Borçlar Hukuku

28-11-2021 - 9

Sebepsiz Zenginleşme İddiasından Kaynaklanan Alacak İstemi

Dava, sebepsiz zenginleşme iddiasından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı banka vekili, davalı şirketin müvekkili banka nezdinde bulunan kendi hesabına para yatırılır iken banka çalışanının hesap hatası...
Devamını oku

27-11-2021 - 13

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı taleplidir. Davanın reddine dair nihai kararın temyiz incelemesi sonucu Yargıtay tarafından bozulmuş olması nedeniyle HMK geçici 3/2 madde gereğince...
Devamını oku

21-11-2021 - 74

Gelini Hakkında Dedikodu Yapan Kaynana - Tazminat

Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir....
Devamını oku

21-11-2021 - 26

Malikin Taşınmazı Satmak İstemesi - Öncelikle Kiracıya Satış Teklif Etme Yükümlülüğü

Somut olayda; davacı, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkının tanınmasını talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira sözleşmesinde yer alan düzenlemenin sözleşmeden doğan önalım hakkı niteliğinde olup olmadığı ...
Devamını oku

06-11-2021 - 41

Kira Parasının Uyarlanması - Davanın Islah Edilerek Talep Edilen Kira Parasının Üstünde İstemde Bulunulması

Davadaki istem kira parasının uyarlanmasına yönelik olup, davacı dava dilekçesinde talep edilen dönem için kiralananın bulunduğu konum, çevrede meydana gelen değişimler, günün ekonomik koşulları vb. etkenleri...
Devamını oku

06-11-2021 - 34

Borç Senedi Borçluya Geri Verilmiş İse Borç Sona Ermiş Sayılır

818 sayılı Borçlar Kanununun 88. maddesinin son cümlesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 104. maddesinin son fıkrasına göre borç senedi borçluya geri verilmiş ise borç sona ermiş sayılır. Çek ya da bono aslının...
Devamını oku

01-11-2021 - 44

Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - 5 Yıllık Zamanaşımı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 126. maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, bu...
Devamını oku

31-10-2021 - 130

Banka Ürün Teslim Edilmezse Kredi Kartına Para İadesi Yapmak Zorundadır

Davacı, sihirlikazan.com sitesinden yaptığı alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği...
Devamını oku

18-10-2021 - 38

Yargıtay 12. H.D. 2014/34076 E. 2015/7575 K.

Kefalet tarihi itibari ile 818 sayılı Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümleri yürürlükte olduğundan bu durumda kefaletle ilgili olarak bu kanun hükümleri uygulanır. Kefaletten sonra yürürlüğe giren 6098 sayılı...
Devamını oku

09-10-2021 - 63

Tazminat Talepli Davada Olayın Gerçekleşme Şekli İle Davalının Eylemindeki Hukuka Aykırılığın...

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davalılardan sigorta şirketine sigortalı poliçesi...
Devamını oku

06-10-2021 - 45

Kefalet Sözleşmesi - İtirazın İptali Hakkında

Dava; Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde kefaleti bulunan davalı kefilin yapılan takibe itirazının iptali istemine ilişkindir. Davalı vekilinin müvekkili aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve müvekkili yönünden...
Devamını oku

06-10-2021 - 51

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; TBK nın m.97 gereğince davaya konu sözleşmenin tarafı olan davacı-karşı davalı işverenin sözleşme gereğince proje ve ölçü vermek şeklinde öncelikli bir edim...
Devamını oku

03-10-2021 - 56

Muris Muvazaası - Akitteki Değer İle Taşınmazların Gerçek Değeri Arasında Fahiş Fark Bulunması

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, devirlerin çok kısa aralıklarla ara malik kullanmak suretiyle yapıldığı, akitteki değer ile taşınmazların gerçek değeri arasında fahiş fark bulunduğu, miras bırakanın taşınmaz mal...
Devamını oku

03-10-2021 - 40

Yanılma (Hata) Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteği

Dava, yanılma (hata) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Somut olayda, davacı dilekçesinde ve yargılama sırasında hatayı 2016 yılının Kasım ayında öğrendiğini ve öğrendikten sonra davalı tarafa sözleşmeyle bağlı olmadığına dair ihtarname gönderdiğini...
Devamını oku

03-10-2021 - 44

İyiniyet - Tapu İptali ve Tescil - Tazminat

Dava, ehliyetsizlik ve vekaletnamenin hile ile alınıp kötüye kullanıldığı hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil, olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir. olayda, davalılardan vekil ...in bankada çalışan ve banka ile arasında mali problem bulunan ağabeyi davalı ...ın davalı...
Devamını oku

25-09-2021 - 59

Özel Teşebbüsün Ticaretini Genişletme Amacı - Zorunlu İhtiyaç İddiasının Gerçek ve Samimi Olduğunun Kanıtlanması

Davacı, kiralananın da içinde bulunduğu iki katlı kargir atölye vasfındaki taşınmazı önceki malikten satın almıştır. İhtiyaçlı davacı , halen ... ilçesinde züccaciye ve hediyelik eşya ticareti ile uğraşmakta olup açtığı işbu dava ile...
Devamını oku

25-09-2021 - 37

Muris Muvazaası Davasında Araştırılması Gereken Hususlar

Somut olayda, dinlenen tanık beyanlarından davacılar murisi ...ın küçükken ailesi ile değil dedesi miras bırakan ...ın yanında besleme olarak kaldığı, birlikte yaşadıkları, davacılar murisi ...ın dava konusu taşınmazın...
Devamını oku

19-09-2021 - 57

Yönetimin Devamlılığı İlkesi Gereği Eski Site Yönetiminin İmzaladığı Sözleşmeden Yeni Site Yönetimi de Sorumludur

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen İcra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı...
Devamını oku

29-08-2021 - 65

Ticari İşlerde Tarafların Belirleyecekleri Faiz Oranları Geçerlidir

Davacının Hastanede bulunan kafeterya, market ve tuvalet yerlerinin davalıya kiraya verildiğini, kiraya verenin kira süresinin bitiminde taşınmazı tahliye etmesinin istenildiğini, ancak kiracının kiralananı verilen sürede...
Devamını oku

29-08-2021 - 62

Tacir Olan Davacının Yaptığı İşler Ticari İşten Sayılır

Tacir; davalıya ait taşınmazı kiraladığını, taşınmazın kira sözleşmesinde yazdığı gibi 609 m² olmadığını, fiilen kullan ve teslim edilen alanın 351,29 m² olduğunu ve fazladan ödenen kira bedelinin tespitini ve kira...
Devamını oku

22-08-2021 - 131

Facebook Üzerinden Hakarette Mesaj Yazanla Birlikte İnternetini Kullandıran da Sorumludur

Dosya kapsamından; davacının facebook sayfasına sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderildiği, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğu, davacının e-posta ve facebook adreslerine mail...
Devamını oku

25-07-2021 - 236

Aracın Silah Olarak Kullanılması - İşletenin Sorumluluğu - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Dosya kapsamından; dava konusu olayın, davalılardan ...ın kasten adam öldürme eylemine dayalı olup kasten adam öldürme eyleminde davalılardan ...ın kayıt maliki olduğu araç silah olarak kullanılmıştır. Dosya kapsamı itibariyle...
Devamını oku

25-07-2021 - 156

Eşini Kasten Öldüren Kişiye Desteklik Payı Ayrılamaz

Somut olayda, davalının davacıların desteğini kasten öldürdüğü anlaşıldığına göre, davacıların talep edebilecekleri destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken davalı eş bakımından da destek payı ayrılmış olması doğru olmamış olup...
Devamını oku

25-07-2021 - 86

Kasten Öldürme - Destek Yoksun Kalma Tazminatı - Haksız Tahrik İndirimi Yapılması Gerektiği

Olay tarihinde yürürlükte bulunan BK nın 53. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 74.) maddesi gereği ceza mahkemesince verilen beraat kararı hukuk hâkimini bağlamaz ise de, hukuk hâkiminin bu...
Devamını oku

25-07-2021 - 154

Yüklenicinin İşi Bıraktığı, İşyerini Terk Ettiği veya Sözleşmenin Fesh Olunduğu Tarihten Sonra Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Giderildiği Karinedir, Aksini Yüklenici İspat Etmelidir

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında akdî ilişkinin devam ettiği, yüklenicinin işi bırakmadığı, işyerini terk edip gitmediği sürece gerçekleştirilen iş ve imalâtların...
Devamını oku

25-07-2021 - 84

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmede Yükleniciye Karşı İfanın Zamanının Kararlaştırılmaması

Bu durumda mahkemece asıl dava yönünden sözleşme konusu taşınmazla ilgili belediyeden imar işlem dosyası, yapı ruhsatı, projesi getirtildikten sonra gerekirse mahallinde uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif de yapılarak...
Devamını oku

25-07-2021 - 78

İhalenin Feshi - Sebepsiz Zenginleşme - Avans Faizi

Davacı, eldeki dava ile birtakım zorunlu ve faydalı masraflar yapmış olduğu taşınmazın tapusunun iptali ve davalıya geri tescili nedeniyle taşınmaz için ihale bedeli olarak ödediği miktarın rayiç değeri ile taşınmaza yaptığı masrafların güncel değerinin...
Devamını oku

23-07-2021 - 84

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Miras Payı Oranında Tapu İptal Ve Tescil

Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarından mirasbırakanın davacının yaptığı evlilikten memnun olmadığı için davacıya hiç mal vermeyeceği şeklinde sözler söylediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık; davalının delil olarak dayandığı...
Devamını oku

19-07-2021 - 61

Kişilik Haklarının Zarar Görmesi - Harcı Ödenmeyen İşlemler

Dava, davalı bankadan kullanılan kredilerden fazla tahsil edildiği iddia edilen faiz tutarı ile dosya masrafının tahsiline yönelik maddi tazminat ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta; davacı şirket 492...
Devamını oku

18-07-2021 - 62

Boşanan Eşin Açtığı Tasarrufun İptali Davası

Dosya kapsamından, davacı ile davalı ...in boşanmaları sonucu davacının boşanmanın ferilerinden kaynaklı alacağı olduğu anlaşılmaktadır. Muvazaaya konu işlemler, davalı ...in davalı ... lehine düzenlediği bonolara ve davalı...
Devamını oku

18-07-2021 - 135

Salgın Hastalık Sebebiyle Kira Bedelinin Uyarlanması – Bam Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi

Somut olaya bakıldığında; Covid-19 salgın ( pandemisi ) hastalığının doğrudan veya salgının önlenmesi amaçlı kısıtlayıcı ve yasaklayıcı idari tedbirlerden olumsuz etkilenme nedeniyle kira...
Devamını oku

18-07-2021 - 57

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Cezai Şart - Kira Alacağı

Eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yüklemektedir. Yüklenici, finansman sağlayarak arsa malikinin taşınmazı üzerine bina yapma işini üstlenmekte, arsa maliki ise inşa edilecek binaya...
Devamını oku

18-07-2021 - 263

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Davada Islahla Bedel Arttırılamaz

Kira bedelinin tespiti davaları kendine özgü bir dava olup inşai davalar sonunda verilen kararlara yakın bir niteliktedir. Bu davalarda sadece ilgili kira döneminde geçerli olacak kira bedelinin tespiti istenir ve kira bedelinin tespiti davasının sınırlı bir...
Devamını oku

16-07-2021 - 156

Anahtar Teslim Tutanağı İmzalanmamışsa Depozitonun İade Edildiği Tarih Tahliye Tarihi Olarak Kabul Edilmelidir

Davacı, mecuru kullanmadığını, taşınmadığını belirtmişse de dosya kapsamından kiracının mecura taşındığı ve bir süre taşınmazı kullandığının anlaşıldığı, kiracının mecuru kiraya verene teslim ettiği anahtar teslim ...
Devamını oku

14-07-2021 - 68

Mirastan Mal Kaçırma - Ölünceye Kadar Bakma

Somut olaya gelince, sözleşme tarihinde 80 yaşında olup, yalnız yaşayan ve çok çeşitli hastalıkları bulunan mirasbırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tüm mal varlığını mirasçısı olmayan ancak bakımıyla ilgilenen davalıya temlik ettiği...
Devamını oku

14-07-2021 - 55

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği

Somut olayda, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı ve aynı dilekçede beş tanık ismini bildirdiği, ancak mahkemece tanıklardan sadece bir tanesinin dinlenildiği görülmektedir....
Devamını oku

13-07-2021 - 101

Eser Sözleşmesi - Usulsüz Tebligat

Diğer taraftan 07.08.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan -Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- uyarınca, 20.08.1959 tarihli Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırıldığı hâlde, gerek Bölge Adliye Mahkemesince...
Devamını oku

13-07-2021 - 69

İkrah - Tapu İptal ve Tescil

Tüm bu hususlar karşısında oğlunun psikolojik durumu, sinirli karakteri ve geçmişte yaşanan bir takım olaylar nedeniyle davacının korku duyması mümkün olmakla birlikte bu korkunun iradeyi bozacak nitelikte ağır ve derhal meydana...
Devamını oku

06-07-2021 - 85

Vekil Edenin Ölümünden 3 Saat Sonra Taşınmazının Satılması - Yolsuz Tescil

Somut olayda, tanık beyanları, hastane kayıtları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının babası ...nin yoğun bakımda olduğu zamanda kardeşinin oğlu olan davalı ...in tapuda devir işlemine başladığı, ölümünden 3 saat sonra ise...
Devamını oku

06-07-2021 - 129

Emniyette Verilen İfade İnançlı Temlikin Yazılı Delil İle İspatı İçin Yeterlidir

Somut olaya gelince; davacının annesi olan dava dışı ...ün şikayeti üzerine davalı hakkında hakaret ve yağma suçlarından açılan ... 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/85 Esas, 2016/249 Karar sayılı dava dosyasında,...
Devamını oku

05-07-2021 - 70

Yabancı Para Borcuna İlişkin Seçim Hakkın TL Üzerinden Kullanılması Durumunda Birleşen Davada Dahi Alacağın Yabancı Para Cinsinden Ödenmesi İstenemez

Davacı dava dilekçesi ile seçim hakkını ülke para birimi olan TL den yana kullanmış olup, birleşen davada bu tercihinden dönerek borcun yabancı para üzerinden tahsilini talep edemez. Bu durumda mahkemece, davalıdan...
Devamını oku

30-06-2021 - 96

Noterde Yapılan Satış Sözleşmesi - Satıcının Tüm Bedeli Aldığını İfade Etmesi

Yanlar arasında imzalanan her iki resmî satış sözleşmesi incelendiğinde, davacı vekilinin -nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelini tamamen aldığı ve aracı teslim ettiği…- yönünde beyanı bulunmakta olup davacı vekili satış bedelini tamamen aldığını açıkça ifade etmektedir....
Devamını oku

30-06-2021 - 92

Kapalı Fatura - Ödeme Karinesi - İspat Külfeti

Söz konusu karine satış sözleşmesinin tarafları arasında geçerli olduğundan eldeki uyuşmazlığa konu vekâlet ilişkisine doğrudan uygulanması mümkün değil ise de somut olayın davacı tarafından inkâr edilmeyen ve ayrıntıları ile açıklanan özelliklerine göre, kapalı olarak tanzim ettiği faturanın varlığına...
Devamını oku

28-06-2021 - 70

İcra Müdürünün Haksız Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat - Şikayet Hakkı

Davacı tarafından icra müdür yardımcısı olan davalı ve diğer görevliler hakkında ödediği borca ilişkin mükerrer takip yapılması nedeniyle yasal şikâyet hakkı kapsamında Adalet Bakanlığına -görevi kötüye kullanma-...
Devamını oku

25-06-2021 - 85

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Tasarrufun İptali - Muvazaa

Davacı yanın alacağı, haksız eylem nedeniyle oluşan tazminat alacağına dayalıdır. Haksız eylem tarihinden yaklaşık bir ay kadar kısa bir süre önce ve adiyen düzenlenmiş bağış sözleşmesine dayalı ...
Devamını oku

25-06-2021 - 105

Soybağının İnkar Edilmesi Sebebiyle Manevi Tazminat Talep Edilebilir

Tarafların konumu, yaşanan süreçler, davalının davacının gerçek annesi olmasına rağmen davacıya yaklaşımında bu hususu inkar etmesi, davacıya gerekli şevkat ve özeni göstermediği anlaşılmasına göre hüküm altına alınan manevi tazminat miktarı azdır...
Devamını oku

14-06-2021 - 104

Simsarlık Sözleşmesi - Hakkın Kötüye Kullanılması

Davacı, dava dışı kişi ve taşınmazların sahibi arasında aynı taşınmazlara ilişkin olarak ayrı simsarlık sözleşmesi imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden taşınmazlar, dava dışı kişinin sahibi olduğu şirkete satılmıştır....
Devamını oku

06-06-2021 - 125

İnançlı İşlem - Tapu İptal ve Tescil

Davacı tarafından ibraz edilen dekont suretleri de eklenmek suretiyle yeniden Akbank Şubesine müzekkere yazılarak, ödemelerin hangi hesaptan mahsup edildiği tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit edildikten sonra,...
Devamını oku

25-05-2021 - 147

Boşanma - Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Henüz Doğmamış Alacak

Her ne kadar davacı dava konusu edilen taşınmazlardaki hisselerin davalı eski eş ...tarafından diğer davalı ...a ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mal kaçırmak için devrettiği iddiasında bulunmuş ise de...
Devamını oku

21-05-2021 - 116

İcra Mahkemelerinde İtiraz Yoluna Gidilmesi veya Menfi Tespit Davası Açılması - Alacağı Almada Gecikme - Alacağın Güncellenmesi

Borçlu, ancak temerrüdündeki kusursuzluğunu kanıtlamakla sorumluluktan kurtulabilir. Buradaki kusursuzluk, temerrüde düşmekteki kusursuzluktur. Yoksa, temerrüde düştükten sonraki aşamada gelişen olaylarda aranan ...
Devamını oku

21-05-2021 - 94

Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde Yer Alan Sözleşmenin Feshi - Ahde Vefa İlkesi

Olayda; uyuşmazlığa uygulanması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün -Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar- başlıklı 5.1. maddesinde ...
Devamını oku

21-05-2021 - 106

Reçete Bedellerinin İadesi - Sahte Belge

Olayda, davalı taraf her ne kadar hile nedeniyle sözleşmenin feshine dayanmışsa da, reçetelerdeki malzemelerin kurum mensuplarına davacı tarafından teslim edilmiş olması nedeniyle davalının ...
Devamını oku

16-05-2021 - 140

Hakim ve Savcıların İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk - Tazminat Davası

Somut olayda davacılar vekili müvekkillerinin eşi ve müteveffa hakkında açılan ceza davasında yapılan işlemler sebebiyle tazminat talep etmiş olup, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi...
Devamını oku

16-05-2021 - 131

Binanın Dış Cephesine Ferforje Yapmak - Ortak Yerlere El Atma

Mahkemece; her ne kadar yönetim planı 33 ve 34. maddeler gözönünde bulundurularak davanın reddine karar verilmiş ise de yönetim planınca bağımsız bölüm malikine tanınan kullanım hakkının ana taşınmazda ...
Devamını oku

16-05-2021 - 136

Tadilat Projesinin Belediyece Onaylanmış Olması Tadilat Projesinin Geçerli Olduğu Anlamına Gelmez - Eski Hale Getirme

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine esas mimari projede sonradan bir değişiklik yapılıp bu konuda bir tadilat projesi hazırlanabilmesi için tadilat projesinin belediyece onaylanması ve projenin ...
Devamını oku

15-05-2021 - 110

Araştırma Görevlisinin Zorunlu Hizmet Süresini Tamamlamadan İstifa Etmesi - Maaşların İadesi İstemi - Angarya Yasağı

Davacı vekili, davacının davalı Üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladığını, 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında doktora eğitimi için Gazi Üniversitesine gönderildiğini,...
Devamını oku

14-05-2021 - 110

Menfi Tespit Ve İstirdat - Sözleşme Özgürlüğü - Kısmi Kabul - Kısmen Teslim Edilecek Mal

Kısmi kabulün açıkça kararlaştırılmaması, kısmen teslim edilecek mal miktar ve değerlerinin, teslim tarih ve usullerinin sözleşmenin oluşturulmasında belirlenmemiş olması karşısında dava konusu sözleşmelerin kısmi kabul içeren sözleşme...
Devamını oku

12-05-2021 - 102

Kiralanan Taşınmazın İskanının Bulunmaması - Depreme Dayanıklı Olmaması - Kiracı Tacir Olsa Dahi Kiraya Verene Karşı Zayıf Durumda Olduğu- Kiracı Tacirin Sözleşmeyi Feshedebileceği

Dava konusu binanın iskan ruhsatı ile onaylı bir güçlendirme projesi ve güçlendirme ruhsatının olmaması ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınabilmesi için iskan ruhsatının bulunmasının gerekmesi karşısında,...
Devamını oku

11-05-2021 - 115

İmar Planının İptali Nedeniyle Yüklenicinin Belirlenen Tarihte İnşaatı Bitirememesi - Gecikme Cezası Talep Edilemeyeceği

Somut olayda yanlar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, davalı yüklenicinin teslimde temerrüde düşüp düşmediği, yüklenicinin temerrüde düştüğünün kabulü...
Devamını oku

11-05-2021 - 89

Doktorun Özel Muayenehanesini Kapatmamasına Rağmen Kapattığını Söyleyerek Tam Zamanlı Çalışmaya Göre Döner Sermaye Alması - Tüzel Kişilerin Haksız Fiile Maruz Kalması Durumunda Zamanaşımı Başlangıç Tarihi

Zamanaşımının başlangıç tarihini tayin hususunda dava açma konusunda emir vermeye yetkili makamın ve bu makamın fiil ve zararı öğrenme tarihinin tespiti, bu nedenle somut olayda davacı idarenin emir vermeye ...
Devamını oku

10-05-2021 - 100

Parti Liderinin PKK İle İlişkilendirilmesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir

Dava konusu yayımın ve basın açıklamasının bir bütün olarak değerlendirilmesinde; her ne kadar Özel Daire bozma kararında konuşmayı yapan ve hakkında konuşulan kişinin ülkenin siyaseti konusunda etkili siyasi kişilikler...
Devamını oku

08-05-2021 - 138

İşyeri İhtiyacından Dolayı Kiralananın Tahliyesi İstemi

Dava, işyeri ihtiyacından dolayı kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalı kiracı ile eski malik arasında 01.04.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır....
Devamını oku

08-05-2021 - 116

Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Süreçlerinden Doğan Mecburi Hizmet Yükümlülüklerine Karşılık Olarak Maaş Ödemeleri Geri Alınamaz

Daire, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinden doğan mecburi hizmet yükümlülüklerine karşılık olarak maaş ödemelerinin geri alınamayacağına hükmetti....
Devamını oku

05-05-2021 - 91

Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi - Denetim Ücretinden Sorumluluk

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2/1. maddesine göre yapı denetim hizmeti yapı sahibi veya vekili ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen yapı denetim hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Kanunun emredici hükmüne göre yapı sahibi,...
Devamını oku

05-05-2021 - 162

Belediye Meclis Kararı Olmaksızın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılması - 3. veya 4. Kişilerin İyi Niyeti

Gerek kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin geriye etkili feshi, gerekse bu sözleşmenin geçersizliğinin tespiti halinde tarafların birbirlerine yaptıkları ödeme ve devirler avans niteliğinde olup ... ya da üçüncü kişilere yapılan...
Devamını oku

04-05-2021 - 98

Tatil İçin Gidilen Yerde Havaalanında Bagajın Hemen Teslim Edilmemesinden Dolayı Manevi Tazminat Hakkı Doğar Mı?

Uyuşmazlık; havayolu ile yolcu taşıma sözleşmesi kapsamında bagajın geç teslim edilmesi nedeniyle davacı yararına manevi tazminat koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır. Davacının dinlenme, eğlenme ve tatil...
Devamını oku

29-04-2021 - 188

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade İsteminde Tüm Mirasçıların Davada Taraf Olması

Somut olayda; birleştirilen dava yönünden, ölü kişi adına tescil hükmü kurulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davadaki istek terekeye iade biçiminde olup, mirasbırakanın taraflar haricinde başkaca mirasçısı da...
Devamını oku

27-04-2021 - 133

Aşırı Yağmur Sebebiyle Aracın Dereye Sürüklenmesi ve Zarar Görmesinde İSKİ Sorumludur - Maddi ve Manevi Tazminat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünün raporunda; 02.06.2014 tarihinde aşırı yağan yağmurlar nedeniyle Kurbağalıderenin taşması sonucu dere kenarı sokak üzerinde bulunan park hâlindeki araçların dere içerisinde sürüklenerek düşmesiyle dava konusu olayın meydana geldiği...
Devamını oku

26-04-2021 - 109

Tarımsal Kredi Alacağı - Zamanaşımı

Dava, tarımsal kredi sözleşmesine dayalı alacağın tahsiline ilişkindir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan Tür Borçlar Kanunu gereği -Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla başlar. Alacağın muaccel olmasının bir...
Devamını oku

24-04-2021 - 119

İşyerinin Su Basması - Müterafik Kusur

Davalının bağımsız bölüm su tesisatının genel bakım ve onarım yaptırmamasından kaynaklı su sızıntısı oluşması ve bu nedenle diğer bağımsız bölümlere zarar vermesi durumunda sorumlu olduğunun kabulü...
Devamını oku

23-04-2021 - 93

Cezaevinde İsyan Çıkarıldığı İddiası Sebebiyle Adalet Bakanlığının Tazminat İstemi - Davalılara İşkence Edilmesi

Somut olayda; maddi ve hukuki olgular ve tüm dosya kapsamından, davalıların cezaevinde isyan çıkarmadıkları gibi kötü muameleye maruz kalarak yaralandıkları, ancak buna ilişkin etkin bir soruşturma da...
Devamını oku

14-04-2021 - 114

Kat Karşılığı İnşaat - Yüklenicinin Sözleşmeyi Devretmesi - Eski Yükleniciden Taşınmaz Satın Alanların Durumu

Devredenin aynı sözleşme ile ilgili olsa dahi üçüncü kişi ile yaptığı sözleşmeden doğan hak ve borçları önceki yüklenici, devralan ve sözleşmede kalan arasında yapılan devir sözleşmesinde devri alana devredildiği belirtilmiş olmadıkça...
Devamını oku

14-04-2021 - 107

Kat Karşılığı İnşaat - Cezai Şart Alacağına İlişkin Talep

Sözleşmenin 21. maddesine göre taraflardan herhangi birinin iş bu sözleşmeden, karşı tarafın herhangi bir hata ve kusuru olmaksızın cayması, vazgeçmesi veya sözleşme hükmünü ihlal etmesi halinde kararlaştırılmış olup yapılan...
Devamını oku

05-04-2021 - 104

Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılarak Sakat Kalmak - Elektrik Dağıtım Şirketinin Sorumluluğu

Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasıdır. Davacılar vekili ilk alınan kusur raporuna karşı davalı tarafın itiraz etmediğinden kazanılmış hak oluştuğunu ileri sürmüş ise de davalıya çıkartılan...
Devamını oku

02-04-2021 - 120

Vakıf Mütevelli Heyetinin SGK ya Ödenen Gecikme Zammından Müşterek ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu

Aynı alacak ile ilgili davacı vakfın mütevelli heyetinde yer alanlar hakkındaki dosyaların tefrik edilerek Mahkemenin esas dosyası üzerinden karar verildiği, temyiz üzerine Dairenin kararı ile eksik incelemeye dayalı...
Devamını oku

02-04-2021 - 103

Sözleşme Hükümlerine Aykırı Düzenlenen Fatura - Uyarı Verilmemesi - Ödemenin İadesi İstemi

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekmektedir. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine bir alacağı olması halinde bu alacak zamanaşımı süresi içinde talep edilebilir. Aynı...
Devamını oku

02-04-2021 - 110

Yükleniciler Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Yükleniciler Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Yoktur

Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...
Devamını oku

02-04-2021 - 105

Deprem Sırasında Binanın Yapımında Gizli Ayıp Olması Nedeni ile Binanın Hasar Görmesi

Uyuşmazlık; davalı yüklenicinin yaptığı binanın inşaat ruhsatının 1987 yılında, iskân ruhsatının 13.10.1992 yılında alındığı gözetildiğinde 2009 yılında meydana gelen depremde binanın yapımındaki gizli ayıp nedeni ile binada hasar oluştuğu...
Devamını oku

28-03-2021 - 104

Hakimin Baroya Kayıt İsteminde Askı Süresi İçerisinde Şikayette Bulunulması - Manevi Tazminat

Hakimlik yaptığı dönemde Avukat meslektaşlarımıza yönelik sergilemiş olduğu mesleğimizin saygınlığı ve onurunu aşağılayıcı, Avukatın duruşma salonundaki konumunu ve sıfatını görmezden gelen hatta avukatların...
Devamını oku

25-03-2021 - 98

Kadastrodan Önceki Sebeplerle Dava Açma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davanın kadastro tespit gününden önceki haklara dayalı mülkiyete yönelik tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, dosya içinde bulunan kayıt ve belgelerden davalıya...
Devamını oku

21-03-2021 - 99

Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat İstemi

Davacı; davalının boru hattının patlaması nedeniyle işyerini su bastığını, işyerinde bulunan hibrit tohumların kullanılamaz hale geldiğini öne sürmüştür. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, tespit...
Devamını oku

21-03-2021 - 152

Cezai Şart - Amme Alacağı - Sözleşmeden Kaynaklı Borç

Davacı hazineye ait taşınmazın bir bölümü baz istasyonu kurulmak üzere davalıya kiraya verilmiştir. Sözleşmede kira süresinin sona ermesine rağmen kiralananın idareye teslim edilmemesi durumunda her geçen...
Devamını oku

21-03-2021 - 103

Sözleşmede Açıkça Belirtilen Bir Husus Ayıp Olarak İleri Sürülemez

Taraflar arasında bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davacı kiracının akdin feshinde haklı olup olmadığı hususunda toplanmaktadır. Alt kira sözleşmesinin...
Devamını oku

20-03-2021 - 109

Çekişmeli Taşınmaz Hissesinin Bilerek Devredilmesi

Delil listesinde tanık deliline dayanmış ise de, tanık listesi sunmadığı gibi eldeki davadaki iddiaların sadece yazılı delil ile kanıtlanabileceğini beyan etmiştir. Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası başta tanık...
Devamını oku

12-03-2021 - 135

Anahtar Teslimini Kabul Etmeyen Kirayaveren

Taraflar arasında imzalanan süreli kira sözleşmesinin talep eden-kiracı tarafından ihtarname ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Kiralanan tahliye edilmesine rağmen kiralananın anahtarı karşı taraf kirayaverene...
Devamını oku

24-02-2021 - 169

Rücu - Tazminat - Yüklenici - Ayrı Sözleşmeler ile İfa - Mecburi Dava Arkadaşlığı

Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...
Devamını oku

22-02-2021 - 161

Projeye Aykırılık - Ortak Alanlara Kamera Koyulması - Eski Hale Getirme - Müdahalenin Meni - 4/5 in Rızası

Mahkemece yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğinden ortak alana kamera ünitesinin yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ilgili maddesi uyarınca kat maliklerinden...
Devamını oku

22-02-2021 - 685

Mimari Projeye Aykırılık - Eski Hale Getirme - Kat Maliklerinin 4/5 inin Rızası

Muvafakatnamelerin, mutfak ve odaların balkona açılan kapılarının yanlarındaki duvarların kaldırılmak suretiyle balkonların mutfak ve odalara dahil edilmesini kapsamadığı, bu yönünden davanın kabulüne karar...
Devamını oku

21-02-2021 - 497

Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olmasına Gerek Yoktur

Vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir. Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti de yoktur. Vekil eden ile onu temsil eden arasında, somut olayda olduğu gibi temsil yönünden herhangi bir...
Devamını oku

21-02-2021 - 338

Yüklenicinin Talebi - Tapu Devrinin Yapılmaması - İfaya Ekli Cezai Şart

Sözleşmeye göre yüklenicinin yazılı talebi üzerine 15 gün içinde arsa sahiplerinin tapu devrinin yapılacağı gün ve saati tespit edip yükleniciye bildirmemeleri halinde kararlaştırılanın kanunda yer alan seçimlik...
Devamını oku

21-02-2021 - 485

Çocuğun Kreşten Çıkıp Parka Gitmesi - Ailesi Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkemece davacıların çocuklarının bakımı ve gözetimi için davalının kreşine bıraktıktan sonra davalının gerekli özeni göstermediğinden küçüğün kreşten ayrıldığı ve parkta bulunduğu, olay sırasında küçüğün...
Devamını oku

14-02-2021 - 696

Staj Ücreti Alacağı - Husumet

Dava staj ücreti alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın husumet nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun cevabı yazısıyla davacının anılan Kurumda staj yaptığı...
Devamını oku

13-02-2021 - 584

Haciz ve Kıymet Takdirinden Sonra Taşınmazın Değerini Artıracak İşlemler Yapılması - Sebepsiz Zenginleşme

Davacının, kiralayan aleyhinde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunulmuş ve davacının da kiracı bulunduğu taşınmaz üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi konulmuştur. Mevcut taşınmaz hakkında...
Devamını oku

13-02-2021 - 540

Kiralananın Süresinden Önce Tahliyesi - Makul Süre - Menfi Tespit

Bilirkişi raporu kural olarak hâkimi bağlamaz. Ancak Emlak uzmanı, inşaat mühendisi, hukukçu bilirkişilerin hazırladığı bilirkişi raporunda kiracının sadece altıncı ayın kirasından sorumlu olmadığı belirtilmiş,...
Devamını oku

13-02-2021 - 370

Noter Fotokopi Vekaletname ile Yaptığı Satışta Kusurludur

Noterlik Yasası gereğince noter iş yaptıracak kişilerin kimlik ve adresleri ile gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür. Somut olayda davalı noterin dava dışı kişinin elinde bulunan vekaletname fotokopisi ile...
Devamını oku

13-02-2021 - 676

Tahliye İçin Süre Verilmiş Olması Sözleşmede Hüküm Altına Alınan Cezai Şarttan Vazgeçme Anlamına Gelmez

Kiraya veren İdarenin kiracıya tahliye işlemlerini tamamlamak üzere süre vermiş olması, sözleşme ile kararlaştırılmış olan cezai şart alacağının tahsilinden vazgeçtiği anlamını taşımamaktadır. Bu...
Devamını oku

09-02-2021 - 612

Satıcı Bilmediği Gizli Ayıplardan da Sorumludur

Davacı, yanlar arasında yapılan taşınmaz satış sözleşmesi konusu bağımsız bölümde sonradan ortaya -gizli ayıplar- çıktığını ileri sürerek öncelikle satış sözleşmesinden döndüğünü bildirmiştir. Dava konusu bağımsız...
Devamını oku

07-02-2021 - 947

Hafriyat Dökümü - Ecrimisil - Cezai Şart - Belirsiz Alacak Davası

Ecrimisil, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parasının, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara...
Devamını oku

31-01-2021 - 555

Balkon ve Banyosundan Alt Kattaki Daireye Su Sızan Komşu Akan Balkon ve Banyoyu Tamir Ettirmesi Gerekir

Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal...
Devamını oku

30-01-2021 - 579

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yapı Kayıt Belgesi

Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu, Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz...
Devamını oku

30-01-2021 - 530

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Haksız Fesih - Menfi ve Müspet Zarar - Kar Kaybı - Kesinti Yöntemi

Kesinti yöntemine göre; yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek...
Devamını oku

30-01-2021 - 416

Alacak İsteminde Havale Bir Alacağın Olduğunu Kanıtlamaz

-Davacı tarafından davalıya havale gönderdiği, tarafların yakın akraba olmaları nedeniyle taraf tanıklarının dinlendiği ve havalenin borç olarak gönderildiği ancak iade edilmediği- gerekçesi ile davanın kabulüne...
Devamını oku

24-01-2021 - 560

Haksız Şikayetten Kaynaklanan Tazminat İsteminde Haksız Yere Suç İsnadı İle Şikayet Sınırları Aşıldığından Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir

Davacıya yöneltilen suçlamanın ağır ve yüz kızartıcı bir isnat olduğu, davalının şikayet yoluna başvurmadan önce evinde arama yapmadığı, doğrudan şikayet yolunu seçtiği, gerekli özen ve hassasiyeti...
Devamını oku

21-01-2021 - 663

İhaleye İlişkin Ödemelerde Yeni Asgari Ücret Üzerinden Yüzdelik Fazla Hesabının Yapılmadığından Eksik Hakedişin Ödenmesi Hakkında

Dosyada ihaleye ilişkin şartnameler mevcut bulunmamaktadır. Alınan bilirkişi raporunda da şartnamelerin dosyada mevcut olmadığı belirtilmiştir. Hal böyle olunca taraflar arasındaki ihaleye konu...
Devamını oku

17-01-2021 - 656

Sözleşmede Kapora Bedelinin Ödendiği Yazılı İse Ayrıca Makbuz Sunulmasına Gerek Yoktur

Taraflar arasında düzenlenen her iki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde kaparonun alıcı tarafından ödendiği yazılı bulunmaktadır. Hal böyle olunca, sözleşmede yazılı olmasına rağmen ayrıca makbuz sunulmamış...
Devamını oku

10-01-2021 - 677

Terbiyesiz Kelimesi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Değildir - Tek Tanığın İfadesine İtibar Edilemez

Davalının davacıya -ahlaksız kadın, terbiyesiz kadın- şeklinde sözler söylediği kabul edilerek davalının hakaret suçundan mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Hükmün...
Devamını oku

27-12-2020 - 305

Hakim Hayat Olayına Hukuk Kurallarını Uygularken Dava Dosyasına İnsan Kokusu Taşıyan Bir Çözüm Getirmek Zorundadır

Hakim delilleri takdir ederken olayın ve tarafların özelliklerini, ülke gerçeklerini gözden uzak tutmaması gereklidir. Davada, delillerin değerlendirilmesinde hakimin bu ilkelere bağlı kalmak ve yaklaşım göstermek...
Devamını oku

27-12-2020 - 562

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası

Ölümle vekalet görevinin son bulduğu ve ölümden sonra da vekaletin kullanılması gereğine işaret eden bir hususun saptanmadığı, vekilin; vekil edenin ölümünü, başka bir deyişle...
Devamını oku

25-01-2021 - 660

Bakanlığa Ait Borcu Mahkeme İlamı Uyarınca Ödemek Zorunda Kalan Elektrik Şirketinin Zararı Ödeme Tarihinde Doğduğundan Rücu Davasında Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilebilmesi İçin Karşı Tarafa İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı

Elektrik Şirketinin abonesi olan ve turizm belgesi bulunan dava dışı şirket, kullandığı elektrik enerjisinin yüksek tarifeden verildiğinden -tarife farkından kaynaklanan alacağın mahkemece davacıdan tahsiline- karar...
Devamını oku

23-11-2020 - 520

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ödenmeyen İş Bedeli Ve Kar Kaybı Alacağının Tahsili İstemi

Kâr kaybının kesinti yöntemine göre hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir. Kesinti yöntemine göre davacı alt taşeronun sözleşme konusu olup yapılmayan işler nedeniyle mahrum kaldığı kâr, işin geri kalanının...
Devamını oku

22-11-2020 - 371

Banka Havalesi İle Gönderilen Ödünç Paraların İspatı Sorunu

Davacı, eldeki dava ile davalıya banka havalesi ile göndermiş olduğu ödünç paraların tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Havale kural olarak bir ödeme...
Devamını oku

22-11-2020 - 350

Tellallık Sözleşmesini İmzalayan Kişinin Malik Olması Zorunluluğunun Bulunmadığı

Davacı ile davalı ve dava dışı arasında düzenlenmiş yazılı bir emlak alım satım sözleşmesi mevcuttur. Anılan sözleşmeyi davalı satıcı sıfatıyla imzalamış olup; dava konusu evin satımı gerçekleştiğinde satış bedelinin...
Devamını oku

21-11-2020 - 359

Sonra Yapılan Borçlanmalardan Kefilin Sorumlu Tutulamayacağı

Borçlu takip ve dava dışı asıl borçluya alacaklı banka nezdinde kefil olmuş ve bu kefalete ilişkin olarak borcun ödendiği taraflarca da kabul edilmiştir. Alacaklı banka tarafından takibe konu yapılan kredi sözleşmesinde...
Devamını oku

19-11-2020 - 671

Kiracı Banka Tarafından Kira Sözleşmesine Aykırı Şekilde Yapılan Fesih Nedeniyle Mahrum Kalınan İki Aylık Kira Bedelinin Tahsili İstemi

Kira sözleşmesinde kararlaştırılan özel şart uyarınca kiracı, kira sözleşmesi başlangıç tarihinden bir yıl geçtikten sonra iki ay önceden kiralayana yazılı bildirimde bulunmak suretiyle mecuru her zaman tahliye edebilir....
Devamını oku

19-11-2020 - 606

Sekreterin Davacı Şirket Yetkilisi Adına Sahte Olarak İmzaladığı Çekin Bankadan Tahsili Olayında Davacı ve Banka Yarı Yarıya Kusurludur

Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde sekreter olarak görev yapan davalı ...ın, davacı şirket yetkilisi adına imza atarak düzenlendiği 36 adet çek yaprağına istinaden davalı bankaca 209.455,00 TL ödeme yapıldığını, ceza...
Devamını oku

15-11-2020 - 628

Haber Verildiği Andaki Beliriş Biçimine Göre Görünür Gerçeklik Kapsamında İse Hukuka Uygun Kabul Edilmelidir

Basının maddi gerçekliği araştırmak ve kanıtlamak yükümlülüğü bulunmamaktadır. Haber, verildiği andaki beliriş biçimine göre görünür gerçeklik kapsamında ise hukuka uygun kabul edilmelidir. İnceleme konusu...
Devamını oku

15-11-2020 - 631

Eleştiri Sınırlarının Aşılması Halinde Kişilik Haklarının Zarar Gördüğü

Dava konusu basın açıklamasında yer alan beyanlar bir bütün olarak incelendiğinde; İşçi Partisi Genel Başkanı olan davalı tarafından kamu görevlisi bulunan davacının, Hırant Dink cinayetini işleyen ekibi örgütleyen...
Devamını oku

15-11-2020 - 408

Fazladan İstenen Ödeneğin Yine Davacı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanması Gereken Okulun Sair İhtiyaç Kalemleri İçin Kullanıldığı Anlaşılmakla Davalı Okul Müdürünün Tazminat Sorumluluğu Yoktur

Davalı kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile davacı kurumdan 45 ton yerine 85 ton kömür ödeneği istemiş ve bedelini de fatura ettirmiş ise de, fazladan istenen ödeneğin yine davacının bütçesinden karşılanması gereken okulun sair ihtiyaç...
Devamını oku

15-11-2020 - 625

AİDS Bulaştırması Sebebiyle Bulaştıranın Mirasçıları Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir

Davacı, eşi olan davalıların miras bırakanı tarafından kendisine AİDS hastalığının bulaştırıldığını ileri sürülerek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece, davanın kanıtlanmadığı gerekçesiyle yazılı biçimde ret kararı...
Devamını oku

15-11-2020 - 694

Kira Akdinde Alt Kira İlişkisinden Doğan Dava

Kiracının, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı düzenlemesi mevcuttur .Dava konusu kiralananın davacının bilgisi dahilinde kiraya verilmiştir....
Devamını oku

15-11-2020 - 468

Kiracının Kiralananı İade Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulü İçin Anahtarın Usulüne Uygun Olarak Kiralayana Tesliminin Gerektiği

Davacı, kiracı sözleşmenin bitiminden bir ay önce daireyi boşaltacağını kiraya verene bildirdiğini, 2014 yılının Ocak ayında taşınmazı tahliye ettiğini bildirmiş, dava dilekçesinde ve oturumlarda anahtarı...
Devamını oku

15-11-2020 - 641

Kanalizasyon Hizmeti Olmayan Yerde Atık Su Bedelinin Talep Edilemeyeceği

Davacıya ait aboneliğin kurulu bulunduğu adreste, davalı idarenin kanalizasyon hattının bulunmadığı, uyuşmazlık konusu değildir. Diğer bir anlatımla, davalı idare, aboneliklerin bulunduğu yerde bir kanalizasyon...
Devamını oku

15-11-2020 - 614

Kira Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Kiracının Kullanım Dolayısıyla Oluşan Eskimelerden Sorumluluğu

Kiracı sözleşmeye uygun olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı...
Devamını oku

15-11-2020 - 655

Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İle El Atmanın Önlenmesi İstemi

Asıl ve birleştirilen dava hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil; birleştirilen dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. İnceleme konusu olayda, davacının satış iradesinin bulunduğu, hatta...
Devamını oku

14-11-2020 - 390

İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Yazılı Delil İle İspat Gereklidir

İnceleme konusu olaya gelince; davacıların yazılı delil olarak dayandıkları 17.12.2012 tarihli belgede, davalının imzası bulunmadığı gibi mahkemece hükme esas alınan davalının 16.05.2017 tarihli duruşmadaki beyanında ve davalı tarafından gönderilen e-mailde...
Devamını oku

13-11-2020 - 494

Transfer Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davada Spor Kulübünü İşleten Belediye Başkanlığının Taraf Sıfatı Vardır

Hentbol oyuncusu davacı ile davalı Dernek arasında sözleşme imzalanmış ise de, sözleşme bedeli ödenmemiştir. Spor kulübü iktisadi işletmesi Belediye Başkanlığına ait olup, davalı spor kulübü de diğer davalı...
Devamını oku

01-11-2020 - 354

İpotek Veren 3. Kişi Müteselsil Kefil Olsa Dahi İpotek Limiti Üzerindeki Meblağ Kendisinden İstenemez

İpotek veren üçüncü kişinin aynı zamanda ipoteğe konu alacak için müteselsil kefil olsa dahi söz konusu takipte ipotek limiti üzerindeki takip alacağı kısmının ipotek veren şikâyetçiden istenmesi mümkün...
Devamını oku

31-10-2020 - 730

Yönetici Kat Malikleri Kurulu Kararı Olmaksızın Müdahalenin Men-i ve Eski Hale Getirme Davası Açamaz

Anataşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır. Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi, yöneticinin görev ve yetkilerini...
Devamını oku

31-10-2020 - 756

Mala Zarar Verme Manevi Tazminatı Gerektirmez

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel...
Devamını oku

29-10-2020 - 436

Fren Patlaması Sürücü ve İşleteni Sorumluluktan Kurtarmaz

Mahkemece, uyulmasına karar verilen Daire bozma ilamında da belirtildiği üzere, fren patlaması sonucu oluşan teknik arızanın taşıyıcıyı sorumluluktan kurtarmayacağı kabul edilerek tazminat miktarı yönünden hesaplama yapılıp, tarafların iddia ve...
Devamını oku

21-10-2020 - 385

Hangi Cenaze Giderlerinden Sorumlu Olunduğu

Davacılar vekili davacıların ölen yakınlarının cenaze ve defin masraflarının tazminini talep etmiş, hükme esas alınan aktüer raporunda bilirkişi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda murislerin vefat ettiği 2013...
Devamını oku

20-10-2020 - 363

İş Makinesinin Kiralanması - Görevli Mahkeme

İnceleme konusu olayda, taraflar arasında iş makinasının kiralanması hususunda anlaşma yapılmakla sözleşmenin davalı tarafça feshi neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava,...
Devamını oku

19-10-2020 - 631

Basın - Kişilik Hakları - Tazminat

Haberin yayın tarihi itibariyle güncel, görünür gerçekliğe ve genel yayın ilkelerine uygun olduğu, matufiyet unsurunun gerçekleşmediği, İnternet yayınındaki fotoğrafta dükkanın -...- isminin buzlama...
Devamını oku

14-10-2020 - 533

Dekontta Sadece Borç Kelimesinin Bulunması

Açılan dava itirazın iptali davası olup icra dosyasındaki değer 56.000,00 TL olarak gösterilmiş ve dayanak banka dekontları 15/10/2015 tarihli dekontun 54.000,00, TL lik banka dekontun açıklama...
Devamını oku

13-10-2020 - 647

Covid 19 - Kira Uyarlama Davası

Yaşanılan salgın hastalık sürecinin olağanüstü bir durum olduğu ve taraflarca öngörülemeyeceği açıktır. O halde genel olarak salgın hastalık sürecinin olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir....
Devamını oku

13-10-2020 - 319

Kamulaştırma Kararı Olmaksızın İşgal - Ecri Misil

Kamulaştırma kararı almadan veya kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan taşınmaza el koyan idarenin haksız işgalci konumunda olacağı sabittir. Öte yandan, kamulaştırmasız elatma nedeniyle taşınmaz...
Devamını oku

05-10-2020 - 592

Haksız Fiil Sebebiyle Ceninin Manevi Tazminat Hakkı

Davacı çocuğun 18/05/2010 tarihinde doğduğu dosya içerisindeki nüfus kayıtlarından anlaşılmaktadır. Haksız fiil nedeniyle manevi tazminata hak kazanabilmek için haksız fiil tarihinde taraf ehliyetinin bulunması, diğer bir deyişle sağ olması gerektiği açıktır. ...
Devamını oku

05-10-2020 - 552

Epilasyon Sebebiyle Yanık Oluşması - Manevi Tazminat

İnceleme konusu olayda; davaya konu lazer işleminin gerçekleştiği, hükme esas alınan Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor öncesi davacının muayene edildiği, olayın gerçekleşmesinden üç yılı aşkın süre sonra yapılan muayene sonucu ve dosyadaki belge içeriklerine göre...
Devamını oku

04-10-2020 - 486

Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Yazılı Delil

Muvazaalı işlemin tarafları, iddialarını yazılı delille kanıtlamak zorundadır. Bu husus 05/02/1947 tarih ve 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de kabul edilmiştir. Bu tür işlemlerde iddianın yazılı delille kanıtlanması zorunludur....
Devamını oku

04-10-2020 - 300

Vakıf Üniversitesi - Başarısız Olunan Ders - Ücret Alınıp Alınamayacağı

Yüksek Öğretim Kurulunun oturumunda uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla -Vakıf Yükseköğretim kurumlarında ders ücreti ödediği yılda/ dönemde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yılda/ dönemde bu dersi dönem /eğitim-öğretim yılı dışında...
Devamını oku

04-10-2020 - 299

Yaz Okulu Ücretlerinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup,...
Devamını oku

28-09-2020 - 381

Sahte Ehliyet İle Araç Satışında Noterin Kusuru

İnceleme konusu olayda; davacının, dava dışı kişinin çalıştırdığı araç kiralama şirketine aracını kiraya verilmek üzere bıraktığı, daha sonra aracın, kendini A. olarak tanıtan dava dışı şahsa kiralandığı, davacı tarafından sürücü belgesinin fotokopisinin kendisine fakslandığı...
Devamını oku

28-09-2020 - 291

Fazla Fatura Kesen Eczacı - Bilirkişi Kurulu

Davacı, eczacı olduğunu, eczanesini işlettiğini, davalının soruşturma raporuna dayanarak sigortalıya vermediği ilaçları vermiş gibi İl Müdürlüğüne fatura ettiği, bedelini aldığı gerekçesi ile yedi yıl süre ile sözleşmeyi feshettiğini, işlemin yasal olmadığını...
Devamını oku

27-09-2020 - 753

Avukatın Haksız Yere Şikayet Edilmesi - Manevi Tazminat

Davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek İstanbul Barosuna şikâyet dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde...
Devamını oku

23-09-2020 - 382

Cezai Şartın Sözleşmenin İfası İle İlişkisi

Sözleşmenin hususi şartlarının .... maddesinde - kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %... oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği - düzenlemesine yer verilmiştir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 606

Faydalı ve Zorunlu Masraf - Menfi Zarar

Kira sözleşmesinde, inşaat ve dekorasyon masraflarının talep edilmeyeceği düzenlenmiş ise de sözleşmenin süresinden önce haklı nedenle feshedilmesi nedeniyle faydalı ve zararlı masrafların kiraya verenden talep edilmesine engel değildir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 297

Teselsül Hükümlerine Göre Rücuen Tahsil

Rücuda teselsül olmayacağından, davalının olayın meydana gelmesinde eşit oranda kusurlu olduğu ve davaya konu tazminattan mütesaviyen sorumlu tutulması gerektiği nazara alınmaksızın mahkemece takdir edilen zararın tamamından müteselsilen sorumlu tutulması usul ve yasaya uygun düşmemiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 600

Rücuda Teselsül

Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanununun 50. ve 51. maddelerinde düzenlenmiş bulunan teselsül kuralları, birden çok kişinin birlikte bir zarara yol açması ve aynı zarardan dolayı sorumlu olmaları durumuna ilişkin olup zarara yol açanlar ile zarar gören arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yöneliktir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 327

Trafik Kazası - Manevi Tazminat

Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 569

Orman Kanununa Muhalefet - Tazminat - Bekletici Mesele

818 sayılı BK nın 53. Maddesi (6098 sayılı TBK nın 74. Maddesi) uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 463

Kuvvetli Akım - Zarar - Sorumluluk

Davacı, eşinin evin damını yıkarken damın 1.5 metre üstünden geçen elektrik teline temas ettiğini, akıma kapılarak 15/05/2010 tarihinde vefat ettiğini, Yönetmeliğe uygun olmadığını, davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.000.00.-TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 50.000.00.-TL manevi ...
Devamını oku

23-09-2020 - 482

Müterafik Kusur - Ana Tüketim Bedeli - İndirim

Uyuşmazlık; EPDK nın tarife değişikliğine dair 01.01.2007 tarihli kararı sonrasında davalının, tarifeyi yanlış uygulaması dolayısıyla müterafik kusuru nedeniyle hesaplanan tüketim bedelinden indirim yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 358

Tapu İptal ve Tescil - Aldatma - Hile

Somut olayda, dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden yanlar arasındaki uyuşmazlığın hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili isteğine ilişkin olduğu açıktır. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 567

Rücu Alacağı - Sorumlulukların Kapsamı

Hizmet alım sözleşmesinde sözleşme ücretine, işçilik alacaklarının ve sosyal hakların da dahil olduğu belirtilmiş ise asıl işveren işçiye ödediği tüm işçilik alacaklarını alt işverenden isteyebilecektir....
Devamını oku

23-09-2020 - 615

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz

Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işveren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır....
Devamını oku

23-09-2020 - 432

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk

Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu davasında her işveren kendi işverenlik dönemi ile sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumlu olacaktır. Ancak izin ücreti ve ihbar tazminatından son işveren sorumlu olacaktır....
Devamını oku

23-09-2020 - 303

Mimari Projeye Aykırılıklar - Eski Hale Getirme - Süre

Davacı dava dilekçesi ile hidrofor, wc, yeşil alana parke döşenmesi suretiyle gerçekleştirilen mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini, eski hale getirme bedeli, gayrimenkulde oluşan değer kaybı, pencere demirlerinin takılması ücreti ile taşınma ve tadilat bedeli ve tazminat istemiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 583

Eşya Alacağı İstemi

Davacı, davalının bakıcı olduğunu ileri sürmüşse de dosya içeriğinden, toplanan kanıtlardan, tarafların iddia ve savunmaları ile tanık anlatımlarından davalı ile davacının gayrıresmi evli oldukları, davacı tanıklarının bile bu hususu doğrulayan anlatımları bulunduğu anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 451

Kartın ATM de Sıkışması - Sorumluluk - Kusur

Davalıların murisinin hesabındaki para, davalı bankaya ait ATM cihazına konulan düzenekle kart ele geçirilmek suretiyle çekilmiş olması nedeniyle, davacı bankanın müşterilerinin kullanımına sunduğu ATM cihazına dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı müşterilerini koruyucu veya onları uyarıcı önlemleri ...
Devamını oku

24-09-2020 - 536

Yüklenici - İşçilik Alacakları - Rücu Davası

Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 325

Süresinden Önce Fesih - Taşınma Masrafları - Menfi Zarar

Davacı kiracının dava konusu kiralanana taşınırken ve kiralanandan ayrılırken yaptığı taşınma /nakliye masraflarının süresinden önce fesih nedeniyle uğranılan zarar (menfi zarar) ya da faydalı ve zorunlu masraf kapsamında değerlendirilmesi ve talep edilmesi mümkün değildir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 613

Kamu İhalesi - Vekaletsiz İş Görme

Davalı Bakanlık kamu kurumu olup 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre davacı ile usulüne uygun şekilde ihale yapılarak yada diğer yöntemlerle sözleşme ilişkisi kurulmamış ise de, dosya kapsamından davacının ... Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda öğrencilerin banyo ...
Devamını oku

24-09-2020 - 458

Kur Farkı - Ödemeler - Alacağın Doğumu

Malın geri iadesi suretiyle yapılan ödemeler ile çek keşide edilmek suretiyle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez. Bono ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi, havale ve elden yapılan ise makbuz ve havale tarihi itibariyle kur farkı doğuruyorsa bu fark istenebilir....
Devamını oku

24-09-2020 - 593

Kefalet Sözleşmesi - Kefalet Limiti

6098 sayılı TBK nun 583. maddeleri uyarınca kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede kefalet tutarının açıkça belli olması gerektiğinden davalıların sözleşme içerisinde sorumlu olacağı kefalet limiti ayrıca ve açıkça gösterilmediği gibi kefillerin sorumluluğuna dair ...
Devamını oku

24-09-2020 - 410

Asıl İşveren - Alt İşveren - İzin Ücretinden Sorumluluk

Son iş veren de olsa işçinin son işvereni olan taşeron (alt işveren) kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçinin izin ücretinden sorumludur....
Devamını oku

24-09-2020 - 538

Asıl İşveren - Taşeron - Rücu Davası

Asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleşmede özel bir hüküm bulunmuyorsa taşeronun çalıştırdığı işçilere ödenecek olan işçilik alacaklarından asıl işveren ile taşeron yarı yarıya sorumludurlar....
Devamını oku

24-09-2020 - 525

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - İşçilik Alacakları

Asıl işveren alt işveren (taşeron) arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde işçilik alacaklarından taşeronun sorumlu olduğuna dair bir hüküm bulunmadığından, işçilik alacaklarından taraflar yarı yarıya sorumludurlar. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 432

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Rücu Davası

Alacaklıya karşı müteselsil sorumlu olan borçlular kendi aralarındaki iç ilişkide bu hususta nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu konusunda bir anlaşma yapabilirler. İşçinin alt işvereni olan yükleniciler; hizmet süresi bir yıldan az olsa da kendi işverenlik dönemlerine isabet eden işçilik alacaklarından sorumludurlar. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 476

Rücu Alacağında Faiz - Tacir Sıfatı

Davacı, dava dışı işçinin açtığı dava neticesinde başlatılan ilamlı icra takibinde ödediği 9.516,51 TL nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece; yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne karar verilerek, aleyhlerine hüküm altına alınan bu rücu alacağına dava ...
Devamını oku

24-09-2020 - 386

Rücu Alacağı - Sorumluluğun Kapsamı - Muvazaa İddiası

Rücu alacağında dava dışı işçiyi işyerinde taşeron (alt işveren) olarak çalıştırmış olan kişi asıl işverenle yaptığı sözleşmenin muvazaalı olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz; muvazaa mevcut olsa dahi alt işverenin sorumluluğu devam eder. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 508

Zamanaşımının Kesilmesi - Müteselsil Borçlar

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 154/1.maddesinde (eski B.K. 133.md) belirtildiği üzere, davalı şirket davacıya kısmi ödemede bulunduğundan zamanaşımının kesildiğinin kabulü gerekir. Türk Borçlar Kanunu 155.maddesine (eski B.K. 134.md) göre de, zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 496

Rücu Alacağı - Zamanaşımı Süresi

Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre rücu konusu alacağın alacaklısına ödendiği tarihten itibaren başlar....
Devamını oku

24-09-2020 - 1121

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz

Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 533

Rücu Alacağı - Sorumlulukta Süreler

Asıl işveren alt işveren arasındaki rücu davaları İş Kanununa göre değil borçlar hukuku ilkelerine göre çözümlenir bu duruma göre her alt işveren kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumludur bu sürenin 1 yıldan az olması tazminat konusundaki rücu hakkını engellemeyecektir....
Devamını oku

24-09-2020 - 600

Yabancı Para Alacağı - Döviz Kuru - Faiz

Dava konusu sigorta poliçesinde teminatlar döviz cinsinden belirlenmiş, poliçe döviz bazında düzenlenmiş olup poliçenin döviz poliçesi olduğunun kabulü gerekir. Vadesi gelmiş yabancı para alacaklısı, borcun Türk Lirası üzerinden ifasını isteyen alacaklı BK m. 83/III ve yeni TBK m. 99/III uyarınca, vade veya fiili ödeme tarihindeki kur arasında seçim yapacaktır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 573

Yabancı Para Alacağı - Tercih Hakkı

Dava açılırken Türk parasına çevrilerek talep edilen yabancı para alacağının dava devam ederken aynen yabancı para olarak ödenmesinin istenmesi mümkün değildir....
Devamını oku

24-09-2020 - 609

Kiracının Hakları - Faydalı Masraflar - Çelişkili Raporlar

Kiracının kiralanan yere yaptığı faydalı ve zorunlu masrafları yapıldıkları tarih itibariyle belirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değerler kadar kiralayandan isteyebileceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 685

Kiralana Yerin Erken Tahliyesi - Delil Tespiti

Kira sözleşmesi yenilendikten sonra sözleşme süresi dolmadan kiralanan yeri terk eden kiracı kiralanan yerin tekrar kira alınabileceği makul süreyi kapsayan kira borcundan sorumludur. Bu borcun miktarı uzman bilirkişilerden alınacak raporla tespit edilmelidir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 361

Yangından Doğan Zararlar - Bina Malikinin Sorumluluğu - İlliyet Bağı

Yangının çıkış sebebini yapının bozukluğu veya bakım eksikliğinin sonucu olan illiyet bağı olup olmadığı konusunda keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın kusursuz sorumluluk ilkesine göre yapının sorumlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır....
Devamını oku

24-09-2020 - 506

Korkutma - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresinin Tespiti

Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bildirim ile feshedilmelidir. Bu bildirim şekle tabi değildir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 469

Korkutma - Fesih Beyanı - Hak Düşümü - Sebepsiz Zenginleşme

Korkutmadan söz edilebilmesi için tehdidin sözleşmeyi yapan kimseye veya yakınlarına yönelik olması ve bu haksız ve hukuka aykırı eylem ile sözleşme arasında açık bir illiyetin bulunması gerekir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 658

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi

Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....
Devamını oku

24-09-2020 - 484

Uzun Süreli Araç Kiralama - Trafik Kazası - Tazminat

Davalı uzun süreli araç kiralama işi yaptığını, hukuken işleten olmadığını ve husumet yöneltilemeyeceğini, aracın 36 aylık kira sözleşmesi ile kiralandığını iddia etmiş, kira sözleşmesi ile kaza tarihini de kapsayan kira bedellerine karşılık kesilen faturaları dosyaya sunmuş olduğu anlaşılmakla, mahkeme tarafından bu ...
Devamını oku

24-09-2020 - 504

Adi Ortaklık İlişkisinin İspatı

Uyuşmazlık; davacı ile davalı arasında ortaklık ilişkisi bulunup bulunmadığı, dava konusu çekin ortaklığın tasfiyesi için davacıya verilip verilmediği, buradan varılacak sonuca göre davacının çekte belirtilen bedeli davalıdan talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 494

İhale Sözleşmesi Olmaması - Vekaletsiz İş Görme

Davacı ile davalı arasındaki ilişki eser sözleşmesi ilişkisi olmamakla birlikte davalı belediyeye ait araçların davacı tarafça tamir ve bakımlarının yapıldığı anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 503

İhbar Öneline Uymaksızın Tahliye

Davacı-birleşen davanın davalısı kiracı taşınmazı sözleşme süresinin sonunda tahliye ettiğini ve kiralayana teslim ettiğini savunmuş ise de, taşınmazı usulüne uygun olarak tahliye ederek, anahtarları kiralayana teslim ettiğini yöntemince kanıtlayamamıştır. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 522

Eser Sözleşmesi - Sözleşme İlişkisinin Kanıtlanamaması

Esasında davalı işsahibi Üniversite olup, Kamu İhale Kanununa tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 1. maddesi ve 2/c maddesi değerlendirildiğini Üniversite de bu kanun kapsamında olup, Kamu İhale Kanununa tabi yerlerde ne şekilde sözleşme yapılacağı düzenlenmiş olup, 4735 sayılı Kamu İhale ...
Devamını oku

24-09-2020 - 490

Haksız Fiil - Faiz Başlangıç Tarihi

Dava davacının, davalının işletmesinde bulunan tuvaletteki peçeteliğin parmağına düşmesi sonucu parmağının kopma noktasına gelmesinden kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 425

Çalıntı Araç Satışı - Noterin Sorumluluğu - Tazminat

Sahte araç satışında noter tarafından anlaşılabilecek olguların varlığı halinde noterin sorumluluğu söz konusudur. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 300

Başkasının Hesabına Yanlışlıkla Para Havalesi Yapma

Somut olayda davacı, yeğenine gönderdiğini zannederek hataen üç farklı tarihte toplamda 60.000,00 TL yi davalının hesabına gönderdiğini, davalı ile aralarında hukuki ilişki bulunmadığını belirterek gönderilen paranın iadesini talep etmiştir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 343

Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılması - Manevi Tazminat

Şikayet hakkı davalı tarafından kötüye kullanıldığından, davacının kişilik hakları ile davalının şikayet hakkı arasındaki çatışan yararlar dengesi, davacı aleyhine bozulmuştur. Şu halde mahkemece davacı yararına uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir....
Devamını oku

25-09-2020 - 294

Şikayetin Taciz Seviyesine Ulaşması

Dosya içeriğinden, davacının davalı tarafından birden fazla şikâyet edildiği, böylelikle şikâyetin taciz seviyesine ulaştığı, aynı zamanda şikâyet dilekçesinde kullanılan ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gözetilerek uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken...
Devamını oku

25-09-2020 - 535

Tutuklama Sebebiyle Hakimlerin Tazminat Yükümlülüğü

Somut olayda tutukluğunun devamına ilişkin karar ile davacının yaşam hakkının tehlikeye düşürüldüğü; koruma tedbiri ile öngörülen amaç dışında sonuçlar meydana geldiği; eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ve yeterli gerekçe de gösterilmediği, masumiyet karinesinin göz ardı edildiği; bu durumun, yoruma ihtiyaç ...
Devamını oku

25-09-2020 - 515

Hekim Hakları - Kişisel Kusurun Tespit Edilmesi

Karnına şiddetle bastırılması sonucu küçük bebeğin kolundaki sinirlerin zedelenerek kolunun sakat kalmasına neden olduklarını belirterek davalıların kusurlu eylemleri nedeniyle uğradıkları zararların hüküm altına alınmasını istemişlerdir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 495

Doktorun Gerekli Özeni Göstermemesi ve İhmal

Ne var ki, uzun yıllar ağrılarının kesilmemesi üzerine Numune Hastanesinde tıbbi zorunlulukla ikinci defa ameliyat olduğunda, ilk ameliyat işleminde vücudunda (2) metre uzunluğunda gazlı tampon unutulduğunun, bezin alınması ile tespit edildiğini, ancak bundan sonra sağlığına kavuştuğunu söz ederek maddi ve manevi ...
Devamını oku

25-09-2020 - 532

Yurtdışına Çıkan Gsm Hat Sahibinin Yeni Ücretler Konusunda Bilgilendirilmemesi

Somut olayda mahkemece, davalı şirketin web sitesindeki ekran görüntüsünde yer alan "yurt dışında arama yapmanın .... göndermenin internet kullanımı yapma işlemlerinin yanısıra çağrı alındığında da ücretlendirileceği" ifadesine dayanarak davacının davalı şirketçe bilgilendirilmiş olduğunun kabulü ile bilirkişi rapor ve ek raporundan uzaklaşılarak,...
Devamını oku

26-09-2020 - 394

Yazı Yaşı Tayini - Menfi Tespit

Davacı, davalıya vermiş olduğu bonoları kendi imzalamış olup söz konusu bonoların davalıdan satın aldığı taşınmaza ilişkin olduğunu da ispatlayamamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemece sübut bulmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır....
Devamını oku

26-09-2020 - 329

Yaz Okulu Ücreti Adı Altında Tahsil Edilen Bedel

Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur....
Devamını oku

26-09-2020 - 488

Ticari Hatlı Minibüs - Alacaklının Vefatı - Tazminat Talebi

Dava, davacının müteveffa eşi ile davalılar arasında imzalanan 09/12/2010 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca, bedeli ödenen sözleşme konusu ... plakalı aracın davalılarca 3. kişilere satışından doğan zararın ve müteveffanın ölüm tarihinden sonra kira bedelinin tespiti ve tahsili istemine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 504

Tazminatın İleride Yapılacak Estetik Ameliyat Ödemelerini De Kapsaması

Borçlar Kanununun 46. maddesinde belirtilen -bütün masraflar- deyimi çok geniş kapsamlıdır. Bu giderlere, zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 626

Tazminat Davası - Hakkaniyet İndirimi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1 maddesinde, hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği açıklanmış olup, bu yasal düzenlemenin, hükmedilecek tazminatın miktarının tayininde gözönünde bulundurulması gerektiği de açıktır....
Devamını oku

26-09-2020 - 472

Tahliye Taahhüdünde Tahliye Tarihinin Belli (Açık) Bir Şekilde Yer Almaması

Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleri bulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihli sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira ...
Devamını oku

26-09-2020 - 365

Simsarlık Sözleşmesi - Ücrete Hak Kazanma

Simsarın ücrete hak kazanabilmesi için sözleşmeye aykırı olarak, simsar tarafından yapılan aracılıktan sonra simsarın aradan çıkarılmış olması hali mevcut değildir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 587

Munzam Zararın Tazmini İstemi - Chargeback Süresi - Kusur

Somut olaya uygulanması gereken mülga 818 sayılı BK nın 105. maddesi hükmü uyarınca, alacaklının düçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile yükümlüdür. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 410

Mahrum Kalınan Kira Bedeli İstemi - İcra İnkar Tazminatı

Sözleşmede tarafların makul süreyi 3 ay olarak belirlediği ve davalı kiracı ihbar koşuluna uymadan taşınmazı tahliye ettiğine göre, tahliye tarihinden itibaren sözleşmede kararlaştırılan 3 aylık makul süre tazminatına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 7 aylık makul süre tazminatı üzerinden hüküm tesisi doğru değildir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 622

Kiralanan Yerin İadesi - İspat Külfeti

Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi dolasıyla almış olduğu kiralanan yeri geri vermekle yükümlüdür. Bu konuda ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Kira sözleşmesinde özel hükümler bulunuyorsa kiracı bu kurallara uygun şekilde kiralanan yeri geri verdiğini ispatlamalıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 410

Kefalet Sözleşmesinde Şekil Şartı

Davalı kefilin, kefilliğine ilişkin ek protokol, 6098 Sayılı TBK nın yürürlüğe girmesinden sonra 24.12.2014 tarihinde imzalanmış olduğundan, kefaletin şekil şartları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 577

Kefalet Limitinin Başka Bir Kalem İle Doldurulmuş Olması

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalının müteselsil kefil sıfatı ile imzaladığı dava konusu 04.04.2006 tarihli genel kredi taahhütnamesindeki kefalet limiti kısmının davalı banka tarafından sonradan doldurulup doldurulmadığı ve bunun sonucu olarak kefaletin geçerli olup olmadığı yönünde toplanmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 494

Kat Karşılığı İnşaat - İmar Mevzuatına Aykırılık - Süre Verilmesi

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil talebine ilişkindir. Yapılan inşaatın imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de binadaki imar ve ruhsata aykırılıkların giderilmesinin ve yasal hale getirilmesinin ...
Devamını oku

26-09-2020 - 407

İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat

Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca eksiklik sebebiyle tazminat istenebilmesi için dava konusu bağımsız bölümlerin teslimi gerekmektedir....
Devamını oku

26-09-2020 - 604

İnşaat Sözleşmesi - Eksik Yapılan İnşaat

Yapımını üstlendiği inşaatın %93 ünü yapmış olan yükleniciye karşı tapu iptali davası açılamaz. Ancak, eksik işlerin bedeli ve kira kaybı alacağı talep edilebilir....
Devamını oku

26-09-2020 - 298

İnançlı İşlem - Tapu İptal Ve Tescil - Zamanaşımı

Hukuk Genel Kurulunun onama kararında yer alan açıklamalar ile özellikle inançlı temlikin geçerli bir işlem olmasına ve bir inanç sözleşmesine dayanmasına göre kural olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 146. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 125.) maddesindeki sözleşmelere ilişkin on yıllık zamanaşımı süresinin inançlı işlemlere de uygulanacağı, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 636

Harici Satım Sözleşmesi - Denkleştirici Adalet - Sebepsiz Zenginleşme

Dava, taraflar arasında imzalanan ve tarafların da kabulünde olan harici satım sözleşmesi nedeniyle ödenen bedelin ve imalat bedellerinin sözleşme tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 592

Haksız Eylem - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmini

Tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 546

Evlada Gayrimenkul Satışı - Muvazaa İddiası

Annesine, babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devri muvazaalı (hileli) değildir....
Devamını oku

26-09-2020 - 369

Ev Eşyalarında Oluşan Zarar - Manevi Tazminat

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 24 ve Türk Borçlar Kanununun 58. maddelerinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir....
Devamını oku

13-11-2021 - 417

Eser Sözleşmesi - Avrupa Biyotıp Sözleşmesi

Dava, eser sözleşmesi niteliğinde estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanmaktadır. Somut olayda davalı tarafından yapılan operasyondan sonra oluşan ve giderilemeyen şekil bozukluğunun başka bir uzman tarafından giderildiği anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 415

Eksik Ve Ayıplı İfa - Taleple Bağlılık

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, bu sözleşme ilişkisi nedeniyle verilen bononun bedelsiz kaldığı iddiasına dayalı menfi tespit, istirdat ile eksik ve ayıplı ifa nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 449

Çocuk Parkındaki Aydınlatma Direğindeki Kaçak Sebebiyle Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralanan Çocuk

Manevi tazminat davalarında, gelişmiş ülkelerde artık eski kalıplardan çıkılarak caydırıcılık unsuruna da ağırlık verilmektedir. Gelişen hukukta bu yaklaşım, kişilerin bedenine ve ruhuna karşı yöneltilen haksız eylemlerde veya taksirli davranışlarda tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranlarda manevi tazminat takdir edilmesi gereğini ortaya...
Devamını oku

21-09-2020 - 280

Basın - Kişilik Haklarının İhlali - Manevi Tazminat

Somut olayda; dava konusu haberde davacı Bakan hakkında fezleke bulunduğuna dair iddialarda bulunulduğu, haberin kaynağı olarak da ... Genel Başkan Yardımcısı ... in basın açıklamasının gösterildiği, yapılan habere ilişkin başka herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı, söz konusu basın açıklamasında davacının isminin geçmediği , davaya konu... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 661

Bakıp Gözetileceğine İnandırma - Hile

Bir kişinin bakıp gözetileceğine inandırılarak temlik yapılması halinin hile olduğu kabul edilmelidir....
Devamını oku

21-09-2020 - 606

Alacağın Temliki Sözleşmesi

Somut olayda; yeni malikin alacağın devrine ilişkin yazılı beyanı gereği davacı, kiralanan taşınmazdan elde edilen kira bedelini eski malik olan davalıdan talep etmektedir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 594

Adi Ortaklık İlişkisi - Ortaklığın Malvarlığı

Davalının anılan beyanının, Adi Ortaklık, ilişkisinin varlığına dair harici ikrar niteliğinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; harici ikrar niteliğindeki bu beyanın yan deliller ile desteklenmesi halinde geçerli olacağı, hal böyle olunca da davacının tanık dinletme talebinde bulunabileceği gözetilerek, davacının tanıklarının dinlenerek, tüm deliller ışığında hüküm tesisi gerekir....
Devamını oku

21-09-2020 - 630

Adi Ortaklık - Fesih - Tasfiye

Adi ortaklık sözleşmesinde hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiyenin Borçlar Kanununun 539. maddesindeki sıraya göre yapılması gerekir....
Devamını oku

21-09-2020 - 360

Adi Ortaklığın Fesih Ve Tasfiyesi

Taraflar arasında düzenlenen 17.9.1985 tarihli sözleşme ile adi ortaklık kurulduğu, her bir ortağın ½ oranında pay sahibi oldukları, davacının Almanya da olması nedeniyle yönetici ortağın davalı olduğu anlaşılmaktadır. ...
Devamını oku