Öğretim Görevlisi Alımlarında Aranan Tecrübe Şartı Mevzuatın Belirlediği Sınırdan Daha Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenemez

28-11-2021 - 37

Öğretim Görevlisi Alımlarında Aranan Tecrübe Şartı Mevzuatın Belirlediği Sınırdan Daha Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenemez


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 8. Daire
2016/5844
2020/6156
2020-12-30

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ... Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'nda ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna davacı tarafından yapılan başvurunun, ilanda yer alan "Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak" şartını taşımadığından bahisle reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacı tarafından, Uşak Üniversitesi'nde 2010 ile 2015 yılları arasında ders verdiği, dört yıllık ders verme tecrübesine sahip olduğu iddia edilmekte ise de, davalı idarece yapılan ilanda çalışma belgesinin (SGK kaydının) istenilmiş olması, davacının çalışma süresine ilişkin şartı sağladığını bu yolla ispatlayamamış olması, tüm bu şartların objektif olarak tüm adaylar bakımından uygulanıyor olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan ve 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Genel şartlar" başlıklı 6. maddesinde, bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak aranan şartlar belirlenmiş olup, aynı maddenin son fıkrasında, "(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmüne, "Özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında, öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlara yer verilmiş olup, aynı fıkranın (b) bendinde, ''Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.'' kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ... Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'nda … tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapan davacının, ilanda davalı idarece özel şart olarak belirlenen "Alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak" şartını taşımadığından bahisle başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ilanda, ''Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak'' özel şartına yer verilmesine karşın Yönetmelik hükmünde ''..alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak'' kuralına yer verildiği, ilanda yer alan şartın, dayanağı ve üst hukuk normu olan Yönetmelik hükmünden daha sınırlayıcı ve kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceği açık olduğundan ve ayrıca davacının 2010 - 2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı arasındaki dönemde davalı idare bünyesinde ders verdiği görüldüğünden; davalı idarece, davacının başvurusunun kabul edilerek yapılacak sınav neticesine göre adaylar arasında bir değerlendirme yapılması gerekirken, davacı tarafından yapılan başvurunun ilanda yer alan şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; … İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30.12.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyuyla, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi