ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı

21 Aralık 2023, 07:20 - 162

Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2021/1630
2023/2110
2023-03-28

Özet:

Sanığın evlilik dışı birlikteliğinden doğan çocuğunu suç tarihinde beyan üzerine resmi nikahlı eşi adına nüfusa kaydettirmekten ibaret eyleminin çocuğun soybağını değiştirmek suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

Sa­nık hak­kın­da ku­ru­lan hük­mün; ka­rar ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 6723 sa­yı­lı Ka­nun’un 33 üncü mad­de­siy­le de­ği­şik 5320 sa­yı­lı Ka­nun’un 8 inci mad­de­si ge­re­ği yü­rür­lük­te bu­lu­nan 1412 sa­yı­lı Ceza Mu­ha­ke­me­le­ri Usu­lü Ka­nu­nu’nun (1412 sa­yı­lı Ka­nun) 305 inci mad­de­si ge­re­ği tem­yiz edi­le­bi­lir ol­du­ğu, ka­rar ta­ri­hin­de yü­rür­lük­te bu­lu­nan 5271 sa­yı­lı Ceza Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu’nun (5271 sa­yı­lı Ka­nun) 260 ıncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ge­re­ği tem­yiz ede­nin hük­mü tem­yi­ze hak ve yet­ki­si­nin bu­lun­du­ğu, 1412 sa­yı­lı Ka­nun’un 310 uncu mad­de­si ge­re­ği tem­yiz is­te­ği­nin sü­re­sin­de ol­du­ğu, aynı Ka­nun’un 317 nci mad­de­si ge­re­ği tem­yiz is­te­ği­nin red­di­ni ge­rek­ti­rir bir du­ru­mun bu­lun­ma­dı­ğı ya­pı­lan ön in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de tes­pit edil­mek­le, ge­re­ği dü­şü­nül­dü: 

I. HU­KU­KΠSÜ­REÇ
1. Tos­ya As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin, 02.02.2011 ta­rih­li ve 2010/125 Esas, 2011/21 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile sa­nık hak­kın­da res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çun­dan, 5237 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nu’nun (5237 sa­yı­lı Ka­nun) 204 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı, 62 nci mad­de­si ile 5271 sa­yı­lı Ka­nun’un 231 inci mad­de­si uya­rın­ca 1 yıl 8 ay ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na ve hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş, bu ka­rar 29.04.2011 ta­ri­hin­de ke­sin­leş­miş­tir.
2. Tos­ya As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin, 19.02.2014 ta­rih­li ve 2013/156 Esas, 2014/24 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile sa­nı­ğın de­ne­tim sü­re­si içe­ri­sin­de 04.05.2013 ta­ri­hin­de iş­le­di­ği, Ver­gi Usul Ka­nu­nu’na Mu­ha­le­fet su­çun­dan mah­kû­mi­ye­ti­ne ka­rar ve­ril­miş ve bu ka­ra­rın 25.03.2014 ta­ri­hin­de ke­sin­leş­me­si üze­ri­ne in­ce­le­me­mi­ze konu res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik suçu yö­nün­den hük­mün açık­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ih­bar­da bu­lu­nul­muş­tur.
3. Tos­ya As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin, 05.01.2016 ta­rih­li ve 2014/102 Esas, 2016/2 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı­na dair ka­ra­rın ay­nen açık­lan­ma­sı­na ve sa­nık hak­kın­da res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çun­dan, 5237 sa­yı­lı Ka­nun’un 204 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı, 62 nci mad­de­si ve 53 üncü mad­de­si uya­rın­ca 1 yıl 8 ay ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na ve hak yok­sun­luk­la­rı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

II. TEM­YİZ SE­BEP­LE­Rİ
Sa­nı­ğın tem­yiz is­te­ği, suç iş­le­me kas­tı­nın ol­ma­dı­ğı­na, ka­ra­rın usul ve ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­na iliş­kin­dir.

III. OLAY VE OL­GU­LAR
1.Def­ne Ta­lob ile res­mi ni­kah­lı evli olan sa­nı­ğın, Duy­gu Ni­teç ile ev­li­lik dışı bir­lik­te­li­ğin­den do­ğan kü­çük ço­cuk Ozan’yi 03.04.2009 ta­ri­hin­de Tos­ya Nü­fus Mü­dür­lü­ğü’ne söz­lü bil­di­rim­de bu­lu­nup, do­ğum bil­di­rim for­mu dü­zen­le­te­rek ken­di­si ve eşi Def­ne Ta­lob’nin müş­te­rek ço­cu­ğu ola­rak nü­fu­sa kay­det­tir­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.
2. Tos­ya Kay­ma­kam­lı­ğı İlçe Nü­fus Mü­dür­lü­ğü’nün 08.06.2010 ta­rih­li ya­zı­sın­da; Ozan isim­li ço­cu­ğun sa­nı­ğın söz­lü be­ya­nı­na göre nü­fu­sa kay­de­dil­di­ği­ni, sa­nık ta­ra­fın­dan ço­cu­ğun do­ğu­mu­na iliş­kin do­ğum bel­ge­si veya v.s. bel­ge ib­raz edil­me­di­ği bil­di­ril­miş­tir.
3. Mah­ke­me­ce, sa­nı­ğın res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çu­nu iş­le­di­ği ka­bul edi­le­rek tem­yi­ze konu mah­ku­mi­yet hük­mü ku­rul­muş­tur.

IV. GE­REK­ÇE
1. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı’nın 141 inci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı 5271 sa­yı­lı Ka­nun’un 34 ve 230 uncu mad­de­le­ri uya­rın­ca mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın Yar­gı­tay de­ne­ti­mi­ne im­kan sağ­la­ya­cak bi­çim­de açık ve ge­rek­çe­li ol­ma­sı; ge­rek­çe bö­lü­mün­de id­dia ve sa­vun­ma­da ile­ri sü­rü­len gö­rüş­le­rin be­lir­til­me­si, mev­cut de­lil­le­rin tar­tı­şıl­ma­sı ve de­ğer­len­di­ril­me­si, hük­me esas alı­nan ve red­de­di­len de­lil­le­rin açık­ça gös­te­ril­me­si, bu de­lil­le­re göre ula­şı­lan so­nuç­la­rın, id­dia, sa­vun­ma ve dos­ya­da­ki di­ğer bel­ge­le­re iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler ile sa­nı­ğın ey­le­mi­nin ve yük­le­nen su­çun un­sur­la­rı­nın ne­ler­den iba­ret ol­du­ğu­nun, han­gi de­lil­le­re üs­tün­lük ta­nın­dı­ğı­nın açık ola­rak ge­rek­çe­ye yan­sı­tıl­ma­sı, de­lil­ler­le so­nuç ara­sın­da bağ ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­ze­til­me­den ve tem­yiz in­ce­le­me­si­ne im­kan ve­recek şe­kil­de tar­tı­şıl­ma­dan ge­rek­çe­siz hü­küm ku­rul­ma­sı,
2. Ka­bu­le göre de; Yar­gı­tay Ceza Ge­nel Ku­ru­lu’nun 29.09.2015 ta­rih­li ve 2015/412 Esas, 2015/286 Ka­rar sa­yı­lı ila­mın­da açık­lan­dı­ğı üze­re; sa­nı­ğın ev­li­lik dışı bir­lik­te­li­ğin­den do­ğan ço­cu­ğu­nu suç ta­ri­hin­de be­yan üze­ri­ne res­mi ni­kah­lı eşi adı­na nü­fu­sa kay­det­tir­mek­ten iba­ret ey­le­mi­nin, bir bü­tün ha­lin­de 5237 sa­yı­lı Ka­nun’un 231/1. mad­de­si kap­sa­mın­da ‛‛ço­cu­ğun soy­ba­ğı­nı de­ğiş­tir­mek‛‛ su­çu­nu oluş­tur­du­ğu gö­ze­til­me­den suç vas­fın­da ya­nıl­gı­ya dü­şü­le­rek res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çun­dan hü­küm ku­rul­ma­sı, hu­ku­ka ay­kı­rı bu­lun­muş­tur.

V. KA­RAR
Ge­rek­çe bö­lü­mün­de açık­la­nan ne­den­ler­le Tos­ya As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin, 05.01.2016 ta­rih­li ve 2014/102 Esas, 2016/2 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı­na yö­ne­lik sa­nı­ğın tem­yiz is­te­ği ye­rin­de gö­rül­dü­ğün­den hük­mün, 1412 sa­yı­lı Ka­nun’un 321 inci mad­de­si ge­re­ği, Teb­liğ­na­me’ye uy­gun ola­rak, oy bir­li­ğiy­le BO­ZUL­MA­SI­NA, 

Dava dos­ya­sı­nın, Mah­ke­me­si­ne gön­de­ril­mek üze­re Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na TEV­Dİ­İNE, 

28.03.2023 ta­ri­hin­de ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
nüfus müdürlüğü çocuğun soybağını değiştirme suçu evlilik dışı doğan çocuk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları