Suça Konu Mermilerin Sayısına Göre Ceza Belirlemesi

09-01-2022 - 21

Suça Konu Mermilerin Sayısına Göre Ceza Belirlemesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2019/24427
2021/23308
2021-12-22

Dairemizin süregelen uygulamalarına göre; ele geçen suça konu mermilerin 1 ila 50 adet olması halinde 6136 sayılı Kanun'un 13/4, 51 ila 250 adet olması halinde 13/3, 251 ila 5000 adet olması halinde 13/1, 5001 ve üzeri olması durumunda ise 13/2 maddesinde belirtilen suçu oluşturacağı cihetle, patlayıcılık kabiliyetine yönelik itiraz bulunmayan 65 adet "9x19 mm" çapındaki merminin bulundurulmasından ibaret eylemin, 6136 sayılı Kanunun 13/3. maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yukarıdaki bozma nedenine göre;

Dairemizin 2020/2463 Esas sayılı dosyasında 01.10.2020 tarihli kararla, somut norm denetimi yoluyla iptal istemli başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin 14.01.2021 gün ve 2020/81 Esas, 2021/4 sayılı Kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanunun 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddesinin "01.01.2020 tarihi itibariyle... hükme bağlanmış ve kesinleşmiş dosyalarda .... basit yargılama usulü uygulanmaz" bölümündeki "hükme bağlanmış" ibaresinin Anayasanın 38. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38. maddesinde suçun kanuniliği ve cezanın kanuniliği güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7/1. maddesinde de aynı güvencelere yer verilerek "lehe kanunun uygulanması ilkesi" benimsenmiştir.

Maddi ceza hukukuna ilişkin hükümler içeren basit yargılama usulünün "hükme bağlanmış dosyalarda" uygulanmasını engelleyen 5271 sayılı CMK.nın geçici 5. maddesinin (d) bendindeki "hükme bağlanmış" ibaresinin basit yargılama usulü yönünden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle temyiz davasına konu dosyalarda lehe hükümler içeren CMK.nın 251/3. maddesinin uygulanması imkanının doğması ve bu konuda mahkemesince yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 22.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

8. Ceza Dairesi  | Esas No:2019/24427 | Karar No:2021/23308 | Suça Konu Mermilerin Sayısına Göre Ceza Belirlemesi KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi