Tüketici Hukuku

27-11-2021 - 6

Aracında Meydana Gelen Arızadan Kaynaklı Tamir Bedelleri ve Araçta Oluşan Değer Kaybının Tahsili İstemi

Dava, ayıplı hizmet iddiasına dayalı olarak davacının aracında meydana gelen arızadan kaynaklı tamir bedelleri ve araçta oluşan değer kaybının tahsiline yöneliktir. Tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip...
Devamını oku

21-11-2021 - 14

Güvence Bedelinin Faiziyle İadesi

1995 yılında abone olurken kendisinden istenilen güvence bedeli ve proje onay ücretinin iadesi için başvurduğu somut olayda sözleşme başlangıcında davalı aboneden alınan bedelin amac...
Devamını oku

06-11-2021 - 27

Gizli Ayıbı Kabul Etmekle Beraber Aracın Yenisiyle Değiştirilmesinin Satıcıya Çok Fazla Yük Yüklemesi

Somut olay değerlendirildiğinde; mahkemece dava konusu otomobilin ayıplı olduğu kabulü yapılmış ve ancak ücretsiz değişim talebinin hakkaniyete ve iyi niyet kurallarına uygun düşmeyeceği değerlendirilmesi...
Devamını oku

31-10-2021 - 105

Özel Okullarda Ücret İadesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesinde; -Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başlamadan ayrılanlara ...
Devamını oku

18-10-2021 - 44

Yargıtay 3. H.D. 2020/8172 E. 2021/2772 K.

Dava, simsarlık sözleşmesinden doğan ücretin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Davalı konut yapı kooperatifi olup tüketici vasfı yoktur. Keza davacı emlak komisyoncusu ise de,...
Devamını oku

12-10-2021 - 58

Aracın Ayıplı Olması - Zamanaşımı İtirazının Deliller Toplandıktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği

Dava, ayıplı araç satımına dayalı misli ile değişim talebine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, davalının husumet itirazını değerlendirmek, davaya konu aracın davalı tarafça satılıp satılmadığı, satış faturasını düzenleyen...
Devamını oku

07-10-2021 - 48

Konut Kredisinin Kullanım ve Yapılandırılma İşlemleri Sırasında Haksız Kesildiği İddia Olunan Bedeller

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki konut kredisinin kullanım ve yapılandırılma işlemleri sırasında haksız kesildiği iddia olunan bedellerle ilgili olarak; fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmaksızın açılan ilk dava ve...
Devamını oku

07-10-2021 - 47

İşlem ve Sigorta Masrafı - Tüketici Kredisi Sözleşmesi

Uyuşmazlık; taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmeleri çerçevesinde işlem ve sigorta masrafı adı altında haksız kesinti yapıldığı iddiasıyla görülen alacak davasına cevap vermeyen davalının temyiz dilekçesi...
Devamını oku

13-09-2021 - 60

Büyükşehir Olmayan İlde Tüketici Tarafından Yapılan Başvuruyu Karara Bağlama Yetkisi İl Tüketici Hakem Heyetindedir

Mahkemece uyuşmazlığa konu alacağın tutar ve davalının yerleşim yeri itibariyle yetkili ve görevli olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti yerine İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın yok hükmünde...
Devamını oku

12-09-2021 - 79

Yüksek Voltaj Sebebiyle Bulaşık Makinesinin Arızalanması - Tüketici Olmayan Mal Sahibinin Açmış Olduğu Dava - Görevli Mahkeme

Mahkemece davalıya ait bulaşık makinesinin, yüksek voltaj nedeniyle zarar görmüş olduğu hususunun, özel ve teknik bilgiye sahip olan yetkili servis tarafından belirlenmiş olduğu anlaşılmakladır. Bu belirleme, zararın neden...
Devamını oku

25-07-2021 - 128

Tüketici Davalı Olsa Dahi Kendisinden Harç Alınamaz

Eldeki bu davada davalı taraf tüketici konumunda olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 23/2.maddesi(6502 sayılı kanunun 73/2.md.) uyarınca harçtan muaf olduğu halde zuhulen davalıdan harç alınmasına karar verildiği...
Devamını oku

13-07-2021 - 114

Ayıplı Mal - Misli ile Değişim

Yapılan açıklamalar ışığında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasındaki uyuşmazlık irdelendiğinde; dosya kapsamında yer alan ve uzman bilirkişiden alınan 19.12.2016 tarihli ek raporda -servo sisteminin komple değiştirilmesi, değişim sonucu araçtaki şikayetin ortadan kalkması ve değişen parçanın mekanik sistem parçaları olması...
Devamını oku

25-06-2021 - 186

Konutun Geç Teslimine İlişkin Cezai Şart - Yüklenicinin Davadan Sonra İflas Etmesi - Kayıt Kabul Davası

Bir hukuk davasının kayıt-kabul davasına dönüşmesi için davalının iflas etmesi, iflas idaresinin de dava konusu alacağı iflas masasına kabul etmemesi gerekir. Davalı tarafı dava sırasında iflas eden aleyhine iflastan önce ...
Devamını oku

28-05-2021 - 180

Bankanın İnternet Bankacılığından Doğan Zarardan Sorumluluğu

Davalı ...Ş. nin temyiz istemine gelince, bilirkişi kurulu raporunda her ne kadar davalı bankaya da 3. kişilerce yapılan internet dolandırıcılığından dolayı kusur verilmişse de, davalı bankanın dosya içerisindeki...
Devamını oku

21-05-2021 - 156

Konut Kredisinde Bankanın Yapılandırmayı Sistemine Yüklememesinden Doğan Zarar Hakkında

Mahkemece; konusunda uzman yeni bir üçlü bilirkişi heyetinden daha önce alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi giderecek şekilde, raporlarla mukayeseli olarak ayrıntılı, açık ve denetime elverişli rapor alınarak ...
Devamını oku

21-05-2021 - 166

Doktor Hatası - Tazminat

Türk Borçlar Kanununun 56.maddesi ( BK.nun 47.maddesi ) hükmüne göre; hakimin, özel halleri gözönünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır...
Devamını oku

15-05-2021 - 133

Faiz Alacağı Davası Asıl Alacaktan Sonra Açılmış İse Zamanaşımı Süresi Dava Tarihinden Geriye Doğru Gidilerek Hesaplanır

Faiz alacağı zaman geçtikçe doğan bir alacak olup kural olarak davacı faiz alacağının doğduğu tarihten asıl alacağın ödendiği tarihe kadar faiz isteyebilirse de davalı taraf zamanaşımı definde bulunmuştur. ...
Devamını oku

12-05-2021 - 134

Davacının Eşinin Kaçak Elektrik Kullanması Sebebiyle Davacı Adına Olan Abonelik Sözleşmesine İstinaden Elektriğinin Kesilemeyeceği - Manevi Tazminat Ödenmesi Gerektiği

Eldeki davada belirtilen davacının, yaklaşık 6,5 yıl abone olarak elektrik kullandığı halde eşinin aynı adreste 2001 yılında kaçak elektrik kullanımından dolayı borcu bulunduğu gerekçesiyle elektriğinin kesildiği tarafların kabulündedir...
Devamını oku

01-05-2021 - 121

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Karar Vermesi - Bu Kararın Mahkeme Tarafından İptali - Vekalet Ücreti

Dava, davalının bankadan kullanmış olduğu tüketici kredileri nedeniyle hayat sigortası yapılmasına rağmen talebi ve isteği olmadan haksız olarak es ve esgpol adı altında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici...
Devamını oku

01-05-2021 - 192

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Verdiği Kararın İptali - Tüketici Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi...
Devamını oku

29-04-2021 - 109

Taşınmazın Geç Tesliminden Doğan Ceza-i Şart İstemi - Yapı Kullanım İzin Belgesinin Geç Alınmış Olması

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı tarafından satın alınan taşınmazın geç teslim edildiği iddiasına dayalı ceza-i şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dava dosyasında bulunan teslim tutanağı ile taşınmaz davacıya...
Devamını oku

26-04-2021 - 190

Overbooking Uygulaması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

Davacılar Dubai-İstanbul seferini yapan uçağa binmek üzere Dubai Havalimanına gitmiş, ancak davalının yaptığı fazla bilet satışı nedeniyle, bu uçağa binemeyip Kahire aktarmalı İstanbul uçağına binmek...
Devamını oku

26-04-2021 - 148

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Tüketici Aleyhine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği

Dava, davalı tarafından tahsil edilen hesap işletim ücretinin davacıya iadesine ilişkin tüketici hakem heyeti kararının iptaline ilişkindir. Yerel mahkemece tüketici hakem heyeti kararının iptaline ve davalı aleyhine...
Devamını oku

11-04-2021 - 189

Öğrencinin Okula Devam Etmemesi Sebebiyle Ödenen Paranın İadesi İstemi - Yurt Ücretinin İadesinde Makul Sürede Başka Bir Öğrencinin Bulunup Bulunamayacağı Araştırılmalıdır

Davacının oğlunun davalı Üniversiteye devamsızlık yapsa dahi yurttan yararlanıp yararlanmadığı, yurtta kalmamışsa da davacının oğlu için söz konusu yerin tahsis edilip edilmediği ve davacının oğlu yerine...
Devamını oku

28-03-2021 - 152

Satıcının Ağır Kusurlu Olması Durumunda Ayıbı İhbar Yükümlülüğü

Alıcı, teslim aldığı malı işlerin olağan akışına göre, imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü zaman bunu satıcıya uygun süre içinde ihbar etmekle...
Devamını oku

25-03-2021 - 155

Kredi Kartından Kesilen Nakit Avans Ücretinin İadesi Talebi

Yönetmelikte ücret alınması mümkün olan Ürün ve Hizmet Sınıflandırması listesinde kredi kartları ile ilgili olarak Nakit Avans Çekim Ücreti alınabileceği belirtilmiştir. Ayrıca taraflar arasındaki bankacılık hizmetleri...
Devamını oku

25-03-2021 - 177

Tüketicinin Çekmiş Olduğu Kredide Bankanın Alabileceği Masraflar Nelerdir?

Mahkemece ibraz edilen belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiş ise de gerekçeli kararda hangi kredilerden dolayı yapılan kesintilerin neler olduğu hangisinin iadesi...
Devamını oku

20-03-2021 - 138

Mesken Abonelik Sözleşmesi - Gecikme Zammı - Yasal Faiz

Abonelik sözleşmesinde ödemelerde gecikme olması hâlinde, Amme alacağına uygulanan gecikme zammının istenebilmesi için, gecikme zammına ilişkin şartın açık, anlaşılabilir ve oranları da belirtilmek suretiyle...
Devamını oku

20-03-2021 - 100

Kayıp Kaçak Bedeli - Davanın Konusuz Kalması - Vekalet Ücreti

Yargılama sırasında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ve eklemeler ile davanın konusuz kaldığı, davanın...
Devamını oku

20-03-2021 - 93

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Talebinde Süre

Davacı abonesi olan davalının borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini, akabinde tahakkuk ettirilen faturaya kesme bağlama ücretinin ilave edildiğini, ancak davalının bu ücretin iadesi için yaptığı başvurunun...
Devamını oku

14-03-2021 - 148

Vadeli Taşınmaz Satışı - Tüketici Senedinin Taşıması Gereken Şartlar - İhtiyati Tedbir

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti talepli davada, teminat karşılığında icra veznesine yatan paranın davalıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesine...
Devamını oku

21-02-2021 - 515

Mağazada Uğranılan Hırsızlık - Sorumluluk - Doğal Zararın İspatı Aranmayabilir

Davacı, davalı şirkete ait, mağazada alışveriş yaparken çantasının çalındığı iddiası ile bu davayı açmıştır. Mahkeme tarafından da davacının çantasının çalındığı kabul edilmiştir. Davalı tarafından ise mahkemenin...
Devamını oku

21-02-2021 - 563

Ameliyat Sonucu Organda Fonksiyon Kaybı Yaşanması - Tazminat

Hastanın sezaryen ameliyatı sırasında bağırsağının delindiği ve devamında birden çok kez ameliyat olduğu sabittir. Mahkemece salt ceza soruşturmasında alınan raporla yetinilmeyerek, yukarıdaki açıklamalar...
Devamını oku

21-02-2021 - 882

Bebeğin Doğumundan Önce Genetik Rahatsızlığının Tespit Edilebilirliği - Tazminat

Hastane ve doktorların, yumurta nakli yöntemi ile taşıyıcı annenin hamile kalması için donörden alınan yumurtaların sağlıklı olup olmadığı yönünde gerekli genetik incelemelerinin yapılıp yapılmadığı, anne, bebek ve...
Devamını oku

21-02-2021 - 754

Anestezik İlaç Sonucu Oluşan Alerji Sebebiyle Bebeğin Ölümü - Tazminat

Dava, davacıların bebeğine yapılan sünnet operasyonu sırasında verilen anestezik ilaçlar nedeniyle meydana gelen allerji sonucu davalıların gerekli özen ve ihtimamı göstermemeleri nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla...
Devamını oku

21-02-2021 - 373

Devre Mülk Satışı - Senedin İadesi Borcun İfa Edildiğine Karine Teşkil Etse de Aksi İspat Edilebilir

Dava devre mülk satışından doğan tazminat istemine yöneliktir. Davacı delil olarak sözleşme aslı, banka dekontu, ödeme belgeleri olarak senet iadelerine dayanmıştır. Mahkemece davalı belediyenin savunması...
Devamını oku

21-02-2021 - 450

Kanser Tedavisi Sırasında Kalp Pilinin Zarar Görmesi Sebebiyle Ölüm - Tazminat

Dava, davacıların murisinin davalı hastanede yapılan kanser tedavisinde kalp pilinin zarar görmesiyle oluşan komplikasyonlar nedeniyle murisin vefat ettiği iddiasına dayanan maddi ve manevi tazminat istemine...
Devamını oku

21-02-2021 - 373

Satın Alındıktan Hemen Sonra Bozulan Telefon - Bedelin İadesi

Davanın kısmen kabulüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iadesi, telefon bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için yapılan masrafın dava tarihinden itibaren...
Devamını oku

21-02-2021 - 312

Malpraktis - Tazminat - Zarar Kalemlerinin Açıklattırılması Gerektiği

Dava, tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacıya maddi tazminat talebinin konusunu oluşturan zarar kalemleri (konusu, miktarı, ilgili olduğu dönemi vb. yönlerden)...
Devamını oku

21-02-2021 - 285

Maaştan Dörtte Birden Fazla Kesilemeyeceğine İlişkin Kural - Sözleşmeden Kaynaklı Banka Alacakları

Davacı, davalı bankadan ihtiyaç kredisi kullandığını başka bir icra dosyasından dolayı maaşının 1/4 ünün hacizli olduğunu, davalı bankanın maaş haczi yönünden sırada olduğu halde haciz dışında maaş olarak yatan bedele davalının bloke koyduğunu belirtmiştir. Davalı banka taraflar...
Devamını oku

20-02-2021 - 264

Rıza Dışı Mail Order Yöntemiyle Yapılan Alışveriş - Bankanın Sorumluluğu

Bankalar, özel yasa ile kurulan ve kendilerine alanlarında çeşitli imtiyazlar tanınan, topladıkları mevduatı ve katılım fonlarını sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda olan kuruluşlardır. Bankalar sahip...
Devamını oku

20-02-2021 - 518

Eşle Birlikte Yaşama Olgusunun Sosyal Medyadaki Fotoğraflara Dayandırılması - Ölüm Aylığının Kesilmesi

Sosyal Güvenlik denetmeninin hazırlamış olduğu raporda facebook üzerinden elde edilen davacının ve boşandığı eşinin birlikte görüldüğü fotoğraflara dayanılarak davacının aylığının kesildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafından da facebookta paylaşılan fotoğraflara vurgu yapılarak davanın reddine karar verilmiş ise de...
Devamını oku

13-02-2021 - 672

Öğrenci Yurdu Ücreti - Fesih - Taraf Ehliyeti - Paranın İadesi Şekli

Davacı A. Üniversitesi ile taahhütname imzalayanın davalının kızının dosyada mevcut kimlik kart bilgilerine göre de imza tarihinde reşit olduğu gözetildiğinde, davalının kızı adına tüketici hakem heyetine...
Devamını oku

12-02-2021 - 595

Sıfır Araçta Boya Çıkması - Aracın Yenisi ile Değiştirilmesi Gerektiği

Gerek ayıbın açıklanan bu mahiyeti gerekse kusurlu onarımlarla kendisinden gizlenen ayıbın satımdan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkması ve hemen akabinde tüketicinin hakkını elde edebilmek için tüm yasal yolları takip etmesi göz önünde...
Devamını oku

30-01-2021 - 724

Diş Tedavisi - Tedavinin Yarım Kalması - Ücret İadesi Hususunda Hesap Yöntemi

Taraflar arasında diş tedavisi amacıyla sözleşme ilişkisi kurulduğu anlaşılmaktadır. Davacı tedavi amacıyla ödediği bedelin tedavinin yarım kalması nedeniyle iadesini talep etmektedir. Tedavinin yarım kaldığı...
Devamını oku

30-01-2021 - 347

Özel Okul Eğitim Ücretinin İade Edilmesi Hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Dikkate Alınmalıdır

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak başka bir okula gönderdiğini, kalan süreye ilişkin ücretin davalıdan...
Devamını oku

29-01-2021 - 525

Banka Müşteri Bilgilerini Korumakla Yükümlüdür

GSM operatörü olan davalıya bu davada husumet yöneltilemeyeceği, diğer davalı olan bankanın ise müşteri bilgilerini saklamak konusunda zaafiyete düştüğü, ayrıca manevi tazminat şartlarının gerçekleşmemiştir....
Devamını oku

24-01-2021 - 353

Hatalı Uygulanan Tedavi Sonucu Yanık Oluşması Halinde Davacı Lehine Olaya Uygun Oranda Manevi Tazminata Hükmedilmelidir

Doktorların uyguladığı hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda, iş sahibinin istediği sonuca ulaşamadığı, vücudunda yanıklar meydana geldiği, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında, iş sahibi lehine...
Devamını oku

21-01-2021 - 338

Fiili Kullanıcı Olmamasına Rağmen Abonelik Sözleşmesini İptal Ettirmeyen Abone Kullanım Bedelinden Müteselsilen Sorumludur

Abonelik sözleşmesini imzalayan ve aboneliği devam eden davalı abone, kullanılan miktar bakımından dağıtım yapan kuruma karşı sözleşme gereği sorumludur. Kullanımın normal ya da kullanım olmasının da sonuca etkisi bulunmamaktadır....
Devamını oku

21-01-2021 - 397

Kamu Konutuna İlişkin Yakıt Bedeli Farkı İsteminde Kamu Konutlarında Oturan Davalı Fazla Yakıt Gideri Bedellerinden Kullanım Alanı Bakımından Yüzölçümüne Göre Sorumludur

Milli Emlak Genel Tebliğinin yürürlükte olduğu zaman diliminde dava konusu lojmanda ısınma ihtiyacından dolayı yakıt tüketimi olmuş olup, davacı kurumun yakıt tüketilen bu süre için her bir lojman...
Devamını oku

21-01-2021 - 412

Projeden Satışlarda Konutun Tamamlanmaması Nedeniyle Tazminat İsteminde Bankanın Sorumluluğunun Bulunması İçin Bağlı Kredi Olması Gerekir

Alıcı, Müteahhit şirketten aldığı bağımsız bölümün tamamlanmaması nedeniyle gereken imalat bedeli ve sözleşmesel tazminatın tahsilini istemiş, banka ise kredinin bağlı kredi olmadığı ve sorumluluğunun olmadığını...
Devamını oku

21-01-2021 - 490

Depremde Hasar Gören Binanın Konut Kredisi Kullanıldığı Sürece Banka Tarafından Deprem Sigortasının Yaptırılması Yükümlülüğü Nedeniyle Tazminat Talebi

Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan Yönetmelik gereğince zorunlu sigortalarda kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğunun kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğunun ise...
Devamını oku

21-01-2021 - 584

Aracın Misli İle Değişimine İlişkin Seçimlik Hak Hakkaniyete Aykırı Şekilde Kullanılamaz, Hakim Gerekirse Bedelde İndirime Karar Vermelidir

Dava konusu araçta ortaya çıkan arızaların kapı fitilleri dışındakilerin yetkili servis tarafından gerçekleştirilen onarımlar ile giderilmiş olduğu bildirilmiştir. Davacının seçimlik haklarından misli ile değişim...
Devamını oku

17-01-2021 - 575

Ayıplı Mal Nedeniyle Bedel İadesi veya Misli İle Değişim İstemi

Dava konusu çamaşır makinasına ilişkin olarak yedek parça talebinde bulunulduğu iddia edilen tarih itibarı ile uygulanması gereken ve daha önce yürürlükte olan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında...
Devamını oku

27-12-2020 - 477

Alacak İstemli Davada Konut Kredisinin Bağlı Kredi Olması Nedeniyle Banka, Müşterisine Karşı Ayıptan Dolayı Sorumludur

Banka ile dava dışı yüklenici firmaların oluşturduğu adi ortaklık arasında imzalanan protokolde yükleniciden dava konusu proje çerçevesinde satın alınacak konutların finansmanı için kredi verilmesi şartları...
Devamını oku

22-11-2020 - 378

Tatil İçin Katalogda Seçilenden Farklı Oda Tahsisi ve Saatlerce Bekletilerek Başka Otelde Kalmak Zorunda Kalınması Manevi Tazminatı Gerektirir

Katalogda beğendiği otelde deniz manzaralı oda ayırttığını, tatil zamanı geldiğinde kendilerine ayrılan odanın otelin başka bir yerleşkesinde olduğu, deniz görmediğinin anlaşıldığını karısı ve çocuğu ile saatlerce...
Devamını oku

08-11-2020 - 516

Taksitli Satışlarda Senetler Her Bir Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenmeli ve Senetler Nama Yazılı Olmalıdır, Aksi Halde Senetler Geçersizdir

Kanunda taksitli satışlarda kıymetli evrak niteliğinde düzenlenecek senetlerin, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenleneceği, aksi halde kambiyo senedinin geçersiz olacağı belirtilmiştir. Her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlenmiş olmakla...
Devamını oku

01-11-2020 - 586

Tüketici Doğalgaz Bağlantısı İçin Ödediği Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedelini Geri Alamaz

Yasal düzenlemeler, yönetmelikler, EPDK Kararları, taraflar arasında imzalanan Bağlantı Anlaşması, Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi dikkate alındığında, taraflara arasındaki çekişmenin duruşmalı görülmesi...
Devamını oku

01-11-2020 - 402

Tüketici Senetlerinin Emre Yazılı Olarak Düzenlenmesi Durumunda Tüketici Senedin Geçersizliğini Herkese Karşı İleri Sürebilir

Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir....
Devamını oku

25-10-2020 - 358

İlçe Tüketici Hakem Heyetinin Yetkisizliği

Tüketici Hakem Heyeti kararı yetkisiz olması nedeniyle iptal edilmiştir. Bu karar kesin yetki kuralına istinaden verilmiş bir karar değildir. Diğer yandan, Tüketici Hakem Heyetinin yetkisiz olduğu itirazının davacı...
Devamını oku

25-10-2020 - 628

Dosya Masrafının İadesi

İnceleme konusu olayda, davacı bankadan konut kredisi kullanan davalının, kendisinden haksız olarak tahsil edilen meblağın iadesi için Kırıkkale Tüketici Hakem Heyetine başvurusu üzerine, adı geçen Heyetçe talebin...
Devamını oku

23-09-2020 - 418

Araç Satın Alma - Tramer Sorgusu

Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, ...kayıtlarını inceleme ve TRAMER e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü yoktur....
Devamını oku

24-09-2020 - 350

Belediye Arsası Üzerine İnşaat - 3. Kişilerin Zararı

Belediyeye ait arsa üzerine yapılacak inşaat için belediye ile yüklenici arasında inşaat yapım sözleşmesi oluşturulmuş, bu inşaatların belediyenin güvencesi altında yapılacağı duyurulmuş olup bu durumda yükleniciden daire satın alan üçüncü kişi tüketicinin zararından belediye de sorumludur....
Devamını oku

26-09-2020 - 304

Tüketici Hakem Heyetinin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisi

Somut olayda, mahkemece; -davacı tarafın davaya konu ettiği bedelin 993,10 TL olduğu, bu miktarın 2019 yılında Tüketici Hakem Heyetleri için belirlenen görev sınırı olan 8.480,00 TL nin altında kaldığı, bu konuda karar verme yetkisinin Tüketici Hakem Heyetlerinde olduğu- gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş ise de ...
Devamını oku

26-09-2020 - 359

Satın Alınan Araçta Yağ Eksiltme Problemi Çıkması

Davacı, 05.10.2010 tarihinde dava konusu otomobili satın aldığını, dava konusu araçta -yağ eksiltme- problemi ortaya çıktığını ve yetkili servisçe tamiri için yapılan tüm çalışmalara rağmen dava tarihine dek giderilememiş olduğunu, bu haliyle aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek; dava konusu otomobilin ayıpsız misli ile değişimine bunun mümkün olmaması...
Devamını oku