Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti

01-01-2022 - 19

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2021/3976
2021/11399
2021-11-15

Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının mahkemece yapılan yargılaması neticesinde davanın kabulüne dair verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozulması istenilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı, davalı tüketicinin 26.05.2016 tarihinde almış olduğu I.. 6s plus 64 gb marka telefonunu kendiliğinden kapanması sonucu teknik servisin incelemesine verdiğini ve bu inceleme sonucu ımeı numarasının başka cihazlara kopyalandığının tespit edildiği gerekçesiyle ödemiş olduğu ücretin iadesi veya yenisiyle değiştirilmesini talep ettiğini, Harran ilçe tüketici hakem heyeti kararına göre başvuru sahibinin talebinin kabulü ile tüketicinin elindeki ayıplı ürünün yenisi ile değiştirilmesi ve ücretin iadesi kararı verildiğini, uyuşmazlık konusu cihaz ile ilgili olarak şirketin herhangi bir bağı ve sorumluluğu bulunmadığını, tüketici mevzuatına bakıldığında, ayıplı mallarla ilgili olarak ayıplı malın, üreticisi, ithalatçısı ve satıcısının sorumlu tutulduğunun görüldüğünü, ancak, uyuşmazlık konusu cihaz yönünden şirketin bu sıfatların hiçbirisine haiz olmadığını, bu nedenle tüketicinin seçimlik haklarını şirkete karşı ileri sürmesinin hukuken mümkün olmadığını belirterek tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; üretim aşamasında gereken güvenlik tedbirleri alınmadığı için dava konusu telefonun klonlanmasının önüne geçilemediği, bu hali ile kullanılmasının mümkün olmadığı, sonradan kullanım ile ortaya çıkan ve ithalatçının üretim kaynaklı güvenlik sistemi yetersizliğinden dolayı cep telefonun gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiği, 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 11. Maddesinin 2. Fıkrasında ücretsiz onarım ve malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının üretici ve ithalatçıya karşı kullanılabileceği düzenlendiği, davacının ... A.Ş. olduğu, üretici veya ithalatçı olmadığı, teknik servis olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığının 17/03/2021 tarihli yazısında; tüketici aleyhine davanın kabulüne ilişkin karar verilmesi halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70 inci maddesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesine göre davacı lehine nisbi tarife üzerinden vekalet ücreti hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunduğu ileri sürülerek; kararın, 6100 sayılı HMK’nın 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70/6. maddesinde “Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.” ve yine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ‘Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret’ başlıklı 12. maddesinde de“Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.” düzenlenmesi yer almaktadır.

Açıklanan bu hükme göre, mahkemece; davanın kabulüne karar verilmesi nedeniyle, davacı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret tarifesine aykırı olarak maktu vekalet ücretine hükmedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığının HMK'nın 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere bozma kararının bir örneğinin ve dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 15/11/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi