Kira Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme

03-01-2022 - 23

Kira Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2005/134
2005/1203
2005-02-10

Özet:

Dava, kira tespitine ilişkin olup, kiralanan yer Sungurlu'da bulunmaktadır. HUMK.nun 10. maddesine göre, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir. Kira tespitine konu taşınmaz Sungurlu'da olduğuna göre, kira sözleşmesinin yerine getirileceği yerin de Sungurlu olduğunun kabulü gerekir.

Dava dilekçesinde kira parasının indirilerek 1.10.2004 gününden başlayarak aylık 250.000.000 lira olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın yetki yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı (kiracı) kira parasının indirilerek tespitini istemiştir.

Mahkemece, HUMK. 9. maddesindeki genel yetki kuralı ve taraflar arasındaki yetki sözleşmesi uyarınca davaya bakma yetkisinin Ankara Mahkemesine ait olduğu belirtilerek, yetki yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Dava, kira tespitine ilişkin olup, kiralanan yer Sungurlu'da bulunmaktadır.

HUMK.nun 10. maddesine göre, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir.

Kira tespitine konu taşınmaz Sungurlu'da olduğuna göre, kira sözleşmesinin yerine getirileceği yerin de Sungurlu olduğunun kabulü gerekir.

HUMK.nun 10. maddesine göre, sözleşmenin icra olunacağı yer mahkemesi de yetkili bulunduğuna göre, davalının ikametgahının Ankara'da olması ve yetki sözleşmesi uyarınca Ankara Mahkemelerinin yetkili kılınması, sözleşmenin icra olunacağı yer mahkemesinin yetkisini ortadan kaldırmayacağından, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi