Trafik Kazası - Tedavi Giderleri

10-01-2022 - 27

Trafik Kazası - Tedavi Giderleri


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2015/11732
2018/9810
2018-10-30

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, asıl davanın kısmen kabulüne ve birleşen davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Asıl davada, davacılar vekili; davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacı ...'ye çarpmasıyla oluşan kazada, iki bacağı da kırılan davacının işgöremez hale geldiğini, yürüyemediği için tekerlekli sandalye masrafı ile diğer tedavi giderlerini yapmak zorunda kaldığını, bakım ihtiyacı içine düştüğünü, davacı ile eşi ve annesi olan diğer davacıların manevi zarara uğradıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 19.07.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 22.835,84 TL'ye yükseltmiştir.Birleştirilen davada, davacı vekili; asıl davaya konu edilen kazadaki kusur oranlarının belirlenmesiyle alınan hesap raporundaki bedeller üzerinden davayı ıslah ettiklerini; ancak, kusur raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için alınan heyet raporuyla davalı yanın kusur oranı daha yüksek belirlendiği için asıl davaya konu ve ıslah ile artırılan miktarı aşan maddi zararın tespit edildiğini, bu zarardan da davalıların sorumlu olduğunu belirterek bakiye 11.418,42 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.Davalı ... şirketi vekili, poliçe limitiyle sınırlı biçimde ve sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, manevi tazminatın teminat dışı olduğunu, davadan önce temerrüde düşürülmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti. vekili, davaya konu kazada davacının asli kusurlu olduğunu, yola kontrolsüz biçimde giriş yapan davacı kusuruyla kaza gerçekleştiği ve davalı sürücünün kazada kusuru olmadığından davacının zararlarından sorumlu olmadıklarını, ceza davası sonucunun beklenmesi gerektiğini, istenen manevi tazminatların fahiş ve ticari faiz isteminin yersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.Davalı ..., davaya cevap vermemiş ve duruşmaları da takip etmemiştir.Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; asıl davanın kısmen kabulü ile 7.760,84 TL. işgücü kaybı, 15.075,00 TL. tedavi, bakıcı, yol, tekerlekli sandalye gideri olmak üzere toplam 22.835,84 TL. maddi tazminatın, davalı ... şirketi yönünden dava ve ... Tur. İnş. Ltd. Şti. yönünden kaza tarihinden işleyecek yasal (sigortacı için avans) faiziyle birlikte tahsiline; davacı ... için 10.000,00 TL. ve diğer davacılar için 2.000,00'er TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti'den tahsiline, fazla isteğin reddine; birleşen davanın kabulü ile 3.880,42 TL. işgücü kaybı, 7.537,84 TL. tedavi, yol, tekerlekli sandalye gideri olmak üzere toplam 11.418,26 TL. maddi tazminatın, davalı ... şirketi yönünden ilk davanın açıldığı tarihten ve ... Tur. İnş. Ltd. Şti. yönünden kaza tarihinden işleyecek yasal (sigortacı için avans) faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı ...Ş. vekili ve davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davaya konu kazadaki yaralanması nedeniyle tedavisi devam eden ve yaralanmasından kaynaklanan işgücü kayıp oranı 30.05.2012 tarihli uzman bilirkişi heyeti raporu ile ilk kez saptanan davacı ...'ın, zararın kapsamını öğrendiği tarih olan 30.05.2012 tarihinden sonraki 2 yıllık yasal sürede birleştirilen davayı açtığı dikkate alındığında, birleşen dava yönünden zamanaşımının sözkonusu olmamasına; oluşa ve dosya kapsamına uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi heyeti raporundaki kusur oranlarının benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; davacı ...'nin maddi tazminat alacaklarının, aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan yönler bakımından, Dairemiz'in yerleşik uygulamalarındaki prensiplere uygun biçimde hesaplandığı uzman bilirkişi raporunun hükme esas alınmış olmasına; manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. maddesindeki (818 sayılı BK'nun 47. md.) özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına; davaya konu kazayı yapan aracın, davalı tüzel kişi tacir ... Tur. İnş. Ltd. Şti'ne ait olduğu dikkate alındığında, sigortacı için temerrüt faizi olarak ticari faize karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davacılar vekili ve davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Asıl dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat; birleşen dava, aynı sebebe dayanan maddi tazminat istemine ilişkindir.Asıl davanın açıldığı tarihten sonra yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanun'un 59. maddesinde "trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı" düzenlemesine; Kanun'un geçici 1. maddesinde de "Bu Kanun'un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı'nın yükümlülüklerinin sona ereceği" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile, trafik kazasından kaynaklanan ve KTK'nun 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri bakımından, trafik sigortacısı ile sorumluluğunu üstlendiği araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu son bulmuştur.Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 2918 sayılı Kanun'un 98. maddesi kapsamında, tüm tedavi giderlerinden değil, ancak sözkonusu madde kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderlerleri, 6111 sayılı Kanun kapsamında değildir. Belgeli olmayan tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmayıp, sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu devam etmektedir. Somut olayda; davacı ..., kazadaki yaralanması nedeniyle yaptığı tedavi ve tedavi yol giderlerinin de davalılardan tahsilini talep etmiş; mahkemece, adli tıp uzmanı bilirkişiden alınan 04.06.2013 havale tarihli rapora göre tedavi giderleri için hüküm tesis edilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde ise; hesaplanan tedavi giderlerinin, SGK'nun sorumluluğunda olmayan giderler olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, davacının tedavisi amacıyla Türkiye'de aldığı fizik tedaviye ilişkin belgeli giderler yanında, davacının ...'de aldığı fizik tedaviye ilişkin masrafların, uçak biletleri ve vize masrafları gibi bedellerin de hesaba dahil edildiği görülmektedir. Anılan bu rapor, davaya konu kazadaki yaralanma nedeniyle yapılması zorunlu ve kaçınılmaz olan tedavi giderleri ile zorunluluk olmayan ya da tedavi amacına hizmet etmeyen giderleri ayrıştırmamış olup, SGK'nın sorumluluğunda olan belgeli tedavi giderleri için de SGK'nın sorumluluğu dışında şeklinde tespit yapmış olduğundan hükme esas almaya elverişli bir rapor değildir. Yetersiz bilirkişi raporuna göre karar verilmesi ve belgeli tedavi giderleri de dava konusu edildiği için yasal hasım haline gelen SGK Başkanlığı'nın davaya dahil edilmeyişi eksik inceleme mahiyetindedir. Açıklanan tüm bu maddi ve hukuki vakıalar karşısında mahkemece; (asıl dava bakımından) yargılamanın devamı sırasında 6111 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği ve tedavi giderleri yönünden SGK Başkanlığı'nın yasal hasım haline geldiği gözetilip SGK Başkanlığı'nın davaya dahil edilmesi; davacı ...'nin yaralanması nedeniyle aldığı fizik tedavi hizmetini yurtiçinde de alabileceği, bu hizmet için İngiltere'ye gitmesinde zorunluluk bulunmadığı (bu yönde davacının iddia ve ispatı olmadığından), tedaviye hizmet eden zorunlu gider olmadığı için de uçak bileti-vize masrafı- yurtdışı fizik tedavi masrafları gibi bedellerin zarar sorumlularına yüklenemeyeceği hususları dikkate alınmak suretiyle, davaya konu edilen tedavi giderlerinden, KTK'nun 98. maddesinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik gereği, SGK'nın sorumluluğunda bulunan ve bulunmayan tedavi giderlerinin belirlenmesi için konusunda uzman başka bir doktor bilirkişiden denetime elverişli, ayrıntılı, gerekçeli bir rapor alınarak SGK'nın sorumlu olduğu tedavi giderlerinin saptanması; 6111 sayılı Kanun gereği SGK'nın sorumluluğunda olmayan tedavi giderleri ile belgesiz tedavi giderlerinden trafik sigortacısı da dahil olmak üzere tüm davalıların sorumlu tutulması; Kanun gereği SGK'nın sorumluluğu kapsamında olan tedavi giderleri için SGK'nın sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ve davalı ... Tur. İnş. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davalı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 3.794,62 TL onama harcının temyiz eden davalı ... Tur.Otom.İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.'nden alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye geri verilmesine, 30/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

17. Hukuk Dairesi  | Esas No:2015/11732 | Karar No:2018/9810 | Trafik Kazası - Tedavi Giderleri KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi