ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres - Duruşmada Bildirilen Adres - Bilinen Son Adres - Usulsüz Tebligat

21 Aralık 2023, 07:42 - 376

Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres - Duruşmada Bildirilen Adres - Bilinen Son Adres - Usulsüz Tebligat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
2021/172
2023/10
2023-02-01

Özet:

Tebligatta muhatabın bilinen en son adresi, ya kendi başvurusu veya ilgililerin bildirmesi yahut mevcut belgeler esas alınarak ya da soruşturma ile veya diğer herhangi bir şekilde belirlenmiş olabilir. Bilinen en son adresi, tebliğ muhatabı diğer bir ifadeyle kendisine tebligat yapılacak kişi bildirmiş olabileceği gibi diğer ilgili kimseler de bildirebilir. Tebligatı çıkaracak merci de soruşturma yaparak, muhatabın bilinen en son adresini tespit edebilir. Bununla birlikte, bilinen en son adresin tespitinde muhatabın bildirdiği adres önceliklidir. Somut olayda, davacı asılın dava dilekçesinde bildirmiş olduğu adres, duruşmada bildirmiş olduğu adres ile birlikte bilinen en son adres olma özelliğini kaybetmiştir. Bu durumda, gerekçeli kararın davacı-birleşen davalıya usule uygun şekilde tebliğ edildiğinden söz edilmesi mümkün değildir.

Ta­raf­lar ara­sın­da­ki kar­şı­lık­lı bo­şan­ma da­va­la­rın­dan do­la­yı ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nun­da İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce asıl da­va­nın red­di­ne bir­le­şen da­va­nın ka­bu­lü­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

Ka­ra­rın da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı asıl ta­ra­fın­dan is­ti­naf edil­me­si üze­ri­ne, İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce ya­pı­lan in­ce­le­me so­nun­da ve­ri­len ek ka­rar­la is­ti­naf ta­le­bi­nin süre yö­nün­den red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

Ek ka­ra­rın da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı asıl ta­ra­fın­dan is­ti­naf edil­me­si üze­ri­ne Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­sin­ce İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce ve­ri­len ek ka­ra­rın usul ve esas yö­nün­den hu­ku­ka uy­gun ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le is­ti­naf is­te­mi­nin red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si ka­ra­rı, da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı asıl ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­me­si üze­ri­ne Yar­gı­tay 2. Hu­kuk Da­ire­sin­ce ya­pı­lan in­ce­le­me so­nun­da bo­zul­muş, Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan Özel Da­ire boz­ma ka­ra­rı­na kar­şı di­re­nil­miş­tir.

Di­ren­me ka­ra­rı da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı ve­ki­li ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­mek­le; ke­sin­lik, süre, tem­yiz şar­tı ve di­ğer usul ek­sik­lik­le­ri yö­nün­den ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cun­da, tem­yiz di­lek­çe­si­nin ka­bu­lü­ne ka­rar 
ve­ril­dik­ten son­ra Tet­kik Hâ­ki­mi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan gün­dem ve dos­ya­da­ki bel­ge­ler in­ce­le­nip ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

I. ASIL DAVA 
Da­va­cı-bir­le­şen da­va­da da­va­lı asıl 08.12.2017 ta­rih­li dava di­lek­çe­sin­de; da­va­lı ile 26.06.2004 ta­ri­hin­de ev­len­dik­le­ri­ni, or­tak iki ço­cuk­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu, da­va­lı eşi ile ev­len­dik­le­ri gün­den beri an­la­şa­ma­dık­la­rı­nı, sü­rek­li tar­tış­tık­la­rı­nı, ara­la­rın­da bir­bir­le­ri­ne kar­şı sev­gi ve say­gı­nın kal­ma­dı­ğı­nı, de­fa­lar­ca ya­şa­nan tar­tış­ma­la­rın ken­di­si­ne ve ço­cuk­la­ra za­rar ver­di­ği­ni, tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le ev­den ay­rıl­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bu ne­den­le da­va­lı ile on ay­dır ayrı ya­şa­dık­la­rı­nı, bu sü­reç­te eşi ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da ha­ka­ret ve teh­dit içe­ren te­le­fon­lar al­dı­ğı­nı, ya­şa­nan­lar ne­de­niy­le ev­li­li­ğin sür­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ile­ri sü­re­rek da­va­lı ile bo­şan­ma­la­rı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­miş­tir. 

II. BİR­LE­ŞEN DAVA
Da­va­lı-bir­le­şen da­va­da da­va­cı ve­ki­li 15.12.2017 ta­rih­li bir­le­şen dava di­lek­çe­sin­de; ta­raf­la­rın 26.06.2004 ta­ri­hin­de ev­len­dik­le­ri­ni, or­tak iki ço­cuk­la­rı­nın ol­du­ğu­nu, ilk yıl­lar­da mut­lu gi­den ev­li­lik­te er­ke­ğin ku­sur­lu dav­ra­nış­la­rı se­be­biy­le an­laş­maz­lık­lar mey­da­na gel­di­ği­ni, kar­şı ta­ra­fın mü­vek­ki­li­ne ba­ğım­sız ko­nut te­min et­me­di­ği­ni, eşi­ne ha­ka­ret et­ti­ği­ni, fi­zik­sel şid­det uy­gu­la­dı­ğı­nı, eve gel­me­me­ye veya çok geç sa­at­ler­de gel­me­ye baş­la­dı­ğı­nı, sa­da­kat yü­küm­lü­lü­ğü­nü ih­lal et­ti­ği­ni, bir­lik gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­ni ile­ri sü­re­rek ta­raf­la­rın bo­şan­ma­la­rı­na, ve­la­ye­tin an­ne­ye ve­ril­me­si­ne, her bir ço­cuk ya­ra­rı­na 1.000,00 TL ted­bir-iş­ti­rak, mü­vek­ki­li ya­ra­rı­na 1.000,00 TL ted­bir-yok­sul­luk na­fa­ka­sı ile 10.000,00 TL mad­di, 50.000,00 TL ma­ne­vi taz­mi­nat öden­me­si­ne, ay­rı­ca dü­ğün­de ta­kı­lan 14 adet 22 ayar bi­le­zik ve 40 adet çey­rek al­tın­dan olu­şan ziy­net­le­rin ay­nen iade­si­ne, müm­kün ol­ma­dı­ğı tak­dir­de tes­pit edi­lecek be­de­lin mü­vek­ki­li­ne öden­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­miş­tir. 

III. İLK DE­RE­CE MAH­KE­ME­Sİ KA­RAR­LA­RI
 1. İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin 27.12.2018 ta­rih­li ve 2017/282 Esas, 2018/283
 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile ta­raf­la­rın 2004 yı­lın­da ev­len­dik­le­ri, or­tak iki ço­cuk­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, er­ke­ğin eşi­ne ba­ğım­sız ko­nut te­min et­me­di­ği, bir­lik gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği, eşi ve ço­cuk­la­rı­nın eko­no­mik ih­ti­yaç­la­rı ile il­gi­len­me­di­ği, evin elekt­rik ve su­yu­nun dahi ke­sil­di­ği, evi­ne geç gel­di­ği, sa­da­kat yü­küm­lü­lü­ğü­nü ih­lal et­ti­ği, baş­ka bir ka­dın­la bir­lik­te ya­şa­dı­ğı, ger­çek­le­şen olay­la­ra göre bo­şan­ma­ya tam ku­sur­lu dav­ra­nış­la­rıy­la se­bep ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le asıl da­va­nın red­di­ne, bir­le­şen da­va­nın ka­bu­lü ile ta­raf­la­rın bo­şan­ma­la­rı­na, ve­la­yet­le­rin an­ne­ye ve­ril­me­si­ne, her bir ço­cuk ya­ra­rı­na 500,00 TL ted­bir-iş­ti­rak, ka­dın ya­ra­rı­na 500,00 TL ted­bir-yok­sul­luk na­fa­ka­sı ile 10.000,00 TL mad­di, 30.000,00 TL ma­ne­vi taz­mi­nat öden­me­si­ne, ziy­net eş­ya­sı­na yö­ne­lik da­va­nın ka­bu­lü ile 14 adet 22 ayar 12 gram bi­le­zik ile 40 adet çey­rek al­tı­nın da­va­lı­dan alı­na­rak da­va­cı­ya ay­nen iade­si­ne, ay­nen iade müm­kün ol­ma­dı­ğı tak­dir­de bir bi­le­zi­ğin de­ğe­ri 1.692,00 TL, bir çey­rek al­tı­nın de­ğe­ri ise 245,00 TL ol­mak üze­re top­lam 33.488,00 TL’nin er­kek­ten alı­na­rak ka­dı­na öden­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

2. İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin 20.02.2019 ta­rih­li ve 2017/282 Esas, 2018/283 Ka­rar sa­yı­lı ek ka­ra­rı ile ge­rek­çe­li ka­ra­rın da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı ası­la 17.01.2019 ta­ri­hin­de teb­liğ edil­di­ği, is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun ise ya­sal süre geç­tik­ten son­ra 20.02.2019 ta­ri­hin­de ya­pıl­mış ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le is­ti­naf is­te­mi­nin süre yö­nün­den red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.


IV. İS­Tİ­NAF
 A. İs­ti­naf Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ek ka­ra­rı­na kar­şı sü­re­si için­de da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı asıl is­ti­naf baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş­tur.

B. Ge­rek­çe ve So­nuç
Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin 18.03.2019 ta­rih­li ve 2019/938 Esas, 2019/853 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile ilk de­re­ce mah­ke­me­si ka­ra­rın­da usu­le ve esa­sa iliş­kin her­han­gi bir ay­kı­rı­lı­ğın bu­lun­ma­dı­ğı, da­va­nın esa­sıy­la il­gi­li hük­me etki edecek tüm de­lil­le­rin dava dos­ya­sı için­de bu­lun­du­ğu, ka­nu­nun ola­ya uy­gu­lan­ma­sın­da ve ge­rek­çe­de hata edil­me­di­ği, bu ne­den­le in­ce­le­me ko­nu­su ek ka­ra­rın usul ve esas yö­nün­den hu­ku­ka uy­gun ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ek ka­ra­ra yö­ne­lik is­ti­naf is­te­mi­nin usul­den red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir. 
 
V. BOZ­MA VE BOZ­MA­DAN SON­RA­Kİ YAR­GI­LA­MA SÜ­RE­Cİ 
A. Boz­ma Ka­ra­rı 
1. Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı sü­re­si için­de da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı asıl tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur. 

2. Yar­gı­tay 2. Hu­kuk Da­ire­si­nin yu­ka­rı­da ta­rih ve sa­yı­sı be­lir­ti­len ka­ra­rı ile "...Ta­raf­lar­ca ev­li­lik bir­li­ği­nin sar­sıl­ma­sı ne­de­ni­ne da­ya­lı ola­rak kar­şı­lık­lı bo­şan­ma da­va­la­rı ika­me edil­miş, ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­ce bo­şan­ma­ya se­be­bi­yet ve­ren olay­lar­da, ka­dı­nın ku­sur­suz, er­ke­ğin ise tam ku­sur­lu ol­du­ğu ka­bul edi­le­rek; er­ke­ğin da­va­sı­nın red­di­ne, ka­dı­nın da­va­sı­nın ka­bu­lü ile bo­şan­ma da­va­sı ve fer’ile­ri­ne iliş­kin hü­küm ku­rul­muş­tur. İlk de­re­ce mah­ke­me­si­nin bu ka­ra­rı­na kar­şı da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­kek ta­ra­fın­dan is­ti­naf ka­nun yo­lu­na baş­vu­rul­muş, ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­ce 20.02.2019 ta­rih­li ek ka­rar ile er­ke­ğin is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun ya­sal süre geç­tik­ten son­ra ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le süre yö­nün­den is­ti­naf ta­le­bin red­di­ne ka­rar ve­ril­miş, ilk de­re­ce mah­ke­me­si­nin ek ka­ra­rı ile bir­lik­te asıl ka­ra­rı­na kar­şı da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­kek ta­ra­fın­dan is­ti­naf ka­nun yo­lu­na baş­vu­rul­muş, böl­ge ad­li­ye mah­ke­me­sin­ce ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­ce ve­ri­len ka­rar­da usul ve esa­sa iliş­kin her­han­gi bir ay­kı­rı­lı­ğın bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­ke­ğin is­ti­naf ta­lep­le­ri­nin usul­den red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir. Bu ka­ra­ra kar­şı da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­kek ta­ra­fın­dan tem­yiz yo­lu­na baş­vu­rul­muş­tur.
Mah­ke­me­ce ge­rek­çe­li ka­rar da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­ke­ğin mer­nis ad­re­si­ne doğ­ru­dan Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21/2. mad­de­si­ne göre mer­nis ad­re­sin­de ka­yıt­lı ma­hal­le muh­ta­rı­na teb­liğ edil­miş­tir. Usu­lü­ne uy­gun bir teb­li­ga­tın ama­cı, ki­şi­yi aley­hi­ne açı­lan da­va­dan ha­ber­dar et­mek, do­la­yı­sıy­la ken­di­si­ni il­gi­len­di­ren yar­gı­la­ma­dan tam ola­rak bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­la­mak, açık­la­ma­da bu­lun­mak ve is­pat hak­kı­nı kul­lan­ma­sı­na im­kan ver­mek­tir. Bu ha­liy­le; da­va­lı­nın mer­nis ad­re­si­ne, ön­ce­lik­le mer­nis kay­dı dü­şül­me­den nor­mal teb­li­gat çı­ka­rıl­ma­sı, bu şe­kil­de teb­li­ğin ger­çek­leş­me­me­si ha­lin­de, mer­nis ad­re­si­ne Teb­li­gat Ka­nu­nu 21/2. mad­de­si­ne göre teb­li­ga­tın çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken; mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­ne doğ­ru­dan doğ­ru­ya 21/2. mad­de­si­ne göre ya­pı­lan ge­rek­çe­li ka­ra­rın teb­li­ği usul­süz­dür. Öy­ley­se da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­ke­ğin is­ti­naf ta­le­bi sü­re­sin­de­dir. Hal böy­le olun­ca, da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­ke­ğin is­ti­naf ta­le­bi­nin esas­tan in­ce­len­me­si ge­rek­ti­ği an­la­şıl­mak­la, böl­ge ad­li­ye mah­ke­me­si­nin ilk de­re­ce mah­ke­me­si­nin is­ti­naf ta­le­bi­nin sü­re­sin­de ol­ma­dı­ğın­dan red­di­ne iliş­kin 20.02.2019 ta­rih­li ek ka­ra­rı­na yö­ne­lik is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun usul­den red­di­ne dair ka­ra­rı­nın bo­zul­ma­sı­na, da­va­lı-kar­şı da­va­cı er­ke­ğin is­ti­naf ta­lep­le­ri­nin in­ce­le­me­si ama­cıy­la dos­ya­nın il­gi­li böl­ge ad­li­ye mah­ke­me­si hu­kuk da­ire­si­ne gön­de­ril­me­si­ne ka­rar ver­mek ge­rek­miş­tir,..."
ge­rek­çe­siy­le ka­rar bo­zul­muş­tur.

 B. Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­sin­ce Ve­ri­len Di­ren­me Ka­ra­rı
Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da ta­rih ve sa­yı­sı be­lir­ti­len ka­ra­rı ile ön­ce­ki ge­rek­çe­ye ila­ve­ten 01.03.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si­nin er­ke­ğin “*** Ma­hal­le­si *** Cad­de­si No:*** İç kapı No:*** Ve­zir­köp­rü/Sam­sun‟ ad­re­si­ne teb­li­ğe çı­ka­rıl­dı­ğı, söz ko­nu­su teb­li­ga­tın bil­gi alı­nan ve ha­ber­dar edi­len kom­şu is­mi­nin be­lir­til­me­me­si ne­de­niy­le ge­çer­siz ol­du­ğu, aynı ad­re­se 13.11.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si­nin teb­liğ edil­me­si is­te­nil­miş ise de mu­ha­ta­bın gös­te­ri­len ad­res­ten ta­şın­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le teb­li­ga­tın iade edil­di­ği, bu­nun üze­ri­ne 18.12.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si­nin er­ke­ğin ad­res ka­yıt sis­te­min­de yer alan ve bir ön­ce­ki teb­li­ga­tın iade­si­ne ka­rar ve­ri­len ad­res­le aynı olan ad­re­se bu kez mer­nis kay­dı dü­şü­le­rek teb­li­ğe çı­ka­rıl­dı­ğı, da­ve­ti­ye­nin Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21/2 nci mad­de­si uya­rın­ca teb­liğ edil­di­ği, 27.12.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si ile ge­rek­çe­li ka­rar teb­li­ği­nin de aynı şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı, hal böy­le olun­ca er­ke­ğin doğ­ru­dan yer­le­şim yeri ad­re­si­ne Ka­nun’un 21/2 nci mad­de­si uya­rın­ca ya­pı­lan bir teb­li­gat bu­lun­ma­dı­ğı, 13.11.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si­nin iade edil­me­si­nin ar­dın­dan Ka­nun’un 21/2 nci mad­de­si uya­rın­ca teb­liğ şart­la­rı­nın ger­çek­leş­miş ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la ta­kip eden bil­di­rim­ler ile ge­rek­çe­li ka­rar teb­li­ği­nin de bu şe­kil­de sağ­lan­dı­ğı, böy­le­ce er­kek eşe ge­rek­çe­li ka­ra­rın usu­le uy­gun şe­kil­de 17.01.2019 ta­ri­hin­de teb­liğ edil­di­ği, ası­lın ya­sal süre geç­tik­ten son­ra 20.02.2019 ta­ri­hin­de is­ti­naf baş­vu­ru­su­nu yap­tı­ğı, ilk de­re­ce mah­ke­me­si­nin aynı gün­lü ek ka­ra­rı ile sü­re­den ret ka­ra­rı ve­ril­di­ği, bu ek ka­ra­ra yö­ne­lik is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun red­de­dil­me­sin­de isa­bet­siz­lik bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le di­ren­me ka­ra­rı ve­ril­miş­tir. 

VI. TEM­YİZ
A. Tem­yiz Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
Di­ren­me ka­ra­rı­na kar­şı sü­re­si için­de da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı ve­ki­li tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur. 

B. Tem­yiz Se­bep­le­ri
Da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı ve­ki­li ge­rek­çe­li ka­ra­rın mü­vek­ki­li­ne usul­süz teb­liğ edil­di­ği­ni ile­ri sü­re­rek hük­mün bo­zul­ma­sı­nı ta­lep et­miş­tir.

C. Uyuş­maz­lık
Di­ren­me yo­luy­la Hu­kuk Ge­nel Ku­ru­lu önü­ne ge­len uyuş­maz­lık; İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce ve­ri­len ge­rek­çe­li ka­ra­rın da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı­ya usu­lü­ne uy­gun şe­kil­de teb­liğ edi­lip edil­me­di­ği, bu­ra­dan va­rı­la­cak so­nu­ca göre da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı ası­lın sun­muş ol­du­ğu 20.02.2019 ta­rih­li is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­sin­ce in­ce­len­me­si­nin ge­re­kip ge­rek­me­di­ği nok­ta­sın­da top­lan­mak­ta­dır.

D. Ge­rek­çe
1. İl­gi­li Hu­kuk
1.7201 sa­yı­lı Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun uyuş­maz­lık ile il­gi­li mad­de­le­ri şöy­le­dir:
"...Bi­li­nen ad­res­te teb­li­gat:
Mad­de 10 - Teb­li­gat, teb­liğ ya­pı­la­cak şah­sa bi­li­nen en son ad­re­sin­de ya­pı­lır.
(Ek fık­ra: 11/1/2011-6099/3 md. ) Bi­li­nen en son ad­re­sin teb­li­ga­ta el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı veya teb­li­gat ya­pı­la­ma­ma­sı hâ­lin­de, mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de bu­lu­nan yer­le­şim yeri ad­re­si, bi­li­nen en son ad­re­si ola­rak ka­bul edi­lir ve teb­li­gat bu­ra­ya ya­pı­lır.
Şu ka­dar ki; ken­di­si­ne teb­liğ ya­pı­la­cak şah­sın mü­ra­ca­atı veya ka­bu­lü şar­tıy­la her yer­de teb­li­gat ya­pıl­ma­sı ca­iz­dir.
Teb­liğ im­kan­sız­lı­ğı ve te­bel­lüğ­den im­ti­na:
Mad­de 21 - (De­ği­şik : 6/6/1985 - 3220/7 md. )
Ken­di­si­ne teb­li­gat ya­pı­la­cak kim­se veya yu­ka­rı­da­ki mad­de­ler mu­ci­bin­ce teb­li­gat ya­pı­la­bi­lecek kim­se­ler­den hiç­bi­ri gös­te­ri­len ad­res­te bu­lun­maz veya te­bel­lüğ­den im­ti­na eder­se, teb­liğ me­mu­ru teb­liğ olu­na­cak ev­ra­kı, o ye­rin muh­tar veya ih­ti­yar he­ye­ti aza­sın­dan bi­ri­ne ve­ya­hut za­bı­ta amir veya me­mur­la­rı­na imza mu­ka­bi­lin­de tes­lim eder ve te­sel­lüm ede­nin ad­re­si­ni ih­ti­va eden ih­bar­na­me­yi gös­te­ri­len ad­res­te­ki bi­na­nın ka­pı­sı­na ya­pış­tır­mak­la be­ra­ber, ad­res­te bu­lun­ma­ma ha­lin­de teb­liğ olu­na­cak şah­sa key­fi­ye­tin ha­ber ve­ril­me­si­ni de müm­kün ol­duk­ça en ya­kın kom­şu­la­rın­dan bi­ri­ne, var­sa yö­ne­ti­ci veya ka­pı­cı­ya da bil­di­ri­lir. İh­bar­na­me­nin ka­pı­ya ya­pış­tı­rıl­dı­ğı ta­ri­h» teb­liğ ta­ri­hi sa­yı­lır.
(Ek fık­ra: 11/1/2011-6099/5 md. ) Gös­te­ri­len ad­res mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­si olup. mu­ha­tap o ad­res­te hiç otur­ma­mış veya o ad­res­ten sü­rek­li ola­rak ay­rıl­mış olsa dahi, teb­liğ me­mu­ru teb­liğ olu­na­cak ev­ra­kı, o ye­rin muh­tar veya ih­ti­yar he­ye­ti aza­sın­dan bi­ri­ne ve­ya­hut za­bı­ta amir veya me­mur­la­rı­na imza kar­şı­lı­ğın­da tes­lim eder ve te­sel­lüm ede­nin ad­re­si­ni ih­ti­va eden ih­bar­na­me­yi gös­te­ri­len ad­res­te­ki bi­na­nın ka­pı­sı­na ya­pış­tı­rır. İh­bar­na­me­nin ka­pı­ya ya­pış­tı­rıl­dı­ğı ta­rih, teb­liğ ta­ri­hi sa­yı­lır.
(Ek: 19/3/2003-4829/5 md. ) Muh­tar, ih­ti­yar he­ye­ti aza­la­rı, za­bı­ta amir ve me­mur­la­rı yu­ka­rı­da­ki fık­ra­lar uya­rın­ca ken­di­le­ri­ne tes­lim edi­len ev­ra­kı ka­bu­le mec­bur­dur­lar.
Yö­net­me­lik:
Mad­de 60 - (De­ği­şik: 11/1/2011-6099/12 md. )
Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar İçiş­le­ri, Ma­li­ye ve Ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın gö­rü­şü alın­mak su­re­tiy­le, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­lın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir." 

2. Teb­li­gat Ka­nu­nu­nun Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­nin il­gi­li mad­de­le­ri şöy­le­dir: 
" Bi­li­nen ad­res­te teb­li­gat
Mad­de 16- (1 ) Teb­li­gat, Ön­ce­lik­le teb­liğ ya­pı­la­cak şah­sın bi­li­nen en son ad­re­sin­de ya­pı­lır. Bi­li­nen en son ad­re­sin tes­pi­tin­de, teb­liğ is­te­ye­nin be­ya­nı, mu­ha­ta­bın veya di­ğer il­gi­li­le­rin bil­di­rim­le­ri ya da mev­cut bel­ge­ler esas alı­nır.
(2 ) Bi­li­nen en son ad­re­sin teb­li­ga­ta el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı veya teb­li­gat ya­pı­la­ma­ma­sı hâ­lin­de, mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de bu­lu­nan yer­le­şim yeri ad­re­si bi­li­nen en son ad­re­si ola­rak ka­bul edi­lir ve teb­li­gat bu­ra­ya ya­pı­lır. Ay­rı­ca baş­ka­ca ad­res araş­tır­ma­sı ya­pıl­maz. 79 uncu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı­na göre renk­li bas­tı­rı­lan teb­li­gat zar­fın­da, ad­re­sin mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek bu ad­re­se teb­li­gat ya­pı­la­ca­ğı­na dair meş­ru­ha­ta yer ve­ri­lir.
Mu­ha­ta­bın ad­res­te bu­lun­ma­ma­sı, öl­me­si veya ad­re­sin­den sü­rek­li ola­rak ay­rıl­ma­sı ha­lin­de ya­pı­la­cak iş­lem
Mad­de 30- (1 ) Ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­ne meş­ru­hat ve­ri­le­rek çı­ka­rı­lan teb­li­gat­lar ha­riç ol­mak üze­re, mu­ha­tap veya mu­ha­tap adı­na teb­liğ ya­pı­la­bi­lecek olan­lar­dan hiç­bi­ri gös­te­ri­len ad­res­te sü­rek­li ola­rak bu­lun­maz­sa, teb­liğ me­mu­ru­nun, ad­res­te bu­lun­ma­ma se­be­bi­ni bil­me­si muh­te­mel kom­şu, yö­ne­ti­ci, ka­pı­cı, muh­tar, ih­ti­yar he­ye­ti veya mec­li­si üye­le­ri, kol­luk amir ve me­mur­la­rın­dan araş­tı­ra­rak be­yan­la­rı­nı teb­liğ maz­ba­ta­sı­na ya­zıp im­za­lat­ma­sı, im­za­dan çe­kin­me­le­ri ha­lin­de bu du­ru­mu ya­za­rak im­za­la­ma­sı ge­re­kir.
(2 ) Mu­ha­tap öl­müş­se veya gös­te­ri­len ad­res­ten sü­rek­li ola­rak ay­rıl­mış ve yeni ad­re­si de teb­liğ me­mu­run­ca tes­pit edi­le­me­miş­se teb­li­gat ev­ra­kı, teb­li­ga­tı çı­ka­ran mer­cie geri gön­de­ri­lir.
(3 ) Yeni ad­res, teb­liğ me­mu­ru ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­se bu ad­res, teb­liğ maz­ba­ta­sın­da­ki mah­sus ye­ri­ne ve teb­liğ ev­ra­kın­da­ki ad­re­sin bu­lun­du­ğu ta­ra­fa ya­zı­lır.
(4 ) Yeni ad­res, teb­liğ me­mu­ru­nun tev­zi böl­ge­si dâ­hi­lin­de bu­lun­du­ğu tak­dir­de teb­li­gat o ad­re­se ya­pı­lır. Yeni ad­res, aynı PTT mer­ke­zi­nin di­ğer bir tev­zi böl­ge­sin­de veya baş­ka bir PTT mer­ke­zi­nin mın­tı­ka­sı için­de bu­lu­nur­sa, teb­liğ ev­ra­kı yeni ad­res­te teb­li­ği­nin te­mi­ni için me­mur ta­ra­fın­dan bağ­lı ol­du­ğu mer­ke­ze iade olu­nur.
(5 ) 15 inci mad­de­de yer alan hu­sus­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da teb­li­ga­tın, teb­liğ ev­ra­kın­da be­lir­ti­len ta­rih­ten önce ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı veya yeni ad­re­sin ya­ban­cı bir ül­ke­ye ait ol­ma­sı du­ru­mun­da PTT mer­ke­zi teb­liğ ev­ra­kı­nı teb­li­ga­tı çı­ka­ran mer­cie geri gön­de­rir."

3. 5490 sa­yı­lı Nü­fus Hiz­met­le­ri Ka­nun’un 50 inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı şöy­le­dir:
"Ad­res bil­di­ri­min­de ki­şi­le­rin ya­zı­lı be­ya­nı esas alı­nır. Bil­di­rim şah­sen veya gü­ven­li elekt­ro­nik imza ile ya­pı­lır."

2. De­ğer­len­dir­me
1. Bi­lin­di­ği üze­re mah­ke­me­le­rin her tür­lü teb­liğ iş­lem­le­ri, 7201 sa­yı­lı Teb­li­gat Ka­nu­nu ve Teb­li­gat Ka­nu­nu­nun Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ne göre ya­pı­lır.Teb­liğ, ke­li­me an­la­mıy­la kı­sa­ca, bil­di­rim, ya­zı­lı bil­dir­me an­la­mı­na ge­lir. Teb­li­gat ise hu­kuk­sal bir iş­le­min il­gi­li kim­se­nin bil­gi­si­ne su­nul­ma­sı için yet­ki­li ma­ka­mın, ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü esas ve usu­le uy­gun bir bi­çim­de, elekt­ro­nik or­tam dâ­hil yazı ile veya ilân yo­luy­la yap­tı­ğı bel­ge­le­me iş­le­mi de­mek­tir (Ej­der Yıl­maz, Ta­car Çağ­lar, Teb­li­gat Hu­ku­ku, An­ka­ra, Al­tın­cı Bas­kı, 2013, s.39 ).

2. He­men be­lir­til­me­li­dir ki, teb­li­gat ile il­gi­li Ka­nun ve Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri ta­ma­men şek­li­dir. De­ği­ni­len iş­lem­ler, bil­gi­len­dir­me ya­nın­da bel­ge­len­dir­me özel­li­ği de bu­lu­nan bir usul iş­le­mi ol­mak­la, ge­rek teb­liğ iş­le­mi ve ge­rek­se teb­liğ ta­ri­hi an­cak Ka­nun ve Yö­net­me­lik­te em­re­di­len şe­kil­ler­le tev­sik ve do­la­yı­sıy­la is­pat olu­na­bi­lir. Bu se­bep­le teb­li­ga­tın usul ya­sa­la­rı ile iliş­ki­si de da­ima göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır.

3. Ka­nun ve Yö­net­me­li­ğin ama­cı teb­li­ga­tın mu­ha­ta­bı­na en kısa za­man­da ulaş­ma­sı, ko­nu­su ile il­gi­li olan ki­şi­le­rin bil­gi­len­di­ril­me­si (teb­li­ga­tın bil­gi­len­dir­me fonk­si­yo­nu) ve bu hu­sus­la­rın bel­ge­ye (teb­li­ga­tın bel­ge­len­dir­me fonk­si­yo­nu) bağ­lan­ma­sı­dır. Hâl böy­le olun­ca, Ka­nun ve Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­nin en ufak ay­rın­tı­la­rı­na ka­dar uy­gu­lan­ma­sı zo­run­lu­dur. Teb­li­gat Ka­nu­nu ile Teb­li­gat Ka­nu­nu­nun Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik­te ön­gö­rü­len şe­kil­de iş­lem ya­pıl­mış ol­ma­dık­ça teb­liğ me­mu­ru ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı be­yan onun mü­cer­ret sö­zün­den iba­ret ka­lır ve do­la­yı­sıy­la bel­ge­len­di­ril­miş sa­yıl­maz. Ni­te­kim Ka­nun’un ve Yö­net­me­li­ğin be­lir­le­di­ği şe­kil­de ya­pıl­ma­mış ve bel­ge­len­di­ril­me­miş olan teb­li­gat­la­rın ge­çer­li ol­ma­ya­ca­ğı yer­le­şik yar­gı­sal iç­ti­hat­lar­da da açık­ça vur­gu­lan­mış­tır.

4. Teb­li­gat Ka­nu­nu ku­ral ola­rak ad­res­te teb­li­gat esa­sı­nı ka­bul et­miş­tir. Ad­res, bir ki­şi­nin otur­du­ğu veya ça­lış­tı­ğı yeri gös­ter­me­ye ya­ra­yan bil­gi­le­rin ta­ma­mı ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Ka­nun’un 10 uncu mad­de­si mu­ha­ta­ba teb­li­ga­tın ne­re­de ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da­ki ku­ra­lı ve is­tis­na­sı­nı gös­ter­mek­te­dir. Ku­ral; teb­li­ğin, mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­si­ne biz­zat ken­di­si­ne ya­pıl­ma­sı­dır. 

5. Teb­li­gat Hu­ku­ku açı­sın­dan ad­res kav­ra­mı 7201 sa­yı­lı Ka­nun’un 9 uncu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­dan an­la­şı­la­ca­ğı üze­re ge­niş olup, ika­met­gâh (yer­le­şim yeri ), iş­ye­ri ve mes­ken kav­ram­la­rı­nı kap­sar. Teb­li­gat mu­ha­ta­bın bi­li­nen bu ad­res­le­rin­den her­han­gi bi­ri­sin­de ya­pı­la­bi­lir. Teb­li­ga­tın ya­pı­la­ca­ğı yer ba­kı­mın­dan ika­met­gâh, mes­ken ve iş­ye­ri ad­res­le­ri ara­sın­da bir fark yok­tur (Ti­mu­çin Mu­şul, Teb­li­gat Hu­ku­ku, An­ka­ra, Ye­din­ci Bas­kı, 2018, s.181-182).

6. Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 10 uncu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca teb­li­gat, teb­liğ ya­pı­la­cak mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­sin­de ya­pı­lır. Yö­net­me­li­ğin 16 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na göre bi­li­nen en son ad­re­sin tes­pi­tin­de teb­liğ is­te­ye­nin be­ya­nı, mu­ha­ta­bın veya di­ğer il­gi­li­le­rin bil­di­rim­le­ri ya da mev­cut bel­ge­ler esas alı­nır.

7. Ad­res Ka­yıt Sis­te­mi, Türk Va­tan­daş­la­rı ve Tür­ki­ye’de ya­şa­yan yer­le­şik ya­ban­cı­la­rın yer­le­şim yeri ve di­ğer ad­res bil­gi­le­ri­nin elekt­ro­nik or­tam­da mer­ke­zi bir yapı içe­ri­sin­de gün­cel ola­rak tu­tul­ma­sı­nı ve ad­res ko­nu­sun­da­ki da­ğı­nık­lı­ğa son ve­ril­me­si­ni sağ­la­yan bir pro­je­dir. 5490 sa­yı­lı Ka­nun’un 50 inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na göre ad­res bil­di­ri­min­de ki­şi­le­rin ya­zı­lı be­ya­nı esas alı­nır. 

8. Bi­lin­di­ği üze­re; Yar­gı­tay İç­ti­ha­dı Bir­leş­tir­me Bü­yük Ge­nel Ku­ru­lu uyuş­maz­lı­ğın mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­si­ne çı­kar­tı­lan teb­li­ga­tın iade edil­me­si ve ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­nin bu ad­res­ten fark­lı ol­ma­sı hâ­lin­de; ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­ne "Mer­nis ad­re­si" şer­hi ve­ri­le­rek Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21/2. mad­de­si uya­rın­ca doğ­ru­dan teb­li­gat çı­kar­tıl­ma­sı­nın ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı ön­ce­lik­le bu ad­re­se nor­mal bir teb­li­gat çı­kar­tıl­ma­sı­nın ge­re­kip ge­rek­me­di­ği­ne iliş­kin olan 20.11.2020 ta­rih­li ve 2019/2 Esas, 2020/3 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rın­da, mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­si­ne çı­kar­tı­lan teb­li­ga­tın iade edil­me­si ve ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­nin bu ad­res­ten fark­lı ol­ma­sı hâ­lin­de: ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si­ne "ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­res­tir" şer­hi ve­ri­le­rek Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21 inci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca doğ­ru­dan teb­li­gat çı­kar­tıl­ma­sı­nın ye­ter­li ol­du­ğu­na, ön­ce­lik­le bu ad­re­se nor­mal bir teb­li­gat çı­kar­tıl­ma­sı­nın ge­rek­me­di­ği­ne ka­rar ve­ril­miş­tir. 

9. Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun Teb­liğ im­kan­sız­lı­ğı ve te­bel­lüğ­den im­ti­na baş­lık­lı 21 inci mad­de­si­ne, 19.01.2011 ta­rih­li ve 6099 sa­yı­lı Ka­nun ile ek­le­nen ikin­ci fık­ra­sın­da "Gös­te­ri­len ad­res mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­si olup, mu­ha­tap ad­res­te hiç otur­ma­mış veya o ad­res­ten sü­rek­li ola­rak ay­rıl­mış olsa dahi. teb­liğ me­mu­ru, teb­liğ olu­na­cak ev­ra­kı, o ye­rin muh­tar veya ih­ti­yar he­ye­ti aza­sın­dan bi­ri­ne ve­ya­hut za­bı­ta amir veya me­mur­la­rı­na imza kar­şı­lı­ğın­da tes­lim eder ve te­sel­lüm ede­nin ad­re­si­ni ih­ti­va eden ih­bar­na­me­yi gös­te­ri­len ad­res­te­ki bi­na­nın ka­pı­sı­na ya­pış­tı­rır. İh­bar­na­me­nin ka­pı­ya ya­pış­tı­rıl­dı­ğı ta­rih, teb­liğ ta­ri­hi sa­yı­lır" dü­zen­le­me­si yer al­mak­ta­dır.

10. Yö­net­me­li­ğin 16 ncı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı da "Bi­li­nen en son ad­re­sin teb­li­ga­ta el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı veya teb­li­gat ya­pı­la­ma­ma­sı ha­lin­de, mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de bu­lu­nan yer­le­şim yeri ad­re­si bi­li­nen en son ad­re­si ola­rak ka­bul edi­lir ve teb­li­gat bu­ra­ya ya­pı­lır, ay­rı­ca baş­ka­ca ad­res araş­tır­ma­sı ya­pıl­maz. Yö­net­me­li­ğin 79 uncu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı­na göre renk­li bas­tı­rı­lan teb­li­gat zar­fın­da, ad­re­sin mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki yer­le­şim yeri ad­re­si ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek bu ad­re­se teb­li­gat ya­pı­la­ca­ğı­na dair meş­ru­ha­ta yer ve­ri­lir" hük­mü­nü içer­mek­te­dir.

11. Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21 inci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı ile il­gi­li de­ği­şik­li­ğe iliş­kin 6099 sa­yı­lı Ka­nun ge­rek­çe­sin­de; 10 uncu mad­de­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le bir­lik­te, bi­li­nen en son ad­re­se çı­kar­tı­lan teb­li­gat­tan so­nuç alı­na­maz­sa, ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­sin esas alı­na­ca­ğı, baş­ka­ca araş­tır­ma ya­pıl­ma­dan teb­li­ga­tın o ad­re­se ya­pı­la­ca­ğı, mu­ha­ta­bın ad­re­si­nin ad­res ka­yıt sis­te­min­de gö­rül­mek ve kay­de­dil­mek­le bir­lik­te, ken­di­si o ad­res­te hiç bu­lun­maz ya da sü­rek­li şe­kil­de o ad­res­ten ay­rıl­mış olur­sa teb­liğ me­mu­ru­nun ev­ra­kı iade et­me­me­si ve 21 inci mad­de­ye göre teb­liğ iş­lem­le­ri­ni yap­ma­sı­nın ge­rek­ti­ği, ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­sin, ni­haî ad­res ola­rak ka­bul edil­di­ği, ad­res ka­yıt sis­te­mi­ne çı­kar­tı­la­cak teb­liğ ev­ra­kın­da, teb­li­ğin ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­se çı­kar­tıl­dı­ğı­nın açık­ça be­lir­ti­le­rek, teb­liğ me­mu­ru­nun ya­pa­ca­ğı teb­li­ga­tın bu çer­çe­ve­de bir teb­li­gat ol­du­ğu­nu bi­le­rek ha­re­ket ede­ce­ği, böy­le bir du­rum­da mu­ha­ta­bın ad­res ka­yıt sis­te­min­de­ki ad­re­sin­de otur­ma­mış ol­du­ğu veya sü­rek­li ola­rak ay­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di­ğin­de, teb­liğ me­mu­ru­nun teb­liğ olu­na­cak ev­ra­kı, o ye­rin muh­tar veya ih­ti­yar he­ye­ti aza­sın­dan bi­ri­ne ve­ya­hut za­bı­ta amir veya me­mur­la­rı­na imza mu­ka­bi­lin­de tes­lim ede­rek te­sel­lüm ede­nin ad­re­si­ni ih­ti­va eden ih­bar­na­me­yi gös­te­ri­len ad­res­te­ki bi­na­nın ka­pı­sı­na ya­pış­tı­ra­ca­ğı, ih­bar­na­me­nin ka­pı­ya ya­pış­tı­rıl­dı­ğı ta­ri­hin teb­liğ ta­ri­hi sa­yı­la­ca­ğı, bu fık­ray­la mu­ha­ta­bın ger­çek ad­re­si­ni il­gi­li mer­ci­le­re bil­dir­me­me­si du­ru­mun­da ad­res araş­tır­ma­sı yap­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı açık­lan­mış­tır. 

12. Mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­si, ya ken­di baş­vu­ru­su veya il­gi­li­le­rin bil­dir­me­si ya­hut mev­cut bel­ge­ler esas alı­na­rak ya da so­ruş­tur­ma ile veya di­ğer her­han­gi bir şe­kil­de be­lir­len­miş ola­bi­lir. Bi­li­nen en son ad­re­si teb­liğ mu­ha­ta­bı di­ğer bir ifa­dey­le ken­di­si­ne teb­li­gat ya­pı­la­cak kişi bil­dir­miş ola­bi­le­ce­ği gibi di­ğer il­gi­li kim­se­ler de bil­di­re­bi­lir. Teb­li­ga­tı çı­ka­ra­cak mer­ci de so­ruş­tur­ma ya­pa­rak, mu­ha­ta­bın bi­li­nen en son ad­re­si­ni tes­pit ede­bi­lir. Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 10 uncu mad­de­si­nin 2 nci ve 3 üncü fık­ra­la­rı bir­lik­te ele alın­dı­ğın­da, bu ko­nu­da bir sı­ra­la­ma­nın ol­du­ğu ve mu­ha­ta­bın söz ko­nu­su bi­lin­me hâ­li­nin olu­şu­mun­da ön­ce­lik­li ve üs­tün bir ko­num­da bu­lun­du­ğu so­nu­cu­na ula­şıl­mak­ta­dır. Eş de­yiş­le mu­ha­ta­ba ira­de­si hi­la­fı­na, bir baş­ka yer­de/ad­res­te, yine de mu­ha­ta­ba ait ol­du­ğu­nun ve hat­ta mu­ha­ta­bın da bil­dir­di­ği yer­den daha çok ora­da bu­lun­du­ğu­nun tes­pit edil­miş ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le teb­li­gat ya­pı­la­maz. Zira anı­lan mad­de­nin 3 üncü fık­ra­sı, bi­li­ne­nin do­la­yı­sıy­la mu­ha­tap­ça bil­di­ri­le­nin/is­te­ne­nin dı­şın­da, baş­ka bir yer­de/ad­res­te ya­pı­lan her teb­li­ga­tın so­nuç­lan­ma­sı­nı, yine ve an­cak mu­ha­ta­bın ka­bu­lü­ne bağ­la­mış­tır. Ka­zai mer­ci­ler ba­kı­mın­dan bil­di­ri­len ad­re­sin aynı za­man­da bi­li­nen ad­res olup ol­ma­dı­ğı­nın de­net­len­me­si ve bi­li­nen ad­re­sin dı­şın­da baş­ka­ca bir ad­re­sin bil­di­ril­di­ği du­rum­lar­da ise -de­ne­ti­me el­ve­riş­li ol­du­ğu öl­çü­de- buna iti­bar edil­me­yip ön­ce­lik­le bi­li­nen/mu­ha­tap­ça bil­di­ri­len ad­re­sin esas alın­ma­sı ge­rek­ti­ği açık­tır. Do­la­yı­sı ile bi­li­nen en son ad­re­sin tes­pi­tin­de mu­ha­ta­bın bil­dir­di­ği ad­res ön­ce­lik­li­dir. Mu­ha­tap bi­li­nen son ad­re­si­ni de­ğiş­tir­di­ği ve ye­ni­si­ni bil­dir­di­ği tak­dir­de bun­dan böy­le bi­li­nen son ad­res bu ad­res ola­ca­ğı hu­su­su tar­tış­ma­sız­dır. 

13. So­mut olay­da; da­va­cı asıl, aç­mış ol­du­ğu bo­şan­ma da­va­sın­da, ad­re­si­ni *** Ma­hal­le­si *** blok Kat:*** Da­ire:*** Ve­zir­köp­rü/Sam­sun ola­rak bil­dir­miş, İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce da­va­cı­nın bu ad­re­si­ne ten­sip zap­tı ve ön in­ce­le­me du­ruş­ma­sı­na iliş­kin teb­li­gat­lar ya­pıl­mış, 01.03.2018 ta­rih­li du­ruş­ma­ya usu­lü­ne uy­gun dü­zen­len­miş bu­lu­nan ve­kâ­let­na­me uya­rın­ca da­va­cı ve­ki­li ka­tıl­mış­tır. Ve­kil va­sı­ta­sıy­la de­vam edi­len da­va­da, ve­ki­lin 18.10.2018 ta­rih­li di­lek­çe­si ile ve­kil­lik­ten is­ti­fa et­ti­ği, Mah­ke­me­ce bu is­ti­fa di­lek­çe­si­nin ası­la teb­li­ği­ne ka­rar ve­ril­di­ği, çı­ka­rı­lan teb­li­ga­tın 25.10.2018 ta­ri­hin­de mu­ha­ta­bın gös­te­ri­len ad­res­ten ta­şın­mış ol­ma­sı ne­de­ni ile iade edil­di­ği gö­rül­müş­tür. Bu­nun üze­ri­ne Mah­ke­me­ce; is­ti­fa di­lek­çe­si ve 18.12.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si­nin, er­ke­ğin ad­res ka­yıt sis­te­min­de yer alan mer­nis ad­re­si ile iade­si­ne ka­rar ve­ri­len teb­liğ­de yer alan ad­re­sin bir­bi­ri ile aynı ol­ma­sı ne­de­ni ile *** Ma­hal­le­si *** Si­te­si *** blok Kat:*** Da­ire:*** Ve­zir­köp­rü/Sam­sun olan ad­re­se mer­nis kay­dı dü­şü­le­rek teb­li­ğe çı­ka­rıl­dı­ğı, da­ve­ti­ye­nin Teb­li­gat Ka­nu­nu’nun 21 inci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca teb­liğ edil­di­ği, aynı şek­li­de söz­lü yar­gı­la­ma için ta­yin edi­len 27.12.2018 ta­rih­li du­ruş­ma da­ve­ti­ye­si ile ge­rek­çe­li ka­ra­rın da aynı şe­kil­de teb­liğ edil­di­ği an­la­şıl­mış­tır. 

14. An­cak da­va­cı asıl ve­ki­li ile bir­lik­te 26.06.2018 ta­rih­li du­ruş­ma­ya ka­tıl­mış ve mah­ke­me­ye ad­re­si­ni *** Mah. *** Cad. Ve­zir­köp­rü/Sam­sun şek­lin­de bil­dir­miş­tir. 

15. Tüm bu ge­nel açık­la­ma­lar ışı­ğın­da; da­va­cı ası­lın dava di­lek­çe­sin­de bil­dir­miş ol­du­ğu *** Ma­hal­le­si *** *** blok Kat:*** Da­ire:*** Ve­zir­köp­rü/Sam­sun şek­lin­de­ki bi­li­nen ad­re­si, 26.06.2018 ta­rih­li du­ruş­ma­da bil­dir­miş ol­du­ğu *** Mah. *** Cad. Ve­zir­köp­rü/Sam­sun ad­re­si ile bi­li­nen en son ad­res olma özel­li­ği­ni kay­bet­miş­tir. Bu du­rum­da ge­rek­çe­li ka­ra­rın da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı­ya usu­le uy­gun şe­kil­de teb­liğ edil­di­ğin­den söz edil­me­si müm­kün de­ğil­dir. O hal­de Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­sin­ce ya­pı­la­cak iş, da­va­cı-bir­le­şen da­va­lı er­ke­ğin is­ti­naf is­te­mi­nin sü­re­sin­de ol­du­ğu­nun ka­bu­lü ile is­ti­naf baş­vu­ru­su­nun in­ce­len­me­sin­den iba­ret­tir. 

16. Öyle ise di­ren­me ka­ra­rı­nın, açık­la­nan bu de­ği­şik ge­rek­çe ve ne­den­ler­le bo­zul­ma­sı ge­rek­miş­tir.

VII. KA­RAR
Açık­la­nan se­bep­le;
Da­va­lı-bir­le­şen da­va­cı ve­ki­li­nin tem­yiz iti­raz­la­rı­nın ka­bu­lü ile di­ren­me ka­ra­rı­nın de­ği­şik ge­rek­çe ve ne­den­ler­den do­la­yı 6100 sa­yı­lı Ka­nun’un 371 inci mad­de­si ge­re­ğin­ce BO­ZUL­MA­SI­NA,

İs­tek hâ­lin­de tem­yiz pe­şin har­cı­nın ya­tı­ra­na geri ve­ril­me­si­ne,

Dos­ya­nın 6100 sa­yı­lı Ka­nun’un 373 üncü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca Sam­sun Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si 4. Hu­kuk Da­ire­si­ne gön­de­ril­me­si­ne,

01.02.2023 ta­ri­hin­de oy bir­li­ğiy­le ke­sin ola­rak ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları