Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı

27-11-2021 - 47

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi
2020/1178
2021/271
2021-03-18

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı istemine ilişkin davada mahkemece davanın_kısmen kabulüne dair verilen karara karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı taleplidir.

Davacı vekili karara karşı hem istinaf hem da temyiz yoluna başvurmuş, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 03.09.2020 gün, ...sayılı ilamıyla hakimin reddine dair kararın denetimine ilişkin ilamın nihai bir kararın temyizen incelenmesi niteliğinde olmadığı gerekçesiyle dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi için mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekilince UYAP üzerinden 26.10.2020 tarihinde oluşturulan Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi Başkanlığına hitaben düzenlenen maddi hatanın düzeltilerek temyiz incelemesi yapılması talepli dilekçede davanın 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin ..... sayılı davasıyla birleştirilmesine karar verildiği ve 03.04.1996 tarihinde verilen kararın Yargıtay 15 Hukuk Dairesinin.... sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiş olduğundan temyiz incelemesine tabi olduğu öne sürülerek Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 05.12.2009 tarih..... sayılı ilamının temyizen bozulması talep edilmiş ise de, dava dosyası Yargıtay'a gönderilmemiştir.

Davanın 02.05.1990 tarihinde açıldığı, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin .... kaydedildiği, 29.11.1990 tarihinde davanın aynı mahkemenin .... sayılı davası ile birleştirilmesine ve yargılamanın .... üzerinden yürütülmesine karar verildiği, ..... sayılı davada 03.04.1996 tarihinde davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine ve birleşen..... sayılı davanın ise davacının asıl davada temerrüde düşmesi nedeniyle gecikmiş ifadan dolayı tazminat talep edemeyeceği gerekçesiyle reddine karar verildiği, Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi 12.12.1996 gün.... sayılı ilamında taraflar arasında 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde.... esas sayılı derdest dava bulunduğu, 1984 yılında imali gerektiği halde davacıya teslim edilmeyen kütük demirlerin aynen tesliminin istendiği, karşı dava olarak da aktin feshinin talep edildiği, temyize konu davada ise ....esas sayılı davada 1985 yılında teslim edilmeyen kütük demirlerin aynen tesliminin, karşı davada akdin feshi ve bedel uyarlanmasının, birleşen.... sayılı davada geciken ifa nedeniyle zarar ziyan talep olunduğu, her üç davanın aynı sözleşmeden doğduğu, tarafların aynı kişilerden oluştuğu, talebin akdin feshine sıkı sıkıya bağlı olduğu, davaların sonuçlarının birbirini etkileyecek nitelikte olduğu, davaların birleştirilmesi gerektiğinin gözardı edilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verdiği, Yargıtay bozma ilamı gereğince verilen birleştirme kararı sonrası yargılamanın 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ..... esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, bu davanın 05.02.2009 günlü duruşmasında ..... sayılı davanın tefrikiyle ayrı bir esasa kaydına karar verildiği ve.... numarasını aldığı belirlidir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine dair nihai kararın temyiz incelemesi sonucu Yargıtay tarafından bozulmuş olması nedeniyle HMK geçici 3/2 madde gereğince temyiz incelemesine tabi olduğu gözetilerek, davacı vekilinin Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 03.09.2020 gün,.... sayılı ilamına yönelik maddi hata düzeltimi talebi hakkında da bir karar verilmek üzere dava dosyasının Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesine gönderilmesi için mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Mahal mahkemece, 1086 sayılı HUMK'un 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önce yürürlükte bulunan 427 ilâ 454'üncü madde hükümlerine göre işlem yapılarak dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesi için mahkemesine iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, HMK'nın 352/1 maddesi gereğince KESİN olmak üzere 18.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi