ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Jeotermal Enerji - Karşılıksız Yararlanma

21 Aralık 2023, 08:29 - 164

Jeotermal Enerji - Karşılıksız Yararlanma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2021/5248
2021/16993
2021-10-18

Özet:

Sanığın katılan tarafından sunulan jeotermal enerji tesisatından geçen sıcak su ile evini ısıttığı, bu şekilde jeotermal suyun sadece ısısından faydalandığı, tüketime sebep olmadığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmayıp, hukuki ihtilaf niteliğinde bulunduğu gözetilmelidir.

Dos­ya in­ce­le­ne­rek ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

Kar­şı­lık­sız ya­rar­lan­ma su­çu­nun dü­zen­len­di­ği 5237 sa­yı­lı TCK’nın 163/3. fık­ra­sın­da, abo­ne­lik esa­sı­na göre ya­rar­la­nı­la­bi­len elekt­rik ener­ji­si­nin, su­yun veya do­ğal­ga­zın sa­hi­bi­nin rı­za­sı ol­mak­sı­zın ve tü­ke­tim mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­si­ni en­gel­le­yecek şe­kil­de tü­ke­til­me­si hali yap­tı­rı­ma bağ­lan­mış­tır. 3. fık­ra ken­di içe­ri­sin­de, se­çim­lik ve bağ­lı ha­re­ket­li bir suç ti­pi­dir. Fık­ra­ya göre; bir ki­şi­nin abo­ne­lik esa­sı­na göre ya­rar­la­nı­la­bi­len elekt­rik ener­ji­si, su veya do­ğal gaz­dan sa­hi­bi­nin rı­za­sı ol­ma­dan ve tü­ke­tim mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­si­ni en­gel­le­yecek şe­kil­de tü­ke­til­me­si ha­lin­de suç ger­çek­le­şe­cek­tir. En­gel­le­me ve tü­ket­me şek­lin­de­ki iki fiil ger­çek­leş­me­den ey­lem suç teş­kil et­me­ye­cek­tir. Je­oter­mal ise, yer ka­bu­ğu­nun çe­şit­li de­rin­lik­le­rin­de bi­rik­miş ısı­nın oluş­tur­du­ğu, kim­ya­sal­lar içe­ren sı­cak su, bu­har ve gaz­lar­dır. Je­oter­mal ener­ji de bu je­oter­mal kay­nak­lar­dan ve bun­la­rın oluş­tur­du­ğu ener­ji­den doğ­ru­dan veya do­lay­lı yol­lar­dan fay­da­lan­ma­yı kap­sa­mak­ta­dır. Je­oter­mal ener­ji, ye­ni­le­ne­bi­lir bir ener­ji kay­na­ğı­dır.

So­mut olay bu ve­ri­ler ışı­ğın­da in­ce­len­di­ğin­de, sa­nı­ğın ka­tı­lan ta­ra­fın­dan su­nu­lan, je­oter­mal ener­ji te­si­sa­tın­dan ge­çen sı­cak su ile evi­ni ısıt­tı­ğı, bu şe­kil­de je­oter­mal su­yun sa­de­ce ısı­sın­dan fay­da­lan­dı­ğı, tü­ke­ti­me se­bep ol­ma­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı kar­şı­sın­da sa­nı­ğın ey­le­mi­nin 5237 sa­yı­lı TCK’nın 163/3. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen kar­şı­lık­sız ya­rar­lan­ma su­çu­nu oluş­tur­ma­yıp, hu­ku­ki ih­ti­laf ni­te­li­ğin­de bu­lun­du­ğu an­la­şıl­mak­la teb­liğ­na­me­de­ki boz­ma dü­şün­ce­si­ne iş­ti­rak edil­me­miş­tir. 

Ya­pı­lan du­ruş­ma­ya, top­la­nan de­lil­le­re, ge­rek­çe­ye, ha­ki­min ka­na­at ve tak­di­ri­ne göre tem­yiz iti­raz­la­rı ye­rin­de ol­ma­dı­ğın­dan red­diy­le hük­mün is­te­me ay­kı­rı ola­rak ONAN­MA­SI­NA, 18.10.2021 gü­nün­de oy­bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
jeotermal enerji karşılıksız yararlanma eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olması
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları