ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu

15 Nisan 2022, 14:19 - 379

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
2021/522
2021/978
2021-09-15

DAVA:

Dava dilekçesinde özetle; davacının 61 ABE 946 plakalı aracı satın aldığını, yetkili servisçe aracın kilometre bilgileriyle oynandığı, motoru kullanılamaz durumda olduğu ayrıca ağır hasar kaydının olduğunun tespit edildiği belirtilerek gizli ayıplı malın müvekkiline satılmasından ötürü fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak araçta oluşan değer kayıplarının, onarım bedellerinin saptanmasıyla yürütülecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

CEVAP:

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin adresinin Yıldızlı Mah. Yıldızlı Cumhuriyet Cad. No: 13B/13 Akçaabat/Trabzon olduğundan yetkili mahkemenin Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğunu, onarım bedeli olarak talep edilen bedelin belirsiz alacak davası şeklinde açılmasının mümkün olmadığını, davacının iddia ettiği onarım bedeli tespit edilebilir olduğunu, davanın belirsiz alacak davası şeklinde açılmasında hukuki yarar bulunmadığını, müvekkiline herhangi bir ayıp ihbarında bulunulmadığını, ayrıca aracın noterde satış işlemi gerçeklemesinden önce aracın davacı yana teslim edildiğini, davanın ticari bir dava olmadığını, ticari faiz istenmesi de hukuka aykırılık teşkil edeceğini, aracın dava dışı Erkan GÜNEY isimli şahıstan satın alındığını, müvekkilinin kendisinden önceki sahibinden kalan kazaların sebep gösterilerek davanın ikame edilmesinin kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin hiçbir ayıbı gizlemediğini, davacı yanın gizli ayıp olarak belirttiği hususların tamamını bilerek satın aldığını, kendi kullanımından kaynaklı oluşabilecek hataların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:

Mahkemece, 6100 sayılı HMK.'nun 116/1-a maddesi uyarınca yetkisizlik ilk itirazının kabulü ile Mahkemenin yetkisizliğine, verilen yetkisizlik kararı kesinleştiğinde ve tarafların iki haftalık süre içerisinde başvurması halinde dosyanın yetkili Akçaabat Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU SEBEBLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde; "haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir" hükmü gereğince seçimlik hak davayı açan yana tanındığından müvekkilince yerleşim yeri mahkemesinde dava açılmasının uygun görüldüğünü belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ULAŞILAN KANAAT:

Dava, ayıplı araç satışı nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı maddelerinde düzenlenen, satış sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümlerinden kaynaklanmaktadır.

Mahkemece, davada yetkili mahkemenin "Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemeleri" olduğu gerekçesiyle verilen yetkisizlik kararına karşı davacı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Gerek istinaf sebepleri ile bağlı olarak, gerekse HMK'nın 355/2. maddesi gereğince kamu düzenini ilgilendiren hususlara ilişkin yapılan inceleme sonucunda;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı Kanun'un 10. maddesinde, sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu düzenleme özel yetkiye ilişkin olup davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Öte yandan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 89. maddesinin 1. fıkrasında da para borcunun sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. Alacaklı, bu para borcunun ödenmesi için kendi ikametgahında takip başlatıp, dava açabilir.

Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanunu'nun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeridir. O halde dava konusu olayda, ayıplı araç satışı iddiasıyla ödemek zorunda kalınan bedele ilişkin para borcunun ifa yeri, davacı alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri olan Trabzon ilidir. Buna göre davacının davasını yetkili mahkeme olan Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, işin esası incelenerek, taraf delilleri toplanıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yetkisiz olduğundan bahisle davanın usulden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan bu nedenlerle, HMK'nın 353/1/a/3. maddesi gereğince ilk derece mahkemesine ait kararın kaldırılarak, yargılamanın yapılması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan, HMK.nın 353/1/a/3. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,

2-Yargılama yapılmak üzere dosyanın Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE.

3-Peşin alınan istinaf karar ve ilam harcının istek halinde davacıya iadesine,

4-İstinaf kararının yerel mahkemesince taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 15.09.2021 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi