ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

BAM ların Göreve Başlamasından Önce Kesinleşen Kararların Yargılamasının Yenilenmesi - İstinafa Değil Temyiz Tabi Olması

21 Aralık 2023, 08:35 - 202

BAM ların Göreve Başlamasından Önce Kesinleşen Kararların Yargılamasının Yenilenmesi - İstinafa Değil Temyiz Tabi Olması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2021/18051
2022/690
2022-01-13

Özet:

İlk derece mahkemesince, bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce verilip Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hükümler ile ilgili olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar temyiz incelemesine tabidir.

Dos­ya in­ce­le­ne­rek ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

Ça­nak­ka­le 2. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin 08/03/2013 ta­rih­li ve 2010/379 E., ve 2013/185 K. sa­yı­lı ka­ra­rı ile sa­nık hak­kın­da hır­sız­lık ve ko­nut do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın ih­la­li suç­la­rın­dan mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı ve­ril­di­ği, sa­nı­ğın tem­yiz is­te­mi üze­ri­ne ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cun­da, Yar­gı­tay 2. Ceza Da­ire­si’nin 12/05/2016 ta­rih­li ve 2014/30129 E., 2016/9161 K. sa­yı­lı ila­mı ile hü­küm­le­rin onan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği ve ke­sin­leş­ti­ği, sa­nı­ğın ve­li­si ta­ra­fın­dan 23/06/2017 ta­rih­li di­lek­çe ile oğ­lu­nun ceza eh­li­ye­ti­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, en­gel­li sağ­lık ku­ru­lu ra­po­ru ol­du­ğu­nu, dü­zen­li ilaç kul­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek oğ­lu­nun Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­ne sev­ki­ni ta­lep ede­rek in­fa­zın dur­du­rul­ma­sı­nın ve ka­rar­la­rın ip­ta­li­nin ta­lep edil­di­ği, Ça­nak­ka­le 2. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si­nin 2010/379 E. sa­yı­lı dos­ya­sın­da, 28/06/2017 ta­rih­li ek ka­rar ile yar­gı­la­ma­nın ye­ni­le­me­si ta­le­bi­nin ka­bu­lü­ne ka­rar ve­ril­di­ği ve Mah­ke­me­nin sa­nık hak­kın­da 08/03/2013 ta­ri­hin­de 2010//379 Esas ve 2013/185 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile ve­ri­len mah­ku­mi­yet hü­küm­le­ri­nin ka­rar ge­rek­çe­si doğ­rul­tu­sun­da mah­ku­mi­yet­le­ri­ne, in­fa­zı­na dair hü­küm ku­rul­du­ğu an­la­şıl­mak­la, böl­ge ad­li­ye mah­ke­me­le­ri­nin gö­re­ve baş­la­dı­ğı ta­rih­ten önce ve­ri­lip Yar­gı­tay de­ne­ti­min­den ge­çe­rek ke­sin­le­şen hü­küm­ler ile il­gi­li ola­rak, yar­gı­la­ma­nın ye­ni­len­me­si so­nu­cu 20.07.2016 ta­ri­hin­den son­ra ve­ri­len ka­rar­la­rın tem­yiz in­ce­le­me­si­ne tabi ol­du­ğu be­lir­len­mek­le teb­liğ­na­me­de­ki dü­şün­ce­ye iş­ti­rak edil­me­miş­tir.

Ya­pı­lan du­ruş­ma­ya, top­la­nan de­lil­le­re, ge­rek­çe­ye, ha­ki­min ka­na­at ve tak­di­ri­ne göre tem­yiz iti­raz­la­rı ye­rin­de ol­ma­dı­ğın­dan red­diy­le hü­küm­le­rin is­te­me ay­kı­rı ola­rak ONAN­MA­SI­NA, 13/01/2022 gü­nün­de oy­bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yargılamanın yenilenmesi kanun yolu temyiz kanun yolu temyiz incelemesine tabi karar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları