İş Kazası - Döneme Göre Maluliyet

02-01-2022 - 32

İş Kazası - Döneme Göre Maluliyet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2021/4873
2021/6355
2021-05-17

Özet:

Adli Tıp İkinci Üst Kurulu'nun 08.10.2020/1874 karar sayılı raporunun hükme dayanak alınması yerinde olmakla birlikte, raporda, davalı ...’ın Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu muayene tarihi olan 01.02.2013 tarihinden itibaren E cetveline göre %25,2 oranında; 01.02.2013 tarihinden önce ise ...'nca belirlenen %35.2 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağına dair görüş bildirilmiş olmasına rağmen, rapora uygun hüküm kurulmayarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Dava, maluliyet oranının tespiti istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen karara karşı, davacı ve davalı Kurum vekilleri ile davalı ... tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davalı ... ve davacı vekilinin istinaf başvuralarının reddine, davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının, davacı vekili ve davalı Kurum vekilince temyiz edilmesi üzerine, (kapatılan) 21. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2020 tarih ve 2020/519 Esas 2020/1702 Karar sayılı ilamıyla bozulmakla, Bölge Adliye Mahkemesince bozmaya uyarak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının davacı vekili ve davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM:

Davacı vekili, davalı ...'ın 26.04.2006 tarihinde davacı işverene ait işyerinde çalışmakta iken iş kazası geçirdiğini, davalı Kurum tarafından yapılan ödemelere ilişkin davacı aleyhine açılan rücuan tazminat dosyasında, sigortalının sürekli iş göremezlik derecesinin Yüksek Sağlık Kurulu tarafından %35,2; Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu tarafından ise %10,3 olarak tespit edildiğini, raporlar arasında çelişki bulunduğunu, rücuan tazminat dosyasına ait bozma ilamında, kazalının meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespiti için kurum ve sigortalıya karşı dava açmak için işverene süre verilmesi gerektiğinin belirtildiğini ve dava açmak üzerine kendisine süre verildiğini, davalı ...'ın meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

II-CEVAP:

Davalı Kurum vekili, raporlar arasındaki çelişkinin sigortalıda meydana gelen iyileşmeden ve maluliyet oranının tespitine yönelik olan mevzuat genelge değişikliklerinden kaynaklandığını beyanla, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... tarafından davaya cevap dilekçesi verilmemiştir.

III-MAHKEME KARARI:

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece, davanın kabulü ile davalı ...'ın 26/04/2006 tarihli iş kazası nedeniyle E cetveline % 25,2 oranında meslekten kazanma gücünü kaybetmiş olduğunun tespitine karar verilmiştir.

B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

“Harçtan muaf olması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını harç ile sorumlu tutan mahkeme kararının bu yönüyle hatalı olduğu” gerekçesiyle,

“A-)Davacı vekilinin ve davalı ... vekilinin istinaf başvurularının reddine,

B-) Davalı ... vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile Yatağan Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nin 17.06.2019 tarih, 2017/526 Esas ve 2019/337 Karar sayılı kararının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca kaldırılmasına,

) Davanın kabulü ile davalı ...'ın 26.04.2006 tarihli iş kazası nedeniyle E cetveline göre % 25,2 oranında meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olduğunun tespitine” dair verilen kararın davacı ve davalı Kurum vekili tarafından temyizi neticesinde hükmün (kapatılan) 21. Hukuk Dairesince bozulması üzerine bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama neticesinde Bölge Adliye Mahkemesince; “davanın kabulü ile, davalı ...'ın 26.04.2006 tarihli iş kazası nedeniyle kaza tarihi itibariyle % 23,90 oranında meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olduğu ancak bu oranın 01.02.2013 tarihi itibariyle %25,20'ye yükseldiğinin tespitine” karar verilmiştir.

IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı vekili, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunun 25/01/2013 tarih, 847 Karar No.lu mütalaasına göre sigortalının maluliyet oranının %10,3 olduğu belirtildiğini, %10,3'lük oranın niçin kabul edilmediğinin açıklanması gerektiğini, sigortalının gözündeki rahatsızlığın yanlış teşhis edildiği ve teşhis edilip ameliyat edilene kadar geçen zamanın maluliyet oranına etkisi göz ardı edildiğini, sigortalı, kazanın ilk olduğu zamanda ameliyat edilseydi oluşacak maluliyetle, kazadan 5 ay sonra ameliyatı sonunda oluşacak maluliyet arasında fark olduğunu, sigortalı bu aşamada ameliyat olsa belki de hiç maluliyeti olmayacağını, iş kazası sonrasındaki tedavi sürecinde kazalının başvurduğu sağlık kurumlarında yeterli ilgi ve zamanında tedavinin gerçekleştirilmemesinin kusurla alakalı olmayıp, maluliyet oranı ile ilgili olduğunu, maluliyet oranı kamu düzenine ilişkin olup, bu hususta kazanılmış hak söz konusu olamayacağını, hazırlanan raporun hüküm kurmaya elverişli olmadığını ileri sürerek kararının bozulmasını talep etmiştir.

Davalı Kurum vekili, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu’nun 08.10.2020/1874 karar sayılı raporunun İstinaf Mahkemesince hatalı değerlendirildiğini ve hatalı sonuca ulaşıldığını, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu’nun raporunda 01.02.2013 tarihinden önce ...'nca belirlenen %35,20 oranının uygun olduğu açıkça belirtilmesine rağmen yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğunu, 01.02.2013 tarihine kadar olan maluliyet oranının Kurum işlemi gibi %35,20 olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek kararının bozulmasını talep etmiştir.

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Eldeki davada, Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu raporunda; Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun muayene tarihi olan 01/02/2013 tarihinin esas alınarak %25,2 oranında iş göremezlik derecesinin belirlenmesi hatalı olduğu, iş kazası tarihi itibariyle davalı ...' ın iş göremezlik oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu İkinci Üst Kurulu'ndan rapor almak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle (kapatılan) 21. Hukuk Dairesince bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamanın devamı sırasında aldırılan Adli Tıp İkinci Üst Kurulu'nun 08.10.2020/1874 karar sayılı raporunda; Balthazard formülüne göre %23,90, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu muayene tarihi olan 01.02.2013’ten itibaren E cetveline göre %25,2 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, 01.02.2013 tarihinden önce ...'nca belirlenen %35.2 oranının uygun olduğuna dair görüş bildirildiği, Bölge Adliye Mahkemesince, “konuda uzman üst kurul tarafından, konuya ilişkin tıbbi veriler ve mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporla tespit edilen oranlara yönelik itirazlara hukuki değer verilmediği” gerekçesiyle rapor hükme esas alınarak kaza tarihi itibariyle % 23,90 oranında meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olduğu ancak bu oranın 01.02.2013 tarihi itibariyle %25,20'ye yükseldiğinin tespitine karar verildiği anlaşılmıştır.

Adli Tıp İkinci Üst Kurulu'nun 08.10.2020/1874 karar sayılı raporunun hükme dayanak alınması yerinde olmakla birlikte, raporda, davalı ...’ın Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu muayene tarihi olan 01.02.2013 tarihinden itibaren E cetveline göre %25,2 oranında; 01.02.2013 tarihinden önce ise ...'nca belirlenen %35.2 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağına dair görüş bildirilmiş olmasına rağmen, rapora uygun hüküm kurulmayarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı ve davalı Kurum vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun kabulüne ilişkin kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2. maddesi gereği BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17.05.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi