamu Yararı

Davacı tarafça yabancı hekimlerin bakanlık planlamalarından istisna olarak çalıştırılmalarına izin verildiği, Türk vatandaşı hekimler aleyhine olacak biçimde yabancı hekimlere tanınan bu kadro muafiyetinin eşitlik...
Devamını oku

10-03-2021 - 155

Terörle Mücadeleden Doğan Zararlar - Muhtemel Gelir Kaybı

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan Terör ve...
Devamını oku

10-03-2021 - 127

Terör Örgütüne Ait Sözde Adalet Divanına Gitmek - Zarar Doğması - Sosyal Risk - Devletin Sorumlu Olmadığı

Davacıların dava konusu zararlarının meydana gelmesinde yasadışı terör örgütünün sözde adalet divanı olarak adlandırılan mahkemesine gitmeleri nedeniyle yaşandığı; davacıların yasadışı bu yola her ne şekilde...
Devamını oku

10-03-2021 - 125

Hekime Muayenehanesi Bulunmaması Sebebiyle Uygunluk Belgesi Verilmemesi

Davacı tarafından dava dosyasına sunulan belgelerden, davacının, Vergi Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı olarak çalıştığı, sonrasında muayenehanecilik faaliyetinde bulunduğu; Sağlık Tıp Merkezinde ve Özel Hastanede,...
Devamını oku

10-03-2021 - 106

Eczane ile Hastanenin Aynı Bütünleşik Proje Kapsamında Yer Alması

Yüksek Şehir Plancısı, Mimar-Yüksek Şehir Plancısı ve Harita- Kadastro Yüksek Mühendisi tarafından teşekkül ettirilmiş bilirkişi heyetince verilen raporda anılan Eczanesi ile üzerinde yer aldığı parselde kurulu...
Devamını oku

10-03-2021 - 90

Sağlık Uygulamalarında Görev Alacak Hekimler - Bilimsel Kuruldan Görüş Alınmaması

Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındaki sağlık uygulamalarının hangi uzman hekim veya hekimlerce yapılabileceğini veya yapılamayacağını belirleme yetkisi, ülkemizdeki sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığına aittir....
Devamını oku

10-03-2021 - 83

Doğum Sonrasında Engelli Kalma Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

İdare Mahkemesince öncelikle bebeğini doğumdan sonra taburcu edilinceye kadarki süreçte çocuk hekimlerince muayene edilip edilmediği ile bebeğin taburcu edilmesine çocuk hekimlerince karar verilip...
Devamını oku

10-03-2021 - 135

Hizmet Kusuru - Adli Yargıda Dava Açılması - İdari Yargının Görevli Olması - Faiz Başlangıcı

İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesi uyarınca görevli olmayan yargı yerinde dava açılması durumunda idareye başvuru zorunluluğu aranmayacağı düzenlendiğinden, bu durumda idarenin adli yargıda dava...
Devamını oku

10-03-2021 - 88

Kanun Değişikliğinden Sonra Islahın Mümkün Hale Gelmesi

Davacı tarafından anılan tarihte ıslah talebinde bulunulmuş olup, idari yargıda ıslah müessesesi olmadığından mahkeme davacının bu talebinin dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varmıştır. Davanın açılış...
Devamını oku

10-03-2021 - 86

Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Mülga Kanun

Kanuna göre -İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra...
Devamını oku

10-03-2021 - 81

Ruhsatsız Binanın Tahliye ve Yıkım Kararının Hukuka Aykırı Olması

Yapının ruhsatsız ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı olduğundan bahisle 15 gün içerisinde tahliyesine ve yıktırılmasına, aksi halde belediye tarafından yıktırılacağına ve yıkım masraflarının % 20 cezalı olarak tahsil...
Devamını oku

10-03-2021 - 91

İhale İçin Teminatın İrat Kaydedilmesi - Belediye Tarafından Dava Açılmaması

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, taşınmazın devrinin yapılabilmesi için davacının yükümlülüklerini yerine getirerek Varlık Satış Sözleşmesini imzalamak üzere idarede...
Devamını oku

10-03-2021 - 93

Şirket ile Bakanlık Arasındaki Sözleşme - İmtiyaz Sözleşmesi - Görevli Mahkeme

Şirket ile Bakanlık -İzin Verme Sözleşmesi- nin imzalandığı, Bakanlık ile yapılan protokoller ile sözleşmenin tadil edildiği anlaşılmış, sözleşme incelendiğinde ise Bakanlığa ayrıcalıklı yetkiler tanıyan idari bir...
Devamını oku

10-03-2021 - 82

İhale - Millet Bahçeleri - TOKİ Tarafından Yürütülme

Davacı tarafından, ihaleye konu proje ve uygulamaya ilişkin olarak Toplu Konut İdaresinin Bakanlık Oluru ile yetkilendirilmediği iddia edilmiş ise de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel...
Devamını oku

09-03-2021 - 124

Verilen Görevlerin Zamanında Yapılmaması Sebebiyle Fiili Aylıktan Kesme Cezası

Kasıt unsurunun varlığının kabulü için isnat olunan eylemin fail tarafından bilerek ve istenilerek işlenilmiş olması ve ayrıca failin, eylemin sonuçlarını bilmesi (öngörmesi) ve istemesi gerekmektedir. Bakılan...
Devamını oku

09-03-2021 - 109

Memuriyete Parada Sahtecilik Suçundan Ceza Alma Sebebiyle Atanmama

EKPSS/Kura yerleştirme sonucuna göre Kamu Hastaneleri Birliğine hizmetli olarak atanmak üzere yerleştirilen davacının, adli sicil arşiv kaydının bulunduğu ve Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları...
Devamını oku

09-03-2021 - 181

Aday Memurun Suç İşlemesi

Dava aday memur olarak görev yapan davacının, Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu...
Devamını oku

09-03-2021 - 109

Atanmama - Liyakat Uygun Olmayan Sıralama - Boşta Geçen Süre Tazminatı

ÖYSM tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacının, alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine puan durumu dikkate alınarak atanması...
Devamını oku

09-03-2021 - 131

Terör Eylemi - Tüzel Kişiye Manevi Tazminat Ödenmesi - Ticari İtibarın Zedelenmesi

İdare hukuku çerçevesinde, bir tüzel kişiliğin manevi zararından söz edilebilmesi için, idari tasarrufun hukuka aykırı oluşu tek başına yeterli değildir. İdarenin, hukuka aykırı tasarrufuyla, tüzel kişiliğin itibarını...
Devamını oku

09-03-2021 - 98

Kullanılmış Eşyanın Yeni Eşya Gibi Beyan Edilmesi - El Koyma - Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu

Davacı şirket adına tescilli olan serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı şasi nosu belirtilen aracın gümrükte -yeni ve kullanılmamış- eşya olarak beyan edildiği, bu beyana göre gümrük vergilerinin tahsil...
Devamını oku

09-03-2021 - 120

Arabuluculuk - Mutlak Reklam Yasağı - Yürütmeyi Durdurma Kararı

İptali istenen düzenlemenin reklam ve tanıtıma ilişkin kısımları incelendiğinde sanki bir reklam izni varmışçasına buna ilişkin sınırlamalar ve düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Düzenlemede reklam ve tanıtıma...
Devamını oku

09-03-2021 - 123

Reklam ve Pano - Bakım Ücreti - Asma Tahsis Ücreti - Hizmet Verme Şartı

Büyükşehir belediyelerinin, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemeye kentsel tasarım projelerine uygun olarak yetkili olduğu alanlara cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler...
Devamını oku

09-03-2021 - 96

Başarı Notunun Hatalı Değerlendirilmesi

Davacının sınav kağıdı üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde Biokimya sorularını değerlendiren bilirkişi tarafından 16 Biokimya sorusundan birisinin hatalı olduğu, davacının hatalı soru dışındaki 15 Biokimya...
Devamını oku

09-03-2021 - 230

Avukatın Üstü Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali Olmadıkça Aranamaz - Manevi Tazminat

Baroya kayıtlı avukat olan davacının, avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada;...
Devamını oku

09-03-2021 - 179

Memur Baroya Kaydolabilir

İlgilinin baro levhasına yazılarak avukatlık ruhsatnamesi alması memuriyetle birlikte avukatlık mesleğini yürüteceği anlamına gelmemektedir. Diğer bir anlatımla davacı avukatlıkla bağdaşmayan memuriyet...
Devamını oku

09-03-2021 - 88

Başkan ve Üyelerin Görüşme Tutanağının Dosyada Bulunmaması - Vergi Davaları

Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen...
Devamını oku

09-03-2021 - 90

Çevre Kanunu - Para Cezası - Kesinleşme Şartının Bulunmadığı

Çevre Kanununun ilgili maddesinde idari yaptırım kararlarına karşı dava açılmış olmasının cezanın tahsilini durdurmayacağı açık bir şekilde belirtilmiş olup, bu düzenleme uyarınca, idari yaptırıma konu cezanın,...
Devamını oku

09-03-2021 - 109

FETÖ ile İrtibatı Sebebiyle Yargı Mensubunun HSK Genel Kurulunun Verdiği Kararla İlişiğinin Kesilmesi Konulu İptal Davası

Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen davacının,...
Devamını oku

09-03-2021 - 102

Yürürlükten Kaldırılan KHK - Aynı Konuda Düzenleme Getiren KHK nın Kendiliğinden Yürürlüğe Girmeyeceği

Dava memur personelin vekalet ücretinin verilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların tazminine karar verilmesi istemine ilişkindir. Anayasa Mahkemesi kararlarında;...
Devamını oku

09-03-2021 - 92

Milletvekilliğine Adaylığını Koyan Belediye Meclis Üyesi - Kamu Görevinden Ayrılmama

Valilik tarafından İlçe Belediyesi Meclis Üyesi ve bu görevi nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan davacının seçilme yeterliliğini kaybettiğinden bahisle Belediye Kanununun ilgili maddesi uyarınca...
Devamını oku

09-03-2021 - 112

Üniversitelerin Kayıt Koşullarında Yaş Şartına Yer Vermesi

Dava Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümünden mezun olan ve dikey geçiş sınavı sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü kazanan davacı tarafından, anılan...
Devamını oku

09-03-2021 - 116

Adli Yardım - Dava Dilekçesinin Davalı İdareye Tebliği - Vekalet Ücreti

Davacının davasını açarken adli yardım talebinde bulunduğu ve bu nedenle davanın açılmış sayılabilmesi ve işin esasının incelenebilmesi için yasal zorunluluk olan harç ve posta masrafının yatırılmadığı,...
Devamını oku

09-03-2021 - 152

Okul Müdürü - Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi - Değerlendirme Formu - Başarısız Sayılma

Eğitim Kurumu yöneticisi olan davacıların görev süresinin uzatılmaması üzerine açtıkları davalarda, değerlendirme formlarının hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi üzerine, davacılara eski yönetmelik hükümlerinin...
Devamını oku

09-03-2021 - 111

Kesin Kararlar Arasındaki Aykırılıkların Giderilmesi İstemi - Başkanlar Kurulunun Kendi Görüşlerini Eklememesi

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun aykırılığın giderilmesi talebini içeren kararında, farklı bölge idare mahkemelerinin benzer konudaki uyuşmazlıklar hakkında verdikleri kararlara yer verilmesine...
Devamını oku

09-03-2021 - 99

Taşra Birimleri Arasındaki Yer Değişikliği - Müşterek Kararname

Vergi müfettişlerinin grup başkanlıkları arasında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak -görevlendirme- şeklinde...
Devamını oku

09-03-2021 - 87

Karayolunda Yeterli Tedbir Alınmadığı İçin Meydana Gelen Kaza - Tazminat - Görevli Mahkeme

İdarenin bakım ve sorumluluğunda olan karayolunda yeterli tedbir alınmadığından bahisle meydana geldiği ileri sürülen trafik kazalarından kaynaklanan zararın tazmini istemiyle açılan davaların görüm ve çözümü...
Devamını oku

08-03-2021 - 91

Askeri Hastane - İnfaz Koruma Memurluğu Görevi - Adalet Hizmetleri Tazminatı

İnfaz koruma memurlarına, adalet hizmetleri tazminatı ödenebilmesi için ceza infaz kurumları dahil olmak üzere askeri yargıda fiilen görev yapılması koşulu getirilmiş olmakla birlikte, asker hastanelerinin ruh...
Devamını oku

08-03-2021 - 129

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Öğrenciler - Döner Sermaye

Döner sermaye ödemesinin hangi oranlarda ve kimlere yapılacağı hususu, mevzuatta yer almakta olup, ödeme yapılacaklar arasında tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancı uyruklular sayılmamıştır. Yabancı uyruklu tıpta...
Devamını oku

08-03-2021 - 279

İcra Müdür Yardımcılığından Avukat Kadrosuna Naklen Atanma

Davalı idare tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulması ve kadro durumu gerekçe gösterilerek hukuk fakültesi mezunu olan ve icra müdür yardımcılığı görevini yürüten davacıların, -avukat- kadrosuna atanmalarına...
Devamını oku

08-03-2021 - 90

Uçuş Hizmet Süresinin Kurstaki İlk Uçuş Tarihinden Başlatılıp Başlatılamayacağı

Kara Havacılık Okulunda Uçak/Helikopter Teknik Astsubay Temel Kursunu başarı ile bitirerek uçucu makinist teknisyen brövesi almış olan davacıların uçuş sürelerinin bu kurslardaki ilk uçuş tarihinden başlatılıp...
Devamını oku

08-03-2021 - 100

Astsubaylığa Geçiş Sınavı - Yeterlilik Sınavından Başarısız Sayılma

Resmi Gazetede yayımlanmayan Yönetmelik düzenlemelerinde ve bu hükümlere dayanılarak tesis edilen davacının, subay nasbedilmeyerek kıtasına gönderilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı,...
Devamını oku

13-02-2021 - 483

Gümrük Fazla Çalışma Ücreti ve Vekalet Aylığının İadesi

Dava konusu işlemle geri istenilen yersiz ödemelerin her biri için ayrı ayrı ve dönemsel olarak hukuki irdeleme yapılmaksızın, genel değerlendirme çerçevesinde incelenmek suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet...
Devamını oku

12-02-2021 - 304

Polisin Görev İçin Gittiği Kafede Müşteri ile Yakınlaşması Sonucu Aldığı Kıdem Durdurma Cezası Kanuna Uygundur

Polis memuru olan davacının, ... isimli şahısla görevli olarak gittiği ... isimli içkili eğlence yerinde tanıştığı, aralarında cinsel ve duygusal ilişki yaşandığı, bu durumun davacının eşi ve çevresi tarafından da bilindiği, akabinde yaşanan süreçte konunun adli bir vakıa haline geldiği,...
Devamını oku

12-02-2021 - 531

Köy Korucusu - Ücretten Kesme Cezası - İhraç - Savunma Alınmaması - Soruşturmanın Usulüne Uygun Olmaması

Bir yıl içinde birden fazla ücretten kesme cezası alan davacının ilçe jandarma komutanının teklifi, kaymakamın uygun görmesi üzerine 01/08/2014 tarihli Valilik oluru ile de görevine son verilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan...
Devamını oku

12-02-2021 - 653

Yetim Aylığının Kesilmesi - Boşanılan Eşle ile Fiili Birliktelik - 5434 Sayılı Yasada Hüküm Bulunmaması

Dosyanın incelenmesinden, davacının 5434 sayılı Yasa kapsamında emekli aylığı almakta iken vefat eden babasından dolayı bağlanan yetim aylığının, boşandığı eşiyle beraber yaşadıklarının tespit edilmesi nedeniyle kesilmesi...
Devamını oku

07-02-2021 - 347

İnfaz ve Koruma Memuru - Güvenlik Soruşturması - İdarenin Takdir Yetkisi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna, İnfaz ve Koruma Memuru Öğrencisi alımı için...
Devamını oku

07-02-2021 - 427

İtirazen Şikayet - Şekil Yönünden Red - Süresinde İtiraz

İtirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kararın iptali istenilmiştir. Davaya konu işlemin öğrenilmesinden itibaren itirazen şikayet başvurularına ilişkin 10 günlük sürenin davacılar bakımından da...
Devamını oku

07-02-2021 - 384

Sözleşmeli Astsubay - Sözleşme Yenilememenin İptali

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yaptığı yıllar arasında takdir belgeleri alan, sicil notu ortalaması 98,44 olan ve bu süreçte hiç disiplin cezası almayan davacı hakkında, birlikte çalıştığı iki sicil...
Devamını oku

07-02-2021 - 486

Disiplin Cezalarının İptali İstemi - Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararı

Disiplin cezalarının iptali istemiyle açılan davaları inceleyen idare mahkemeleri kararlarında, tek gerekçe olarak kesinleşmemiş bir ceza mahkemesi kararına yer vermemelidirler. Aksi halde, dayanak yapılan ceza...
Devamını oku

07-02-2021 - 357

Eş Sebebiyle Tayin Talebi - Eşin Avukat Olması - Aile Birliği Mazereti - 360 Gün Prim Ödeme Şartı

Memur tarafından, Üniversite emrinde bilgisayar işletmeni kadrosunda graker olarak görev yapan eşinin Baroda kayıtlı avukat olarak çalıştığı, Belediyede bir göreve atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi...
Devamını oku

07-02-2021 - 381

İlçe Belediye Meclis Üyesi - Mali Yıl Bütçe Tasarısı - Belediye Meclisi Kararlarının İptali İstemi - Yetki

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilci olduğundan, kanuna göre belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya...
Devamını oku

07-02-2021 - 392

İçtihatların Birleştirilmesi - Amaç - Hukuki İstikrar

İçtihadın birleştirilmesinde amacın kararlar arasında oluşan aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesi suretiyle hukuki istikrarın sağlanması olduğu dikkate alındığında, isteme konu aykırılığın hukuki istikrarı...
Devamını oku

10-01-2021 - 611

Aile Hekiminin Defin Ruhsatı Düzenlememesi Sebebiyle 5 İhtar Puanı Cezası İle Cezalandırılması

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmadığından bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı işlemin...
Devamını oku

10-01-2021 - 535

Eşin Öğrenci Olması Sebebiyle Atamasının Gerçekleştirilememesi - Ancak Davacının Atamasının Yapılarak Aile Birliğinin Sağlanacağı

Uyuşmazlıkta, davalı idarece personel ihtiyacı ileri sürülerek atanma istemi yerine getirilmemiş ise de, davacının eşinin aynı kurum bünyesinde İstanbulda görev yaptığı ve dosyaya sunulan bilgi...
Devamını oku

10-01-2021 - 313

Eşin En Az 2 Yıl Kurum İçi Yer Değiştirmesinin Mümkün Olmaması Sebebiyle Davacının Eş Durumu Sebebiyle Atama Talebinin Kabulü Gerektiği

İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının eşinin ... iline gelemeyeceği ve aile birliğinin ancak davacının, eşinin yanına gitmesi suretiyle mümkün olduğu görülmekte olup, Devlet Memurlarının Yer...
Devamını oku

10-01-2021 - 655

Güreş Antrenörü - Eş Durumu Sebebiyle Atama İstemi - Kamu Yararı ve Kamu Hizmeti Gerekleri Sebebiyle Atama Talebinin Reddi

İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının, tayin talep ettiği ... ilinde 9. dereceli boş güreş antrenörü kadrosu bulunmadığı gibi, görev yaptığı ...ilindeki güreş antrenörü sayısının...
Devamını oku

10-01-2021 - 673

Aile Hekimi - İhtar Puanı - Defin Ruhsatı - Soruşturma Açılmadan Doğrudan Savunma Alınması

Dava; ... ili ... Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak...
Devamını oku

10-01-2021 - 394

Aile Hekimliği - İhtar Puanı - Zamanaşımı

Dava; ... ili, Merkez ... Nolu Aile Sağlık Merkezinde ... numaralı Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapan davacının, yirmi (20) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin 03/09/2014 günlü, 486 sayılı...
Devamını oku

13-12-2020 - 523

Yeni Hizmet Binası Tamamlanıncaya Kadar Başka Bir İlçede Görevlendirilen Personele Görev Harcırah Parası Ödenmesi Gerekir

Davacının kadrosunun bulunduğu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapmakta iken, binanın fiziki şartları nedeniyle belli bir süre başka bir beldede bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasında görev yaptığı, bu...
Devamını oku

13-12-2020 - 412

Tasfiye Halindeki Şirketin Kamu Borçları İçin Önce Şirkete Müracaat Edilmeden Şirketin Kanuni Temsilcisine Başvurulamaz

Davacının kanuni temsilcisi olduğu şirket tarafından verilen 26/05/2011 tarihli dilekçeyle yukarıda yer verilen yasa hükümleri uyarınca vergi borcunun yapılandırılması sonucu yapılandırılan kamu borcunun...
Devamını oku

13-12-2020 - 450

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Aykırı Olarak Atıkların Alıcı Su Ortamına Boşaltılması Nedeniyle Çevre Kirliliğine Sebebiyet Verildiğinden İdari Para Cezası Verilmesi

Dava, davacı şirketin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak atıkların alıcı su ortamına boşaltılması nedeniyle çevre kirliliğine sebebiyet verdiğinden bahisle idari para cezası verilmesine dair...
Devamını oku

13-12-2020 - 612

Sınıf Öğretmeninin Öğrencisine Tokat Attığından Bir Günlük Maaştan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlem

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, görev yaptığı okulun öğrencisine tokat attığından bahisle 4357 Sayılı Kanunun 7/(b) maddesi uyarınca bir günlük maaştan kesme cezası ile cezalandırılmasına...
Devamını oku

13-12-2020 - 661

Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali Talebi

Davacı tarafından, öğretmen olarak görev yapmakta iken, hakkında düzenlenen davaya konu güvenlik soruşturması nedeniyle görevinden istifa ettiği ve yine bu soruşturma nedeniyle MİT personeli olan nişanlısıyla...
Devamını oku

13-12-2020 - 319

İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının İptaline Dair İşlemin İptali Talebi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, pavyon ruhsatı olmadığı halde konsomatris çalıştıran işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacağı...
Devamını oku

13-12-2020 - 532

Faaliyet Durdurma Cezası Yetkisi Acil Durumlarda Sağlık Bakanlığı Tarafından Valiliğe Devredilebilir

Sağlık Bakanlığının, mevzuatta kendisine tanınan özel sağlık kuruluşlarının denetimi neticesinde tespit edilen mevzuata aykırı filler dolayısıyla faaliyet durdurma cezası verme yetkisini, kendi hiyerarşisi içinde merkez...
Devamını oku

13-12-2020 - 306

Sözleşmede Yer Alan Bir Hüküm Dolayısıyla Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşme İçin Damga Vergisi Alınmaz

Şirketin imzalamış olduğu alan tahsis sözleşmelerinde yer alan yeni dönem için yenilememe ihbarında bulunulmadığı takdirde tahsis süresi, tahsis bedeli hariç olmak üzere aynı hüküm ve koşullarla 1 ( bir ) yıl daha...
Devamını oku

13-12-2020 - 350

İlan Ve Reklam Vergisi Mükellefiyet Kaydının Terkini Talebiyle Belediyeye Yapılan Başvurunun Reddi

Dava, ilan ve reklam vergisi mükellefiyet kaydının terkin edilmesi istemiyle, davalı belediyeye yapılan başvurunun reddine yönelik işlemin iptali istemine ilişkindir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan,...
Devamını oku

13-12-2020 - 392

Uzlaşma Gününün Yapılandırmaya Dair Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonraki Bir Tarihe Verilmesi

Dava, davacının 6552 Sayılı Kanun kapsamında yaptığı yapılandırma başvurusunun, borcun Kanunun yayım tarihinde kesinleşmediğinden bahisle reddine dair işlemin iptali istemine ilişkindir. Davacının 6552 Sayılı...
Devamını oku

12-12-2020 - 460

İdareden Doğrudan Satın Alma Taleplerinde Satış Bedeline İtiraz Edilemez

Dava, davacının, taşınmaz için Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında...
Devamını oku

12-12-2020 - 584

İnşaat Ruhsatı Verirken Otopark Bedeli Tahsil Etmesine Rağmen Otopark Yeri Göstermeyen Belediyenin Davacının Katlanmak Zorunda Kaldığı Zararı Tazmin Etmesi Gerekir

Davacının otopark bedelini Belediye Başkanlığı hesabına yatırmasına karşın, davacıya yapı kullanma izin belgesi verildiği 1992 yılından bu yana otopark yeri gösterilmediğinden, idarenin yürütmekle yükümlü olduğu...
Devamını oku

12-12-2020 - 529

Ruhsatsız İnşaat Mühürlendikten Sonra Ruhsat Alınması İçin Verilen Sürede Yıkım Kararı Alınması Hukuka Aykırıdır

Davacıya yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasından (tebliğden) itibaren ruhsat alması için süre verilmesi gerektiği, nitekim davalı idarece de davacıya ruhsat alması için 1 ay süre verildiği, ancak bu süre...
Devamını oku

12-12-2020 - 670

Hakim Olarak Görev Yapmaktayken Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılan Ve Meslekten Çıkarma Cezası İle Cezalandırılan Davacının Meslekten Çıkarma Cezasının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Reddi Kararının İptali

Davacının Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla yer değiştirme cezası verilmesine karar...
Devamını oku

12-12-2020 - 499

Disiplin Soruşturmasında Tanıklık Yapan Kişi Aynı Zamanda Karar Veren Kurulda Yer Alamaz

Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının yansız ve nesnel olması, disiplin amirleri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerinin olayı nesnel değerlendirmesiyle mümkün olduğundan, disiplin...
Devamını oku

12-12-2020 - 1053

Polis Memurunun Hizmet Dışında Resmi Sıfatının Gerektirdiği Saygınlığı Ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem Ve Davranışlarda Bulunmak Fiilini İşlediğinden Altı Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası İle Cezalandırılması

Davacı ile ayrı yasadıkları eşi ve ailesi arasında davacının ikametgahında gerçeklesen olayların aile içi sorunlardan kaynakladığı, davacının yapmış olduğu emniyet görevi ve hizmeti ile ilgili bir durumun söz konusu...
Devamını oku

12-12-2020 - 333

Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Düzenleyen Şirket Hakkında Tanzim Edilen Vergi Tekniği Raporuna Dayanılarak Resen Tarh Edilen Üç Kat Vergi Ziyaı Cezalı KDV nin Kaldırılması İstemi

Fatura alınan ve yurt içinde satışı yapılan firmaların hakkında sahte belge düzenleme nedeniyle vergi tekniği raporlarının bulunması, mükellefçe bu firmalara hiçbir ödeme yapılmaması, bu kadar yüksek meblağlar...
Devamını oku

12-12-2020 - 592

Defin Ruhsatı Düzenlemesinde İlgili Hekim Veya Kurumların Bulunmaması Halinde Aile Hekimleri Görevlendirilebilir

Ölüm belgesi hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda birinci derecede aile hekimlerinin görevli ve yetkili olmadığı ve söz konusu hizmetlerin, hizmetin türüne göre ilgili hekimler ve kurumlar ( belediye hekimi,...
Devamını oku

12-12-2020 - 327

GATA Askeri Tıp Fakültesini Sivil Öğrenci Olarak Kazananın Velayetinin Annede Olmasına Rağmen Babasının Dolandırıcılık ve İflas Suçundan Hükümlü Olması Sebebiyle Başarısız Sayılması Hukuka Aykırıdır

Milli güvenliğin sağlanması görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alacak personelde bazı özel koşulların aranması, askeri hizmetin güvenliğe yönelik bir hizmet olması nedeniyle gereklidir. Türk Silahlı...
Devamını oku

12-12-2020 - 744

Önlisans Bitirerek Memuriyete Başlayan Memurluk Sorasında da Lisans Bölümünü Bitiren Memurun Emekliliğe Esas İntibakı Yapılamaz

Davacının sağlık meslek lisesi mezunu olarak davalı idare emrinde Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde hemşire olarak göreve başladığı, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve...
Devamını oku

12-12-2020 - 599

İstihbaratta Polis Memuru Olarak Görev Yapanın İstihbarat Branşından Çıkarılarak Genel Hizmet Statüsüne Aktarılmasına İlişkin İdari İşlemin İptali İstemi

Dava, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde istihbarat branşında polis memuru olarak görev yapan davacının, istihbarat branşından çıkarılarak genel hizmet statüsüne aktarılmasına dair Emniyet Genel...
Devamını oku

12-12-2020 - 447

Görev Yaptığı Proje Okulunda Öğretmen Olarak Sekiz Yıllık Görev Süresini Dolduranların Başka Okullara Atanmaları

Milli Eğitim Bakanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinin uygulanması aşamasında proje okullarında görev yapan öğretmenlerin daha...
Devamını oku

12-12-2020 - 496

Görev Süresi Dolduğundan İl İçi Ataması Yapılan Öğretmenlerden Bakanlık Tarafından Atananların Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Hakkında

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu tarafından aykırılığın giderilmesi istemi Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletildikten sonra benzer nitelikteki davalar ve bölge idare mahkemesi kararları için...
Devamını oku

12-12-2020 - 458

Dağıtıcı Personelin Belediyeler Tarafından Sunulan Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlandırılması İstemi

5584 sayılı Posta Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasında, şehir içinde postayı taşıyan memur ve dağıtıcıların; resmi idareler, belediyeler ve ortaklıklar tarafından alınan yolculuk ücretlerini ve bu ücretlere...
Devamını oku

12-12-2020 - 610

Aynı BİM Dairesi Tarafından Farklı Tarihlerde Verilen Aksi Yönde Kararlar Bulunması Halinde Bu Durum Benzer Olaylarda İfadesi Kapsamında Değerlendirilemez

Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık...
Devamını oku

12-12-2020 - 577

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Koruma Hizmetlerinden Çiftçinin İsteğine Bağlı Olarak Çıkılıp Çıkılamayacağı

4081 sayılı Kanun kapsamındaki koruma hizmetlerinin, hizmet alan çiftçinin isteğine bağlı olduğu, kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin, söz konusu hizmetten yararlanmak istememeleri...
Devamını oku

12-12-2020 - 473

Atamaların Dayanağı Düzenleyici İşlemlerin Yargı Kararı İle Yürütmesinin Durdurulması Üzerine Kendilerine De Yeniden Tercihte Bulunma Hakkı Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurular

Milli Eğitim Bakanlığı 1709 şube müdürlüğü kadrosu için, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olup, atamalar sırasında yalnızca sözlü sınav puanının esas alınması sonucu atanamayan ve bu işleme...
Devamını oku

12-12-2020 - 460

Bir BİM İdari Dava Dairesinin Maddi Ve Hukuki Durumları Aynı Olan Davalarda Verdiği Kararlar Arasında İstikrarı Sağlamak Aynı Dairenin Sorumluluğundadır

Bölge idare mahkemesi dairelerinin benzer konularda birbiriyle çelişen kararlar vermesini önlemek amacıyla bu tür kararların Danıştay Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması konusunda Bölge İdare Mahkemesi...
Devamını oku

12-12-2020 - 490

Vergi Müfettişi Olarak Görev Yapanların Maaşlarının Yüksek Olan Tutar Üzerinden Ödenmesi Taleplerinin İdare Tarafından Reddedilmesi Üzerine Açılan Davalar

Eski maaş sisteminde ödenen net tutarın, herhangi bir nedenle Ek 10. maddeye (yeni sisteme) göre ödenmesi öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarına eşit duruma geldiği veya daha düşük kaldığı tarihe...
Devamını oku

12-12-2020 - 584

Sözleşmeli Memur Olarak Görev Yapanların Şef Olarak Görevlendirilmeleri Üzerine Vekaleten Yürüttükleri Görevleri İçin Şeflere Verilen Ücret Ve Özlük Haklarından Yararlandırılması Talepleri

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan davacının, görev yeri ve unvanının değiştiğinden söz edilemeyeceği gibi...
Devamını oku

12-12-2020 - 634

Sendika Üyesi Olan Öğretmenlerin Konfederasyonun Aldığı Karar Doğrultusunda Bir Gün Göreve Gelmeme Eylemine Katılıp Mazeretsiz Olarak Göreve Gelmemeleri Hakkında

Davacıların göreve gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının amacının; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı il, ilçe ve mahallerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek olduğu hususu sabittir....
Devamını oku

12-12-2020 - 425

Tıp Fakültelerinde Öğretim Üyesi Olarak Görev Yapmakta İken Aynı Zamanda Mesai Saatleri Dışında Muayenehanelerinde Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Öğretim Üyelerinin Ödenmeyen Üniversite Ödeneği...

Davacılar tarafından, Geçici 70. maddenin yürürlüğe girdiği 26/11/2014 tarihinden Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 21/09/2016 tarihine kadar ödenmeyen üniversite...
Devamını oku

12-12-2020 - 327

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Tamamlayan Ve Eşleri Kamu Görevlisi Olmayan Davacıların Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında Atamalarının Eş Durumu Mazeretleri Dikkate Alınarak Yapılması Talepli Başvuruları

İlgili idareye, genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personelinin kamu görevlisi olmayan eşlerinden dolayı aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği hususunda genel yönetmelikten ayrı düzenleme...
Devamını oku

12-12-2020 - 662

İdari Yargı Merciince Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddine Karar Verilmesi Halinde Vekil İle Temsil Edilen Ve Süresi İçerisinde Dosyaya Savunma Sunan Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir

Mahkemece yargılama sonucunda, koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmiş olsa da, bu süreçte ilgili dava dilekçesinin kendisine tebliğinden sonra süresi...
Devamını oku

12-12-2020 - 475

Polis Memuru Olarak Görev Yapan Ve Meslekte Altı Yıllık Hizmet Süresini Doldurmamış Olanlar Tarafından, Yarışma Sınavları Sonucu Yerleştirildikleri Kamu Kurumlarına Atanmalarına Muvafakat Verilip Verilemeyeceği

Lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanunun Ek 24....
Devamını oku

11-11-2020 - 466

Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi İlçe Belediyesinde Reddedilmişse Artık Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Konuda Herhangi Bir Karar Verilemez

Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin kararıyla reddedilmesi ve bu kararın onay için büyükşehir belediye meclisine sunulması üzerine büyükşehir belediye...
Devamını oku

11-11-2020 - 351

Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi İlçe Belediyesinde Reddedilmişse Artık Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Konuda Herhangi Bir Karar Verilemez

Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin kararıyla reddedilmesi ve bu kararın onay için büyükşehir belediye meclisine sunulması üzerine büyükşehir belediye...
Devamını oku

11-11-2020 - 487

İlçe Belediyesinde Reddedilen Plan Değişikliği Talebi Büyükşehir Belediyesince Kabul Edildiğinden Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık Oluşmuştur

Dava planda cami alanında kalan parsele yönelik yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tadilen onaylanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile yapılan itirazların...
Devamını oku

11-11-2020 - 490

Riskli Alan İlanı Tebliğ Edilmemişse Öğrenme Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstenebilir

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı ancak, davacıya ayrıca tebliğ edilmediği, davacı bu kararı hangi tarihte öğrendiğini belirtmemiş ise de, davacının, maliki olduğu binanın kentsel...
Devamını oku

30-10-2020 - 559

Nakliye Belgesinde İsmi Yazan Şoför İle Sürücünün Farklı Olması - Korsan Taşımacılık

Araç ile ticari taşımacılık yapılabileceğini gösterir belgenin mevcut olduğu, her ne kadar söz konusu belgede ismi geçen şoför ile araç içerisinde bulunan şoförün aynı olmadığı açık olsa da durumun işlemlerin...
Devamını oku

30-10-2020 - 413

Mülkiyet Hakkı İle İlgili Her Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatır

Anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerden olan mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için, ilgililerin, gerekli işlemin yapılmasını idareden her zaman isteyebilecekleri açıktır. Bu durum mülkiyet hakkının...
Devamını oku

30-10-2020 - 295

Muris Aleyhine Hükmedilen Para Cezası Mirasçılardan Tahsil Edilemez

Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, muris adına verilen cezanın, mirasçılardan tahsil edilemeyeceğinin açık olması karşısında, vefat eden muris adına tesis edilen dava konusu idari para cezasının iptalini istemesinde davacının...
Devamını oku

30-10-2020 - 536

Başbakana Küfür Etmek Meslekten İhraca Sebebiyet Vermez

Davacının Başbakanın konvoyu geçerken -o.....çocuğu- şeklinde bağırdığı hususunun sübuta erdiği anlaşılmakla birlikte, davacının eyleminin memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve...
Devamını oku

30-10-2020 - 545

Mazeretli Olarak 10 Günden Fazla İşe Gelmeme - Memuriyetten Çekilme

Davacı hakkında düzenlenen epikriz raporu ile davacıya ait, 2009 yılının Haziran ayı ile 2011 yılının Aralık ayı arasındaki yaklaşık kırk sekiz adet hastane kaydının incelenmesinden, yirmi bir yıl önce yüksek gerilim...
Devamını oku

30-10-2020 - 625

Ayasofyanın Müzeye Çevrilmesi Konulu Bakanlar Kurulu Kararının İptali

Ayasofyanın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzeni ile güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu, Ayasofyanın,...
Devamını oku

30-10-2020 - 522

Parmak İzi İle Tarama Sistemi - Özel Hayatın Gizliliği

Olayda, personelden kişisel veri alınması kapsamında olan -parmak izi tarama sistemi- ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa -özel hayatın gizliliği- ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması...
Devamını oku

30-10-2020 - 318

Dava Dosya Bilgilerini Yetkili Olmayan Kişilere Açıklama - İşten Çıkarma

İdarece işlemin sebep unsuru olarak gösterilen fiillerin, -Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak- hükmü kapsamında görülerek davaya konu disiplin...
Devamını oku

30-10-2020 - 394

Resmi Kıyafetin Kirlenmesi Sebebiyle İşe Sivil Olarak Gidilmesi - Kınama Cezası

Davacının 28/08/2007 tarihinde cezaevinde görevli olduğu, görevine gitmek üzere evinden çıkıp minibüse bindiği sırada düşmesi nedeniyle, resmi kıyafetleri çamur olduğundan sivil kıyafetle göreve gitmek...
Devamını oku

30-10-2020 - 449

Proje Okulunda 8 Yıllık Görev Süresinin Dolması - Atama

Güzel Sanatlar Lisesinde -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak görev yapmakta iken, adı geçen okulun proje okulu olarak belirlenmesi ve davacının da bu okulda 8 yıldan fazla görev yapması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program...
Devamını oku

30-10-2020 - 642

Atama - Proje Okulu

Davacının, belli bir süre kaydı olmaksızın -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak atanmış olduğu ...Güzel Sanatlar Lisesinin, daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin dokuzuncu...
Devamını oku

29-10-2020 - 346

Kamu İhale Kurulu Kararı - İptal Talebi

... İhalesine katılan davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulunun 23/08/2019 tarih ve 2019/UY.I-987 sayılı kararının iptali istenilmiştir....
Devamını oku

29-10-2020 - 297

Genel Temizlik Hizmeti Alım işi İhale Sözleşmesindeki Hükme Ağır Aykırılık - Hükümler Arası Çelişki

Yüklenici tarafından, eksik kalan makine ve teçhizatın işe başlama tarihinden itibaren on beş takvim günü içerisinde temin edilmemesi durumunun Sözleşme Tasarısında ağır aykırılık hâli olarak düzenlenmesi nedeniyle idarece...
Devamını oku

29-10-2020 - 331

Çiftçiden Alınmamasına Rağmen Çiftçiden Alınmış Gibi Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması

İnceleme konusu olayda, pamuk çırçırlama ve nebati yağ işletmeciliği faaliyetinde bulunan davacı şirket hakkında düzenlenen inceleme raporuyla; davacı şirketin incelenen döneminde yapmış olduğu mahlıç...
Devamını oku

29-10-2020 - 489

Kayıt Dışı ve Belgesiz Alışların Çiftçiden Alındığının Varsayılması

Pamuk çırçırlama ve nebati yağ işletmeciliği faaliyetinde bulunan davacı şirket hakkında düzenlenen inceleme raporuyla; davacı şirketin 2007 yılında yapmış olduğu mahlıç pamuk, ham pamuk yağı ve küspe...
Devamını oku

29-10-2020 - 588

İhracatı Gerçekleşmeyen Mal İçin Tahakkuk Ettirilen ÖTV den Kimin Sorumlu Olduğu

İhraç kaydıyla teslimi yapılan ve ilgili firmaca özel faturalar ile Türkiye de ikamet etmeyen yolculara satıldığı anlaşılan eşyanın imalatçısı olan davacı, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4. maddesi uyarınca verginin mükellefi olup, aynı Kanunun 8....
Devamını oku

29-10-2020 - 446

Mülakatta Sorulan Sorular İle İlgili Uyulması Gerekenler

Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan aday, eğitim sonu sözlü sınavında başarısız sayılmıştır. Danıştay, sözlü sınavın nesnel olarak yapıldığı ve yargısal denetim için aranan bütün koşulları sağladığını...
Devamını oku

29-10-2020 - 791

Proje Okulu - Öğretmen - Atama - İptal İstemi

Güzel Sanatlar Lisesinde -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak görev yapan davacı tarafından, aynı ilçede bulunan ... Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016...
Devamını oku

29-10-2020 - 616

Proje Okulunda Öğretmenlik - Atama İşlemi

Davacının, belli bir süre kaydı olmaksızın -Görsel Sanatlar Öğretmeni- olarak atanmış olduğu ... Güzel Sanatlar Lisesinin, daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin...
Devamını oku

29-10-2020 - 559

İdari İşlemin Öğrenilme Tarihinin Belirlenmesi Gerektiği

İhale komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davanın, idarenin tesis ettiği işlemin doğrudan tarafı olmayan ve bu nedenle de idarece yazılı bildirim zorunluluğu bulunmayan şahıs...
Devamını oku

29-10-2020 - 385

İdarenin Verdiği Cevapta Hangi Kanun Yoluna Ne Kadar Süre İçeresinde Başvurulması Gerektiğini Belirtmemesi

... Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 04/09/2018 tarih ve 24661148-150.02.02-646 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin davacıya bildirilmesi üzerine, davacı tarafından anılan taşınmazın kiralama ihalesinin iptaline ilişkin işlemin...
Devamını oku

29-10-2020 - 492

İvedi Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İdareye Başvuru Yapılmadan Doğrudan Dava Açılması Gerekir

Davacı tarafından dava dilekçesinde anılan taşınmazın Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla kapsam ve programa alınmasının öğrenilmesi üzerine 01/03/2019 tarihinde ... Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli...
Devamını oku

27-10-2020 - 509

Vakıf Üniversitelerinde Unvana Göre Uygulanacak Ceza Kanunları

Daire, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler, rektör yardımcıları ve üst kuruluş genel sekreterleri hariç diğer personele görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaparken suç işledikleri isnadında...
Devamını oku

27-10-2020 - 433

Aile Hekimine Savunması Alınmadan Disiplin Cezası Verilemeyeceği

Daire, Aile Sağlık merkezinde görevli aile hekimlerine savunma almadan ihtar cezası verilemeyeceğini hükmetti!...
Devamını oku

27-10-2020 - 595

Bir Kaç Paftaya Bölünebilecek Taşınmazda Sadece Dava Konusu Kısım İçin Karar Verilebileceği

Uyuşmazlık konusu taşınmazın, civarındaki taşınmazlara oranla daha az yoğunlukta yapılaştığının da görüldüğü, diğer taraftan, davalı idarenin savunması ve eklerinden dava konusu...
Devamını oku

27-10-2020 - 472

Mesleki Bir Üst Öğrenimin Bitirilmiş Olması - Hemşire - Zam

Daire, zam ve tazminatta sadece bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiğine karar verdi....
Devamını oku

27-10-2020 - 344

Laborantın Döner Sermaye Komisyonuna Seçilmesi

Daire, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğine dair yaptığı incelemede, -gibi- edatına açıklık getirdi...
Devamını oku

25-10-2020 - 439

Ceza Yargılaması Sebebiyle Daire Başkanlığından Şef Kadrosuna Atanma

Kamu görevlilerinin görevlerini ve görev yerlerini değiştirme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakta ise de, bu yetkinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı...
Devamını oku

25-10-2020 - 423

Başka Göreve Atamanın Gecikmesi Sebebiyle Doğan Gelir Kaybı İstemi

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve...
Devamını oku

25-10-2020 - 497

Stratejik Personelin Eş Durumu Sebebiyle Naklen Ataması

Davacının; eşinin üç yıldan fazla süredir ... ilinde özel bir şirkette sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle hizmet akdi ile görev yaptığından bahisle eş durumu mazeretine dayalı atanma talebinde bulunduğu, bu...
Devamını oku

25-10-2020 - 479

Çiftçilere Yapılan Gelir Desteği Ödemelerinden Tevkifat Kesintisi Yapılamaz

2009/44 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine istinaden birlik üyelerine aktarılmak üzere anaç koyun ve keçi desteği adı altında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Gıda, Tarım ve...
Devamını oku

20-10-2020 - 442

Sadece Ceza Mahkemesinin Kararına Dayanarak Görevden Ayırma İşlemi Yapılamaz

Davacının basit cinsel saldırı suçundan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, bir mahkumiyet hükmü gibi değerlendirilmesi...
Devamını oku

20-10-2020 - 288

Personel Giderini Azaltmak İçin İşten Çıkarma - İptal İstemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli ekonomist olarak görev yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan hizmet sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmesine ilişkin...
Devamını oku

20-10-2020 - 402

Subay Sözleşmesinin Yenilenmemesi - İptal İstemi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. Bakılan olayda, davacının sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi,...
Devamını oku

20-10-2020 - 567

MİT in Haklı Sebep Olmaksızın Hizmet Sözleşmesini Yenilememesi

Dava konusu istem, bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının 31/12/2015 tarihi itibarıyla sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun...
Devamını oku

20-10-2020 - 493

Psikiyatrik Sorunlar - Disiplin Cezası

Dava .... Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görevli olan davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanununun 8. maddesi ve 19. maddesinin (a) fıkrası uyarınca tesis edilen ...
Devamını oku

20-10-2020 - 518

Memurluktan Çekilmiş Sayılma - Tazminat

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken müstafi sayılan davacı tarafından, çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin İdare Mahkemesince iptal edildiğinden bahisle açıkta kaldığı sürelerde...
Devamını oku

18-10-2020 - 396

Taşıma Ruhsatı Talebinin Reddi

Ağır Ceza Mahkemesi kararının davacı yönünden hukuki bir sonuç doğurabilmesi, ancak denetim süresi içerisinde bir suç işlenmesi halinde mümkün olduğundan ve Mahkemenin belirlediği 5 yıllık deneme...
Devamını oku

18-10-2020 - 493

Sigortacının Gösterdiği Avukata Vekalet Verilmesinin Zorunlu Tutulması

Anayasa uyarınca sözleşme özgürlüğünün sınırlanabilmesinin ancak kanunla mümkün olabilmesi karşısında, anılan tebliğ düzenlemesi ile sözleşme özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin Anayasada ...
Devamını oku

18-10-2020 - 464

Belediyeden İzin Almadan Ticari Yolcu Taşımacılığı Yapılması

Karayolları Trafik Kanununun Ek 2/3. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen son haline göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat alınmaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı...
Devamını oku

18-10-2020 - 648

Akaryakıt İstasyonunun Mühürlenmesi

İdare Mahkemesince; 1 nolu tankın sistemine müdahale edildiği, fiziki tespitler ile sistem sonuçlarının uyuşmadığı, sisteme bağlı olmayan fiili akaryakıt tabancalarının bulunduğu, tankerde bulunan...
Devamını oku

18-10-2020 - 440

Aralarında Bağlantı Olan Şirketlerin İhalede Farklı Şirketler Gibi Teklif Vermesi

İhalede davacı şirket ile dava dışı tarafından; ihale dokümanının aynı IP li cihaz üzerinden e-imzalı olarak indirildiği, geçici teminat mektuplarının aynı tarihte aynı bankaya ait aynı şubeden alındığı,...
Devamını oku

18-10-2020 - 490

Öğretmenin Amiri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunması - Disiplin Cezası

İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, suç konusu oluşturduğunu düşündüğü konularda savcılığa suç duyurusunda bulunmasının suçu ve suçluyu bildirme ödevi kapsamında ...
Devamını oku

18-10-2020 - 578

Öğretmene Soyut İddialar İle Disiplin Cezası Verilmesi

Davacı hakkında 2 öğrenci velisi tarafından verilen şikayet dilekçesinde geçen davacının öğrencileri dövdüğü, hakaret ettiği baskı ve tehdit uyguladığı hususlarını araştırmak üzere soruşturma açıldığı,...
Devamını oku

18-10-2020 - 443

Savunma İstenirken Açıklamanın Doğru Yapılmaması

Devlet Hastanesi ihaleleri ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında 2010/65929 ihale kayıt numaralı -Yoğun Bakım Ünitesi İçin Demirbaş Malzeme Alımı- ihalesiyle ilgili getirilen teklif doğrultusunda, davacıdan...
Devamını oku

18-10-2020 - 527

Öğretmenin Görüşme Programı İle Cinsel İçerikli Görüntüler Paylaşması

Davacının telefonla müstehcen mesajlar göndermek ve internet üzerinden görüşme programı aracılığı ile uygunsuz görüntüler göstermekten ibaret olan fiilinin, memur disiplin hukukunu ilgilendiren...
Devamını oku

18-10-2020 - 448

Süleymaniye Camii Mezarlığına Defin Kararının İptali

Özal ın ölümünde Belediyelerce tesis edilmiş bulunan mezarlık dışındaki bir yere gömülmesini gerektirecek şekilde bir -fevkalade hal-in varlığından sözetmek olanağı yoktur. Bu nedenle, aksi yoldaki Bakanlar...
Devamını oku

18-10-2020 - 406

Savcının İdari Kusuru - Adalet Bakanlığının Sorumluluğu

İdari yönden Adalet Bakanlığına bağlı olan, ancak, yargılama görevi kapsamında yürüttükleri hizmet nedeniyle Adalet Bakanlığının ajanı konumunda olmayan savcıların verdiği kararlardan dolayı, yürütme...
Devamını oku

18-10-2020 - 668

Avukatın Adres Bilgilerine Erişme Hakkı

Avukat olan davacının dilekçedeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksiklerin tamamlanması için kendisine mahkemece kesin süre verilmesi ve bu süre sonunda söz konusu eksikliğin giderilmemesi halinde...
Devamını oku

18-10-2020 - 410

Avukatlık Kimliğinin ÖSYM Sınavında Kabul Edilmemesi

Davalı idarece, tüm adaylarda bulunması gereken kimlik olan nüfus cüzdanı veya pasaport şeklinde sınırlama getirilmesi suretiyle kimlik tespitine esas alınan belge sayısı ne kadar az ve herkesçe...
Devamını oku

18-10-2020 - 380

Avukatın Tedbiren İşten Yasaklanması

Davacı avukatın, levhadan silinmeyi gerektiren bir durumu bulunmamasına rağmen, mensubu bulunduğu Baroya ait web sayfasında yer alan -baro levhası- isimli bölümde isim sorgusu yapıldığında adının...
Devamını oku

18-10-2020 - 448

Diş Hekimine Kusurlu Hizmeti Nedeniyle Disiplin Cezası Verilmesi

Şikayet konusu köprü protezlerinin yapımı ile destek dişlerde sonradan başlanılan kanal tedavisine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporları ve fezlekede, tedavinin kabul edilebilir bir süreden çok daha uzun sürdüğü, bu durumun...
Devamını oku

18-10-2020 - 325

İmar Durum Belgesi - İmar Planı - İptal Davası

Parselasyon işlemi düzenleyici işlem olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulaması olduğu için parselasyon işlemi ile dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle birlikte açılan davada, ...
Devamını oku

18-10-2020 - 307

Polis Memurunun Meslekten İhracı

Suçun Türk Ceza Kanununda açıkça tanımlanmış olması nedeniyle, davacının bu suçu işleyip işlemediği ancak ceza mahkemesince verilecek karar sonucunda belirlenebilecektir. Bu durumda, söz konusu...
Devamını oku

18-10-2020 - 608

Memurun Silahının Çalınması - Durdurma Cezası

Soruşturma raporu ile dava dosyasındaki bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, davacının ikametgah adresinde hırsızlık olayının yaşanmış olmasının ihtimal dahilinde olduğu ve bu olayın kesin...
Devamını oku

17-10-2020 - 374

Müfettiş Tarafından Alınan İfadenin Savunma Olmadığı

Bir memura disiplin cezası verilmesi için önceden müfettiş veya muhakkiklere görev vermek kanunen zorunlu olmadığından kanun vaazıınca bu safhada da süre verileceğine dair bir hüküm sevk edilmemiştir....
Devamını oku

17-10-2020 - 453

Öğretim Görevlisinin Ales Puanının Tutmadığının Sonradan Farkedilmesi

Davacının Üniversite iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi kadrosuna müracaatı sırasında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda...
Devamını oku

17-10-2020 - 543

BİM Kararları Arasındaki Aykırılık

Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde...
Devamını oku

17-10-2020 - 376

İdari Dava Daireleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi

Bölge idare mahkemeleri idari ve vergi dava daireleri numaraları ile aralarındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplanan Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararı ile, memurların...
Devamını oku

17-10-2020 - 434

Öğretmenlerin Sendika Kararı Gereği Göreve Gitmemesi - Disiplin Cezası

Aykırılığın giderilmesi istemine konu kararlarda davacıların görev yeri değişikliklerinin temelinde, haklarında yürütülen soruşturma raporları olsa da anılan soruşturmaların nedenleri, soruşturma raporlarındaki ...
Devamını oku

05-10-2020 - 395

Gerçeği Yansıtmayan Tiner Satış Faturaları - ÖTV

Olumsuzlukların davacının satışlarının gerçek olmadığı anlamına gelmeyeceği, bu şirketin düzenlediği satış faturalarına ilişkin şüphelerden hareketle ithal edilen solvent türevlerinin tiner imalatında...
Devamını oku

05-10-2020 - 584

Vergi İnceleme Raporunun Tebliğ Edilmemesi

Davacıya vergi tekniği raporuna atıfla düzenlenen vergi inceleme raporlarının tebliğ edildiği, ancak tarh nedenini, matrahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi ve belgelerin gösterildiği...
Devamını oku

05-10-2020 - 477

E Tebligat - Vergi - Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla getirilen...
Devamını oku

05-10-2020 - 419

Suriye Vatandaşının Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığına Geçme Başvurusu Yapması

Davacının, Türk vatandaşı ile evli olduğu, müşterek iki çocukları bulunduğu, bu evliliğe ait ortak meskenleri olduğu, evlilikten doğan sorumluluğun eşler arasında paylaşıldığı, eşlerin birbirlerini anlayacak kadar...
Devamını oku

05-10-2020 - 503

Park ve Yeşil Bölgeye Ayrılan Alanın Yetersizliği

Dosyada bulunan imar planı paftaları ile bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, bölgede bulunan sosyal donatı miktarının yetersizliği sonucu park alanına olan ihtiyaç ve alandaki yoğun tescilli eski...
Devamını oku

05-10-2020 - 649

Alkolmetre İle Ölçümü Reddeden Sürücü - Ehliyetin Geri Alınması

Davacının sürücüsü olduğu araç ile kollukça müdahil olunmayan maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra aracı ile önce Polis Merkezi Amirliğine, sonrasında yine aracı ile diğer Polis Merkezi Amirliğine gittiği...
Devamını oku

04-10-2020 - 329

Yürürlükten Kaldırılan Karar - İdari Para Cezası

Dava, davacı şirket tarafından; Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş sermayesinin %10 unu ve dolaşımda bulunan paylarının nominal değerinin %50 sini aşan payların VII-128-1 sayılı Pay Tebliğinin ilgili maddesine aykırı...
Devamını oku

04-10-2020 - 524

Belgesi Olmayan Kişilere Tüfek Satan Satıcı - İznin İptali

Satıcılık (bayilik) belgesinin iptalini gerektiren hallerin sınırlı olarak sayıldığı, satın alma belgesi olmayan şahıslara yivsiz av tüfeği satma fiilinin yaptırımının ise belge iptali olarak değil, idari para cezası verilmesi şeklinde düzenlendiği, ...
Devamını oku

04-10-2020 - 648

Yapılan İğne Sonucu Sakat Kalma - Komplikasyon

Olayda davacıya enjekte edilen ilaçların doku içi yayılımı ile sinir hasarına neden olabileceklerinin tıbben bilindiği, bu durumun enjeksiyonların tekniğine uygun olarak yapılması durumunda da daha önceden öngörülemeyecek ve önlenemeyecek...
Devamını oku

04-10-2020 - 411

Piyasa Bozucu Eylem

Dava; davacının, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken bilgi formunu düzenleyip Kurul onayı sunmaksızın Borsada 1.689.628 adet Yatırım Holding A.Ş. hissesinin satışını gerçekleştirmek suretiyle...
Devamını oku

04-10-2020 - 646

Hırsızlıktan Hüküm Verilen Memur - Memnu Hakların İadesi

Her ne kadar İdare Mahkemesince, söz konusu mahkumiyete ilişkin olarak memnu hakların iadesine ilişkin karar nedeniyle davacının kamu haklarını kullanmaktan yasaklı olmadığının kabulü gerektiği...
Devamını oku

04-10-2020 - 611

Kar Payının Sermayeye Eklenmesi - Vergisel Yükümlülük

Dağıtılmadığı sürece tevkifata ve beyana konu olmayan kâr payları Yasa hükümlerinin tanıdığı imkandan faydalanılarak sermayeye eklendiğinde şekil değiştirmekte ve kâr payı olmaktan çıkıp sermaye haline gelmektedir....
Devamını oku

04-10-2020 - 444

Kaçakçılara GPS İle Tuzak Kuran Polis - Meslekten Çıkarma

Davacının, diğer işbirlikçileriyle birlikte, kaçak sigaraların yakalanması için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi envanterine kayıtlı olmayan ve H.Ç. aracılığı ile temin edilen GPS ...
Devamını oku

04-10-2020 - 543

Bakıma Muhtaç Annenin Bulunduğu Şehre Atanma İstemi

Devlet Hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan davacının, annesinin sağlık durumu nedeniyle Ankara ilindeki bir sağlık kurumuna atanma istemiyle başvuruda bulunduğu, davacının annesi hakkında...
Devamını oku

04-10-2020 - 337

KDV İade Alacağı - Mahsup

Davacının iade alacağının dava konusu ödeme emri içeriği borçlara mahsup edilip edilmediği hususu net olarak anlaşılamamaktadır. Mükellef tahsilat sorgulama ekranından alınan listede, dava konusu ödeme emri içeriği borçların...
Devamını oku

04-10-2020 - 583

Vergi Borcu İçin Teminat - Haciz Bildirileri

İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkulün teminat hükmü kazanabilmesi için alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilmesi gerektiği hususu açıkça anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

04-10-2020 - 487

Yeni Vekile Yapılan Tebligat - Temyiz Süresi

Hüküm fıkrasında tebliğinden başlayarak otuz gün içinde Danıştay da temyiz edilebileceği belirtilen Mahkemenin ısrar kararının, tebliğ tarihi itibarıyla istifa dilekçesini henüz mahkemeye ibraz etmemiş olan davacı vekiline...
Devamını oku

04-10-2020 - 599

Ehliyete El Konulması - Promil Sınırı

Dava, davacının alkollü olarak araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınmasına ilişkin işlem ile davacıya idari para cezası verilmesine dair işlemin iptali istemine ilişkindir....
Devamını oku

04-10-2020 - 429

Açıktan Sivil Memur Alımı - Güvenlik Soruşturması

Her ne kadar, kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının ...
Devamını oku

04-10-2020 - 309

Şoför Alımı - Güvenlik Soruşturması - İptal İstemi

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sonucunu doğuracak bir mahkumiyet kararı ve hukuken geçerli somut bir bilgi ya da belge bulunmaması karşısında; ceza davasına konu olaydan sonra...
Devamını oku

29-09-2020 - 420

Sözleşmeli Personel - 657 Sayılı Kanun - Ön İnceleme Yapılabilmesi

Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan …..nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi gereğince kamu görevlisi, kamu görevlisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna tabi olduğu, 4483 sayılı Kanun uyarınca da hakkında ön inceleme yapılmasına...
Devamını oku

29-09-2020 - 337

Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - İyiniyet

Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda...
Devamını oku

23-09-2020 - 667

Olayın Mağduru Disiplin Amiri Muhakkik Tayin Edebilir Mi?

Cezaevi müdürünün disiplin cezasına konu eylemin mağduru olmasının, muhakkik görevlendirme yetkisinin kullanımına engel bir durum olmadığı gibi, bu durum tek başına disiplin soruşturmasının tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülmediği sonucunu doğurmayacaktır....
Devamını oku

23-09-2020 - 310

Aile Hekimlerine Verilen İhtar Puanları

Dosyanın incelenmesinden, Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 14/06/2014 tarihinde ... Devlet Hastanesindeki nöbetine gitmediği gerekçesiyle, vali adına halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak ...
Devamını oku

23-09-2020 - 480

Başvuru ve Tercih Hakkı Verilmesi İstemi

2014 yılında yapılan yazılı sınavda 80,00 puan, sözlü sınavdan ise 79,00 puan alan ancak tercih yapma hakkı elde etmiş olmasına rağmen (16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen atamalarda) tercihte bulunmayan ve hakkında atanmasını gerektiren bireysel bir mahkeme kararı olmayan davacının, 21-27 Ekim 2015 tarihleri ...
Devamını oku

23-09-2020 - 565

İlan Asma ve Bakım Tahsis Ücreti

Özel mülke dikili direkte bulunan ilan ve reklamlar için bu yerin 5216 Yasanın 23. maddesinin (e) bendinde sayılan yerlerden olmaması nedeniyle, Büyükşehir belediyesinin ilan ve reklam vergisi ve asma tahsis ücreti isteme yetkisinin bulunmadığı hakkında....
Devamını oku

24-09-2020 - 883

İmar Mevzuatına Aykırılık - Pergole

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, bu imalatın ruhsat gerektirmediğinin ortaya koyulduğu anlaşıldığından, yıkıma ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet ...
Devamını oku

24-09-2020 - 498

Tören ve Kutlamalar - Yönetmelik Maddesinin İptali

Davacı tarafından, ulusal ve resmi bayramların önem ve etkinliğinin ortadan kaldırıldığı; kutlamalarda, yargının temsil edilmediği; çelenk koyma hakkının ortadan kaldırıldığı; mülga Yönetmelikte yer alan hükümlerin dava konusu düzenleme ile kaldırılmasının sebepleri ile haklı gerekçelerinin ortaya konulamadığı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 334

Uzman Yardımcısı - Eşitleme Talebi - Temyiz

Uyuşmazlık konusunun, uzman yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15.01.2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi talebi üzerine tesis edilen işlem hakkında verilen karara ilişkin olduğu ve bahsolunan madde kapsamında bulunmadığı anlaşıldığından; ...
Devamını oku

24-09-2020 - 962

Belediye Meclis Kararının İptali - Yeniden Dava Açılması

Bakılan davada, belediye meclisinin 3.6.2011 tarih ve 38 sayılı ısrar kararı üzerine kesinleşen meclis kararına karşı davacı sıfatıyla belediye başkanı tarafından şahsen veya gerçek kişi sıfatı ile verdiği vekaletname ile yetkili kılınan avukat vasıtası ile tanzim edilen dilekçe ile dava ikame edilmesi gerekirken, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 318

Belediye Meclis Kararının İptali

Dosyanın tekemmül sürecine veya diğer işlemlere yönelik tebligatların davacı olarak belediye başkanına, davalı idare olarak da belediye başkanının özel kalem müdürüne yapılmak suretiyle dosya tekemmül ettirilip esastan karar verildiği anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 662

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 418

Belediye Başkanının Dava Açma Yetkisi

İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının onanmasına (aynen veya değiştirerek) yönelik büyükşehir belediye meclisi kararının belediye başkanınca iadesi üzerine ısrar yolunda verilen meclis kararlarının iptali için büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası ...
Devamını oku

24-09-2020 - 516

İhalelerden Yasaklanma İşlemi

Hırsızlık eyleminin 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlar kapsamına girmediği, hırsızlık failinin suçu işlediği tarihte şirketlerinin işçisi olduğu kabul edilse bile, çalınan emtianın şirketlerine teslim edilmediği, sorumluluğun teslimle başlayacağı, şirketin sorumluluğunun ...
Devamını oku

24-09-2020 - 480

İhalenin Feshi - Prim Borcu - Sahte Belge

Dava, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 03.11.2006 tarihinde yapılan temizlik hizmet alım ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan iş ortaklığı içerisinde olan davacı Asya ilaçlama Dezenfektasyon Tem. Gıda İnş. Turz. Bilgi İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti. nin ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim ...
Devamını oku

24-09-2020 - 752

Çevre Denetim Tutanağı veya Tespit Tutanağı

Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin 10/05/2014 ve 12/05/2014 tarihli tutanakları ile dava konusu alana izinsiz hafriyat döküldüğünün tespit edildiği, çevre denetim tutanağı düzenlenmeksizin sadece bu jandarma tutanağı dayanak alınarak dava konusu ...
Devamını oku

24-09-2020 - 692

Haksız Yere Kamu Görevinden Çıkarılma - Ek Ders Ücreti Talebi

Öğretmen olarak görev yapmakta iken 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli listesinde ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan, sonrasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilen davacı tarafından, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 771

Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler

Yargıyı temsil eden hakim ve Cumhuriyet savcılarına, başkent dışındaki ulusal ve resmi bayramlardaki törenlerde belirtilen sıralamaya göre (1) sayılı listede yer verilmesi gerekirken, listenin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sırasında sayılanlardan sonra dokuzuncu sırada yer verilmesinde Anayasanın temel ilkelerine...
Devamını oku

25-09-2020 - 505

Göreve Son Verilmesi - 1 Yıl Ceza - 12 Ay Ceza

Dava konusu olayda davacının, kasten adam yaralama suçunu işlediğinden bahisle 12 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu cezanın onanarak kesinleştiği açık olmakla birlikte; ...
Devamını oku

25-09-2020 - 482

Yüz Tanıma Sistemi - Özel Hayatın Gizliliği

Personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan -yüz tanıma sisteminin-, -özel hayatın gizliliği- ilkesi kapsamında bulunması karşısında, -uygulamanın sınırlarım, usul ve esaslarını- gösteren bir yasal dayanağının ...
Devamını oku

25-09-2020 - 573

Amirine Kangal Köpeği Demek - Tipiklik Şartı

Davacı bu hakkını kullanmış, ancak adli makamların bu iddiaların doğru olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir kararı bulunmadan ilgilileri zan altında bırakacak ifadeleri de sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 550

Avans ve Peşin Ödenen Aylık - Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararı

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 122. maddesi uyarınca ödeme zamanı gelmeyen emekli aylıklarını avans olarak ödetmeye ve ödenecek avansın iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığınca, emekli aylıklarının üç aylık toplamının ödenmesine karar verildiği anlaşılmakta ...
Devamını oku

25-09-2020 - 463

Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Yapılan İmalatlar

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; sundurmanın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapıldığı, etrafının açık, taşıyıcı sisteminin ise ahşap malzemeden, üzerinin hafif ve basit malzeme ile örtülü olduğu...
Devamını oku

25-09-2020 - 372

Kariye Camiinin Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilmesi

Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, 2762 sayılı Kanunun anılan 10. maddesinde öngörülen şartlardan hiçbiri gerçekleşmeden alınmış, gerekli şekil şartlarına da uyulmamıştır. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 350

Köpek Saldırısı - Hizmet Kusuru

Davacıların çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanmasında, kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, eksiklik ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve tazminat sorumluluğu doğurduğu hakkında....
Devamını oku

26-09-2020 - 359

Vergilerin Geri Verilmesi Veya Kaldırılması - Vekalet Ücreti

Davacı adına 2016 yılında tescilli 4 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın kıymetinin, referans kıymete göre ihtirazi kayıtla beyan edilerek ödenen gümrük ve katma değer vergilerinin eşyaya ait faturada gösterilen kıymete göre hesaplanan tutardan fazlasının geri verilmesi istemiyle İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 4458...
Devamını oku

26-09-2020 - 668

Tarhiyata Dayanak Alınan Raporun Tebliğ Edilmemesi - Dava Dosyasına Da Sunulmaması

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ana kural, tarh nedenini, matrahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri gösteren vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmesidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 433

Pay Edinim Ve Devirleri

Dava; Asya Katılım Bankası A.Ş. nin pay defterinde kayıtlı A grubu nitelikli ortaklarının, hisseleri oranındaki temettü dışındaki ortaklık haklarının 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18/5. maddesi uyarınca TMSF tarafından kullanılmasına dair alınan 03.02.2015 tarih ve 6187 sayılı BDDK kararı gereğince bankanın genel müdürü, yönetim kurulu başkanı ve ...
Devamını oku

26-09-2020 - 370

Parselasyon İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

Davacının maliki olduğu taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin ..... Belediye Encümeninin 13.03.2002 tarihli, 382 sayılı kararı doğrultusunda kök parselden %35 oranında düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılarak iki adet park alanı işlevli taşınmaz oluşturulduğu, ..... Belediye Meclisinin 02.02.2010 tarihli, 42 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ...
Devamını oku

26-09-2020 - 297

Özürsüz Olarak Bir veya İki Gün Göreve Gelmemek - Maaş Kesme Cezası

Dava; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Başkomseri olarak görev yapmakta olan davacıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(b) bendi uyarınca -özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek- fiili nedeniyle verilmiş olan 1/30 oranında maaş kesme cezası işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Usulüne uygun ...
Devamını oku

26-09-2020 - 513

Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması İstemi - Esnaf Muaflığından Faydalanan Kişiler

Davacı adına, esnaf muafiyetinden faydalanan kişilerden aldığı bir kısım hurda emtiayı tevkifat yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla sahte fatura ile belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2010/Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı gelir...
Devamını oku

26-09-2020 - 381

Ödenen Vergi Ve Pişmanlık Zammının İadesi İstemi

Pişmanlıkla verilen beyanname üzerinden pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk yapılması ve koşullara uyulması halinde mükellefe ceza kesilmemekle süresinde verilmiş beyanname gibi tahakkuka esas alındığına göre bu beyannamelerin de süresinde verilen beyannamelerle aynı hükümlere tabi olması gerektiği açıktır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 421

Ortak Girişimler - Kamu İhale Kurulu Kararının İptali

Dava; Konya DSİ Bölge Müdürlüğünce 03.02.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan -Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı- ihalesi üzerinde kalan davacıların sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesinde iki ortağın imzasının eksik olduğundan bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptıkları itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin ...
Devamını oku

26-09-2020 - 350

Memurun Görevine Son Verilmesi

05.08.2020 tarihinde www.sgkrehberi.com da -Çapkın Mal Müdürüne verilen cezayı İdari Dava Daireleri uygun buldu!- başlığıyla yayınlanan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı. Çapkın Mal Müdürünün görevine son verme işlemini Ankara 6. İdare Mahkemesi uygun buldu. Danıştay Beşinci Dairesinin bozdu....
Devamını oku

26-09-2020 - 297

Kınama Cezasıyla Tecziyesine İlişkin İşlem

Disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra kanunda belirtilen süreler içinde ilgili hakkında soruşturma açılması, bu soruşturma sonucunda oluşturulan soruşturma raporu değerlendirilerek yetkili disiplin amiri veya kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerektiği halde, davacı hakkında yapılan tespit üzerine, usulüne uygun bir ...
Devamını oku

26-09-2020 - 720

Khk-ile-cikartilma-iade-Karari-Geriye-Donuk-Maas-odemesi-Vergilendirme

Dava, davacı tarafından 2019 Şubat ve Mart aylarında maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin en üst dilimden yapılmasının usulsüz olduğu iddiası ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.03.2019 tarih ve 7695 sayılı işlemin iptali ile fazladan yapılan kesintinin yasal faizi ile iadesi istemiyle açılmıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 579

Kamu İhale Kurulu Kararı - Mali Durum Belgesini Sunmama

Dava; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 09.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan -27 Kalem Kan Grubu Kartları, Reaktör ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı (12. ve 13. Kalem) İhalesi ne katılan ancak teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun reddine ...
Devamını oku

26-09-2020 - 313

İptal Ve Tam Yargı Davaları

Topçu Yüzbaşı olarak görev yapan davacının Türk Silahlı kuvvetlerinden ayırma işlemine karşı açtığı davada verilen işlemin iptaline ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine ilişkin karar üzerine ayırma işlemi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü manevi zararlar karşılığında 25000 TL nin ayırma işlemi tarihinden itibaren işleyecek...
Devamını oku

26-09-2020 - 370

İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi

Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde -hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak- fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesi uyarınca - 16 ay uzun süreli durdurma ...
Devamını oku

26-09-2020 - 575

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname

Vergi Usul Kanununda, vergilendirmenin beyana dayanılarak yapılması gereken durumlarda matrahın veya verginin tümüyle ya da kısmen ihtirazi kayıtla bildirilmesini öngören bir düzenleme yapılmamıştır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 426

İhaleye Katılırken Sunulması Gereken Belgeler

İhaleye ait idari şartnamede, üreticisinden itibaren başlayan ve isteklinin kendi satış yetkisine kadar olan, tüm satış ve yetki devirlerini gösteren belgelerin ihaleye katılırken sunulması gereken belgeler arasında açık olarak sayılması karşısında, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 517

Gözetim Belgesinin İbraz Zorunluluğu - Fazla Alınmış Vergilerin Geri Verilmesi

Gözetim belgesinin ibraz zorunluluğu, o malın belli bir değerin altında kıymetle ithal edilmek istenmesi durumuna münhasır olup gözetim önlemi uygulanmasına karar verilen eşyanın, belirlenen bir kıymetin altında ithal edilmek istenilmesi halinde sadece -gözetim belgesi- ibrazı zorunluluğu getirildiğinden bu zorunluluğa uyulmaması Gümrük Kanunu...
Devamını oku

26-09-2020 - 550

Görevde Yükselme Sınavının Sözlü Aşamasında Başarısız Sayılma

Orman Bölge Müdürlüğü emrinde mühendis olarak görev yapan davacı tarafından, Orman Genel Müdürlüğünün açtığı görevde yükselme sınavının 23/12/2015 tarihinde yapılan sözlü aşamasında 70 puanın altında puan verilmesi nedeniyle başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme...
Devamını oku

21-09-2020 - 378

Disiplin Cezaları - Soruşturma İsteyen İle Karar Veren Kişinin Aynı Olması

Dava, ..... İl Sağlık Müdürlüğünde personel şube müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-h maddesi uyarınca uyarma cezasıyla tecziyesine dair 04/02/2011 tarih ve 3288 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 619

Disiplin Cezaları - Savunma Hakkı

Dava, 4. sınıf emniyet müdürü olan davacının, Başkale İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, denetim görevini yerine getirmemek fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/A-3 maddesi uyarınca -4 ay kısa süreli durdurma- cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, yükselebileceği kadronun son kademesinde ...
Devamını oku

21-09-2020 - 533

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Davacı tarafından, yurt dışında mukim firmalardan satın aldığı hazır paket yazılım programları ve teknik hizmet ödemelerinin tevkifata tabi olmadığı ihtirazi kaydıyla verilen 2017/3 dönemi muhtasar beyannamesine istinaden tahakkuk eden kurum stopaj vergisinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iadesi istenilmiştir....
Devamını oku

21-09-2020 - 421

Başmüfettiş Olarak Göreve Başlayan Davacının Parasal Ve Özlük Hakları

Dava, davalı idare bünyesinde başmüfettiş olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve özlük haklarının 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi mevzuat hükümleri dikkate alınarak ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15.05.2015 tarih ve 2591918 sayılı işlemin; hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte öde...
Devamını oku

21-09-2020 - 561

Avukatın Bina Girişinde Polis Memuru Tarafından Çantasının Aranması Ve Avukatlık Kimliğinin Fotoğrafının Çekilmesi

Dava Avukat olan davacı tarafından, 15.01.2019 tarihinde müdafilik görevini yapmak için Sakarya İI Emniyet Müdürlüğü ne geldiği sırada bina girişinde polis memuru tarafından, yanında müvekkilinin hamile olan eşi bulunduğu esnada, çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayı ile ilgili olarak, avukat olduğunu bildirip avukatlık......
Devamını oku

21-09-2020 - 357

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği - İptal İstemi

Dava; davacı tarafından, davanın özetinde yer alan hükümlerin; 5258 sayılı Yasada evde ve yerinde sağlık hizmeti tanımlarının bulunmadığı, gezici sağlık hizmeti verilmesi durumunda ülkemizdeki gelenek ve görenekler de dikkate alındığında, aile hekiminin aile sağlığı elemanı ile birlikte hizmet vermesi gerektiğinden, anılan hizmet verildiğinde tek......
Devamını oku